Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 04/2007Kronika

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím všechny čtenáře časopisu U nás a jako obvykle si dovolím vás seznámit s několika událostmi, které proběhly v uplynulém měsíci.

Čtvrtek 15. únor. Setkal jsem se s radní hl. m. Prahy ing. Marií Kousalíkovou. Hovořili jsme na téma naše školní a předškolní zařízení. Předložil jsem paní radní přehled demografického vývoje. Jde o naplněnost mateřských základních škol od roku 2000 a předpokládanou naplněnost do roku 2014. Současně jsem hovořili o stavu budov a nutných investicích spojených s jejich provozem a rozvojem.
Úterý 20. únor. Jednala Rada městské části Praha-Libuš. Jedním z bodů byl zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí, Rada byla seznámena s termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2007/2008 včetně navrhovaných počtů dětí v jednotlivých třídách.
Středa 21. únor. Sešla se komise pro spolupráci se zahraničím. Řešili jsme vzájemné pozvání zástupců našeho družebního městečka ve Francii. Představitele městečka Caudebec-lès-Elbeuf jsme pozvali na 19. května do naší městské části na tradiční slavnost, která proběhne na fotbalovém hřišti FSC Libuš. Bohužel ale v jejich městečku se v témže termínu konají také oslavy, na které jsme byli též zváni. Na základě těchto informací bylo domluveno, že se ani jedna strana těchto oslav nezúčastní a k návštěvě dojde při jiné příležitosti.
Čtvrtek 22. únor. Proběhlo Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš. Mělo na programu pouze jeden jediný bod, a to rozpočet městské části pro rok 2007, který nebyl schválen při minulém Zastupitelstvu proto, že někteří zastupitelé k některým bodů rozpočtu požadovali podrobnější informace, aby mohli kvalifikovaně hlasovat.
Pátek 23. únor. Proběhla schůzka s npor. Černým, velitelem Policie ČR se sídlem v Praze-Lhotce. Hlavním tématem schůzky byla pomoc v souvislosti s dopravní přetížeností v naší městské části. Požádal jsem o častější kontroly, hlavně nákladní dopravy, která zatěžuje nejenom naše zrekonstruované komunikace, do který se vložily nemalé finanční prostředky, ale také tato doprava narušuje kvalitu našeho žití hlukem, prachem. Také jsme hovořili o kamerovém systému, krádežích apod.
Středa 28. únor. Svolal jsem členy bezpečnostní rady městské části Praha-Libuš. Tématem schůzky byl krizový a havarijní plán a přijetí nového člena.
Středa 28. únor. Schůzka s generálním ředitelem firmy Xaverov ing. Štěpánkem. Tématem setkání bylo čištění odpadních vod a obavy ze šíření zápachu v letním teple. Schůzky se též zúčastnila ing. Anna Rusiňáková za odbor životního prostředí MČ Praha-Libuš. Dostali jsme informaci, že k obávanému zápachu by nemělo docházet, protože došlo k technickému vylepšení současné čistírny odpadních vod.
Středa 28. únor. Schůzka komise projektu Zdravá Libuš a Písnice, jíž jsem také členem. Koordinátorem této schůzky byla vedoucí humanitního odboru Úřadu MČ Iva Hájková. Komise je složená ze širokého spektra členů, kteří v naší městské části zastupují různé zájmové skupiny občanů, například lékaře, seniory, juniory apod. Probíranými tématy bylo například zdravotnictví, školství, doprava, životní prostředí. Jsem rád, že v naší městské části takováto skupina pracuje a že jsou mezi námi lidé, kterým není lhostejno, v jakém prostředí žijeme, a ve svém volném čase jsou ochotni bez jakékoli finanční odměny pracovat pro obec a její rozvoj.
Pondělí 5. březen. Osobně jsem poděkoval našim dvěma městským strážníkům za to, že dne 14. 2. 2007 dopadli celostátně hledaného zločince ve Zbudovské ulici a předali ho Policii ČR. Celostátně hledaný přespával ve dvou autovracích na parkovišti, kde při náhodné prohlídce na něj naši policisté narazili. Vraky jsme z tohoto parkoviště nechali odstranit nejen proto, abychom zamezili možnosti přespávání podobných osob, ale také jsme dle mého názoru vylepšili pohled z oken přilehlých domů.
Úterý 6. březen. Přijal jsem pozvání od našich seniorů na slavnostní odpoledne, které pořádali v Klubu Senior. Je mi vždy velkou ctí, že mohu jako zástupce městské části osobně poděkovat a popřát vše nej- těm, kteří si to dle mého názoru tolik zaslouží.
Úterý 6. březen. Zasedala Rada městské části Praha-Libuš. Jedním z bodů byla rekonstrukce studny před Úřadem městské části. Myslím, že když už máme hezké zrekonstruované parkoviště, i tato drobná stavba by si zasloužila určité vylepšení a možná by mohla sloužit. Rada městské části souhlasila se změnou názvu městské části Praha-Libuš na městskou část Praha-Libuš-Písnice, a to na opakované požadavky některých našich spoluobčanů.
Středa 7. březen. Proběhla schůzka s místostarostou městské části Kunratice, p. Václavem Chaloupou. Tématem byly tranzitní komunikace a obchvaty v našich městských částech, případné možnosti vzájemné podpory při podání žádostí na příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy.
Čtvrtek 15. březen. Naši městskou část navštívil první náměstek primátora hl. m. Prahy pan Mgr. Rudolf Blažek a ředitel Městské policie Mgr. Vladimír Kotrouš. Tématem schůzky byly možnosti dalšího rozvoje spolupráce mezi naší městskou částí a Městskou policií. Při této příležitosti jsem se dotázal, zda by záchytné parkoviště před areálem Sapa bylo možné převést na městskou část, které v této lokalitě chybí prostory k parkování pro obyvatele přilehlých panelových domů. Vznesl jsem také požadavek, zda by bylo možné přičlenit naši městskou část do kamerového systému, a to na základě mé žádosti z roku 2004, kdy ve spolupráci s Magistrátem bylo naplánováno umístění čtyř kamer v naší městské části. Na tento můj dotaz pan náměstek reagoval velice kladně, tak doufám, že se v co nejkratší době podaří získat nějaké kamery a dle mého názoru tak znepříjemnit zlodějům jejich oblíbenou činnost.

Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování všem čtenářům časopisu U nás, že sledují dění v obci, a popřát co největší množství jarního slunce, které nejen potěší, ale také dodá energii po zimě, i když nebyla náročná.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 19. března 2007


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - HEJ, HEJ, MASOPUSTNÍ REJ!

Jako každým rokem jsme se připravovali na den plný veselí - seznámili jsme se s lidovými tradicemi, jako jsou písně, říkadla, hry, vyráběly jsme si „maškary". Ráno již děti přicházely vystrojené a věřte, že jsme je ani nemohly poznat! Průvod masek navštívil i kamarády ve druhé třídě a to jsme se divily ještě více. Pohádkové bytosti, zvířátka i nejrůznější oblíbené postavy z dětských filmů si zatančily jako na opravdovém karnevalu, kde nechyběly ani oblíbené soutěže. Na památku veselého dopoledne si děti odnášely diplom za hezkou masku a něco sladkého na zub.

Věra Herdová, MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka SOKOL PÍSNICE - MASOPUSTNÍ ZÁBAVY V PÍSNICI

Sportovní karneval
23. února se konal v restauraci U Vokouna Sportovní karneval. Od 20 hodin hrál orchestr DDClub Vl. Doležala všem zúčastněným taneční muziku od polky přes latinu až po disko a rock. Zábavu všem zpestřily masky motýlů, andílků a baletky. Každý, kdo přišel, se mohl osvěžovat a tancovat do ranních hodin.
Dětský karneval
25. února byly pozvány děti a rodiče od 14 hodin do sálu restaurace U Vokouna na karneval.
Ceny pro zúčastněné masky věnoval Úřad MČ Praha-Libuš a potraviny U sluníček.
Poděkování patří i panu Sobotkovi a jeho rodině za produkci disco hudby a organizacI soutěží. Věříme, že se piráti, čarodejnice, motýli, princové, a princezny, mochomůrky, tygři, vodníci... dobře bavili.
Lukáš Hazda

Foto Martin Volkán a Jiří Žďárský

<< nahoru

ikonka STAROSTA A PÁSOVEC

Názory dětí je nutno brát vážně
Základní škola Meteorologická uspořádala 8. března 2007 besedu žáků druhého stupně se starostou městské části panem Petrem Mrázem. Již v minulém školní roce se uskutečnily besedy se žáky obou základních škol (na Libuši a v Písnici), na kterých se děti dotazovaly na problémy ohledně komunikace Libušská, problémy s přecházením hlavní komunikace Libušská, na potřebná hřiště aj.
Proto byla druhá beseda už pojata tak, aby se děti dověděly, co se z jejich požadavků v městské části podařilo realizovat a jaké další jsou zařazeny do námětů v komunitním Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnici v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice. Tento plán vznikl v roce 2006 ve spolupráci s veřejností a byl v dubnu téhož roku veřejně projednán (v roce 2007 bude aktualizovaný plán veřejně projednáván dne 17. 10.).
Po tomto úvodu nás dospělé, ale i žáky školy, ohromila počítačová prezentace žáků 8. třídy Petra Molčana a Kryštofa Štafla, ve které chlapci představili možnou podobu budoucích stanic metra v oblasti Nové Dvory a Písnice. Pan starosta sdělil, že tato prezentaci si zaslouží více pozornosti a bude ji předávat na Dopravní podnik, a.s.
Při následné besedě žáků se starostou zazněly například tyto dotazy a náměty: V okolí bývalého bazénu na Písnici je nepořádek. Sídliště Písnice - v některých ulicích přeplněné kontejnery na plasty. Více odpadkových košů v sídlišti ČEZ. V Jesenici vedle pošty jsou umístěny digitální hodiny u zastávky autobusu s časem a odjezdy autobusů. V okolí FSC Libuš v ulici Skalská je nepořádek a odpadky. Označit dopravní směrovkou, kde se nachází ZŠ Meteorologická, z důvodu lepší orientace o umístění školy. Více telefonních automatů.
Více automatů na lístky MHD.
Vždy se nám potvrdí, že názory dětí je nutno brát zcela vážně, protože jsou to také občané naší městské části a jejich náměty jsou mnohdy opodstatněné.
Bezpečná cesta do školy
Po dvouhodinové besedě vystřídaly děti postupně učitelé obou základních škol a všech škol mateřských, protože městská část v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice zajistila seminář k projektu Bezpečná cesta do školy. Tento projekt přijela prezentovat jeho autorka z brněnského Centra dopravního výzkumu paní Jitka Heinrichová. Učitelé byli seznámeni s tímto projektem, který má umožnit, aby si dítě uvědomilo, jak se má chovat v různých dopravních situacích, a tím se naučit chránit si svůj život.
Autorka projektu předala učitelům hračku Pásovec, která má sloužit k tomu, aby si dítě hravou formou uvědomilo nutnost připoutání se v autě bezpečnostním pásem. Všichni obdrželi mnoho dalších propagačních materiálů. Seminář přinesl užitečné nápady, jak dítě hravou formou naučit odhalovat nebezpečí v provozu a jak ho řešit.
Druhého semináře se účastnili i aktivní žáci 6. a 8. tříd, aby zjistili, že je možno projekt Bezpečná cesta do školy zorganizovat a zapojit do něho další spolužáky. Učitelé mohou být dětem pouze nápomocni.
Všichni jsme si ze semináře odnesli mnoho užitečných poznatků a námětů, které určitě využijeme při říjnových Dnech zdraví a učitelé ve svých školách v rámci výuky dopravní výchovy.
Besedu i průběh semináře zajišťovali po organizační stránce bezchybně paní učitelky Mgr. Alena Dušková a Mgr. Monika Exnerová, proto bych jim chtěla velice poděkovat za dokonalou organizace celého dne ve spolupráci s ředitelem ZŠ Meteorologická, Mgr. Zdeňkem Běleckým a celým pedagogickým sborem.

Iva Hájková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - VÝPRAVY, SOUTĚŽE I POČASÍ VŠEHO DRUHU

Věstonická Venuše v Národním muzeu
Dne 22. 2. 2007 šly třídy 6.A a 6.B v rámci výuky dějepisu do Národního muzea na výstavu o životě lovců mamutů, která je zde otevřena až do dubna. Nadchla mě tam Věstonická Venuše (originál). Kromě ní jsme mohli vidět různé kosti, kůže, nástroje, nádoby i modely mamutů v životní velikosti. Prošli jsme si také oddělení zoologie, kde to bylo velice pěkné.
Tato výstava byla nádherná a také poučná. Doporučovala bych vám tam jít.
Michaela Peclinovská, 6.A

Olympijské vítězství

Dne 23. února 2007 proběhlo obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V této soutěži jsme měli dvě zástupkyně, Anetu Čamovou z IX.A v kategorii starších žáků a Valentýnu Janů z VI.A v kategorii mladších žáků. Po vynikajícím výkonu a velikém boji se ve velké konkurenci vítězů školních kol z celé Prahy 4, 11 a 12 děvčata umístila takto: Aneta Čamová - krásné 6. místo, Valentýna Janů - vynikající 1. místo.
Bohužel v soutěži mladších dětí se neorganizují krajská a vyšší kola této soutěže, proto Valentýna dále nepostupuje.
Oběma soutěžícím, zvláště pak naší slavné vítězce upřímně gratulujeme!
Za vyučující anglického jazyka Alena Stehlíková

Výlety s panem učitelem
Dne 23. února se někteří žáci ze 7.A vydali na další výlet se svým třídním učitelem Jaroslavem Turinkem do Kunratického lesa - po stopách závodu Velké kunratické. Odpolední procházka začala i skončila u školy.
Další dobrovolný turistický pochod se konal k Werichově vile 9. března. Účastnilo se pět žáků ze třídy 7.A s třídním učitelem. Výlet začal po obědě u školy, pokračoval jízdou tramvají k Národnímu divadlu, přešli jsme Karlův most a byli jsme na Kampě. Prohlédli jsme si Werichovu vilu a šupaj zpátky na tramvaj. Ke škole jsme se vrátili kolem páté hodiny.
Zapsali jsme si údaje o výletě a potom šel každý domů. Těšíme se na další výlet .

Lyžařský výcvik v Krkonoších: počasí všeho druhu
Tento rok se na hory do Krkonoš vydala část 7.A, 6.A a 6.B. Bydleli jsme v hotelu Zoja a lyžovat jsme jezdili na Černou horu, na které byl naštěstí sníh.
Přijeli jsme v neděli 25. 2. odpoledne a hned jsme se ubytovali. V pondělí jsme se vydali poprvé na sjezdovku, kde nás učitelé rozdělili do tří družstev. V prvním byli takzvaní nelyžaři a na povel je měl pan učitel Havrlent. Druhé družstvo tvořili mírně pokročilí a velela jim paní učitelka Čermáková. Třetí družstvo bylo složeno z dobrých lyžařů pod vedením pana učitele Kece.
Lyžovali jsme od 10. do 16. hodiny, ale takhle dlouho vydržel málokdo, takže jsme často navštěvovali místní bufet, kde jsme si dávali horkou čokoládu, čaj nebo jiné občerstvení. Někteří lyžaři se zatoulali, ale zase jsme je našli (bez zranění a újmy na zdraví). Jediný úraz byl vykloubený palec, ze kterého se vyklubal zlomený prst.
Na vrchol sjezdovky jsme se dostávali pomocí kabinkové lanovky pro osm lidí, sedačkové lanovky pro čtyři nebo pomocí kotvy. Počasí jsme měli všeho druhu: slunce, sníh, déšť, malé kroupy a často i mlhu, díky které jsme viděli pouze na pět metrů dopředu a bez slunečních nebo lyžařských brýlí jsme se při dešti neobešli.
Budíček byl v půl osmé a snídaně v osm. K snídani byl švédský stůl, na kterém bylo všechno, od kukuřičných lupínků až k salámům a sýrům všeho druhu. Po celý pobyt jsme pili dobrý čaj, který byl celý den všem přístupný. Obědvali jsme na sjezdovce - svačinu, kterou jsme předem dostali. Hned po lyžování byla teplá polévka a asi v půl sedmé jsme měli večeři. Vařili nám velmi dobře!
Ve volných chvílích jsme se bavili hraním karet, posloucháním hudby, posedáváním na gauči, který byl u všech oblíbený, hraním ping-pongu nebo navštěvováním ostatních spolubydlících. V případě, že jsme přemluvili pana učitele Kece, jsme měli večer diskotéku v baru, který byl hned vedle ping-pongu. Pečlivě a dlouho jsme se na ni připravovali.
Z tohoto lyžařského výletu nikdo z nás nechtěl odjet. Nebylo to ale kvůli tomu, že ve škole zatím probíhaly normální vyučovací hodiny, ale kvůli tomu, že jsme se všichni skvěle spřátelili a tento pobyt se všem moc zalíbil!!!
Valentýna Janů, 6.A

Olympiáda v českém jazyce
Dne 6. března se uskutečnilo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce. Proběhlo na Opatově v Domě dětí a mládeže. Olympiáda se skládala ze dvou částí, mluvnické a slohové. Celkově se zúčastnilo asi 30 dětí ze základních škol a gymnázií Prahy 4, z toho tři žákyně z naší školy - Eliška Němcová, Alena Klčová a Alena Füllsacková. Výsledky budou známy začátkem dubna.
Alena Füllsacková, 8.A

Jeden svět
Dne 8. března jsme šli do Městské knihovny, kde bylo kino. Viděli jsme pět příběhů - dva dokumentární o nemocných dětech (Jan a Josefína, Martinek) a tři kreslené, které byly o dospívání. Když jsme odcházeli, dostali jsme lístky na hlasování a měli jsme vybrat ten, který se nám nejvíce líbil. Pro někoho to bylo těžké se rozhodnout, jakému filmu dát hlas.
A protože knihovna byla kousek od Staroměstského náměstí, šli jsme se tam podívat na 27 křížů, o kterých jsme se učili ve vlastivědě, a taky na orloj.
Martin Svoboda, 4.A

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu
Dne 15. března se konal v ZŠ s RVJ Bronzová VII. ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, zápolení páťáků pražských i mimopražských škol. Z naší školy se zúčastnili tito žáci: Adam Nguyen z V.A, Tomáš Urban a František Novotný z V.B a Sebastián Plešr a Ondřej Hunal z V. Montessori. Chlapci s ostatními 160 žáky z 37 škol porovnávali své znalosti anglického jazyka v různých doplňovačkách, křížovkách a dalších disciplínách. Všichni jmenovaní dosáhli velice pěkných výsledků - Adam 95 bodů ze 100 možných, Tomáš 91, Ondřej 80, František 76 a Sebastián 72 bodů. Tomáš a Adam dokonce postoupili do finále, kde předvedli také svůj ústní projev v povinné i volné disciplíně. Nakonec se umístil Adam na 12. místě a Tomáš na 18. místě z celkových 165 žáku. Naše škola dosáhla vynikajících výsledků, protože do finále postoupili žáci pouze ze šesti škol a ZŠ Meteo byla jednou z nich dokonce se dvěma zástupci. Všichni zúčastnění si odnesli pamětní list, upomínkové předměty a anglické časopisy, finalisté navíc různé drobné dárky. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
Alena Stehlíková, učitelka anglického jazyka

Prověřování znalostí
V průběhu měsíce března se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo asi 80 žáků ve třech kategoriích. Do obvodního kola dne 21. 3. postoupili tři žáci, po jednom z každé kategorie.
Také se uskutečnily dvě matematické soutěže, a to Klokan pro žáky od 3. tříd (celkem také asi 80 žáků) a Pythagoriáda pro žáky 6. a 7. tříd. Z této soutěže postoupili do dalšího kola ti, co měli 9 a více bodů.
29. 3. se konalo krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus, kam se probojovaly čtyři třídní kolektivy. Každá třída - 6.B, 7.A, 8.A a 8.B vybrala své tři zástupce a ti vyplňovali test s otázkami nejen zeměpisného charakteru.
Jak všichni dopadli - dozvíte se příště...
Monika Exnerová


<< nahoru

ikonka NÁZORY RODIČŮ NA ZŠ METEOROLOGICKÁ

viz příloha
<< nahoru

ikonka SPORT - JUDO DRAGONS V NERATOVICÍCH

Otevřený mezioddílový turnaj mláďat, mladších a starších žáků a žákyň se konal v Neratovicích 10. března 2007 v Neratovicích. Oddíl Judo Dragons, působící při Klubu Junior v Písnici, byl sice méně úspěšný než na předchozích závodech ve Zbraslavi, nicméně bojovali jsme! Tři třetí místa jsou pěkná. Další příležitost zabojovat o lepší místa je o Velikonocích.
Umistění Judo Dragons v Neratovicích:
Madla Smolková (její první závody) za přípravku 4. místo ze 6
Lucie Procházková 3. místo
Ondra Procházka 4.
Jakub Procházka 5.
Filip Kopecký 5.
Jana Frýdlová 4. z 5
Jiřík Frýdl 5.
Martin Malý 3.
David Vlasta 4.
Adam Dvořák 4.
Martin Švanda 3.

Ing. Oldřich Ježek, trenér

 


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - MALOVÁNÍ NENÍ PRO NIC ZA NIC

Rádi bychom se pochlubily s letošními výtvarnými úspěchy dětí z Lojovické.
Hned v září to byla soutěž Tučňák. Děti vyhrály... Před Vánocemi nás potěšil Vládík Martin a Terezka Kovářová. Jsou tak šikovní, že mají obrázky v opravdovém nástěnném kalendáři. To byla soutěž vyhlášená starostou MČ Libuš, panem Petrem Mrázem. V zápětí nás velmi překvapil výtvarný úspěch dětí, kterým v konečném účtování patřilo 3. místo z 500 přihlášených. Pořádající firma, vekloobchod hraček, zase děti překvapila novou houpačkou ještě pod vánočním stromečkem. V lednu děti inspirovala ekovycházka a návštěva expozice Mořský svět. Najednou bylo kolem nás tolik namalovaných rybiček, že jsme je odeslali do časopisu Rybářství. Velkou radostí bylo jejich zveřejnění v dubnovém čísle. Díky velkorysosti vedení jsme dostali příspěvek na výtvarné potřeby a sladkosti. Děti malují rády, jsou šikovné po rodičích a to společně dokazují i ve výtvarné výstavě, pořádané Mateřskou školou Lojovická: zimní Vánoční stromeček a jarní Sluníčko. Za získané korunky ze vstupného je více výtvarného materiálu a i více malování. Proto nás do konce školního roku ještě čeká soutěž na téma Můj čtyřnohý kamarád, o zvířecích kamarádech z útulku a sladké téma Pohádka. Radostí bude jistě i v úterý 3. 4. odpolední velikonoční malování kraslic rodičů a dětí ve školce.

Ludmila Likavčanová, učitelka výtvarné třídy


<< nahoru

Radnice

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš z 22. 2. 2007:

č. 6/2007: ZMČ Praha-Libuš schvaluje rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2007 v objemu příjmů 31 386 tis. Kč, objemu výdajů 43 386 tis. Kč a financování ve výši 12 000 tis. Kč, který je součástí tohoto usnesení. Ve vedlejší hospodářské činnosti výnosy činí 1 750 tis. Kč, hrubý provozní výsledek 750 tis. Kč.


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 6. 2. do 6. 3. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Nemá námitek k úplatnému převodu částí pozemku parc. č. 428/1 k.ú. Libuš, uvedeného na LV 461 pro obec Praha, k.ú. Libuš, ve vlastnictví hl. m. Prahy, dle GP č. 1138-63/2006 jako parc. č. 428/26,428/27, 428/28, 428/29 za účelem sloučení v jeden funkční celek.
 • Schvaluje smlouvu o převodu správy majetku požárního vozu Liaz CAS 25 SPZ AO 33-95 z MČ Praha-Lipence na MČ Praha-Libuš za účelem dalšího využití místní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů - JSDH Písnice. Pověřuje starostu MČ Praha - Libuš podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí se změnou názvu městské části Praha-Libuš na městská část Praha - Libuš-Písnice.
 • Schvaluje výpověď z nájemní smlouvy s nájemcem News Outdoor Czech Republic, s.r.o., uzavřené dne 25. 8. 2004 za účelem umístění reklamního zařízení o velikosti 5,1 x 2,4 m na štítu garáží v ulici Dobronická čp. 694, k. ú. Libuš, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ukládá starostovi MČ Praha-Libuš zaslat výše uvedenému nájemci dopis s výpovědní lhůtou.
 • Schvaluje výpověď z nájemní smlouvy s nájemcem News Outdoor Czech Republic, s.r.o., uzavřené dne 22. 6. 2004 za účelem umístění reklamního zařízení o velikosti 6x3 m na části pozemku parc. č. 164, 1138/3, k.ú. Libuš, a parc. č. 910/69, k. ú. Písnice, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ukládá starostovi MČ Praha - Libuš zaslat výše uvedenému nájemci dopis s výpovědní lhůtou.
 • Souhlasí s těmito požadavky na dotace HMP - 2007 - 1. kolo: ZŠ Meteorologická - výměna oken - druhá etapa - požadavek 3 000 000 Kč, ZŠ Meteorologická - výměna podlahových krytin - požadavek 800 000 Kč, sportovní hala u ZŠ L. Coňka - 1. etapa - požadavek 1 500 000 Kč, sportoviště Klokotská - 2. etapa - požadavek 1 000 000 Kč,
  MŠ Ke Kašně - hospodářský pavilon - výměna oken a dveří - požadavek 400 000 Kč. Pověřuje starostu zasláním těchto požadavků na MHMP.
 • Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2007/2008 a s navrhovanými počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol.
 • Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 101/96 na dodávku a údržbu geografického informačního systému Misys a pověřuje starostu Petra Mráze podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s rozšířením kabelové sítě nízkého napětí v ulici Hoštická, pro připojení objektu na parc. č. 953 uložením kabelu nízkého napětí 1 kV v pozemku parc. č. 932, katastrální území Písnice (dále jen k. ú.), za splnění následujících podmínek: Na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 932 musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Tento souhlas nenahrazuje povolení k výkopovým pracím.
 • Souhlasí s návrhem spolupráce s jezdeckým oddílem TJ Tempo Praha na zajištění akcí pořádaných i spolupořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2007 a s poskytnutím finančního daru ve výši 50 000 Kč tomuto oddílu.
 • Schvaluje výpověď z nájemní smlouvy s nájemcem News Outdoor Czech Republic, s.r.o., ze dne 5. 8. 2004 ohledně umístění reklamního zařízení o velikosti 6x3 m na části pozemku parc. č. 1120/4, k.ú. Libuš (u ul. Novodvorská), dle čl. V. odst. 3 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ukládá starostovi MČ Praha-Libuš zaslat výše uvedenému nájemci dopis s výpovědní lhůtou.
 • Souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu cyklostezky Modřany - Lhotka - Cholupice přes území MČ Praha-Libuš zpracovanou Atelierem DUK v 3/2005 a požaduje vyřešit v části Na Okruhu - Hoštická souběžné používání komunikace chodci a zároveň zabránění vjezdu motorových vozidel na těleso cyklostezky. Souhlasí se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Prahy svěřených MČ, tj. na parc. č. 1138/2 a 140, k.ú. Libuš (ul. Mašovická) a na parc. č. 932 a 933/1, k. ú. Písnice (ul. Hoštická). Souhlasí se zastupováním MČ Praha-Libuš jako vlastníka, resp. správce těchto pozemků, Ing.Danou Krýslovou při jednání s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy ve věci cyklostezky.
 • Souhlasí s využitím objektu č. p.128, k. ú. Písnice (ul. Libušská), jako prodejny klavíru. Souhlas s dalším využitím jako opravny klavírů podmiňuje odsouhlasením Městskou hygienickou stanicí tohoto provozu a použitého technologického vybavení jako nerušícího okolí, zejména z hlediska hluku a zplodin odvětrávaných do ovzduší. Ověření provozu a jeho charakteristik musí předcházet souhlasu s užíváním.
 • Souhlasí se zhotovením níže uvedených návrhů projektů, které budou použity pro žádosti o dotace z fondů z EU v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost: 1) Oblast podpory 1.4.: Základní revitalizace, obnova historicky cenného objektu Libušská 1, Praha 4 - Libuš (oprava střechy...), nelze zahrnout vnitřní úpravy. 2) Oblast podpory 1.6.: a) Energetické úspory v ZŠ Meteorologická (případně i MŠ), tj. úspory elektřiny, topení, zateplení budov, výměna oken. Je nutné využít obnovitelné zdroje el. energie (solární panely, tepelná čerpadla), musí být vypracován energetický audit. b) Komunitní centrum - vytvoření centra obce Libuš (Libušská č.p. 1 a 35), veřejná knihovna, internet, výstavní síň, kino, infocentrum.
 • Souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Zrušení Regulační stanice vysokotlakého potrubí Písnice a nový středotlakový propojovací plynovod ul. Mílová" v rozsahu dle předložené dokumentace za splnění následujících podmínek: Projektová dokumentace bude projednána a odsouhlasena se Zavos, s.r.o. (stavba č. 0088, TV Libuš - etapa 0009 - Dostavba Mílové ulice) a s Projektovou kanceláří Ing. Löwitová (stavba Sportoviště Klokotská). Na zařízení staveniště na komunikaci musí mít investor povolené zvláštní užívání komunikace od Úřadu MČ Praha 12. Před realizací požádá investor o zábor pozemku. Investor uzavře smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
 • Schvaluje dle § 94, odst. 2, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění platných předpisů Organizační řád Úřadu městské části Praha-Libuš s účinností od 1. 4. 2007, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s návrhem na pronájem bytu z bytového fondu hl. m. Prahy pro Antonína a Renatu Vohnoutových s rodinou, jako náhradu za školnický byt v ZŠ Meteorologická, P. 4 - Libuš.
 • Souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s JUDr. Danielou Černou na poskytování právních služeb a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 910/81, k.ú. Písnice (ul. Libušská), s firmou Outdoor Akzent, s.r.o., jako právním nástupcem Outdoor Billboard, a to dohodou ke dni 1. 6. 2007.
 • Souhlasí s předloženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Nesouhlasí s rozhodnutím stavebního úřadu č.j.VYST/13193/2005/Ni z 19. 2. 2007 o povolení výjimek z obecně technických požadavků na výstavbu v Praze „Nástavba objektu č.p. 693, k.ú. Libuš" při ulici Klokotská, Praha 4, a proto ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic zajistit odvolání proti tomuto rozhodnutí.
 • Doporučuje prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu pro pí Evu Hájkovou.
 • Souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 s firmou Investik sportovní povrchy pro stavební akci „Oranžové hřiště - Skalská ulice" a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravili TH a PJ


<< nahoru

ikonka ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2007

Rozpočet a komentář k rozpočtu naleznete pod odkazem: Povinné informace podle zákona č.106/1999 - Rozpočet
<< nahoru

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pro občany zdarma!
Upozorňujeme občany, že mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude na území Libuše a Písnice projíždět dne 31. 5. 2007. V uvedeném dni je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami v následujících časech:

Písnice:            křižovatka K Vrtilce - Putimská 15.00 - 15.20 hod
                       křižovatka Olšovická - Hoštická 15.30 - 15.50 hod
                       křižovatka Na Okruhu - Ke Kurtům 16.00 - 16.20 hod.
Libuš:               křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny 16.30 - 16.50 hod.
                       křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti 17.00 - 17.20 hod.
                       parkoviště K Lukám 17.30 - 17.50 hod.
                       křižovatka Třebějická - Na Močále 18.10 - 18.30 hod.
Kamýk:            křižovatka Lojovická - Ohrobecká 18.40 - 19.00 hod.

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!
Odpady, které se sbírají:
Barvy, baterie, olověné akumulátory, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetika, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY LIBUŠ

Magistrát hl. města Prahy dokončuje v ulici Generála Šišky, v sousedství Základní školy Meteorologická, dům s chráněnými byty. Na základě zjištěných informací by se měl dům v červnu kolaudovat a poté předat MČ Praha-Libuš do výpůjčky a posléze do správy. 
Vzhledem k tomuto postupu lze očekávat, že budou byty k nastěhování nejdříve ve 4. čtvrtletí 2007.
Dům s chráněnými byty je určen pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb vyžadují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc bude v domě zajištěna formou ubytování a pečovatelské služby. V domě nebude nepřetržitý lékařský dohled.
Pojmem chráněný byt se rozumí „podporovaný byt v domě zvláštního určení, který je určen k uspokojování bytových potřeb osob se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodu zdravotních či z důvodu pokročilého věku a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu např. pro zdravotně postiženého občana".
Do Domu s chráněnými byty Libuš budou na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš přednostně přijímáni senioři a osoby zdravotně postižené s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš nebo rodiče obyvatelů s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš, způsobilé k právním úkonům, příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu a příjemci pečovatelské služby. Žadatelé, kteří jsou v současné době nájemci bytu, budou muset doložit doklad o bezdlužnosti na nájemném k bytu.
V domě se bude nacházet 43  bytových jednotek:
- 33 bytových jednotek 1 + kk o rozměrech 29 m² (balkon 7 m²),
- 2 bytové jednotky 1 + kk pro invalidy bez balkonu o rozměrech 35 m²,
- 3 bytové jednotky 2 + kk o rozměrech 48 m² (balkon 5 m²),
- 1 bytová jednotka 2 + kk o rozměru 39 m² (balkon 4 m²),
- 3 bytové jednotky 2 + kk bez balkonu o rozměrech v rozmezí 44 m² - 52 m²,
- 1 bytová jednotka 2 + kk pro invalidy o rozměru  41 m² (balkon 8 m²).
Všechny bytové jednotky se skládají z předsíně s vestavěnými skříněmi, jednoho, popř. dvou pokojů, s malou kuchyňskou linkou s elektrickým vařičem a bezbariérovým sociální zařízením se sprchovým koutem. Byty si nájemci vybaví vlastním nábytkem, lednicí, televizí, pračkou apod..
V domě budou další místnosti pro potřeby nájemců: údržbářská dílna, hobby dílna, kreslírna, knihovna, výdejna obědů, venkovní altán (52 m²),
A další místnosti pro potřeby personálu: např. sklad prádla, prádelna, žehlírna, nákupárna.
Pokud bude zájem ze strany klientů domu, je možno zřídit rehabilitaci, manikúru a pedikúru, ordinaci lékaře.
K dispozici budou i dvě tzv. domovinky, které jsou určeny pro seniory nebo zdravotně postižené osoby, o které se starají rodinní příslušníci a z určitých důvodů musí být péče např. na několik dnů přerušena. Zájemci o domovinku není ale možno poskytnou nepřetržitý lékařský dohled. Výše denního poplatku za užívání tohoto bytu bude stanovena na základě rozhodnutí  zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
V budově je výtah a několik parkovacích míst.
Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu určitou s tím, že v souladu s ustanovení § 709 občanského zákoníku nevzniká u těchto bytů společný nájem mezi manželi a není možný přechod nájmu těchto bytů na rodinné příslušníky ani na osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti.
Výše nájemného je v současné době dle sdělení Magistrátu hl. města Prahy stanovena do 50 Kč za 1 m². Předpokládáme, že nám bude pak příslušným orgánem sdělena oficiální částka výše nájemného. Za služby spojené s užíváním bytu, dle praxe Domu s chráněnými byty v Kunraticích, je předpoklad cca 1500 Kč měsíčně. Uvádíme ale zatím opravdu velmi orientační ceny, které budou po dostavbě domu upřesněny.
Jakým způsobem bude zájemce o pronájem bytu postupovat:
 1. Vyzvedne si Žádost o pronájem bytu na ÚMČ Praha-Libuš, humanitní odbor, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš (k dispozici budou ve druhé polovině května 2007).
 2. Vyplněnou Žádost odevzdá opět na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš (příjem žádostí od června 2007).
 3. Rada MČ Praha-Libuš jmenuje komisi, která jí bude doporučovat uzavření nájemní smlouvy s klientem potřebným k ubytování v chráněném bytě dle stanovených kritérií a sociálního šetření.
 4. S klientem bude uzavřena nájemní smlouva.
Žádosti budou od června 2007 přijímány zatím bez vyjádření lékaře, protože je nutno počkat na usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy o výpůjčce (svěření) Domu s chráněnými byty městské části Praha-Libuš.
Předpokládáme, že dostavbou Domu s chráněnými byty Libuš vytvoříme nová pracovní místa: např. správce objektu, vedoucí objektu, pečovatelky.
Sledujte nadále informace v časopisu U nás, abyste se v případě zájmu mohli zúčastnit dne otevřených dveří, který uspořádáme, až nám bude dána možnost objekt prohlížet.
 
Iva Hájková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Domácí péče
Na základě nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla naše městská část nucena nově řešit zajištění pečovatelské služby současným klientům. Vzhledem k tomu, že nejlepší podmínky pro naše klienty nabídla organizace Domácí péče z Dolních Břežan, zajišťuje pečovatelskou službu právě tato organizace od 1. 2. 2007.
Na základě výše uvedeného zákona se od 1. 1. 2007 změnil systém sociálních služeb, a to dost zásadně. Vznikl příspěvek na péči, který má klient využít k zajištění péče o svoji osobu, tedy i zajištěním si pečovatelské služby. O příspěvku jsme již podrobně psali v čísle časopisu U nás 1/2007.
Klient může uzavřít smlouvu s jakýmkoliv poskytovatelem sociálních služeb a na základě této smlouvy si vzájemně stanovit výši úhrady za požadované služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Poskytovatel ale může klienta odmítnout, a to např. z důvodu kapacitního nebo z důvodu toho, že neposkytuje službu, o kterou klient žádá.
Domáčí péče z Dolních Břežan poskytuje buď péči v domácnosti s pomocí zdravotních sester po hospitalizaci v nemocnici nebo se může klient doléčit doma, i když je sám a nemá příbuzné, požádáním o pečovatelskou službu, která zajišťuje péči o vlastní osobu, rozvoz snídaní, obědů a večeří, přípravu jídla, nákupy, pochůzky a vyřizování běžné agendy domácnosti. Na žádost klienta pomáhají pečovatelky s úklidem, praním prádla, žehlením, doprovází na procházky.
Pečovatelská služba - dovoz obědů
Pečovatelka navštíví klienta v domácnosti, předá mu jídelníček s možností výběru ze čtyř jídel, telefonní kontakt a v případě požadavku klienta zapůjčí jídlonosiče za vratnou zálohu 131 Kč (která je vrácena, pokud není poškozen). S klientem je sepsána smlouva o poskytování této služby, kde jsou stanoveny podmínky a pravidla poskytování sociální služby.
Cena za dovoz obědů a pečovatelskou službu upřesníme v některém z příštích čísel časopisu, zatím ji Domácí péče upravuje dle zákona o sociálních službách.
Kontakt: vedoucí - paní Blažková, tel. 241 910 038 nebo mobil 603 170 663.
Veškeré informace o sociálních službách vám poskytne nově otevřené Informační centrum sociálních služeb v budově Magistrátu hl. m. Prahy v pasáži Škodova paláce, Jungmannova 29, Praha 1, webové stránky www.mcssp.cz, tel. 236 005 328, nebo 739 824 749.
 
Jaroslava Klemešová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

Téma

ikonka AKTIVITY PRO SENIORY

Klub Senior
Již několik let je v naší městské části Praha-Libuš v budově Úřadu MČ (K Lukám 664) v provozu Klub Senior. Seniorky a  senioři se scházejí každé úterý od 14 hodin. O program se starají členky výboru Marta Holá, Miluše Kulhavá, Hana Kvapilová, Blažena Liscová, Zdena Prchlíková, Hana Studničková.
Místní knihovna
Od 14 do 18 hodin je zde také pro veřejnost otevřena místní knihovna, kterou má na starosti pan Nosek. Městská část přispívá každoročně částkou 10 000 Kč k obnově knižního fondu. Každý si určitě najde literaturu dle své chuti.
Zájezdy
Městská část Praha-Libuš pořádá zdarma, na jaře a na podzim, pro seniory zájezd. Většinou senioři navštíví různá města, zámky, zahrady nebo prodejní výstavy pro zahrádkáře.
Předvánoční posezení
Již tradicí se stalo předvánoční posezení v Kolibě na Karlštejně, kde je pro 90 seniorů zajištěno pohoštění, mohou si zatančit za doprovodu živé hudby nebo si popovídat s panem starostou a radními.
Jubilanti
Senioři, kteří oslavili 70., 75., 80. narozeniny a pak již každý další rok, dostávají od městské části Praha-Libuš dárkový balíček s přáním od pana starosty.
 
Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš
Foto z kroniky Klubu Senior

<< nahoru

ikonka ROK 2006 V KLUBU SENIOR

Leden
O houbách
Velmi zajímavá přednáška člena české mykologické společnosti pana Ing. Baiera, s ukázkami, obrázky a s velmi zajímavými příběhy ochranářů a sběratelů hub.
 
Čtení z kroniky 1920
První čtení z kroniky z r. 1920. Velmi zajímavé záznamy, jak se začínalo v Libuši podnikat, jaké to vyžadovalo úsilí, jak se žilo, pracovalo a bydlelo.
 
Únor
Pro velký zájem - druhé čtení z kroniky
Pro velký zájem se čtení z kroniky za měsíc opakovalo znovu a do klubu byl pozván i syn bývalého kronikáře, který veškeré tyto historické záznamy uchoval a zapůjčil ke čtení širší veřejnosti.
 
Co uchovává historický Vyšehrad
Přednáška paní PhDr. Randové, Csc., o všem, co uchovává historický Vyšehrad. Po přednášce následoval zhruba za měsíc výlet. Viděli jsme nejen kostel sv. Petra a Pavla, ale i hřbitov, hrobky významných osobností, byl zprostředkován vstup do hrobky na Slavíně, výhled
na Vltavu a jiné. Tento pěkný výlet byl zakončen na Libuši v restauraci Cham.
 
Březen
Svátek žen v klubu
Celosvětový svátek žen jsme oslavili v našem klubu, s návštěvou pana starosty, se zastupiteli, s písničkou.
  
Z Mexika
Jarní přednášku a krásné odpoledne pro nás připravil opět pan Ing.Lehovec se svým dlouholetým spolupracovníkem panem J. Kučerou, který nám vyprávěl o svém pobytu v Mexiku. Je vášnivý sběratel suchých plodů všech možných dřevin, též přišel s vlastnoručně malovanými publikacemi i překrásnými kresbami krajin. Tyto publikace je možné
si prohlédnout v naší knihovně.
 
Přednáška místního internisty
Každoročně přichází do klubu s perfektně připravenou přednáškou místní internista pan MUDr. Jaroslav Henzl. Téma zajímavá zvláště pro seniory a jejich časté nemoci, vždy s  dotazy, které neberou konce.
 
Duben
Velikonoce s hudbou
Velikonoční svátky jara nám zpestřil a pohladil tak po duši místní student konzervatoře pan Jakub Fendrych. Zahrál ty nejkrásnější a nejznámější hudební arie, bylo to krásné, výjimečné, nezapomenutelné!                                    
 
Cvičení pro zdraví
Cvičení pro zdraví s přednáškou, pro nás připravuje paní Mgr. Jana Kaněrová. Všichni si zacvičíme a také se zasmějeme. Na závěr si společně zazpíváme krásné české písně za doprovodu kytary pro rozptýlení a pohodu.
 
Květen
Výlet do nedaleké Libně
Půldenní výlet do nedaleké Libně do firmy Cikas k  panu Fejfarovi, prohlídka soukromého muzea sběratelských spotřebních věcí z doby zhruba od r. 1850. Vše s láskou uspořádané, zrestaurované. Prohlídka velkoobchodu s květinami a upomínkovými předměty s nákupem.

Svátek matek

Svátek matek, vždy slavíme s písničkou. Tentokráte nám přišla s malým pásmem k svátku matek zazpívat, zahrát i zarecitovat paní Mgr. Jana Kaněrová.
 
Červen
Zoo Plzeň
Celodenní výlet do zoologické zahrady města  Plzně, prohlídka zoo o rozloze 21 ha, kde jsou poutavé expozice s mnoha toky, jezírky a rozsáhlými přírodními výběhy pro zvířata. Zde jsme taky poobědvali a odpočívali.
 
Hudba před prázdninami
Závěrečné setkání  klubu před prázdninami nám zpestřil opět pan Jakub Fendrych na žádost členů Klubu, a to pro velký zájem o překrásné skladby a známé melodie. Také jsme byli
pozváni na jeho abiturienský koncert do Modřan.
 
Září  
Sokolský slet
Videopromítání sokolského sletového cvičení, které vysílala Česká televize ze Strahova ze dne 6. 7. 2006, se velmi líbilo. Se zájmem jsme zhlédli zvláště ty skladby na kterých se účastnili i zdejší cvičenci Sokola Libuš a cvičenky Klubu senior.
 
Prezidentské sídlo v Lánech
Den otevřených dveří v prezidenském sídle v Lánech jsme pro naše seniory dlouho připravovali. I když na samotnou prohlídku jsme vystáli frontu asi tři hodiny, všichni jsme vydrželi a stálo to za to. S panem prezidentem jsme hovořili před zámkem, s paní Livií podél fronty, kde procházela a podávala čekajícím ruku i fotografii a byla velmi milá. Dále jsme pokračovali na oběd na Křivoklát do restaurace Pod hradem. Někteří potom odpočívali, jiní si nenechali ujít prohlídku hradu.
 
Znovu Libeň
Pro velký úspěch se konal opět výlet do nedaleké Libně k panu Fejfarovi. Kromě nákupu květin a dárečků za 50% slevu jsme se při návštěvě místní restaurace bývalého rodáka z Libuše dobře občerstvili. Jako bonus nám hrála skupina zdejších hudebníků a pozvaný pan  Fejfar přišel k této krásné pohodě ještě vyprávět vlastní zážitky, jak postupně shromažďoval všechny krásné věcičky, které vlastní v muzeu a všechny ty starosti kolem toho.
 
Říjen
S pracovníky místního úřadu o Libuši a Písnici
Na dotazy členů klubu k různým problémům občanů bydlících v naší městské části Praha-Libuš-Písnice odpovídali pracovníci místního úřadu z odboru životního prostředí a správy majetku. I toto odpoledne bylo účelné.
 
Jak se žilo ve Finsku
Pozvání do Klubu přijal pan Ing. Mohyla, občan naší městské části, a přišel nám vyprávět o  svém pracovním pobytu ve Finsku a o zajímavostech s tím spojených. Jiná země, jiný mrav. Přinesl k tomu různé zajímavé publikace s fotografiemi.
 
Dlaskův statek
Výlet s průvodcem do Dolánek u Turnova na Dlaskův statek, zachovalou zemědělskou usedlost z doby let předminulých, chráněnou a uchovávanou pro naše další pokolení. Jak lidé tehdy žili, jak mysleli, jak každodenně pracovali. Po plánovaném obědě v Mnichově Hradišti, jsme zhlédli zdejšího zámek a seznámili jsme se se zdejší historií. Ve večerních hodinách jsme se opět za krásného sluníčka navrátili k domovu.
 
Listopad  
Jak pořizovat brýle
Pozvání do našeho klubu přijala zdejší soukromá firma Optika Tereza, aby nám seniorům poradila, jak pořizovat nové brýle, jak vybírat a na co se při tom soustředit. Firma nám udělala velmi podrobnou přednášku a do podrobností seznámila se vším, co bychom měli vědět. Přišel i pan majitel a rozdal poukázky jako vánoční bonus při nákupu v Optice Tereza.
 
O květinách a zahradách v daleké cizině
V tuto dobu, vždy přichází mezi nás pan Ing. Lehovec, který nám rád povídá o kytičkách, zahrádkách, odpovídá na dotazy z jeho oboru. Tentokráte však jsme měli přání, aby se nám rozpovídal o zajímavostech z jeho mnohých cest za poznáním do daleké ciziny. Bylo to krásné odpoledne.
 
Prosinec
Coco Chanel
Předvánoční divadelní představení v našem oblíbeném divadle Braník -  hra Coco Chanel v režii Jiřího Adamce. Neuvěřitelná cenová  nabídka paní ředitelky - divadlo snad hrálo jen pro nás!Velmi pěkné!
 
Mikulášské odpoledne
Krátké zastavení ve firmě Cikas pro dárečky a kytičky, dále zastavení v nedalekém Vestci v restauraci Na Blatech, kde na nás čekala večeře a naši známí hudebníci (skupina Seman), kteří hráli skoro bez přestávky. V hezkém prostředí  s nakoupenými dárečky pro nejbližší se hezky zpívalo a odpočívalo.                           
 
Atmosféra Vánoc
Závěrečné rozloučení před Vánocemi a vánočními prázdninami vždy přináší zvláštní atmosféru. Všechny členky nosí svoje cukroví  k ochutnávce, zní vánoční koledy, voní vánoce Při loučení je trochu smutku, ale za čtrnáct dnů, říkáme, bude Klub zase. Proto chceme opět v novém roce pokračovat, výletovat a spoustu věcí na vlastní oči vidět a zažít.
 
Tak toto kromě jiného bylo za celý rok 2006 v našem klubu a myslím, že toho nebylo málo. 
Další akce na příští rok máme již rozpracované a věříme, že se našim seniorům budou opět líbit.
 
Zaznamenala kronikářka Klubu senior Zdena Prchlíková
Foto z kroniky Klubu Senior
  

<< nahoru

ikonka VÝCHOVA V MŠ K LUKÁM - REALITA JE ZÁBAVNĚJŠÍ NEŽ FILM (2)

Pokračování článku z čísla 2/2007 o programu výchovné práce Mluvím, mluvíš, mluvíme. Realizuje ho MŠ K Lukám, může však být inspirativní například i pro výchovu v rodině. V minulém pokračování jsme se seznámili s prvními šesti základními metodami pro úspěšné rozvíjení dětské osobnosti. Nyní představujeme další dvě metody.
 
7.  Zpívání
Písničky  (zvláště lidové písně a většina písní dětských) obohacují dětské vnímání, poznávání, smysl rytmus a tempo. Navíc v písních nacházíme i vlastní melodii.
Na písni je možné procvičovat hlasitost, správné dýchání, pro řeč důležitý rytmus, melodii a tempo.
Aby zpívání splnilo svůj účel, je třeba dodržet přiměřenou hlasitost. Přepínání hlasu je často doprovodný jev při skupinovém zpěvu.
Zásada čím menší dítě, tím jednodušší melodii a menší hlasový rozsah, je dána věkovými zvláštnostmi dětí 3-6 letých.
Kromě věkových zvláštností je nezbytně nutné respektovat i individuální možnosti jednotlivců.
Obecně však platí - nejen vnímat a poslouchat, ale především aktivně zpívat, rytmizovat s použitím nejrůznějších hudebních nástrojů třeba i vlastní výroby, pohybově vyjadřovat charakter písně.
 
8. Kreslení
Pozornost dětské kresbě je nutné věnovat hned z několika důvodů. Její technická úroveň bývá často předpokladem pro pozdější psaní. Psaní a čtení je vedle řeči specificky lidským způsobem dorozumívání.
Obsah kresby může vypovídat o psychickém a fyzickém stavu dítěte, o celé řadě jeho vlastností a schopností.
Rozbor kresby se proto používá i jako diagnostický prostředek a zdroj informací o dítěti i prostředí, ve kterém žije.
Vývoj kresby lze pozorovat od počáteční čmáranice, klubíčka čar, vlnovky, které jsou prvotními pokusy a děti je většinou pojmenují podle toho, co jim připomínají. V další fázi již děti kreslí cíleně a předem to dokáží sdělit. Kresba se stále zdokonaluje, přibývá podrobností, vyrovnávají se proporce, zdokonaluje se prostorová orientace.
Svoji váhu má vyhledávání podstatných, charakteristických znaků toho, co kreslím, a jejich pojmenování.
Důležitá je i volba vhodných materiálů pro dětskou kresbu, jejich správné držení (uvolnění ruky).
Nedostatkům v držení tužky, pastelu či jiného kreslicího materiálu je možné předejít tím, že dáváme dětem velké formáty papíru (kreslicí plochy), které nutí dítě, aby ruku uvolnilo pro delší čáry .Vhodný je velký formát ve svislé poloze .
Uvolněný pohyb ruky přispívá k celkovému uvolnění těla včetně mluvidel, předchází tak tendencím křečovitosti.
Podobně jako jiné vývojové zákonitosti i zvýšený zájem o kreslení má své období, které je nutné zvláště v  předškolním věku využít.
 
Miroslava Majerová, ředitelka MŠ K Lukám
Další pokračování v některém z příštích čísel

<< nahoru

ikonka KAUZA - LIBUŠSKÁ BEZ NÁKLAĎÁKŮ

Věřím, že naši vnímavější občané, zejména ti, kteří se častěji pohybují kolem světelné křižovatky Meteorologická - Libušská, zaznamenali velmi příjemný fakt. Nákladní auta zde jezdí jen velmi sporadicky. A to buď ta, která mají výjimku, nebo si prostě ještě někteří řidiči nezvykli a přehlížejí úplně nové značky zákazů vjezdu nákladní dopravy, které zde byly před nedávnem umístěny. Za těmito pro nás velmi milými cedulemi se však skrývá nesmírně dlouhé úsilí, neúnavná a trpělivá a někdy i nekonečná vyjednávání s kompetentními orgány magistrátu.
Většinu těchto jednání jsem osobně inicioval a významně k němu přispěly i petiční akce občanů, na jejichž organizaci jsem se podílel - a leckdy si i od vás vyslechl, že je to zbytečné a že stejně se nás místní úřad na Libuši dostatečně nezastane.
Naopak, rád bych na tomto místě poděkoval a vyzdvihl aktivní pomoc a podporu, které se mi dostalo od ing. A. Rusiňákové, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, a místostarosty MÚ v Libuši ing. P. Macháčka. S jejich přispěním jsme prosadili i realizaci hlukových zkoušek v nejfrekventovanějších dopravních místech Libuše. Výsledky měření se staly jedním z nejzákladnějších argumentů při vyjednávání o omezení nákladní dopravy v této části naší lokality.
Není-li lidem lhostejné prostředí, v němž žijí a bydlí, a mají-li snahu něco s tím udělat, stojí to velké úsilí, protože zatím je jen málo těch, kteří jdou do komunální politiky a uvědomují si, že jdou sloužit nám, občanům.
Můžete namítnout tolik povyku pro dvě dopravní značky, ale je to začátek cesty, jak naplňovat program Za zdravou Libuš a Písnici. S pozdravem Milan Kašpar
Foto Anna Rusiňáková

  

<< nahoru

ikonka DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (3) - SYSTÉM VYSÍLÁNÍ DVB-S

Ve třetím dílu digitálního seriálu vám představím systém pozemního vysílání DVB-S.
Co to je?
Je to satelitní digitální vysílání. Hlavní rozdíl oproti DVB-T (tento systém jsem vám popsal v minulém vydání) je v tom, že z jednoho vysílače můžete přijímat stovky televizních i rozhlasových programů. To u pozemního digitálního vysílání není za současných technických podmínek možné. Tím jedním vysílačem samozřejmě myslím satelit na oběžné dráze. Ten se skládá z množství transpondérů, z nichž každý šíří několik programů. V drtivé většině jsou programy vysílány v kodeku MPEG-2. V současné době probíhají experimenty s MPEG-4, který je momentálně nejlepším kodekem pro vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV).
Co potřebujete?
Pro příjem je samozřejmě nutný digitální satelitní přijímač a parabola. Zde upozorňuji, že pro příjem většiny českých programů budete potřebovat přijímač s dekodérem. A to je vlastně všechno. Přijímač je samozřejmě nejlepší propojit s televizí přes konektory SCART na vstupu S-video - dosáhnete tak nejlepší kvality obrazu.
Jak na české programy?
Českých nebo česky vysílaných programů naleznete na satelitech spoustu. Jako nekódované můžete přijímat Óčko, ČT24, 24CZ, Top TV a TV Noe. Ostatní programy jsou součástí placených balíčků. Ty v současné době nabízejí tři operátoři: UPC (služba UPC Direct), Digi TV a CS Link. Výběr služby je samozřejmě na vás.
UPC Direct působí na trhu nejdéle a má nejvíc abonentů. Navíc vysílá z nejznámějšího a u nás nejsledovanějšího satelitu Astra 1 na pozici 19,2 stupně východně.
CS link je naopak nejmladším hráčem o vaši přízeň. Vysílá na satelitu Astra 1D/3A na pozici 23,5 stupně východně. Operátor je hlavním distributorem programů České televize a v současné době nabízí i placené programy. Na stejném satelitu najdete i programy Českého rozhlasu.
Digi TV se u nás začal nabízet v průběhu loňského roku. Zajímavý je nízkou cenou předplatného. Z mého pohledu má však dvě negativa - vysílá ze satelitu Intelsat 10-02 a používá odlišný systém kódování programů.
Co ještě k DVB-S dodat?
Pokud rádi poznáváte jiné kultury, jazyky i kraje, pokud vás neuspokojuje pozemní nabídka, je satelitní příjem pro vás to pravé.
Případné dotazy posílejte poštou i e-mailem na adresu redakce.
 
Karel Zajíc

<< nahoru

Salón

ikonka TUCET OTÁZEK O KNIHOVNĚ

Již několik roků funguje malá knihovna určená všem obyvatelům Libuše a Písnice. Avšak za celou dobu, kdy je umístěna na Úřadu městské části Praha-Libuš v budově MŠ K Lukám, si do ní našlo cestu jen velmi málo lidí. Čím to je, se snad dozvíme z odpovědí od pětasedmdesátiletého knihovníka Jindřicha Noska.
 
Kdy vznikla knihovna?
Když se podívám do zřizovací listiny, tak to bylo v dubnu v roce 2001.
Jakým způsobem byl získán knižní fond a jak je dál rozšiřován?
Základem se stala dnes již neexistující knihovna v Masospolu, který nám své knihy bezplatně převedl. Dále několikrát za rok zajedeme do modřanského knihkupectví a tam nakoupíme některé knižní novinky.
Jak velkou částkou přispívá úřad městské části?
Jedná se o zhruba dvacet tisíc korun. Pravda, není to nějak horentní suma, ale i za ni můžeme koupit některé kvalitní tituly.
Kolik svazků v současné době knihovna čítá?
Kolem pěti tisíc. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak moc velkého prostoru zde nemáme, takže abychom mohli doplňovat, musíme také průběžně vyřazovat.
Jaké žánry nabízíte?
Dá se říci, že všechny. Od dětské literatury přes beletrii, sci-fi, biografické, populárně naučné, literaturu faktu, detektivky i romantické. Myslím si, že každý si vybere.
Kolik čtenářů v současné době máte?
Tak to bude odpověď značně nelehká. Kolem osmdesáti! Na to, že nás tu žije na osm tisíc, tak je to hrozně málo.
Jaká je věková struktura čtenářů?
Většinou sem chodí důchodci. Děti ne, ty nečtou! To víte, v době počítačů a televize se málokomu chce sedět u knihy a číst. Je to celkem zoufalý pocit. I když vzpomínám si, že sem jednu dobu chodila malá Vietnamka. Té jsem vždycky pomáhal s výběrem knížek, aby se snáz naučila náš jazyk.
Neuvažujete o rozšíření otevírací doby pro veřejnost?
Zatím to postačuje. Pro těch pár jedinců, zaplaťbůh za ně, nemá smysl rozšiřovat dobu. Zatím necháme úterky od dvou do šesti. Ale kdyby nastal enormní nárůst čtenářů, tak bychom s tou dobou mohli snad něco dělat.
Kdo se může stát čtenářem a jaké jsou výpůjční podmínky?
Kdokoliv. Stačí pouze uvést adresu, aby se mu zavedla čtenářská karta. Na rozdíl od jiných knihoven jsou naše služby absolutně bezplatně. To znamená, že se neplatí ani penále za pozdní vrácení knih. To ovšem neznamená, že je bude mít u sebe rok! Obvykle se půjčují na jeden měsíc.
Když vidím, v jakých poněkud stísněných podmínkách funguje tato knihovna, neuvažovali jste o větších prostorech?
Nevím, jestli tady na Libuši a nebo v Písnici by se nějaké volné našly. Nehledě na to, že když vznikala tato knihovna, tak ji vlastně svými silami vybudovaly ženské z Klubu Senior. A nechtějte po mně, aby znova šly do takové akce!
Co byste chtěli vylepšit na knihovně?
Chtěl bych změnit způsob akvizice. Abychom knižní fond doplňovali průběžně, a ne jenom tak čtyřikrát do roka. Spoustu zajímavých knih jsem také viděl v antikvariátech. Víte, v dnešní době knihy nejsou právě laciné. A navíc, kam by ty knihy doma člověk dával. K tomu slouží knihovny.
Jaké je vaše největší přání, co se týče knihovny?
Aby sem chodilo co nejvíce lidí. Aby více svého volného času trávili nad knihou, a ne u televize nebo počítačové hry.
 
            Tato skromná knihovna, jež není součástí jednotné knihovní soustavy (tudíž se na ní nevztahují dotace magistrátu a jiné zákonem garantované podpory), si zasluhuje naši úctu, obdiv a podporu. Podporu v tom, že se staneme jejím návštěvníky a čtenáři.
 
Martin Zikeš

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ A KULTURNÍ NABÍDKA PRO SENIORY

Soustředí-li se toto číslo Unáse do jisté míry na seniory, dovolím si nejprve poznámku k samotnému pojmu senior. Nahradil  totalitní pojem  důchodce. Je v něm bezesporu víc úcty, protože akcentuje nejen fakt, že ten dotyčný je v penzi. Takže nemáme na Libuši nějaký Klub důchodců, ale Klub Senior. Nemám sice z jeho programu pocit, že dnešní senior je vrstevník Jiřího Suchého či dokonce Paula McCartneye, ale vím, že zainteresovaní připravují jeho program obětavě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A i senior si koneckonců může něco přečíst nebo někam  s výhodou zajít...
A tak by  seniorovi asi neměla uniknout tato zbrusu nová kniha:

Novák, Jan: Děda.

Praha: Bookman, 2007. 224 s. ISBN: 80-903455-6-5.
Ve své nové knize popisuje Jan Novák, autor románu Zatím dobrý, za který obdržel cenu Magnesia litera za nejlepší knihu roku 2004, život své rodiny v totalitních režimech 20. století. V krátkých kapitolách Dědy sepsal Novák historii svého rodu. V jeho vyprávění se mísí příběhy, jichž byl autor svědkem jako chlapec, s příběhy, které se v rodině tradovaly. Tím, co dělá příběhy vypravěčových předků zajímavé, jsou především vnější zásahy do jejich poklidných životů. Tato kniha je literárními kritiky označována jako Kniha měsíce února 2007.
 
A senior si také může se slevou  zajít do kina či do divadla a využít přitom třeba tento přehled slev:
 • v PALACE CINEMAS NOVÝ SMÍCHOV (Plzeňská 8, Praha 5, tel. 257181 212)
 • v MULTIKUNO VILLAGE CINEMAS ANDĚL (Radlická 3179/1E, Praha 5, tel. 251115 111)
  Cena pro seniory 119,- Kč  (sleva 25 %)
 • v CINEMA CITY NOVODVORSKÁ (Novodvorská 944, Praha 4, tel. 224437 225)
  Cena pro seniory 99,- Kč/všední den. 109,- Kč/víkend  (sleva 25 %)
 • v KINO LUCERNA (Vodičkova 36, Praha 1, tel. 224216 972)
  Představení pro seniory vždy v pondělí od 14.00 à 56,- Kč.
 • v KINO SVĚTOZOR (Vodičkova 41, Praha 1, tel. 224946 824)
  Představení pro seniory vždy ve středu od 13.00 à 50,- Kč.
 • v MODŘANSKÝ BIOGRAF (U Kina 44, Praha 4, tel. 241772832, indukční smyčka pro sluchově postižené).
  Speciální představení pro seniory à 55,- Kč - nutno sledovat program.
 • v KINO SIGMA (Hlavní 1402, Praha 4, tel.776 340 591)
  Představení pro seniory vždy ve čtvrtek od 14.00 à 40,- Kč. 
 • v DIVADLO NA FIDLOVAČCE (Křesomyslova 625, Praha 4, tel. 241404 040)
  Vstupenky à 150,- Kč na všechna dopolední představení (od 10.00); omezený počet těchto vstupenek i na ostatní představení - nutnost včasné rezervace! 

Pěknou zábavu přeje
jbx


<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci dubnu 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 83 let, 84 let, 87 let, 88 let, 90 let a 91 let) tito občané z Písnice a z Libuše:
 
Stanislav Bareš
Věra Ehrenbergerová
Jiřina Figurová
Oldřich Vlasák
Jarmila Strnadová
František Hertl
Jaroslav Kavka
Božena Žákovská
Marie Štefková
Libuše Roubíčková
Alena Šebková
Květoslava Boušová
Jarmila Jeřábková
Jarmila Melicharová
František Najer
Jiří Baťa
Vlasta Boušková
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš
 
Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografie v našich místních novinách U nás,  je nutné se domluvit  na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.

<< nahoru

ikonka Blahopřání - paní Jarmila Melicharová


<< nahoru

ikonka Blahopřání - paní Jiřina Kukalová


<< nahoru

Zveme

ikonka DEN ZEMĚ

Miliarda stromů pro planetu Zemi
Zdravá Libuš a Písnice se zapojila do celosvětové kampaně Miliarda stromů pro planetu Zemi, kterou vyhlásila Organizace spojených národů. Cílem kampaně je během roku 2007 vysadit na celém světe nejméně miliardu stromů.
V naší MČ budou v rámci akcí ke Dni Země vysázeny stromy v objektech mateřských a základních škol.
 
Program ke Dni Země
MŠ Ke Kašně bude dne 17. 4. pořádat pro děti různé soutěže se zaměřením na odpadový materiál a jeho další využití, s dětmi osázejí školní prostory květinami a budou uklízet areál školy.
MŠ Mezi Domy a MŠ K Lukám uspořádají dne 18. 4. např. výtvarnou soutěž na téma Naše Země, různé soutěže a opět úklid prostor škol.
MŠ Lojovická oslaví svátek Země společně s dětmi dne 19. 4. ekologickými hrami, výstavou dětských prací a úklidem.
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici vyhlásila výtvarnou ekologickou soutěž, jejíž prezentaci můžete shlédnout od 19. 4. v prostorách školy. Škola bude pořádat  v přírodě různé aktivity a soutěže zaměřené na ochranu přírody, třídění odpadového materiálu a jeho další využití. Všichni se zapojí do společného úklidu okolí školy.
ZŠ Meteorologická na Libuši uspořádá ekologický svátek dne 20. 4.. V dopoledních hodinách je pro malé děti ze škole připraveno divadelní představení, všechny děti se pak mohou zúčastnit ve vnitřních i venkovních  prostorách školy různých soutěží, anket, pestrých aktivit a společného úklidu okolí školy. Pokud bude nashromážděno dost finančních prostředků ze sběru papíru, možná bude mít škola o jedno dítě navíc a to v rámci Adopce dítěte na dálku.
Magistrát hl. města Prahy se zapojí k aktivitám školy svým programem zaměřeným ke třídění odpadů a jeho svozu.
Jezdecký oddíl v Písnici bude v neděli 22. 4. uklízet okolí ul. Zátoňská.
Mateřské centrum Kuřátko připravuje pro nejmenší dne 24. 4. výtvarnou aktivitu: malování Stromu života a ekologicko-sportovní hry.
 
 
Ke  kampani Den Země se tento rok přihlásili:
MČ Praha-Libuš, MŠ K Lukám, MŠ Mezi Domy, MŠ Ke Kašně, MŠ Lojovická, ZŠ Meteorlogická, ZŠ L. Coňka, MČ Kuřátko a jezdecký oddíl TJ Tempo.
 
Městská část zajistí pro děti drobné předměty a pro ZŠ Meteorologická a jezdecký oddíl  velkoobjemový kontejner.
 
Všechny akce jsou přístupné široké veřejnosti a uvítáme, když se každý v dubnu zapojí do výzvy Ukliďme si své okolí!".
  
  
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE - JARNÍ ZÁLEŽITOSTI

Co nás v dubnu čeká a nemine?
Dne 28. 4. 2007 bude celopražské cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů tematicky zaměřené na dálkovou dopravu vody. Cvičení proběhne pomocí přenosných motorových čerpadel PS-12, z Komořan na letiště Točná.
Naše jednotka byla členy JSDH Libuš požádána o pomoc při zabezpečení akce Pálení čarodějnic 2007, která proběhne v bývalém Libušském lomu 30. 4. 2007, kdy bude v 18:00 zapálena hranice. Na akci bude k vidění současná a historická technika JSDH Písnice.
Tak nám jaro vtrhlo do kraje s nebývalou agresivitou, alespoň tomu tak bylo v době, když jsem psal tenhle článek... Jaro s sebou přináší spoustu práce, starostí i radostí. Začíná se s úklidem na zahrádkách, to nejen za domy, ale i jiných zahrádek. Častou příčinou jarních požárů, bývá vypalování staré trávy. Nejen přecenění vlastních schopností, ale i náhody jako silný vítr, nedostatek srážek, dávají vzniknout velkým škodám materiálním a také na zdraví. Skoro všichni vědí o nebezpečí vznikajícím vypalováním travních porostů, ale i tom, že se jedná o protiprávní jednání, které může být pokutováno dost vysokou částkou.
Jak správně pálit čarodějnice
Přišla i doba, kdy lidé slaví starý zvyk zvaný „pálení čarodějnic", který má hlubokou tradici. Vzpomeňte si na smutnou událost z loňského roku, kdy byla vážně popálena holčička v mateřské školce. Od svíčky na ní vzplál oděv. Jen podotýkám, že událost se nestala v naší městské části. Ale i při tomto může dojít ke zbytečným úrazům, v souvislosti s požíváním alkoholu. V loňském roce naše jednotka zasahovala u dvou požárů v době čarodějnic. Lidé přeceňovali svoje schopnosti a navíc spousta ohňů nebyla ani nahlášena, tak jak by tomu mělo být. Každé větší pálení by měla zodpovědná osoba starší osmnácti let, nahlásit na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha-Libuš a pokud možno také na místně příslušnou jednotku hasičů. Více informací najdete na stránkách http://www.sdhpisnice.cz/, kde je tomuto věnován celý článek. I letos budeme provádět kontroly nepovoleného pálení, neboť v loňském roce bylo zaznamenáno i několik pokusů o pálení odpadu, pneumatik apod.
 
Za SDH Písnice
Martin Volkán
www.sdhpisnice.cz

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mezi domy 373, Praha 4 - Libuš, e-mail kuratkomc@seznam.cz
  
Spojení: bus MHD 113,171,197,198 zastávka U libušské sokolovny
Otevřeno:                                            pondělí-čtvrtek                   9.30-12.00
Stálý program:                                   pondělí                                 rytmika pro nejmenší s Bárou, Jarmilou, Šárkou 
                                                             středa                                    herna, anglická konverzace s Ninou (za příplatek 20 Kč)    
                                                             úterý, čtvrtek                       výtvarné  práce s Katkou, Lenkou, Věrou           
Pobytné na dopoledne  není-li uvedeno jinak):       jednorázové 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv
 
Pozor! V pondělí 30. 4. 2007 a v pondělí 7. 5. bude MC Kuřátko zavřeno.
Co pro vás chystáme tento měsíc?
 
DUBEN 2007
  
2. 4.      pondělí    Velikonoční koledování - básničky, koledy, tance + překvapení pro děti „hledání vajíček".
3. 4.      úterý       Hrnkové živé květy - jarní aranžmá z živých květin v květináčích s velikonoční dozdobou. Profesionální aranžérky poradí, jak na to. Cena: vstupné běžné + použitý materiál.
5. 4.      čtvrtek    Malování vajíček voskovou technikou - s Katkou se maminky i děti  naučí zdobit vajíčko  voskem a barvami. S sebou si přineste 2-3 vejce, děti si namalují vajíčko papírové.
10. 4.    úterý       Povelikonoční  veselení - tancování, malování, modelování.
12. 4.    čtvrtek    Origami III - s Katkou se naučíme další jednoduché papírové skládanky.
16. 4.    pondělí    Divadélko - dětem zahrajeme další (ne)známou pohádku.
17. 4.    úterý       Burza dětského oblečení - jednodenní burza, maminky si mohou přinést věci dle svého uvážení (max. 50 ks, vel. 56 - cca 104). Počet maminek  nabízejících oblečení je omezen kapacitou prostorů. Doporučujeme proto informovat vedoucí MC osobně nebo e-mailem o své účasti.Vstupné obvyklé.
19. 4.    čtvrtek    Klub dvojčat a vícečat - posezení s harmonikou, tanečky, hry s pedagožkou Janou Peškovou.
23. 4.    pondělí    Narozeninová párty -  přihlaste na oslavu své, v dubnu narozené, děti na telefonu 728 200 439 (Tomešová), na e-mailu nebo přímo v MC do 18. 4. Připraveny jsou dárky pro oslavence a tanečky pro všechny.
24. 4.    úterý       slavíme Den Země - namalujeme si strom života, zasportujeme a zahrajeme hru. Pro děti připraveny drobné dárky. (Při pěkném počasí bude program realizován venku před MC.)
26. 4.    čtvrtek    Découpage - s Katkou si vyzkoušíme ubrouskovou techniku na novém podkladu (kámen, květináč).
            
Setkání členů a příznivců MC proběhne ve středu 4. 4. 2007 ve 20 hodin  v prostorách MC. Těšíme se na setkání právě s vámi!                         
 
Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA DUBEN 2007
3. 4. Na pozvání přijdou mezi nás se svým programem dětičky z MŠ Lojovická.
10. 4. Povelikonoční úterý oslavíme společně v klubu mezi svými.
17. 4. Výlet na Bertramku jsme připravili ve spolupráci s paní PhDr. Randovou. Tímto půldenním výletem vzdáme čest W. A. Mozartovi k  100. výročí jeho narození a pobytu v Praze. Odjezd od Sokolovny ve 13 hodin. Plánujeme v těchto místech krátké posezení s občerstvením (podle počasí).
24. 4. Volná zábava při kávě a čaji s pobavením mezi našimi seniory.
 
Zveme tímto opět všechny seniory z městské části Praha-Libuš-Písnice mezi nás. Klub a knihovna otevřeny vždy od 14.00 hodin. Jsme tu k dispozici pro vás.
 
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
s
KLUBEM JUNIOR
aneb
DOBRODRUŽSTVÍ S LETOPISY NARNIE
  

Již třetím rokem připravuje Klub Junior a Humanitární sdružení Protebe nabídku dvou letních dětských táborů plánovaných stejně jako v uplynulých letech na oba měsíce letních prázdnin - v červenci příměstský tábor zde v Praze pro všechny děti, které neodjíždějí, ale také si chtějí užít legraci s kamarády a zažít nová dobrodružství, v srpnu mimopražský tábor v Čisté u Rakovníka. K oběma těmto akcím se uskuteční informační schůzka ve středu 18. dubna od 18 hodin v Klubu Junior, Mezi Domy 373. Na setkání s vámi se těší:

Lenka Koudelková, 604 273 968
Zdeňka Kapicová, 777 603 883


<< nahoru

ikonka LIBHUSh

Již podruhé je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž  hudebních dovedností dětí a mládeže.
Loňský ročník ukázal velké talenty  všech účastníků. Zastoupeni byli nejen flétnisté, ale též kytaristé a klavíristé i zpěváci.  Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují, i jinde než v Klubu Junior?  Budou jejich kvality takové  jako před rokem, nebo mladí virtuózové udělali pokroky? Půjde opět pouze o sólisty, nebo se přihlásí i dua či celé skupiny? A kdo vlastně se může zúčastnit? Soutěžit mohou všichni  hudební zájemci, kteří si připraví libovolnou píseň či skladbu. 
  
Disciplíny:     
A. flétna x)
B. klavír, keyboard
C. kytara
D. zpěv x)
E. skupina hudebních
nástrojů/zpěváků
Věkové kategorie:
1.      0 - 6 let
2.      7 - 10 let 
3.  11 - 15 let
4. 15 a více
5. věkově smíšené

x) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.
 
I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol - vybrat ty, které ocení diplomem a hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.
Přátelské klání se uskuteční v neděli 13. května od 15 hodin v prostorách Klubu Junior (Mezi Domy 373).
 
Bližší informace: Ema Máchová 603 969 678
Ing. Lenka Koudelková 604 273 968

<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý