Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 01/2007Kronika

ikonka SKONČILA DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ ULICE, TŘETÍ SE CHYSTÁ

V polovině prosince byla po rekonstrukci zprovozněna ulice Libušská.
Postupná uzavírka trvala od poloviny dubna do poloviny prosince 2006 a za tuto dobu byla zrekonstruovaná Libušská ulice v úseku od Kunratické spojky po ulici Jalodvorskou, část ulice Meteorologické a Dobronické. Rekonstrukce bude pokračovat třetí etapou od ulice Mirotické (u benzínové pumpy) k ulici Chýnovské. V této etapě, jejíž zahájení se předpokládá začátkem března 2007, bude ulice Libušská průjezdná na ulici Jalodvorskou a dále na Vídeňskou.
Vedení objízdných tras autobusů 113 a171 ještě není přesně stanoveno. MČ Praha-Libuš usilovala o zachování dopravní obslužnosti ulice Libušské autobusovou linkou, která by projížděla z Libušské na Jalodvorskou a Vídeňskou. Tento náš návrh byl na jednání dne 19. 12. 2006 zamítnut odborem dopravy ÚMČ Praha 4.
Aktuální informace o vedení tras autobusů budou uveřejněny, jakmile budou známy, opět v časopisu U nás.

Ing. Pavel Macháček, místostarosta
Foto Zuzana Kuryviálová, 14. prosince 2006

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás pozdravil jako nově zvolený starosta, který byl zvolen ustavujícím Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš 23. 11. 2006. Pevně doufám, že ze zastupitelů se stane pracovní tým, který bude řešit zájmy obce nezávisle na politické příslušnosti.
 
Pondělí 27. listopad. Audit na úřadu. Skupina auditorů začala na žádost úřadu jako každý rok zkoumat pro kontrolu hospodaření Úřadu městské části Praha-Libuš.
 
Čtvrtek 30. listopadu. Ustavující Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zúčattnil jsem se tohoto jednání, kde proběhla volba primátora a nových pražských radních.
 
Úterý 5. prosinec. První rada nově zvolených místostarostů MČ Praha-Libuš. Dovolte mi nově zvolené místostarosty představit: Ivana Fendrychová (školství), Ing. Lenka Koudelková (ekonomika), Ing. Pavel Macháček (stavební činnost, životní prostředí, doprava), PaedDr. Jaroslava Valentová (správa majetku). Díky sponzorskému daru firmy Setron nově zvolení místostarostové městské části mají nyní k dispozici notebooky, které dle mého názoru usnadní jejich práci a uspoří městské části prostředky za množství potištěného papíru a zjednoduší i práci mnoha úředníkům. Děkuji této firmě, že vybavila místostarosty technologií, která je v této době už nezbytnou součástí manažerské práce.
 
Čtvrtek 7. prosinec. Vítání občánků. Mám radost nejen z toho, že jsem měl možnost opět přivítat naše nové občánky v prostředí Klubu Senior, ale také z toho, že jejich počty se neustále zvyšují.
 
Pondělí 11. prosinec. Schůzka se zástupci firmy, která provádí rekonstrukci hřiště s umělým povrchem a U-rampou ve Skalské ulici. Bylo mi smutno po zjištění faktu, že firma musí celý prostor naproti libušskému fotbalovému hřišti nejdříve oplotit a uzavřít. Důvodem je, že si firma již několikrát na rekonstrukci přivezla materiál, ten však byl do druhého dne opakovaně odcizen či jinak znehodnocen. Je to celé politováníhodné. Znamená to, že mezi námi žijí i takoví, kteří se nestydí krást a znehodnocovat práci a majetek druhých nebo i náš společný.
 
Pondělí 11. prosinec. Koncert Klubu Junior. Rád bych poděkoval Klubu Junior za pozvání na jeho veřejné hudební vystoupení, na kterém mne vzhledem k nemoci zastoupil pan Ing. Pavel Macháček. Informoval mne, že koncert měl nejen veliký úspěch, ale i velkou účast veřejnosti.
 
Úterý 12. prosinec. Návštěva v Klubu Senior. Navštívil jsem krátce naše seniory při jejich posledním setkání v tomto roce. Velmi rád jsem je pozdravil a popřál krásné prožití vánočních svátků a štěstí a zdraví do nového roku.
 
Úterý 12. prosinec. Jednání Rady městské části Praha-Libuš. Rada jmenovala pana Mgr. Zdeňka Běleckého s účinností od 1. 1. 2007 do funkce ředitele ZŠ Meteorologická a mateřské školy Montessori. Nový ředitel byl vybrán při konkurzním řízení a doporučen Radě odbornou komisí, která byla k tomuto účelu vytvořena. Ke stejnému datu také nastoupí nově Mgr. Michaelu Pažoutová do funkce ředitelky ZŠ L. Coňka v Písnici. Doufám, že se nově jmenovaným ředitelům bude dařit zlepšovat kvalitu výuky a pověst našich škol a že naše děti budou základní školy navštěvovat rády.
 
Úterý 12. prosinec. Rodičovská schůzka v ZŠ L. Coňka v Písnici. Využil jsem této schůzky a školu jsem navštívil společně s novými místostarosty, které jsem představil. Také jsem představil novou ředitelku paní Mgr. Michaelu Pažoutovou. Na základě informací o předpokládaném odchodu některých učitelek z této školy a zvěstí, že současně s nimi odejdou i děti, jsem pohovořil s rodiči a požádal je, aby zvážili, co jsou pomluvy a co je pro ně a pro jejich děti dobré. Též jsem rodičům sdělil, že městská část základní školu v Písnici chce zachovat vzhledem k její jedinečnosti i pro další generace.
 
Středa 13. prosinec. Poslední jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v tomto roce. Zastupitelstvo přijalo rozpočtové provizorium na rok 2007, rozpočtové změny, schválilo měsíční odměny pro nové členy zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh změny části územního plánu – funkčního využití na pozemcích v k. ú. Písnice při ulici Švihovská z parkové plochy (PP) na čistě obytné (OC). Dále odsouhlasilo přeložku části vedení 4 x 110 kW Chodov – Lhotka. Jedná se o úsek vedení vysokého napětí na stožárech na jižním okraji sídliště Písnice, které má být nahrazeno kabelem v zemi. Lidem, kteří bydlí v blízkosti, dosavadní vedení narušuje kvalitu bydlení nejen tím, že z oken vidí dráty a vysoké stožáry, ale dost možná to nemá ani dobrý vliv na zdraví. Jsem rád, že jedním z bodů bylo také zřízení pracovní skupiny pro využití garážových stání v ulici Dobronická. Tento objekt je v současné době pronajat, pronájem zanedlouho končí a je třeba se zamyslet, co s garážemi do budoucna. Zastupitelstvo také přijalo deklaraci k projektu Zdravá Libuš a Písnice, za což děkuji, jelikož si myslím, že tento projekt pomáhá řešit nejen čistou obce, ale i její další rozvoj včetně zkvalitnění činnosti úřadu za větší účasti veřejnosti.
 
Čtvrtek 14. prosinec. Kolaudace druhé etapy rekonstrukce Libušské ulice. Kolaudace zdárně proběhla a od soboty 16. 12. je Libušská znovu otevřená pro provoz včetně autobusové dopravy. Děkuji všem, kterých se rekonstrukce jakkoli dotkla, za jejich trpělivost a pochopení nepříjemností, které s realizací souvisely.
 
Čtvrtek 14. prosinec. Slavnostní odpoledne pro seniory z Libuše a Písnice na Karlštejně. Pozval jsem stejně jako v loňském roce naše seniory na příjemné společenské odpoledne. Setkání se zúčastnili též místostarostové Pavel Macháček a Jaroslava Valentová, tajemník úřadu Tomáš Hejzlar a vedoucí humanitního odboru Iva Hájková. Byl jsem dojat elánem a radostí seniorů. Měli možnost též zhlédnout výstavu betlémů, případně si užít krásné procházky k hradu a pokochat se pohledem nejen na tuto památku, ale i na přírodu kolem ní. Jsem rád, že se za pomoci úřadu pro naše seniory umožnilo toto krásné odpoledne. Při této příležitosti bych rád poděkoval koordinátorce programu paní Hájkové za perfektní organizaci.
 
Pátek 15. prosinec. Setkání ředitelů našich školských a předškolských zařízení. Využil jsem setkání v prostorách Klubu Senior, abych se všemi pohovořil o jejich práci, vyslechl jejich problémy a radosti a zároveň jim popřál vše nejlepší do nového roku.
 
Závěrem mi dovolte i vám popřát mnoho úspěchů, štěstí a zdraví do nového roku. Je krásné, když něco začíná, a tak doufám, že i nový rok 2007 bude pro všechny krásný, ale také pro to musíme sami něco udělat.
 
Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 18. 12. 2006

<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE - PÍSNIČTÍ HASIČI V ROCE 2006

Je začátek roku, a je tedy čas zhodnotit činnost celého Sboru dobrovolných hasičů Písnice za uplynulý rok. Celkem měla jednotka za rok 2006 sedm výjezdů. Třikrát se jsme se zúčastnili hasičských soutěží, a to v Lipencích, Suchdole a soutěže o Pohár starosty MSH Praha. Vždy jsme se čestně umístili. Pro zdokonalení členů jednotky při zásazích proběhlo během roku několik hasičských cvičení. V létě naši členové provedli kontrolu protipožárních opatření na sídlišti Písnice. V letním období pomohli zaléváním hřiště a doplněním vody do studny Sokolu Písnice.
Z kulturních činností je nutno vzpomenout na konání tradičního hasičského plesu, pochodu Pohromnicích , návštěvu a ukázky požární techniky a činnosti hasičů v mateřské školce Smolkova, na dětském dnu v Písnici a Modřanech. Naši zástupci se zúčastnili ve spolupráci s MÚ Libuš zájezdu do Francie, kde reprezentovali českou dobrovolnou požární ochranu.
V neposlední řadě je třeba zmínit kvalitní internetové stránky www.sdhpisnice.cz .
Děkuji všem členům a výboru SDH Písnice za jejich ušlechtilou práci a také všem příznivcům dobrovolné požární ochrany.
Přeji všem občanům zdraví, štěstí, spokojenost a žádné mimořádné události v nastávajícím roce 2007.
 
Jan Češka, SDH Písnice
Foto Martin Volkán<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - DOJMY Z VÝLETU ZA HRANICE NAŠICH MOŽNOSTÍ...

...a taky něco pro ty, kteří se ještě nerozhodli s námi vycestovat na tři dny za historií, přírodou a k našim sousedům. Bylo všude co vidět. Počasí nám přálo, příroda přímo zářila barvou listí ozářenou sluníčkem.
První zastávka byla na zámku Kuks, gigantickém zámku s vyhlídkou do celého okolí. Průvodce nás pobavil a jeho výklad byl skoro takříkajíc nadčasový. Po malém občerstvení v místní hospůdce a s kávou a zákuskem v autobuse jsme ještě tak hodinu cestovali na určený cíl do Penzionu pana Kobra, kde jsme velmi srdečně byli očekáváni, s pravou domácí baštou.
První den jsme v pohodě a klidu po osmé hodině odjížděli k našim sousedům. Někteří využívali krásné počasí pro turistiku. Jiní odjeli na nám již známá místa na trhy, kde jsme byli překvapeni, že nebyl jako před Vánocemi nával lidí a autobusů, takže jsme mohli v klidu nakupovat. Pan řidič, jako vždy byl ochotný, uložit do autobusu cokoliv. Vraceli jsme se plni dojmů a ukazovali si vzájemně své dobré nákupy. Po večeři jsme se podle chuti bavili. Prof. Kaněrová si s sebou vzala kytaru a s místním harmonikářem rozjeli celou pleádu písniček. A tak se zpívalo, v pauzách se vypravovali anekdoty, od smíchu nás bolelo celé tělo.
Třetí den jsme si o hodinu posunuli hodinky, a tak jsme mohli ponocování dospat. Odjížděli jsme spokojeni ještě na zastávku za historií. Z Prahy jsme měli objednanou prohlídku v nedalekém zámku v Novém městě nad Metují. Zámek je uchován tak, jak byl opuštěn vlastníky v roce 1954. Dnes jsou Bartoňovi opět vlastníky. Zámek se všem moc líbil a já tvrdím, že jsme lepší zámek ještě neviděli. Pan řidič nám udělal také radost, objednal prodloužený oběd ve známé restauraci Barunka v České Skalici. Opravdu jsme si pochutnali.
Pak nám již nezbývalo nic jiného než se vracet zpět domů. Že začalo pršet, nám vůbec v autobuse nevadilo a šťastně jsme ujížděli do Prahy. Výlet utekl jako mávnutím proutku, a pro velký úspěch se bude konat opět za rok – 26. 10. 2007 – s tím, že vyrazíme již ve 12 hodin, protože cestou se opět stavíme za historií a krásou naší české země.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za milou společnost věrných přátel tohoto zájezdu a též paní Urbanové, která organizovala v Písnici tuto akci.
V novém roce 2007 chtěla bych popřát všem našim cestovatelům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hodně zdaru do našich dalších výletů!
 
Zdena Prchlíková, 27. – 29. 10. 2006

<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - TANEC S ČERTEM

Mikuláš Tak je to tu zase. Rok se sešel s rokem a do naší mateřské školy opět zavítal Mikuláš a čert. Pro některé děti to byla návštěva milá, pro některé méně. Našli se i tací, kteří snad raději do školky nepřišli. Všechno ale dopadlo dobře. Mikuláš s čertem vyslechli básničky a písničky od dětí z obou tříd, někdo překonal strach a zarecitoval nebo zazpíval samostatně. Došlo i na krátký taneček čerta s jedním z chlapců, který všechny rozveselil. Nakonec byly děti obdarovány adventním kalendářem a balíčkem se sladkostmi. Po slibu, že budou nadále hodné a snaživé, se děti se vzácnou návštěvou, která pro ně byla určitě velkým zážitkem, rozloučily. MŠ Ke Kašně touto cestou děkuje Úřadu MČ Praha-Libuš a společnosti Ferrero, s. r. o., Marketing (p.Veselé) za sponzorské dary věnované na tuto akci. Výlet do skanzenu V úterý 5. prosince se děti z Mateřské školy Ke Kašně v hojném počtu vydaly na mikulášský výlet do skanzenu v Přerově nad Labem na tradiční vánoční výstavu Lidové Vánoce v Polabí. Cesta proběhla díky řidiči panu Ohankovi, který zvolil trasu po okraji Prahy, v klidu a bez větších časových prodlev, tak nás brzy přivítal vánočně naladěný Přerov. V jednotlivých chalupách skanzenu děti mohly vidět scény, které předváděly, jak naši předkové prožívali čas adventu a jak slavili vánoční svátky až do Tří králů. Poznaly starodávné dračky a přástky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a přípravy na Vánoce v lidové kuchyni, Štědrý den se všemi zvyky a obyčeji a koledy a koledování o vánočním čase. Cestou zpět do školky zcela nečekaně navštívil náš autobus kolemjdoucí Mikuláš i s andělem a čerty. Pro děti to byl nevšední zážitek a zajímavé zakončení výletu, na který budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Ivana Koutná, učitelka MŠ Ke Kašně
<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - PROSINCOVÉ RADOSTI

Již týden jsme se připravovali na příchod Mikuláše. Děti pomáhaly při výzdobě třídy, učily se básničky a písničky. V pondělí 4. prosince se dočkaly. Rodiče, kteří mohli, se přišli podívat na své ratolesti. Některé děti se trochu bály čerta, ale nakonec přece jen Mikuláš vyloudil úsměv na tvářích, když všem rozdal balíčky sladkostí a ovoce. Děti rázem zapomněly na čerta. Děkujeme paní Veselé ze společnosti Ferrero, s.r.o., Marketing za advetní kalendáře pro děti k Mikuláši.
Jedna oslava skončila a druhá se přiblížila... Výzdoba se mění, čertíky střídají voňavé větve, vánoční řetězy a ozdoby. Školkou se rozvoní vánoční cukroví a vše vrcholí posezením rodičů a dětí u vánočního stromečku a rozdáním dárků.

Jaroslava Klášterková, učitelka

<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - PŘEDVÁNOČNÍ RADOSTI

Tradičním programem v naší školce v tomto období je stezka odvahy, ohňostroj a přespání v mateřské školce s kamarády a učitelkami. Na stezku odvahy se děti převážně vydávaly v úplné tmě zcela samy, na cestu si posvítily lampičkou vlastní výroby. Vyhledat poklad dalo dětem ale dost námahy, přestože si některé svítily i baterkou. Ale za pomoci starších kamarádů – už školáků – se zlaté dukáty našly! Odměnou pro všechny byl zářivý a barevný ohňostroj. Koho lákalo vyzkoušet si, jaké to je spinkat ve školce v noci, neodešel s maminkou domů, ale šel s paní učitelkou do třídy. Večer plný dojmů a dobrého občerstvení skončil pohádkou a postupným ukládáním do spacáků. Kdo neměl odvahu, určitě to zkusí příští rok.
Za spolupráci na přípravě ohňostroje děkujeme p. Klečkové, Matušekové, p. Troníčkovi a Mrázkovi.

Věra Herdová, MŠ Mezi Domy

<< nahoru

ikonka HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE - TŘI DNY BEZ MOBILNÍHO SIGNÁLU

Rekreační zařízení Kymevo HRACHOV hledejte nedaleko Kamýku nad Vltavou, sevřené v hlubokém údolí říčky Brziny, skryté lidským zrakům i signálu mobilních operátorů. V pozvánce Zdenička tentokráte výjimečně žádnou chybu neudělala, tolerantní a na všelicos již navyklí účastníci však automaticky doplnili v názvu obce domněle chybějící písmenko, opravili drobnou chybku a povícero natěšených kamarádů se tak na sraz dostavilo v oteplovačkách a se sněhulemi. Jen sáňky chyběly!
V listopadu nás obvykle na našich akcích trápí pošmourné počasí a nízká účast, letos však bylo všechno jinak. Autobus pana Duby praskal ve švech (vlastně svárech) a z oblohy na nás po celý prodloužený víkend nesměle pokukovalo sluníčko, nepršelo a hlavně bylo příjemně teplo. Pevné účastnické jádro oživily a doplnily nové tváře a premiérově také tucet dětí z dětského domova v Kralupech nad Vltavou. Z počátku jsme po sobě pokukovali trochu nedůvěřivě, po pár hrách jsme se však náležitě promíchali a o den později jsme byli opět jedna velká, skvělá parta, čítající tentokráte rekordních padesát hlav. A aby nám bylo ještě veseleji, jen několik minut po našem příjezdu dorazila do střediska jiná a ještě početnější skupina dětí i dospělých.
Napřed to vypadalo, že se všichni do baráku ani nenaskládáme a budeme si všude překážet, ale všechno klaplo, protože „návštěvníci“ byli přinejmenším stejně hraví a soutěživí jako my. Navíc s sebou měli řádně výkonné hudební nádobíčko, a tak jsme na sobotní večer připravili společnou diskotéku. Pro pár jedinců však bylo toho rámusu přeci jen trochu moc, a tak Jindra určil azimut a doprovázen třemi odvážlivci vydal se cestou necestou a v hluboké tmě k více jak tři kilometry vzdálenému břehu Vltavy na exkurzi k jakémusi plynárenskému zařízení. S trochou štěstí došli nejen k svému cíli, ale po třech hodinách se nepolámaní a s pocitem prožitého dobrodružství dokázali vrátit i zpět. Ovšem ani přes den jsme nijak nezaháleli. Kromě obvyklých míčovek a novinky „minové pole“ jsme si zahráli cosi jako baseball ve vypuštěném a zpustlém bazénu, při oblíbených „buldocích“ jsme Helence z jednoho svetříku udělali dva, a nějaké ty boule, modřiny či šrámy mnohým přibyly i při běhacím „člověče nezlob se“ a Kamilčiných „vlajkách“. Na večerní hraní jsme měli k dispozici jídelnu a dvě opravdové školní učebny. Dvěma malým slečnám se zcela nečekaně zastesklo po škole, a tak Jindra statečně vyučoval počty a češtinu, dokud mu nedošly křídy.
Při hrách a dovádění nám ony tři dny utekly jako voda. Ani jsme si nestihli zahrát vše, co jsme ještě doma připravili, a už tu bylo smutné loučení. No nevadí, však se zase brzy uvidíme, co jsme nestihli dohoníme a ještě přidáme něco navíc.

Ing. Jindřich Kapic, 17. – 19. 11. 2006

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ AEROBIKU

Kroužek aerobiku v Klubu Junior zahájil svoji činnost v roce 2000. Každé pololetí vrcholí závěrečnou ukázkou toho nejlepšího, co se děti v průběhu roku naučily. V posledním týdnu před Vánocemi se již tradičně každým rokem koná vánoční exhibice.
Letos vystoupily 19. prosince jak nejmenší cvičenky předškolního věku, tak i další tři skupiny dívek rozdělené podle věku a pokročilosti. Sešly jsme se v hojném počtu ve sportovní hale anglické školy v ulici Na Okruhu, kde také trénuje skupina nejstarších dívek a koná se zde aerobik pro ženy. Ty jediné dnes nevystoupily, ale možná se dočkáme příští rok!?
Vystoupení zahájily naši nejmenší, ve věku 3-5 let. Myslím, že to byli ti, co se nejvíc těšili na svůj den D. Nemohli se dočkat, až naučené tanečky za doprovodu lidových písní předvedou svým maminkám, tatínkům a dalším příbuzným a známým. Musím je moc pochválit za jejich píli, odhodlanost, bezprostřednost a za vynikající zvládnutí choreografie, v neposledn í řadě i za přispění jejich fantazie.
Nově vytvořená skupinka děvčat ve věku 7-10 let zde měla svou premiéru, je to kroužek začátečníků, což ovšem nikdo z nich nedal znát a také ony zvládly své vystoupení bravurně a s přehledem. Byla jsem nadmíru spokojená s jejich výkonem.
V yvrcholením bylo vystoupení nejstarších dívek, které již těží ze svých zkušeností z předchozích let, současně jdou příkladem těm menším a méně pokročilým. Podaly vynikající výkon a zacvičily svou technicky náročnou sportovní sestavu precizně a s maximálním nasazením.
Rozloučili jsme se za doprovodu vánočních koled, společně si zazpívali a popřáli krásné vánoční svátky plné radosti, pohody a spokojenosti.
Děkuji touto cestou všem svým svěřenkyním za kvalitní pečlivou přípravu během školního roku a za perfektní zvládnutí naučené choreografie i těm, kteří přišli své ratolesti podpořit a odměnit je nádherným aplausem.
Moc ráda přivítám v dalším pololetí nové tvářičky, těším se.
 
Bc. Eliška Froňková, lektorka aerobiku, tel. 776 018 191
Foto Josef Koudelka

<< nahoru

ikonka SPORT: KLUB JUNIOR - JUDODRAGONS NA VÁNOČNÍM TURNAJI NA ZBRASLAVI

V sobotu 16. 12. 2006 se judisté klubu Judodragons zúčastnili silně obsazeného 12. ročníku Vánočního turnaje na Zbraslavi, pořádáného LTC Judo Zbraslav. Na turnaji soutěžili mladší žáci - žákyně, mláďata a přípravka. Naši borci neměli snadnou cestu pro získání cenných kovů. Přesto se někteří z dvanáctičlenné výpravy umístili na předních pozicích, někteří dokonce ve své váhové kategorii zvítězili. Velkou pochvalu od trenérů získali i závodníci, kteří ukázali bojovnost a touhu zvítězit, přestože prohráli s kvalitními soupeři. Na to doplatil zraněním Filip Kopecký, kterému přejeme brzké uzdravení
 
Martin Vondrouš, trenér  
 

<< nahoru

ikonka SPORT: ZŠ METEOROLOGICKÁ - TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Na konci podzimu v naší škole skončil turnaj v přehazované, pořádaný třídou 8.B, jeho slavnostním vyhlášením. První místo v mladší kategorii obsadila třída 6.B, v kategorii starších žáků potom třída 9.B. Celkové pořadí turnaje:
 
Mladší kategorie
1. 6.B
2. 5. Třídy
3. 6.A.
 
Starší kategorie
1. 9.B
2. 8.B
3. 8.A
4. 9.A
5. 7.A
 
Vítězné třídy obdržely ceny věnované vedením školy. Všem vítězům blahopřejeme!
 
Za ZŠ Meteorologická žáci 8.B
Foto Kryštof Štafl a internetové stránky 5.B

<< nahoru

Radnice

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš konaného
dne 23. 11. 2006:

 
č. 1/2006: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 1. konstatuje, že volba uvolněného starosty městské části Praha-Libuš a neuvolněných zástupců starosty městské části Praha-Libuš proběhla dle § 89 odstavce 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění. 2. volí podle § 89 odstavce 1, písmena a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, do funkce uvolněného starosty městské části Praha-Libuš:
pana Petra Mráze. 3. volí podle § 89 odstavce 1, písmena a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, do funkce neuvolněného zástupce starosty: paní Ivanu Fendrychovou, Ing. Lenku Koudelkovou, PaedDr. Jaroslavu Valentovou, Ing. Pavla Macháčka.
č. 2/2006: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš zřizuje podle § 100 odstavce 2, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, finanční výbor a jako předsedu volí :
Ing. Štěpánku Macůrkovou. Zřizuje podle § 100 odstavce 2, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, kontrolní výbor a jako předsedu volí pana Karla Beyera . Zřizuje podle § 100, odstavce 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě v platném znění, školský výbor a jako předsedu volí PhDr. Pavlu Jedličkovou.
č. 3/2006: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš pověřuje podepisováním doložky na listinách, osvědčující právní úkony městské části ve smyslu § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, tyto členy Zastupitelstva městské části Praha-Libuš: Ing. Štěpánku Macůrkovou, PhDr. Pavlu Jedličkovou, MUDr. Danielu Horčíkovou, Karla Beyera, Ing. Františka Herce, a to tak, že doložku podepíší vždy dva z výše jmenovaných.
 
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 13. 12. 2006:
 
č. 4/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 1. schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2007, které bude platit do schválení definitivního rozpočtu. 2. ukládá starostovi zabezpečit čerpání nákladů do max. výše tohoto rozpočtového provizoria.
č. 5/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 v r. 2006 ve všech bodech.
č. 6/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 1. stanovuje dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny pro zástupce starosty, předsedy výborů, předsedy komisí, členy výborů, členy komisí a členy zvláštního orgánu ve výši uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od data zvolení. 2. stanovuje dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny pro členy zastupitelstva ve výši uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 21. 10. 2006
č. 7/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena paní Vlasty Vávrové na manžele Marcelu Bürgelovou a Jana Bürgela.
č. 8/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš ukládá starostovi předložit návrh změny Územního plánu „změna funkčního využití na pozemcích parc.č. 845/8 (část), 845/14, 845/16, 845/44 (část), k.ú. Písnice, z PP na OC“ na OUP MHMP.
č. 9/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš ukládá starostovi MČ Petru Mrázovi, aby podal podnět na změnu Územního plánu (ve smyslu návrhu, který podalo SBD pracovníků energetiky a dopravy) „na přeložku části úseku vedení 4 x 110 kV Chodov – Lhotka, Řeporyje do země (vedení na kabelové vedení ) v úseku mezi stožáry č.14 – 17, k. ú. Písnice“ na OUP MHMP.
č. 10/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš zřizuje pracovní skupinu pro využití objektu garážových stání v ul. Dobronická č. p. 694 ve složení: předseda Jiří Mourek, členové
Václav Paulín, Karel Beyer, PaedDr. Valentová, MUDr. Horčíková, Vladimír Böhm a Ing. František Herc, tajemník Tomáš Hejzlar.
č. 11/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš přijímá Deklaraci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
č. 12/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 1. ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 starostu městské části Praha-Libuš pana Petra Mráze. 2. ustanovuje koordinátorem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 vedoucí humanitního odboru Úřadu městské části Praha-Libuš paní Ivu Hájkovou.
č. 13/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš volí členy Kontrolního výboru v tomto složení: Ing. Jan Bagin, JUDr. Pavel Hrášek, Pavel Černý, Miroslav Štajner, tajemnice výboru Blanka Popelíková.
č. 14/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš volí členy Školského výboru v tomto složení: Václav Paulín, Irena Procházková, Michaela Míčková, Helena Sixtová, tajemnice výboru Iva Hájková.
č. 15/2006/N: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš volí členy Finančního výboru v tomto složení: MUDr. Daniela Horčíková, Ing. Jaroslava Kubů, Ing. Pavel Míčka, Vlasta Mrázová,
tajemnice výboru Ing. Marta Vachoušková.
 
Usnesení jsou v plném znění k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 35.
 
K tisku připravili TH, HK  

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2007
31. ledna
14. března
25. dubna
20. června
19. září
24. října
19. prosince

  

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 8. 11. do 12. 12. 2006. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)
 
Rada městské části Praha-Libuš:
 • Bere na vědomí informační materiál týkající se písemných smluv o pronájmu prostor v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha-Libuš z důvodu provozování mimoškolních aktivit a z důvodu využití nebytových prostor ve školním roce 2006/2007.
 • Souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojízdný zametací stroj Kärcher L 419. Pověřuje starostu podpisem pojistné smlouvy, která je součástí tohoto usnesení.
 • Jmenuje paní Mgr. Michaelu Pažoutovou s účinností od 1. 1. 2007 do funkce ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice na základě výsledku uvedeného v zápisu z konkurzního řízení, který je neveřejnou přílohou usnesení. Ukládá vedoucí humanitního odboru předložit Radě MČ Praha-Libuš návrh ke stanovení platového výměru nově jmenované ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice, paní Mgr. Michaely Pažoutové.
 • Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části Praha-Libuš v zimním období 2006 – 2007. Vybrala jako nejvhodnější firmu Sekáči, s. r. o., Neumannova 1561, 256 01 Benešov u Prahy.
 • Souhlasí s přeložením nebo vybudováním nově navržených inženýrských sítí dle přiložené situace, a to dešťové kanalizace, kabelu V.O., STL plynovodu, el.vedení NN a VN a vedení slaboproudu (telefonu) na pozemcích obce Prahy, svěřené do správy MČ Praha-Libuš (jedná se o pozemky: parc.č. 557/37, 557/52 a 557/54, k.ú. Libuš v ulicích Mílová a Na Domovině) za následujících podmínek: Bude dodrženo usnesení Rady MČ č.18/2003 ve věci stavby bytového domu. Vzhledem k odskokům v posledních podlažích nepřesáhne výška obvodové atiky obdobnou výšku u stávající zástavby a stejně tak max. výška budovy nebude vyšší než výška strojovny výtahu stávající zástavby. Investor (popř. provozovatel) před zhotovením požádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení plynovodu, telefonu a el. vedení VN a NN do pozemku ve vlastnictví obce. Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Předmětný dům nebude využíván jako ubytovna. Bude zvýšen počet parkovacích míst – stejný jako počet bytů. Nedílnou součástí usnesení je usnesení č.18/2003 z 21. 1. 2003 a situace přeložek.
 • Souhlasí s tím, aby byla z konkurzního řízení na funkci ředitelku Základní školy Meteorologická a Mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, vyřazena paní Mgr. Gisela Wohlgemuthová z důvodu nesplnění podmínek stanovených v § 3 písm.) b) a d) zákona č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkursních komisích.
 • Bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha-Libuš Doc. JUDr. Vladimíra Zoubka, CSc. z důvodu jeho rezignace na funkci člena Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 21. 11. 2006, doručené k rukám starosty městské části Praha-Libuš dne 22. 11. 2006. Konstatuje, že dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nastupuje dnem 23. 11. 2006 na uprázdněný mandát PaedDr. Jaroslava Valentová, první náhradník ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce volební strany Česká strana sociálně demokratická. Ukládá tajemníkovi Úřadu městské části Praha-Libuš předat PaedDr. Jaroslavě Valentové dle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osvědčení o tom, že se dnem 23. 11. 2006 stává členkou Zastupitelstva městské části Praha-Libuš.
 • Souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou ing. Richard Flaška Kronos, s. r. o, jako zhotovitelem pro stavební akce: „Oprava vnitřních rozvodů vody v  MŠ Mezi Domy – 2 etapa“ – dodatek č. 2 - za cenu 238 856 Kč vč. DPH.
 • Stanovuje kompetence členů rady: starosta Petr Mráz (zastřešuje činnost rady a řídí úřad), zástupce starosty Ing. Pavel Macháček (životní prostředí a doprava), zástupce starosty Ing. Koudelková (ekonomika), zástupce starosty PaedDr. Jaroslava Valentová (investice a správa majetku), zástupce starosty Ivana Fendrychová (humanitní – školství, kultura, zdravotnictví apod.)
 • Souhlasí s výší odměny vyplacené paní Mgr. Ivě Šídlové, pověřené od 1. 9. 2006 vedením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
 • Žádá o zařazení komunikací Lojovická (úsek od ul. Ke Lhoteckému lesu – U vodojemu), Ohrobecká (celá délka), K Hájovně (slepý konec – Vranská) a Na Konečné (celá délka) do Vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy ve znění p .p., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, do její přílohy – části „Městská část Praha – Libuš“.
 • Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zimní údržbě komunikací Lojovická, K Hájovně a Ohrobecká na období od 1. 12. 2006 do 31. 3. 2007 s TSK hl. m. Prahy, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5.
 • Souhlasí se záměrem stavby sociálního zařízení pro MHD na pozemku parc. č. 910/69, k. ú. Písnice vedle hlídaného parkoviště u ulice Na Okruhu za těchto podmínek: Před započetím prací uzavře stavebník s  MČ Praha-Libuš smlouvu o pronájmu pozemku. Před započetím prací uzavře stavebník (nebo budoucí vlastník přípojky el. energie – PRE) smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení přípojky do pozemku ve správě MČ. Povrchy budou upraveny do původního stavu. Umístění buňky je nutno ověřit s ohledem na stávající reklamní zařízení (billboard).
 • Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva konaného dne 13. 12. 2006.
 • Zřizuje následující komise v tomto složení:
  Bytová komise: předseda Ing. František Herc.
  Komise pro spolupráci se zahraničními městy: předseda Petr Mráz.
  Komise pro Zdravou Libuš a Písnici: předseda Iva Hájková, členové – viz níže:
  Veřejná správa, rozvoj MČ, urbanismus, bezpečnost – Štancl Miroslav, Ing. Horčík Zdeněk, Petr Mráz - starosta MČ. Ekonomika, podnikání, řemeslná výroba, občanská vybavenost (služby), zemědělství – z atím neobsazeno. Zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny – MUDr. Daniela Horčíková (zastupitelka MČ), MUDr. Hana Cabrnochová, PaedDr. Blanka Bartošová. Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život – Ing. Petr Maur, Mgr. Alena Dušková, Ing. Milena Nekolová, Ing. Lenka Koudelková (místostarostka MČ). Životní prostředí, péče o vzhled, doprava, bydlení – Mgr. Daniela Partlová, Milan Kašpar, Helena Iceliusová, Ing. Pavel Macháček (místostarosta MČ).
 • Jmenuje pana Mgr. Zdeňka Běleckého s účinností od 1. 1. 2007 do funkce ředitele Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, na základě výsledku uvedeného v zápisu z  konkurzního řízení, který je neveřejnou přílohou usnesení. Ukládá vedoucí humanitního odboru předložit Radě MČ Praha-Libuš návrh ke stanovení platového výměru nově jmenovaného ředitele pana Mgr. Zdeňka Běleckého.
 • Jmenuje bytovou komise ve složení: předseda Ing. František Herc, členové Bohumil Staroba, Jan Micka, Miroslav Habada, Jana Novotná, Karel Hozman, tajemnice Eva Fortinová.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka VYŠŠÍ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory náležející rodiči, který celý kalendářní měsíc celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do 4 let nebo do 7 let, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené.
Od 1. 1. 2007 se v souvislosti se změnou životního minima a zavedením existenčního minima upravuje výše rodičovského příspěvku. Od ledna 2007 je dávka odvozena od výše průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, proto činí měsíční výše rodičovského příspěvku od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku částku odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Tuto částku vyhlašuje sdělením Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.
Z tohoto důvodu má měsíční částka rodičovského příspěvku od ledna 2007 výši 7582 Kč.
O zvýšení dávky není nutno žádat, bude automaticky upravena a prvně vyplacena v únoru 2007 za leden 2007 příslušnými úřady městských částí.
 
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 1. 2007 se mění systém v podmínkách poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 
Příspěvek na péči
Je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek jsou hrazeny ze státního rozpočtu. O příspěvku rozhoduje a ho vyplácí jej obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro naše občany Úřad městské části Praha 12, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Čechtická 758, Praha 4 – Kamýk, tel. 241 711 624, 241 470 945, 241 719 245.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu.
Jak postupovat : Je nutné podat žádost na tiskopisu předepsaném ministerstvem na výše uvedený odbor. Sociální pracovník odboru provede v domácnosti občana sociální šetření, při kterém má za povinnost zjistit míru závislosti na jiné fyzické osobě zhodnocením schopností ve zvládání zákonem daných úkonů, např. péče o tělo, sezení, chůze, oblékání, orientace v prostoru, příprava stravy… Tento písemný záznam o sociálním šetření s kopií žádosti osoby o příspěvek je zaslán příslušnému úřadu práce.
Míru závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby pak posoudí příslušný posudkový lékař určený úřadem práce. Pokud je to nutné, může být občan vyzván tímto lékařem k podrobení se vyšetření zdravotního stavu. Lékař určí stupeň závislosti, zašle zprávu na příslušný úřad a ten začne občanovi vyplácet příspěvek na péči v této výši:
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
           •  3000 Kč, jde-li o stupeň I (lehlá závislost)
           •  5000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
           •  9000, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
           •  11000, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
           •  2000 Kč, jde-li o stupeň I (lehlá závislost)
           •  4000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
           •  8000, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
           •  11000, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
 
Přiznaný příspěvek občan využije k zajištění pomoci o svoji osobu využitím některé sociální služby (popsáno níže) . Poskytuje-li pomoc občanovi osoba blízká nebo jiná osoba, která s ním žije v domácnosti, je možné požádat výše uvedený odbor o bezplatné vydání písemného potvrzení prokazující dobu této péče pro účely zdravotního a důchodového pojištění.
Využití příspěvku potřebným občanem bude kontrolovat příslušný odbor, u našich občanů opět výše uvedený odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 12.
 
Těm občanům, kteří pobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu, jsou tyto příspěvky k 31. 12. 2006 odejmuty a nahrazeny příspěvkem o péči následovně:
 • Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen „bezmocnost“) náleží příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti, tj. při částečné bezmocnosti příspěvek ve výši I. stupně závislosti, při převážné bezmocnosti příspěvek ve II. stupni závislosti a při úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
 • Příjemce částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a je o něj pečováno někým, kdo pobíral příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dále jen PPOB) , náleží příspěvek ve výši II. stupně závislosti.
 • Příjemci převážné bezmocnosti, o kterého je pečováno osobou, která pobírá PPOB, náleží příspěvek ve III. stupni závislosti.
 • Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
 
 
Sociální služby
Poskytují se osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem služby. Maximální výše úhrady za poskytování některé služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 
Sociální služby zahrnují:
 • sociální poradenství (poskytováno bez úhrady nákladů)
 • služby sociální péče: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionář, týdenní stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
 • služby sociální prevence: raná péče (poskytováno bez úhrady nákladů), telefonická krizová pomoc (poskytováno bez úhrady nákladů), tlumočnické služby (poskytováno bez úhrady nákladů), azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc (poskytováno bez úhrady nákladů), nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče (poskytováno bez úhrady nákladů), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytováno bez úhrady nákladů), sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy (poskytováno bez úhrady nákladů), sociální rehabilitace (poskytováno bez úhrady nákladů)
 
 
Poskytovatel sociálních služeb musí být zaregistrován v registru , který povede krajský úřad v listinné a elektronické podobě. Ten, kdo poskytuje sociální služby nadále i po 31. 12. 2006, je povinen podat do 30. 6. 2007 žádost o registraci a tím zapsání do registru.
 
Příště si povíme více o některých sociálních službách a o náležitostech smlouvy mezi klientem a poskytovatelem.
 
Více informací získáte na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 12, Čechtická 758, Praha 4 – Kamýk.
 
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM OD 1. 1. 2007

Definice životního a existenčního minima
 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.
Právní úprava a hlavní využití
 • Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu .
 • Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi . Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima.
Náklady na bydlení
 • Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení .
 • Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení .
Částky životního minima v Kč za měsíc
 • pro jednotlivce                                                         3126
 • pro první dospělou osobu v domácnosti                      2880
 • pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti         2600
 • pro nezaopatřené dítě ve věku
              - do 6 let                                                      1600
              - 6 až 15 let                                                  1960
              - 15 až 26 let (nezaopatřené)                          2250
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima v Kč za měsíc
 • existenční minimum                                             2020
Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc
jednotlivec
3126
2 dospělí
2880 + 2 600 = 5 480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let
2 880 + 1 600 = 4 480
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let
2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9 690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let
2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250 = 11 290

Společně posuzované osoby
 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.
Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné, atd.) s  výjimkou :
 • příspěvku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči,
 • té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.
Valorizace životního a existenčního minima
 • Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.
 • Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň.
 • Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima vždy od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud náklady na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhnou ve stanoveném rozhodném období 5 % .
 • Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace .
Využití životního a existenčního minima
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Viz část Právní úprava a hlavní využití.
 • dávky státní sociální podpory (poskytované na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění) – zejména přídavek na dítě a sociální příplatek. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích a tvoří základ pro výpočet těchto dávek.
 • další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
Informace a žádosti
 • Informace a žádosti o  dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana.
 • Žádosti o  dávky státní sociální podpory je třeba podat příslušnému úřadu státní sociální podpory podle místa trvalého pobytu občana ( úřad práce, v hlavním městě Praze úřad městské části ). Pracovníci těchto úřadů Vám jistě rádi poskytnou také všechny potřebné informace.
Zdroj: www.mpsv.cz

<< nahoru

ikonka OPRAVA VOLEBNÍHO VÝSLEDKU

Oprava výsledků komunálních voleb 20. a 21. 10. 2006 uveřejněných v časopisu U nás č. 1/2006 na str. 2:
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2006 pod č. j. 12Ca112/2006-39 zní takto:
I. Volba kandidáta Antona Chovance za Komunistickou stranu Čech a Moravy do Zastupitelstva městské části Praha –Libuš ve volebním okrsku č. 1061 je neplatná.
Odůvodnění: Úřad městské části Praha-Libuš potvrdil existenci administrativní chyby vzniklé při zpracování výsledků hlasování počítačovým programem k tomu používaným, který u kandidáta Antona Chovance za správný počet sečtených hlasů 37 generoval číslici „0“. Na základě této administrativní chyby se zpracováním výsledků postoupil tak kandidát Anton Chovanec z 12. místa kandidátky této politické strany na 1. místo a byl zvolen členem zastupitelstva.
Proto soud, na základě upozornění zmocněnce KSČM na chybu, která je zjevně administrativní, rozhodl dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., a § 90 odst. 1 s.ř.s. tak, že volba kandidáta Antona Chovance kandidujícího za KSČM do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ve volebním okrsku č. 1061 je neplatná.
Ing. Albert Mohyla, zmocněnec KSČM
 
Pro vysvětlenou uvádíme, že na základě výše uvedeného rozhodnutí soudu a na základě znění zákona č. 493/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcích a o změně některých zákonů, byl zvolen kandidát, který skončil na druhém místě kandidátní listiny volební strany KSČM, ing. František Herz.

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

Téma

ikonka ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ? LIBUŠ

Dokument ke stažení zde
<< nahoru

ikonka BUDOUCNOST ZŠ METEOROLOGICKÁ

Vážení rodiče, čtenáři časopisu U nás, děvčata a chlapci,
 
Základní škola Meteorologická by měla být především taková, jakou ji potřebujete vy, rodiče a občané městské části, jakou ji potřebují vaše děti. Otevřená a vstřícná, ale zároveň náročná na dodržování pravidel a na výsledky. Moderní svým vybavením a svými pedagogickými přístupy, protože bude připravovat děti na život ve světě, kde jedinou jistotou bude narůstající rychlost změn, ale zároveň opírající se o zkušenost, protože jejím posláním je rovněž předávání našeho národního a kulturního dědictví.
Máme jedinečnou příležitost, jak toho dosáhnout. Stejně jako všechny základní školy v naší republice zahájíme od 1. září nového školního roku výuku podle vlastního školního programu. Samozřejmě, že budeme nadále učit děti číst, psát, počítat a poznávat svět, ale zvětší se naše možnosti, jak lépe vyhovět jejich vzdělávacím potřebám a zájmům. Naším cílem je umět se postarat o široké spektrum dětí, různě nadaných i různě znevýhodněných. V našem programu chceme také mnohem důrazněji reagovat na požadavky doby a zvyšovat tak šance dětí na jejich pozdější smysluplné profesní uplatnění. Nebudeme zavírat oči před tím, že v naší městské části žije početná vietnamská komunita. Budeme dělat maximum pro plnohodnotné začlenění těchto dětí do naší společnosti, aby jejich budoucnost nebyla jen na tržištích.
Jako většina pražských škol se potýkáme s úbytkem žáků. Proto budeme vyvářet atraktivní vzdělávací příležitosti nejen dětem místních rodičů, ale i dětem z jiných částí Prahy nebo z příměstských obcí, zejména rozvíjením alternativního programu Montessori, od mateřské školy postupně až na druhý stupeň.
Škola však není jen o programu a vzdělávání, důležité je, aby děti i jejich rodiče měli k učitelům důvěru. Kdo viděl nadšené děti, které vítaly svou paní učitelku po nemoci zpátky ve třídě, o jejich důvěře nepochybuje. Stejně nepochybuje ten, kdo slyšel, jak se děti těší na výuku obtížného předmětu, který jinde bývá spíše postrachem. Škola, která má učitele s touto lidskou i odbornou kvalitou, má to podstatné, co vám může nabídnout. Takoví učitelé jsou schopni každému pomoci, aby našel svou cestu životem.
Některé priority našeho nového programu uvádíme na této stránce v letáku k zápisu do prvních tříd, další informace budeme postupně zveřejňovat na naší webové stránce ( www.zsmeteo.cz ) a v tisku.
 
Zdeněk Bělecký, od 1. 1. 2007 ředitel školy
Připravila Eva Fortinová

<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZŠ METEOROLOGICKÁ

Dokument ke stažení zde
<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - ČÍM ŽIJE LIBUŠSKÁ ŠKOLA

Prověřování znalostí – olympiády
Jako každým rokem i letos se mohou žáci od 5. tříd zúčastnit matematické olympiády. Žáci 8. a 9. tříd se v prosinci utkali ve školním kole olympiády v českém jazyce.Také bylo vyhlášeno školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. třídy. Zeměpisná olympiáda se bude konat v jarních měsících.

Monika Exnerová, učitelka
 
Pražské kolo zeměpisné soutěže
Dne 20. a 21. listopadu proběhlo celopražské kolo zeměpisné soutěže Pražský globus.
Naši školu reprezentovali: Petr Stacho ze 7.A a Kryštof Štafl z 8.B. Oba se umístili na velmi pěkných místech. Petr se umístil v polovině výsledkové listiny a Kryštof na vynikajícím 12. místě. Blahopřejeme a držíme palce do dalších soutěží.

Monika Exnerová, učitelka
 
O Karlu IV. v K 12
Ve čtvrtek 30. listopadu se vydala třída 7. A do Modřan do K 12 na přednášku o Karlu IV.
Žáci se sešli s panem učitelem třídním v učebně fyziky a v půl deváté odešli. Polovinu cesty šla třída pěšky, polovinu jela tramvají. Program uváděli dva muži a jedna žena. Když program skončil, uvaděčům všichni zatleskali. Na zpáteční cestě ke škole byli všichni unavení. Ale dověděli se o Karlu IV., kolik měl manželek a dětí, jak zemřel a co vykonal pro českou vlast.

Karolína Balážová, Iveta Dinh Ha
 
Národní divadlo od základního kamene
30. listopadu jsme se 6.A. byli v Národním divadle. Po vstupu do Národního divadla nás uvítal pan průvodce, který nás provedl historii a současností Národního divadla. Zavedl nás také do šatny, kde nám povídal o historii Národního divadla. Poté jsme šli k základním kamenům divadla. Zavedl nás i do hlediště a vyprávěl nám o oponách Národního divadla. Dověděli jsme se, že Národní divadlo má čtyři opony a že protipožární opona váží 12 tun. Ukázal nám síň, ve které nám povídal o výzdobě divadla. Na výzdobně se podílel například malíř Aleš Ženíšek, Mařák, Hynais, sochař Myslbek, architekt Schulz, Zítek. Návštěva byla velice hezká a jen tak na ni nezapomeneme.

Kalina, Hájek, Bouška, Dušek, Zrno
 
Díky za nadílku
Nastal čas mikulášské nadílky. Na ZŠ Meteorologické se letos tohoto úkolu rádi ujali žáci a žákyně 9. tříd.
Děti, hlavně ty menší, se těšily nejen na návštěvu Mikuláše a čerta, ale hlavně na to, co jim přinesou. Žáci 2.A se letos dočkali navíc koše plného dárkových balíčků se sladkostmi.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Liškové a paní Kučerové z Občanského sdružení Libušské děti, které tuto nadílku zajistily díky sponzorům: Ferrero, s. r. o., Marketing – paní Veselá, Opavia L. V. Marketing – slečna Pečenková. Tyto firmy připravily dětem milé mikulášské překvapení.

Za 2.A Jana Vránková, učitelka
 
Tajemství Pražského hradu
Pan učitel Farkaš objednal celému druhému stupni vstup na výstavu na Hradě. My jsme se tam vypravili v pátek 8.12. s paní učitelkou Stehlíkovou. Sraz jsme si stanovili v 9 hodin na Kačerově, abychom si mohli přispat a nemuseli se učit. Vystoupili jsme na Můstku, kde jsme měli chvíli rozchod, a pak jsme se vypravili nahoru k Pražskému hradu.Vešli jsme do malého nádvoří, kde byl vstup do muzea. Na počátku jsme zhlédli úvodní film a pak nás rozdělili do čtyř skupinek. Každá měla určitý znak (kronikáři, rádcové, učňové). Dostali jsme plánky interiéru, abychom se neztratili. Měli jsme vždy najít svůj znak, pod nímž se skrýval úkol, který jsme měli vyřešit.Tak jsme si vystavené exponáty (byly mezi nimi např. koruny českých králů, sochy a pečetě) pěkně prohlédli a lépe si je zapamatovali. Když jsme všechny úkoly splnili, vyhodnotil nám je pán, který nám také sdělil, že Pražský hrad navštívíme ještě jednou. Pak jsme se vydali z Hradu dolů, kde jsme se rozešli a jeli jsme každý jiným směrem. Myslím si, že to bylo velmi hezké a poučné a těším se, až tam v lednu pojedeme znovu.

Jana Petrovičová, Eliška Bartošová
Foto Kryštof Štafl
 
Výchova dětí – i koní
Od prosince do ledna probíhá v naší škole veřejná sbírka na výchovu a výcvik mladých koní. Občanské sdružení CPK-CHRPA (www.cpkchrpa.cz) po dvou až tříletém výcviku tyto koně zdarma poskytuje např. ústavům sociální péče, dětským rehabilitačním centrům zabývajícím se hipporehabilaticí. Sbírka probíhá formou prodeje samolepek s obrázky koní. Cena jedné samolepky je 5 Kč. Distributorem samolepek byly pověřeny dívky z 8.B. O celkové výši vybraných peněz vás budeme informovat po ukončení prodeje.

Markéta Šotolová, 8.B

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - MAŠKARNÍ ODPOLEDNE


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ


V našem programu klademe velký důraz na cizí jazyky. Od 1. ročníku budeme povinně vyučovat anglický jazyk a pro talentované děti od 4. ročníku druhý cizí jazyk.
Připravujeme pro vás široký výběr zájmových kroužků.
Naším cílem je také získávat prostředky z různých grantů, dotací a tím obohatit vzdělávací činnost a materiální vybavení školy.
Školu chceme profesionalizovat, aby získala vysokou úroveň.
Na spolupráci s vámi a vašimi dětmi se těší tvůrčí kolektiv, profesionální odborníci a nové vedení školy.
Věříme, že děti u nás budou šťastné, spokojené a usměvavé.
 
Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy, ZŠ L. Coňka 40/3, Praha 4- Písnice
Foto www.zspisnice.info

<< nahoru

Salón

ikonka VÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ

Dne 7. prosince 2006 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš sedmnáct nových občánků: Michaela Urbana, Tomáše Řezanku, Michaela Kudrnáče, Adama Barocha, Štěpána Kaplánka, Adélu Kuncovou, Vojtěcha Bendu, Ondřeje Gürlicha, Kateřinu Puldovou, Davida Jiravu, Jakuba Sixtu, Helenu Šantovou, Jakuba Holého, Kristiána Koubu, Alici Kudrnovou, Sáru Markovičovou a Martina Javůrku.
Děti z Mateřské školy K Lukám zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budoucím kamarádům pod vedením paní učitelky PaedDr. Kadeřábkové. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.
Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.
Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.
 
Jaroslava Klemešová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš
Foto Hana Findejsová

<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci lednu 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 82 let, 83 let, 84 let a 92 let) tito občané z Písnice a z Libuše:
 
Růžena Kronosová
Stanislav Ryšavý
Jiřina Sojková
Jiří Knížek
Věra Topolová
Jarmila Volkánová
František Vachulka
Jan Janeček
Mária Kozáková
Helena Kuberová
Hana Pečánková
Anna Klápová
Daniela Barchánková
Josef Sláma
Marie Pudilová
Anděla Jandová
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš
 
Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou – tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.

<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ

Ještě dříve než se rozsvítily skutečné stromečky a rozzářily se dětské oči, uspořádala Mateřská škola Lojovická výstavku výtvarných prací na téma vánoční stromeček. Podílely se na ní nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Děti ve školce s chutí kreslily, malovaly a nalepovaly stromečky a někteří rodiče dokonce stromeček upekli, ušili z látky, nebo vyrobili ze dřeva. Jejich snaha byla po zásluze odměněna pochvalou všech, kteří se zúčastnili slavnostního otevření výstavy 4. prosince 2006, i těch, kteří výstavku průběžně navštěvovali.
 
L. Likavčanová, učitelka MŠ Lojovická
Foto Lenka Martinová

<< nahoru

ikonka SETKÁNÍ VÝTVARNÝCH TALENTŮ

Starosta naší městské části pan Petr Mráz předával dne 18. 12. 2006 na slavnostním večeru těm dětem, jejichž obrázky vybrala odborná porota, kalendář MČ Praha-Libuš na rok 2007 a novoročenku. Porota vybrala z velikého množství kresby, ze kterých grafik Roman Klemeš zpracoval kalendář městské části pro rok 2007 a PF roku 2007.
Kalendář se svým obrázkem obdrželi tyto děti: Denisa Kučerová, Monika Havlíčková, Kristýna Kopecká, Vladimír Martin, Lukáš Pospíšil, Natálka Vrbinčíková, Michaela Vonzová, Erika Langerová, Gabriela Hemrová, Jakub Matušek,  Barbora Crkvová, Terezka Kovářová, Artur Masalyga, Kristýna  Smrčková a Petr Hájek.
Obrázek Jana Novotného zdobí novoročenku městské části roku 2007.
Všem dětem ještě jednou blahopřejeme.

Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš
Foto Martin Volkán

<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - KAŠTÁNEK V TRAFICE NESEŽENETE

Dělat časopis, to je fuška, to by vám jistě nejlépe potvrdila šéfredaktorka časopisu U nás paní Hana Kolářová. Rodiče dětí z MŠ Lojovická se do toho ale pustili. A zásluhou maminek a tatínků našich dětí, především však zásluhou paní Boučkové a Eckové, vychází již druhým rokem. Vznikl vloni na podzim, a tak ho děti pojmenovaly Kaštánek. Není to žádná legrace, ve svém volném čase, kterého se nám všem nějak v poslední době stále nedostává, vzít na sebe ještě další úvazek. Psát články z akcí mateřské školy, zajistit fotky, vymýšlet soutěže pro děti, různé doplňovačky, shánět básničky či aktuální informace, to vše graficky zajistit a na závěr této mravenčí práce ještě vytisknout. Časopis Kaštánek vychází v nákladu 100 kusů a na stáncích poštovní novinové služby ho neseženete. Dětem naší mateřské školy však za ten rok přirostl k srdci. Přestože tištěný obsah se zatím dozvídaly prostřednictvím rodičů, jistě až se samy naučí číst, se k němu budou rády vracet, a za to patří oběma obětavým maminkám velký dík.
Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická
Foto Radka Juránková

<< nahoru

ikonka PŘEDSEVZETÍ

Když jsem před časem navštívila Spojené státy, téměř v každém místě, kterým jsme projížděli, vlála velmi často u rodinných domků americká vlajka. Mnohde byla na stožáru také vlajka španělská, italská, ba někde i ta červenobílá s modrým klínem. Připadalo mi to poněkud bombastické, zejména proto, že nebyl žádný svátek nebo výročí. Odbyla jsem to trošku přezíravé stanovisko tím, že takoví jsou zkrátka Američané.
Na ony soukromé „vlajkoslávy“ jsem si vzpomněla v právě uplynulém roce, a dokonce hned několikrát. Slavil se svátek svatého Václava – den památný, bylo 28. října, 17. listopadu, a nebýt drobných vlaječek na dopravních prostředcích, někdo by snad ani nevěděl, proč je zrovna ten den volno. Mnozí využívali toho, že i v  tyto dny měla velká obchodní centra otevřeno, chodilo se na nákupy, jelo ještě honem na chaty…
Není tomu tak dávno, kdy se ve státem určených dnech svátečních vyvěšovaly státní a spřátelené vlajky nejen na státních budovách. Zdobila se jimi okna a běda, kdo měl horlivého domovního důvěrníka a náhodou z jeho příbytku nic nevlálo. Tu a tam se dítě nedostalo do školy, byly potíže v zaměstnání atd.
Započal nám nový rok a s ním si obvykle dáváme různá předsevzetí. Co kdybychom si tentokrát řekli, že budeme trochu více přemýšlet o tom, co vlastně připomínají ta různá výročí a státní svátky? A i když možná zrovna jsme na něco naštvaní, úctu k tomu, co pro nás ta významná data v minulost naší země znamenají, snad dokážeme státní vlajkou na našem domě vyjádřit. Dobrovolně, z  vlastní vůle.
 
H. Pilátová

<< nahoru

Debata

ikonka NĚKDE NĚCO CHYBÍ, JINDE PŘEBÝVÁ

Vážená redakce, chtěla bych navázat na příspěvek pí. Hráškové z čísla 12 ohledně její lítosti nad tím, že v jejich ulici nejsou záhony.
V naší ulici Libušské směrem od míst. úřadu k Tempu je to opačně, záhonů až moc. Před novými bytovkami „Zvonička“ je jich tolik, že překážejí chodcům a bydlící ve Zvoničce zřejmě nemají kde parkovat s auty, tak parkují na chodníku a zároveň před vjezdem do mého dvora, což je zase můj problém. Mám totiž každou chvíli na vratech nalepena různá auta, takže já těžko s autem vyjíždím a když se vracím, tak opět musím hledat majitele aut, aby mně uhnuli, je to velice nepříjemné. Několikráte jsem řidiče upozorňovala, že: za prvé stojí ve vjezdě a za druhé na chodníku, což je obojí nepřípustné; málo platné. Takže někde něco chybí (záhony) a jinde přebývá.

Jinak chci dodat , že ulice je krásně zrekonstruovaná, i když my, kteří zde bydlíme, jsme měli velké potíže. Ale, jak se říká, dobrý konec vše napraví. Za to chci poděkovat p. starostovi i zastupitelstvu; a také za přání a dárek k narozeninám. S pozdravem
 
Rychterová A.

<< nahoru

Zveme

ikonka MC KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko najdete v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4 – Libuš.
Otevřeno:
pondělí až čtvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program (není-li uvedeno jinak):
pondělí a středa – rytmika pro nejmenší (1-4 roky)
úterý a čtvrtek – výtvarné a ruční práce pro děti i pro maminky
 
Napište nám své náměty, dotazy, pochvaly a připomínky na: kuratkomc@seznam.cz . Slouží nám ke zlepšení a zpestření programu pro vás, návštěvníky MC.
 
Otevíráme v pondělí 8. 1. 2007
Herna je zpřístupněna každý den pro děti ve věku 0-4 roky. Program, který nabízíme, je doprovodný a aktivní účast maminek a dětí dobrovolná. Víme, že si v centru chcete především odpočinout, pohrát si, relaxovat a pobavit se! Chceme, aby vám i vašim dětem bylo u nás v MC dobře. Abyste odcházeli spokojení a usměvaví! Co nabízíme tento měsíc?
 
PROGRAM NA LEDEN 2007
9. 1. úterý Sněhulák z vaty – S Věrou si vyrobíme s pomocí barviček, papíru a vaty veselé sněhuláky, kteří nám zpestří zimní výzdobu našich domácností.
11. 1. čtvrtek Veselé krmítko – s Katkou a dětmi vyrobíme netradiční krmítka pro ptáčky na zimu, ze semínek, papíru, a ořechů.
16. 1. úterý Přání bramborového knoflíku – z brambor si vyrobíme veselá razítka, kterými si ozdobíme přáníčko a doplníme jej ručně omalovaným keramickým knoflíkem. Pro štěstí v novém roce!
17. 1. středa Narozeninová party – s dětmi, které se narodily v lednu či na konci prosince, oslavíme jejich narozeniny. Zazpíváme jim, zatančíme si, pro malé oslavence máme i drobné dárečky a pro všechny malé občerstvení. Neváhejte a přihlaste své oslavence na telefonu 728 200 439 (Tomešová) do 15. 1. 2007 kvůli domluvě na občerstvení. Ostatní mohou přijít bez předchozího ohlášení! Těšíme se na hojnou účast!
18. 1. čtvrtek Papírové děti – z velkých archů papíru si s vystřihneme a namalujeme „nové děti“, které nezlobí ;-). Maminky, přineste si prosím zbytky barevných již nepotřebných látek, hadříků, vln a provázků, ať máme děti, do čeho obléknout, aby jim nebyla zima.
23. 1. úterý Setkání s pediatričkou, paní MUDr. H. Cabrnochovou – tentokrát na téma zimní respirační choroby a nemocnost dítěte v kolektivu. Začátek v 10.30.
24. 1. středa Klub dvojčat a vícečat – posezení s tahací harmonikou a se soutěžemi nejen pro dvojčata a vícečata. Možnost konzultace s maminkou dvojčat, speciální pedagožkou Janou Peškovou a zapůjčení zpravodajů Klubu dvojčat a vícečat.
25. 1. čtvrtek Výroba bambulek – naučíme se vyrobit si rychle a levně vlněnou veselou zimní bambulku na naše čepice, šálky, kočárky. S sebou přineste zbytky vlny té barvy, kterou máte rádi!
29. 1. pondělí Divadélko – zahrajeme vám pro radost další (ne)známou pohádku.
 
Příští setkání členů a příznivců MC proběhne ve středu 7. 2. 2007 ve 20 hodin v prostorách MC. Těšíme se na setkání právě s vámi!
 
Za MC Kuřátko K. Tomešová

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU SENIORU NA LEDEN 2007
 
Zahájení v novém roce 2007 v úterý 2. ledna opět ve 14.00 hodin
Na všechny naše milé členy se již moc těšíme s tímto programem:
 
- 2. 1. 2007 Zahájení našeho klubu v novém roce s heslem
„S veselkou náladou jde všechno lépe“.
- 9. 1. 2007 Pro velký zájem o čtení v historických záznamech z naší
uchované kroniky z dob předminulého století vybere a pro
naše členy připraví paní Holá.
 
- 16. 1. 2007 Volná zábava s výběrem tématu pro všechny, kteří si chtějí
o svých starostech popovídat.
 
- 23. 1. 2007 Pro toto odpoledne si vypůjčíme jednu z nejoblíbenějších
knih z naší knihovny (autor p. Fousek), který krátkými
historkami jistě pobaví naše milé seniory.
 
- 30. 1. 2007 Z doporučených filmů k promítání na našem videu
v klubu byl vybrán kulturní pracovnicí ze zdejší libušské
videoprodejny film Gejša. Doporučujeme.
Do Nového roku 2007 všem našim seniorům přejeme hlavně hodně zdraví
a dobrou náladu při všech našich programech a výletech, které pro vás
na tento rok již v předstihu připravujeme.¨
 
Jménem celého výboru Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka VÁNOČNÍ KONCERTY

Uprostřed adventních dní v závěru uplynulého roku pozvaly děti z hudebních kroužků Klubu Junior společně s lektory své příbuzné, přátele i příznivce na tradiční vánoční koncerty do velkého hudebního sálu Základní umělecké školy Adolfa Voborského. Svými skladbami a hudebními vystoupeními na klavír, klávesy, kytaru a flétnu připomněly všem v sále blížící se svátky vánoční – čas plný lásky, porozumění, klidu a pokoje. Na závěr koncertů zazněla v podání všech účinkujících koleda Den přeslavný jest k nám přišel, která znásobila na jevišti i v hledišti pocity radosti, pohody a spokojenosti. Všichni účinkující byli odměněni dlouhým potleskem zaplněného sálu.
 
LK
Foto Josef Koudelka

<< nahoru

ikonka PF 2007

ABYCHOM TAKÉ V PŘÍŠTÍM ROCE
PROŽILI KLIDNÉ DNY A VLAHÉ NOCE
A CESTY ABY MOHLY VÉST
A NEBE BYLO PLNÉ HVĚZD
 
Přeje Jiří Brixi za celou redakční radu čtenářům časopisu U nás – Libuš a Písnice do nového roku 2007

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý