Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Ostatní informace


<< zpět na seznam článků
ikonka03.07.2008

Krmení holubů na území hlavního města Prahy

1. Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno. Podle obecného právního principu, že lidem je dovoleno činit vše, co není zákonem zakázáno (vyjádřeného např. v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), se tedy jedná o dovolenou činnost.

2. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely obecně závazné vyhlášky č.8/2008 Sb. hl.m.Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), která bude účinná od 1.7.2008, rozumí i znečištění krmením pro zvířata (§ 2 písm. d) vyhlášky). Porušení tohoto zákazu zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 písm.d)  zákona o přestupcích, za který lze jako nejpřísnější sankci uložit pokutu do výše 1000,- Kč. Dle našich praktických zkušeností lze konstatovat, že holubi nezanechávají zbytky potravy, kterou by byla ulice nebo jiné veřejné prostranství znečištěno.  

Nutno poznamenat, že vyhláška o čistotě řeší znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (viz  § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

3. Krmení zdivočelých městských holubů je z hlediska hygienického a protiepidemického naprosto nevhodné. Tlumení holubích populací, které v Praze způsobují značné materiální škody a představují i zdravotní rizika, je obtížnou a nákladnou záležitostí. Jak je však uvedeno výše, nejedná se o činnost protiprávní a  pokud nedojde ke znečištění veřejného prostranství, nelze za ni nikoho postihovat.

4. MŽP nadále zastává názor, že holub skalní, žijící ve městech (tedy ferální populace tzv. holuba domácího Columba livia f. domestica), není ptákem, na kterého by se vztahovala ochrana stanovená v § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb. pro volně žijící ptáky. Holub skalní (domácí) podléhá "pouze" obecné ochraně živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb.

5. Každý vlastník objektu má povinnost starat se o svůj objekt s péčí řádného hospodáře tak,  jak mu ukládá obchodní zákoník. Je tedy pouze na vlastníku objektu, jaká preventivní opatření příjme, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu. Vámi popisovanou záležitost nelze řešit veřejnoprávním předpisem, kterým je vyhláška o čistotě.

 

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor ochrany prostředí

Oddělení komunální hygieny

 

vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý