Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 12/2007Kronika

ikonka VÝLET DO ČESKÉHO KRUMLOVA

Podzimní výlet, který pořádala 18. října 2007 městská část Praha-libuš, podnikli naši senioři do perly jižních Čech - Českého Krumlova.

Autobus nás vysadil přímo u zámecké zahrady. Mohli jsme zde obdivovat úpravu ještě rozkvetlých záhonů, majestátnost vzrostlých stromů či pečlivě střižené zahradní obrazce zelených zimostrázů. Romantickou procházkou jsme došli na nádvoří krumlovského zámku.

Zámek má na 300 pokojů a několik nádvoří. Naše prohlídka vedla přes chodby s malovanými erby do zámecké kaple, mincovny, Rožmberský pokoj, dále do Eggenberského sálu se zlaceným kočárem a spoustou dalších pokojů. Všechny místnosti jsou vybaveny cenným mobiliářem a vzácnými tapisériemi. Prohlídku jsme zakončili v nádherně vyzdobeném maškarním sále.

Po návštěvě zámku nás čekala prohlídka města. Každý dle své chuti zvolil, jak nechá na sebe dýchnout starobylé město. Někdo jen procházel labyrintem křivolakých uliček, někdo obdivoval město při kávě z místních kavárniček a cukráren.

Ti odvážnější se vydali do muzeí. Chvíle strachu a napětí zažili ti, co navštívili Muzeum Tortury neboli muzeum útrpného práva a mučicích nástrojů nacházející se ve sklepních prostorách radnice.

V muzeu voskových figurín byl k vidění např. Karel Čapek, Jan Pavel II., nebo Alžběta I. zvaná Sissi, Alessandro Scota i se svou alchymistickou dílnou a spousta dalších zajímavých postav. Není možné vyjmenovat všechna muzea, výstavy a zajímavosti, ze kterých mohli naši senioři vybírat. Snad jen pro velkou nabídku si nestihli všichni prohlédnout světově uznávanou technickou památku otáčivé hlediště.

I po tak náročném dni každý odjížděl s příjemnou vzpomínkou na Český Krumlov.

Renata Sobíšková, Eva Cochová

<< nahoru

ikonka HALLOWEEN PARTY

Během výuky angličtiny proběhla v  říjnu v Klubu Junior oslava svátku Halloween. Všichni přítomní dostali možnost seznámit se s tradicí tohoto svátku v anglicky mluvících zemích. Děti přišly na Halloween party v kostýmech a vyráběly ozdoby, mladší žáci se seznámili s tradičním koledováním a hrami při Halloweenu a starší žáci s dospělými porovnávali tento svátek s oslavami dušiček v České republice. Na oslavě nechyběly tradiční dekorace jako např. vyřezané dýně se svíčkami a čarodějnice, ani občerstvení, které si všichni zúčastnění museli anglicky „vykoledovat".

Mgr. Nina Ludvíková


<< nahoru

ikonka JO TJ TEMPO PRAHA

Poděkování městské části Praha-Libuš za pomoc a podporu v uplynulém roce 2007

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha děkuje Úřadu MČ Praha-Libuš, jmenovitě panu starostovi Petru Mrázovi, všem členům rady MČ Praha-Libuš a celému zastupitelstvu MČ Praha-Libuš za pomoc a podporu, kterou MČ Praha-Libuš projevuje již řadu let vůči našemu občanskému sdružení TJ Tempo Praha a zvláště jeho Jezdeckému oddílu (JO). Tato významná podpora nám pomáhá  udržet provoz JO v podobě, která umožňuje jeho efektivní působení. Ač se existenční podmínky i přes naši maximální snahu nezměnily (komerční nájem statku nás nerespektuje jako nevýdělečnou a obecně prospěšnou organizaci), jsme velmi rádi, že můžeme v našem regionu s neocenitelnou pomocí Úřadu MČ Praha-Libuš nadále působit jako významný volnočasový subjekt i jako atraktivní alternativa pro trávení volného času dětí a mládeže z MČ Praha-Libuš i okolních městských částí.

Finanční pomoc ze strany MČ Praha-Libuš v letošním roce byla využita na úhradu části provozních nákladů JO, a tím umožnila uspořit finanční prostředky pro zaplacení nájemného za statek, v němž Jezdecký oddíl působí. Bez této pomoci MČ Praha-Libuš by úhrada nájmu byla pro JO velmi složitá.

Jsme velmi rádi, že můžeme s MČ Praha-Libuš také spolupracovat při společných akcích pro jezdeckou i laickou veřejnost. Městská část letos finančně a organizačně podpořila konání Dne otevřených dveří JO TJ Tempo Praha (9. června) a Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha (6. října). Obě akce již mají svoji tradici a díky podpoře ze strany MČ Praha-Libuš se z nich staly akce, jejichž význam přesahuje hranice regionuLibuše a Písnice. Den otevřených dveří - hezké odpoledne s řadou soutěží s jezdeckou tematikou pro děti a s ukázkami jezdeckého výcviku v podání členů jezdeckého oddílu - umožňuje každoročně příchozí veřejnosti (zejména dětem) se seznámit s činností a podmínkami působení JO TJ Tempo Praha.  Říjnový Jezdecký den JO TJ Tempo Praha, který byl letos opět zaštítěn jménem městské části Praha-Libuš, je v rámci nelicencovaných jezdeckých závodů již tradičním sportovním kláním s účastí mnoha desítek startujících z jezdeckých klubů a sdružení z celé Prahy i okolí.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se dále letos podílel i na ostatních akcích pořádaných MČ Praha-Libuš, například na oslavě Dne dětí (2. června) nebo Drakiádě (7. října).

Jezdecký sport byl a zůstává nadále sportem náročným na čas a finanční prostředky. Na druhé straně je to velmi atraktivní sport, který nemá nouzi o nové zájemce. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha v současné době navštěvuje cca 60 dětí ve věku od 12 do 18 let z MČ Praha-Libuš, z Prahy 4 a Prahy 12. Děti do našeho jezdeckého oddílu chodí velmi rády a ačkoliv se snažíme využít co nejvíce našich kapacit, i tak registrujeme řady dalších dětí, které v současné době bohužel nemůžeme  přijmout. V rámci docházky do jezdeckého oddílu se naši členové učí zodpovědnosti, toleranci, schopnosti spolupráce a zvládání zátěžových situací. Vzhledem k tomu, že nadpoloviční většina členů - dětí pochází ze sídlištní zástavby, patří mezi nezanedbatelná pozitiva i prohlubování vztahu  ke zvířatům a přírodě a získávání ekologického citu a nadhledu. V JO bylo za třicetiletou dobu jeho existence umožněno členství mnoha stovkám dětí bez ohledu na jejich sociální status. Našly zde zázemí pro svůj volný čas a docházka do JO pro ně znamenala významnou a téměř vždy pozitivní životní etapu, ze které čerpaly inspiraci, morální a výchovné návyky i sportovní zkušenosti.

Jsme velmi rádi a velmi si vážíme toho, že můžeme s finanční a velikou morální pomocí Úřadu MČ Praha-Libuš a zejména starosty městské části pana Petra Mráze a dalších zastupitelů nadále fungovat jako cenově dostupná a zároveň velmi atraktivní varianta trávení volného času pro děti a mládež nejen z regionu Libuše a Písnice. Pevně věříme, že se tato vzájemná  spolupráce s MČ Praha-Libuš bude v následujících letech prohlubovat. Nejen našemu sdružení to umožní být i v dalších letech součástí světa dětí a mládeže tohoto stále krásného pražského regionu.

Další informace o Jezdeckém oddílu TJ Tempo Praha je možné získat na internetové adrese www.jotjtempo.cz

 

Za vedení Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha

S. Svobodová a S. Brož

<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - ŘÍJNOVÉ DNY ZDRAVÍ

Barevný týden s ovocem a zeleninou

V rámci říjnových dnů zdraví proběhl v 1. třídě projekt nazvaný Barevný týden s ovocem a zeleninou. Každý den byl ve znamení jedné barvy, děti si nosily z domova na prohlédnutí i na ochutnání různé druhy ovoce a zeleniny, naučily se spoustu nových básniček i písniček, ovoce a zeleninu si namalovaly i vymodelovaly. Příjemnou atmosféru ve třídě nám pomohli vytvořit i rodiče tím, že děti oblékli do barevného oblečení, a tak jeden den pobíhalo po třídě plno jahůdek či rajčátek, jiný den zase okurky a hrušky. Všem dětem se projekt líbil a přispěl k tomu, že ovoce i zeleninu přijaly za své „kamarády". Ještě jednou moc děkujeme všem rodičům, kteří náš projekt podpořili.

Besip dětem

Společnost Besip nám zapůjčila překážky pro jízdu zručnosti na koloběžkách.. Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu v náročném terénu. Za svou snahu i odvahu byly odměněny reflexními samolepkami a bezpečnostními vestami, které se jistě budou hodit při společných vyjížďkách na koloběžkách do ulic Písnice. Děkujeme.

Vanda a Standa „v Kašně"

S příjemným pořadem plným písniček nazvaným Pět klíčů k bezpečným potravinám k nám do MŠ dorazilo duo Vanda a Standa. Nenásilnou formou děti naučili, jak je důležité dodržovat čistotu při jídle, jak zacházet s potravinami i co je zdravé a co ne. Děti se dobře bavily, rády si písničky Vandy a Standy připomínají na CD a těší se na další shledání s nimi. 

Ivana Koutná, učitelka MŠ

<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - ŠIKOVNÍ PŘEDŠKOLÁCI

S novým školním rokem v  MŠ Lojovická pokračují akce pro předškoláky. Ať jsou to ekologické vycházky, vlastivědné vycházky, klub předškoláka, výtvarný kroužek či tělocvična, setkávají se stále s velkou oblibou u  předškoláků, ale i jejich rodičů.

První vlastivědná vycházka nás zavedla na nejstarší a nejkrásnější most v Praze, na Karlův most. Děti si ho prohlédly z úplně jiné perspektivy, než je obvyklé, a to přímo z hladiny Vltavy, neboť se plavily na lodi. A protože měly z řeky výhled jako na dlani, dohlédly i na jiné památky, například Pražský hrad, Národní divadlo, Petřín. Lodička měla velmi malý ponor, a tak jako kuriozitu si děti užily i jízdu Čertovkou až k čertovu kolu, což byla nezapomenutelná podívaná.

Na první ekologickou vycházku jsme se vydali do Břežanského údolí, kde děti viděly malou zoo. Největší úspěch měla kuna a fretka, které zdárně předváděly artistické kousky.

Druhá ekologická vycházka nás zavedla na Hasičskou stanici v Praze 4, kde se děti seznámily s prací místních hasičů. Byla to návštěva velmi zajímavá, dokonce jsme na vlastní oči viděli opravdový poplach a výjezd hasičů.

Jen co začal školní rok, předškoláci stihli vlastivědnou, dvě ekologické vycházky a zajít si zacvičit do školní tělocvičny. V rámci klubu předškoláků si zkoušely, jak to chodí ve škole s paní učitelkou ze základní školy, která učí prvňáčky, a nakonec si vytvořily ve výtvarném kroužku dáreček pro maminky.

L. Martinová, učitelka MŠ Lojovická

<< nahoru

ikonka PÍSNICE MODEL OPEN - SEDMÝ ROČNÍK MODELÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Modelářský kroužek Křížem Krážem se s městskou částí Praha-Libuš za roky své existence a díky pořádání soutěží už celkem sžil. Soutěž Písnice Model Open se propracovala k pořadovému číslu sedm a potřetí jsme využili díky vstřícnosti vedení ZŠ Meteorologická ke konání soutěže prostor školní jídelny a okolí.

Soutěž proběhla tradičně v sobotu, tentokrát 3. listopadu 2007. Pro organizační tým složený z členů našeho kroužku a ochotných členů jejich rodin znamenala páteční odpolední a večerní přípravu a sobotní nástup od sedmé hodiny ranní. Počet modelů, které bylo možné registrovat předem na našich webových stránkách, se po ukončení přihlašování vyšplhal bezmála ke dvoustovce. Přijeli jednotlivci i modelářské kroužky mimo jiné ze Sázavy, Písku, Stříbra, Mladé Boleslavi nebo Kladna. Soutěžilo se také v tradičních (ale zdaleka ne všude vyhlašovaných) věkových kategoriích mladší žáci, starší žáci, junioři a senioři. Modely jmenovaných věkových kategorií pak byly rozděleny na bojovou techniku a letadla vždy ve dvou měřítkách zmenšení. Dále byly vyhlášeny sloučené kategorie automobilů, lodí, figur a papírových modelů.

Z věcných cen se pak mohli těšit všichni kromě seniorů, kteří se museli „spokojit" s medailí a diplomem.

Poděkovat chceme sponzorům věcných cen - firmám, které se zabývají distribucí či výrobou modelů a modelářských potřeb. Ceny, které věnovaly této soutěži jsou - tak jako poslední roky - velmi štědré a navíc se většinou jedná o velmi kvalitní výrobky, což má ve výsledku významný přínos pro oceněné děti v jejich modelářském vývoji. Děkujeme tímto firmám ACR Czech, Aires, Airsoft, Bílek Hobby Kits, Blue Max, CMK, Eduard Model Accesories, Goffy Model, Junek-R, Legato, Mark1 Ldt, MPM production, MPM, Pavla Models, Plus Model, RAK Publications, Směr Praha, Václav Lomitzki-Valom. Dále děkujeme firmě Madevia za poskytnutí občerstvení pro účastníky i pořadatele. Zvláštní poděkování pak patří městské části Praha-Libuš, z jejíž podpory byly poskytnuty poháry, medaile a diplomy soutěžícím, pronájem a ozvučení sálu a nemalá část občerstvení.

Hodnocení modelů se ujali rozhodčí vybraní námi na základě zkušeností. Hodnotilo se tzv. porovnávacím systémem, kdy se model posuzuje podle pěti základních kritérií jeho provedení (čistota práce, geometrie, provedení detailů, provedení povrchové úpravy, patina). Modely se po vyhodnocení seřadily na stolech podle pořadí. Dále bylo uděleno několik speciálních cen, některé z nich byly oceněny nádhernými poháry. Nejvíce oceňovanými soutěžícími se letos stali starší žák Martin Paštika z kroužku KPM Alca Sázava, který na soutěž dorazil v hojném počtu za vedení MUDr. J. Šimona, a junior Jiří Baranec z Hřebče. Po vyhlášení oceněných modelů byl každému účastníkovi z dětských kategorií předán sponzorský dat firem MPM a MPM Production, modelářské časopisy a katalogy, a neoceněným dětem pak bylo umožněno vybrat si „model útěchy" ze zbylých cen. Kompletní výsledky a fotografie z letošního i minulých ročníků a další údaje o našem kroužku je možné najít na webové adrese www.modelari.eu.

V  průběhu soutěže jsme nezaznamenali žádné negativní ohlasy, ať ze strany naší nebo soutěžících, což zásadně přispívá k celkovému klidnému ovzduší soutěže, které je vysoce hodnoceno právě ze strany účastníků. Zakončili jsme okolo čtvrté hodiny odpolední s pocitem, že se vše povedlo prakticky podle představ. Takže sedmička nám nakonec štěstí přinesla.

 

Za modelářský krouže Křížem Krážem

Petr Šámal

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE PÍSNICE MODEL OPEN

 

Mladší žáci

Starší žáci

letadla 1/48 a větší

H. Hurricane Mk IIc

V. Chalupa

Benátky

Messerschmitt Me 262A

J. Miňovský

Hřebeč

letadla 1/72 a menší

Messerschmitt Bf 109F

P. Šámalová

Praha

N.A. P-51A Mustang

M. Paštika

Sázava

technika 1/35

Demag Sd.Kfz.10

M. Ronovský

Praha

KV I

M. Paštika

Sázava

technika 1/72

Pz. Kpfw.IV

J. Olšan

 

Pz. Kpfw.VI Tiger I

J. Čech

Praha

 

Junioři

Senioři

letadla 1/48 a větší

Fockewulf

Fw 190 A8

J. Baranec

Hřebeč

Rep. F-105D Thunderchief

M. Benko

 

letadla 1/72 a menší

N.A P-51D Mustang

J. Baranec

Hřebeč

Avro Lancaster Dambuster

V Krčmář

Šakvice

technika 1/35

Lt 35 Škoda

F. Malovec

Písek

KV 1

J. Šmíd

 

technika 1/72

M4A3 Sherman

V. Maňha

Praha

 

 

 

 

Automobily

Jeep Follow Me

T. Bergmann

Lodě

Le Soleil Royal

Z. Krčmář

 

Papírové modely

Flak 38

T. Hadrbolec

Figury

Korean general CHO-SON

K. Čípek

 

                       

 

 

Speciální ceny

 

Cena plk. Petra Uruby (technika):      SA 2 Gudeline, Václav Knotek, Písek

Cena plk. Petra Uruby (letadla)          Fw-190 A8, Jiří Baranec, Hřebeč

Cena klubu Křížem Krážem                KV 2, Martin Paštika, Sázava

Cena Městské části Praha Libuš         Ki 115,  Martin Paštika, Sázava

Cena pro nejmladšího účastníka         Štěpán Šámal, F-86 Sabre

Cena firmy Airsoft                              Marder III, Vladimír Roman

Cena firmy AVMedia                         Fw 190A8, Jan Bor


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ - PLAVECKÉ ZÁVODY

Dne 2. 11. 2007 se v bazénu Tyršova domu konaly plavecké závody O pohár starostů pražských žup - štafeta 50 x 25 m. Za T. J. Sokol Libuš plavali: Jana Čechurová - starší žákyně, Mgr. Jana Vlková - cvičitelka předškolních dětí a Ing. Martin Knapp - cvičitel mladších a starších žáků. Župa Jana Podlipného, pod kterou spadá naše jednota, vybojovala 2. místo.

Děkujeme účastníkům závodu, kteří T. J. Sokol Libuš reprezentovali.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

Foto Jana Vlková

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím všechny čtenáře časopisu U nás a doufám, že si najdou chviličku času k přečtení, a to i v předvánočním shonu.

Úterý 23. říjen. Velitel libušských hasičů pan Kasal mi předal mapu se zakreslenými hydranty v naší městské části. Rád bych touto cestou poděkoval libušským hasičům za tuto záslužnou práci. Při akci bylo zjištěno, že je zde mnoho nefunkčních hydrantů, které by při možném požáru mohly zkomplikovat hašení. Požádám o jejich opravu v co nejbližší době.

Středa 24. říjen. Proběhlo jednání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. Rušná debata byla okolo plánované výstavby bytového areálu Nový Park Písnice mezi ulicemi V Zákopech a Švihovská. Rada požádala, aby rozhodování o této stavbě přešlo na zastupitelstvo vzhledem k závažnosti takto masivní výstavby. Jsem rád, že zastupitelé souhlasili a že věc bude moci posuzovat více lidí, jelikož dle mého názoru by se touto velkou stavbou narušil charakter obce a vznikla by vzhledem k velkému počtu nově vzniklých bytů ještě větší zátěž nejen v dopravě, ale i co se týče odvodnění tohoto území a celkového vlivu na životní prostředí.

Úterý 30. říjen. Uskutečnila se již dlouho plánovaná schůzka s panem nadporučíkem Černým z Policie ČR, který je vedoucí místního oddělení Lhotka. Hovořili jsme převážně na téma trestných činů, které v městské části proběhly, a o spolupráci s Městskou policií. Byl jsem mile překvapen, že podle statistických údajů je tu klesající tendence krádeží a jiné trestné činnosti.

Sobota 3. listopad. Proběhla výstava mladých i starších modelářů Písnice Model Open. Konala se v prostorách jídelny základní školy Meteorologická. Při návštěvě jsem byl mile překvapen účastí. Vystavovali zde modeláři z celé republiky, byl jsem překvapen i velkým množstvím vystavených modelů. Těší mě, že tato prestižní záležitost se odehrává v naší městské části. Děkuji organizátorům za jejich činnost a také za čas, který věnují bez finanční odměny dětem v naší městské části.

Sobota 3. listopad. Navštívil jsem s paní místostarostkou Valentovou výroční schůzi libušských holubářů. Při této příležitosti jsem jim poděkoval za dosavadní práci. Je škoda, že mladí lidé nemají o tuto činnost zájem, protože je to současně sport i kontakt s přírodou.

Pondělí 12. listopad. Byl jsem přizván do komise pro výběr obrázků od dětí, které přihlásily do soutěže na novoročenku a kalendář naší městské části pro rok 2008. Vybírání bylo obtížné. Děkuji všem za snahu a doufám, že porota rozhodla dobře a jak novoročenka, tak kalendář se bude líbit.

Pondělí 12. listopad. Sešel jsem se s nově vzniklým žákovským zastupitelstvem ze ZŠ Meteorologická. Vyslechl jsem jejich připomínky, postřehy a podněty, které se týkají školy, ale i naší městské části, kde tito žáci bydlí a studují. Hlavním tématem byla Bezpečná cesta do školy, což je akce, které jsme se zúčastnili v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice.

Úterý 13. listopad. Zúčastnil jsem se konference s názvem Chytré město pořádané Národní sítí Zdravých měst ČR. Témata, o kterých se mluvilo, byla kvalita, informační technologie, doprava a finance. Akce proběhla ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a za podpory Státního fondu životního prostředí. Konference byla velice zajímavá a jsem velmi rád, že naše městská část je součástí sítě Zdravých měst a při takovýchto konferencích a jiných akcích získáváme přednostně informace, rady a zkušenosti o strategickém plánování a řízení obcí, o finančních zdrojích atd.

Děkuji panu Řehákovi z Písnice, který daroval vánoční strom městské části Praha-Libuš. Vánoční strom bude umístěn před budovou Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 35.

Závěrem mi dovolte popřát vám krásné prožití vánočních svátků, klidu a pohody a vše nejlepší a hodně zdraví do příštího roku 2008.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 19. listopadu 2007


<< nahoru

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE - VEŘEJNÉ FÓRUM 2007

Občané, kteří využili příležitost k aktivnímu ovlivňování rozvoje městské části, se sešli 17. října 2007 v ZŠ Meteorologická k veřejné diskusi nad různými oblastmi rozvoje Libuše a Písnice. Toto veřejné fórum se konalo v rámci Projektu Zdravá Libuš a Písnice (o projektu více na www.praha-libus.cz), který je součástí celostátního projektu Zdravých měst, jenž jsou soustředěna v Národní síti Zdravých měst ČR (www.nszm.cz) . Jedním z cílů projektu je ve spolupráci s veřejností vytvářet strategii území směřující k udržitelnému rozvoji.

Městská část Praha-Libuš je členem NSZM od listopadu 2005, proto i veřejné fórum bylo uspořádáno ve spolupráci s touto asociací. Zahájil ho starosta městské části pan Petr Mráz. Veřejnosti byly v úvodu představeny pojmy Zdravé město, místní Agenda 21, udržitelný rozvoj a pak již to, co se v roce 2006 podařilo realizovat v rámci komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice" .

Po úvodní prezentaci byli představeni zakládající členové nově vzniklého žákovského zastupitelstva, působícího pod ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, které plní vůči městské části poradní funkci. V rámci říjnové kampaně Dny zdraví žákovské zastupitelstvo zrealizovalo mezi žáky základní školy anketu na téma Zdravý životní styl (podrobné vyhodnocení ankety na www.zsmeteo.cz - aktuality - anketa) a při této příležitosti byly výsledky ankety představeny veřejnosti. Žákovskému zastupitelstvu se podařilo shromáždit spoustu potřebných dat a za to jim patří poděkování. Data budou dále využita v projektu Bezpečná cesta do školy, který začíná realizovat žákovské zastupitelstvo ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, s občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení a s MČ Praha-Libuš. V rámci tohoto projektu všechny děti v ZŠ Meteorologická dostaly mapy, do kterých zakreslují ve spolupráci s rodiči cesty do školy a ze školy, označují na nich problémová místa a uvádějí návrhy řešení. Výsledkem bude vytvoření jedné centrální školní mapy, nad kterou se všichni v lednu sejdou a domluví další postup, který povede k realizaci některých požadavků dětí a jejich rodičů.

Veřejné fórum pokračovalo dále pod vedením ředitele Národní sítě Zdravých měst pana Petra Švece. Občanům byly představeny základní cíle v komunitním Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice, příslušné aktivity, ukazatele, kterými budeme měřit kvalitu života v městské části v různých oblastech.

Již při příchodu na veřejné fórum si každý občan mohl vybrat, ke které z pěti oblastí by měl zájem diskutovat, a po těchto úvodních prezentacích tato diskuse začala ve skupinách: A. Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus B. Občanská vybavenost, podnikání, řemeslná výroba, zemědělství, prosperita, C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny, D. Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život, E. Životní prostředí, péče o vzhled, doprava, bydlení.

Každý měl možnost vyjádřit se ke vhodnosti a potřebnosti cílů, aktivit a ukazatelů již dříve stanovených v komunitním plánu a pak navrhnout buď řešení nebo nové cíle a aktivity.

Z diskuse vznikly další podněty, které budou Komisí pro Zdravou Libuš a Písnici do komunitního plánu vloženy. Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice bude následně předložen Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš ke schválení pro rok 2008.

Všem občanům, kterým není lhostejný další rozvoj městské části velice děkujeme.

Pokud se někdo nemohl zúčastnit veřejné diskuse, může tak učinit prostřednictvím adresy humanitni@praha-libus.cz.. Komunitní plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice je přístupný na www.praha-libus.cz - Projekt Zdravá Libuš a Písnice. Pokud by měl někdo zájem vyjádřit se ke znění komunitního plánu a nemá přístup k internetu, je možno znění komunitního plánu na požádání zaslat poštou nebo si ho vyzvednout osobně na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. 261 910 145.

 

V rámci Projektu Zdravá Libuš a Písnice bylo dále 5. listopadu 2007 uspořádáno převážně pro zastupitele městské části setkání s Timur, o.s., (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, www.timur.cz) v nových prostorách Klubu Junior. Smyslem setkání bylo objasnit sadu deseti evropských indikátorů, kterými lze ve městech měřit spokojenost obyvatel s místem, kde žijí, nebo kvalitu prostředí (např. dostupnost veřejných prostranství, ekologická stopa).

Na úvod seznámila přítomné zastupitele a členy Komise pro Zdravou Libuš a Písnice zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR paní Markéta Lexová s úspěchy naší městské části v rámci realizace místní Agendy 21 na Libuši a Písnici. V roce 2007 se nám podařilo dosáhnout kategorie C,, což znamená mírně pokročilá úroveň místní Agendy 21 v rámci sady kritérií (kritéria Z, D, C, B, A), která byla vytvořena pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ministerstvem vnitra oficiálně schválena jako jedna z metod měření kvality veřejné správy. Kritéria mají stanoveny cíle a aktivity, kterými je možno jich dosáhnout. Konkrétní aktivity a dokumenty Zdravé Libuše a Písnice jsou přístupné na adrese http://ma21.cenia.cz. V návaznosti na kritéria MA21 byla městské části Praha-Libuš přiznána státní dotace ve výši 20 000 Kč (nejvyšší možná dotace pro kategorii C) na realizaci Dnů zdraví a uspořádání veřejného projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice.

Z důvodu dalšího naplňování Projektu Zdravá Libuš a Písnice pak zástupci Timur, o.s., představili evropské indikátory udržitelného rozvoje a místní akce pro veřejnost, které jsou v rámci měření ukazatelů v městech pořádány. Na prosincovém zastupitelstvu městské části budou mít zastupitelé možnost vyjádřit se, zda městská část zahájí spolupráci s občanským sdružením Timur v rámci měření evropských indikátorů.


Na závěr bych ráda poděkovala za dosavadní spolupráci všem aktivním občanům a za podporu městské části při realizaci Projektu Zdravá Libuš a Písnice.

 

Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto Hana Kolářová a Markéta Lukešová


<< nahoru

ikonka VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ LIBUŠE A PÍSNICE

Dne 11. října 2007 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš 29 nových občánků:

Ve 14 hodin - Natálii Růžkovou, Kateřinu Květoňovou, Julii Vaňkovou, Matyáše Kobolku, Karolínu Kotovou, Simonu Kunešovou, Annu Škvorovou, Barboru Osičkovou, Amálii Hančlovou, Adama Haisela, Rudolfa Frymla, Davida Brožka, Kristýnu Raušovou, Frederika Weisse a Teodora Novotného.

V 15 hodin - Ondřeje Šilara, Annu Smrčkovou, Dominika Frejka, Lukáše Böhma, Natálii Svobodovou, Jana Kačeňáka, Sophii Lodinovou, Daniela Procházku, Elišku Tomešovou, Lenku Růžičkovou, Andreu Kučerovou, Adama Stejskala, Martina Krásu a Ellu Profousovou.

Děti z mateřské školy Lojovická zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budoucím kamarádům pod vedením paní učitelky Radky Juránkové, která je doprovázela hrou na kytaru.

O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou vzájemně prožívat.

 

Jaroslava Klemešová,

humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Foto Hana Findejsová

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s organizací Pražské matky požádala Žákovské zastupitelstvo, aby jí pomohlo s vytvořením projektu Bezpečná cesta do školy.

Cílem projektu je vybrat nejčastěji používané cesty do školy, určit na nich kritická a nebezpečná místa a dát podnět nebo návrh ke zlepšení situace vedení městské části nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Proto jsme šli na třídní schůzky a rozdali rodičům připravené mapky MČ a požádali je, aby nám spolu se svými potomky zakreslili cestu, kudy chodí do školy a zodpověděli několik otázek. Na vytvoření mapek měli žáci čas do 20. listopadu, v průběhu prosince bude vytvořena mapka za celou školu. Mapku předáme vedení MČ, která provede potřebné kroky ke zlepšení situace. Výsledky budou zveřejněny v časopise U nás a na webových stránkách školy.

Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci.

Žákovské zastupitelstvo

  

VÝSLEDKY ANKETY „CO S PENĚZI ZA SBĚR?"

Žáci naší školy se měli sami rozhodnout, co s vybranými penězi za sběr starého papíru. Mohli si vybrat ze tří možností:

1.    Adopce dítěte na dálku

2.    Adopce zvířete v zoo

3.    Nákup sportovních potřeb do Školního klubu a pro výuku tělesné výchovy

A jak to dopadlo?

Největší počet hlasů získal nákup sportovních potřeb, na 2. místě - Adopce zvířete v zoo, na 3. místě - Adopce na dálku.

Všem žákům, kteří se zúčastnili sběru ještě jednou moc děkujeme.

Učitelé ZŠ

 

TURISTICKÝ KROUŽEK POKRAČUJE

S panem učitelem jsme začali znovu putovat po Praze a okolí. Od září jsme bohužel byli jen na  Žižkovské rozhledně a ve Valdštejnské zahradě. Chystáme se na Petřín a do Nerudovi ulice.

Martin Korbel, 8.A

 

PODZIMNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

V období podzimních měsíců na naší škole proběhl turnaj v přehazované. Zúčastnila se jej smíšená družstva druhého stupně. Po napínavých utkáních zvítězila v kategorii mladších třída 7.A nad 7.B a 6.A a v kategorii starších 9.B nad 9.A a 8.A. Vítěze jsme odměnili sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří umožnili pořádání tohoto turnaje.

Kryštof Štafl, 9.B

 

POVÍDÁNÍ O JANU NERUDOVI

Dne 29. listopadu třída 8.A a pan učitel Turinek navštívili KC 12, kde proběhl naučný pořad o Janu Nerudovi. Když jsme se usadili na místa, přivítal nás doktor Šílený, který se zabývá Nerudovým životem. Po krátkém přivítání žáků přišel na scénu duch Nerudovy služky Aničky. Spolu nám popsali život Jana Nerudy. Povídání doprovázeli zpěvem písní a recitací básní. Představení trvalo asi hodinu, ale i přesto bylo zábavné a poučné. Z pořadu nám v hlavách zůstaly velice zajímavé informace o životě Jana Nerudy.

Za třídu 8.A Simona Doleželová a Nikola Štěpánková

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina v ZŠ Písnice má štěstí, že může fungovat v krásných prostorách nově přestavěného podkroví. Skosené barevně vymalované zdi a masivní dřevěné trámy pomáhají vytvářet téměř rodinné prostředí a pohodu.

Děti se tu cítí dobře a jsou uvolněné. Snažíme se jim nabízet co nejpestřejší činnosti a přitom jim i dopřát prostor pro relaxaci a odreagování po školní práci.

Když prší, společně si čteme nebo zpíváme. Samozřejmě také hodně malujeme a tvoříme. Své výtvory jsme poslali na výstavu dětských prací do ZŠ Meteorologická, rádi si jimi družinu vyzdobíme, ale stejně asi nejraději se chlubíme doma maminkám. Máme tu hromadu různých her, hraček a stavebnic, domeček pro panenky s kompletním nádobíčkem a dokonce i malý kulečník.

Další velkou výhodou naší družiny je poloha školy na okraji Prahy. Můžeme trávit co nejvíce času v přírodě, chodíme do lesa - letos jsme našli spoustu hub. Sbíráme také kaštany a ořechy, šípky chystáme na vánoční řetězy. Chceme společně vyrobit nějaké dárky a krásnou výzdobu, abychom si mohli udělat vánoční besídku a užít si hezké Vánoce i v družině. Těšíme se také, jestli letos pořádně zamrznou naše písnické rybníčky, abychom mohli zkusit brusle.

Součástí družinové nabídky je také kroužek psaní na počítačích všemi deseti a čeština pro cizince. Psaní na stroji jsme letos nabídli poprvé jako pilotní projekt, ale příjemně nás překvapil už zájem našich žáků. Museli jsme nabídnout dva termíny, abychom uspokojili všechny zájemce. Někteří byli pak přece jen trochu překvapeni, kolik trpělivosti a práce budou muset vynaložit, aby opravdu psaní všemi deseti natrénovali, ale je mnoho těch, kteří se na nový cíl vrhli s opravdu nevšedním zájmem a pílí a mají velmi dobré předpoklady, ho během roku dosáhnout.

Výuka češtiny pro cizince vypadala zpočátku problematicky hlavně pro velmi různorodé složení skupiny. Máme zde sedm vietnamských studentů a jejich věk i dosažená jazyková úroveň jsou opravdu velmi různé. Překvapili ale svým zájmem se učit. Jsou všichni moc šikovní, dělají pokroky a navzájem si pomáhají. Vzdělání se pro ně zdá být skutečnou hodnotou a i v češtině chtějí být stále lepší, přestože je to tak těžký úkol. Nechceme je zpočátku příliš zatěžovat extrémně složitou gramatickou strukturou českého jazyka. Snažíme se spíš rozšiřovat slovní zásobu a hravou formou zvyšovat plynulost jejich projevu. Hodně si čteme, vyprávíme a hrajeme příběhy a pohádky, hrajeme si se slovy a sami si příběhy vymýšlíme. Máme radost z každého úspěchu. Dokonce i Miky, který zpočátku říkal jen neumím, nerozumím, už začíná pomalu tvořit věty.  

Mgr. Monika Vlasáková, učitelka a vedoucí ŠD

  

NÁVŠTĚVA DIVADLA MINOR

První a druhá třída ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou L.Coňka v Písnici navštívila 18. října pohádkový festival Projekt Lingua v divadle Minor. Při vstupu do divadla obdržely děti visačky se jménem některé pohádkové postavy, takže se mohly aktivně zúčastnit dění na scéně.K uvolněné atmosféře přispělo také to, že herci seděli přímo v hledišti s dětmi, komunikovali navzájem, nechali si od nich radit, co mají v konkrétní situaci udělat atd.Pohádkové postavy měly přesvědčit lidi, aby zase věřili, že existují pohádkové bytosti, svět, ve kterém vždy vítězí dobro, a zlo je po zásluze potrestáno.Asi nejzajímavější na celém představení bylo, že se určité sekvence hrály současně anglicky, německy, slovensky, italsky a také samozřejmě česky.Nenásilně se přecházelo z jednoho do druhého jazyka, vždy s názornou ukázkou.Děti byly nadšené, opakovaly s herci pro ně už známá slovíčka a lehce se učily nová.Návštěvu tohoto představení mohu všem vřele doporučit.

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 2.A

 

ČLOVĚK BY ASI MĚL DÁVAT NAJEVO RADOST...

...protože o to víc je jí pak kolem něj. Ráda bych tímto článkem poděkovala učitelům a dětem z písnické základní školy L. Coňka. S touto školou spolupracujeme už jistě déle než pět let. Nejprve to byla třída p. uč. Křížové, teď v tradici setkávání v knihovně pokračuje p. uč. Brigantová se svou třídou, která pravidelně dochází na různé tematické besedy. A jistě lze jmenovat ještě další učitele a jiné ročníky prvního stupně. Při návštěvách dětí z této školy se mi snad nikdy nestalo, že bych besedu považovala za „zbytečnou". Zřejmě díky individuálnímu přístupu učitelů a snad i menšímu počtu dětí ve třídách byla naše setkání tak trochu rodinná. Děti projevovaly zájem a nadšení, tázaly se, odpovídaly, přemýšlely, naslouchaly. Vystřídaly se na besedách o Vánocích, Velikonocích, měli jsme spolu hodinu strašidlopisu, povídali jsme si, jak se vyvíjely pověsti či pohádky (a že vůbec nejsou jen pro malé děti), seznámili jsme se s Václavem Čtvrtkem a Františkem Nepilem a jejich tvorbou pro děti. Určitě je pro nás, knihovníky, příjemné zjištění, že některé děti knihovnu znaly, protože ji navštěvují s rodiči nebo sourozenci. Přeji nám všem, abychom se na setkání v knihovně oboustranně těšili, aby nám přinášelo vždy něco optimistického a inspirativního a aby knihovně v Krči přibývalo nových bystrých čtenářů.

Iva Karásková, Městská knihovna v Praze, pobočka Krč

<< nahoru

Radnice

ikonka VÁNOČNÍ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha-Libuš mají v prosinci provoz do 21. 12. 2007 a pak až od 2. 1. 2008. Všem přejeme příjemné vánoční svátky.

Pracovnice humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 17. 10. do 13. 11. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje Smlouvu o technické podpoře Starlit Optimum se společností Starlit, s.r.o., kprogramu SSB2000 - software pro správu nemovitostí.
 • Souhlasí suzavřením Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části Praha-Libuš vzimním období 2007 - 2008. Vybrala jako nejvhodnější firmu Sekáči, s.r.o., kzajištění zimní údržby.
 • Schvaluje dle písm. b) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění platných předpisů Přílohu č. 1 Organizačního řádu Úřadu městské části Praha-Libuš, Organizační schéma Úřadu Městské části Praha-Libuš súčinností od 1. 11. 2007, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Stanovuje dle písm. d) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění platných předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části Praha-Libuš zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity súčinností od 1. 11. 2007 na 29.
 • Bere na vědomí rezignaci PhDr. Pavly Jedličkové na členství vredakční radě časopisu U nás, jmenuje členem redakční rady časopisu U nás Matěje Kadlece, Bc.
 • Nesouhlasí se záměrem odkupu části pozemku parc. č. 558/1 k .ú. Písnice (bývalá skládka nad DUNkou (dešťová usazovací nádrž) na spodním konci ulice Ke Březině), neboť se jedná o součást veřejné zeleně, nehledě na tu skutečnost, že vlastník předmětného pozemku, tj. obec hlavní město Praha hodlá část pozemku parc. č. 558/1 k.ú. Písnice, obec Praha, rozděleného GP číslo 969-154/2006, opět odejmout zdejší městské části a vlastnické právo ponechat hl. m. Praze. Vúzemním plánu hl.m.Prahy je tato lokalita určená pro zeleň.
 • Schvaluje Nájemní smlouvu mezi MČ Praha-Libuš, zastoupenou starostou Petrem Mrázem a paní Janou Hejtmánkovou, na pronájem části pozemku parc. č. 317/1 k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení o rozměrech 0,60 m x 1,00 m při křižovatce ulic Libušská - Mirotická vPraze 4 - Libuši.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 kpojistné smlouvě č. 400 018 617 s Allianz pojišťovnou, a. s. (Jde o pojištění čisticího stroje, který nemá značku jako ostatní vozidla, a smlouvu proto lze vždy uzavřít pouze na jeden rok.)
 • Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1132 k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská před objektem 110/244 vPraze 4 - Libuši panu Ing. Petru Molčanovi - Krby Molčan.
 • Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1132 k.ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení firmě Preciosa Praha, s.r.o., zast. Ing. Janou Polákovou.
 • Souhlasí se stavbou „Rekonstrukce a nástavba č. p.12 na pozemku parc. č. 5 a 4/1, k.ú. Libuš" dle projektu Ing. Sadila z09/2007.
 • Souhlasí se stavbou „Připojení kotelen LL12, LL13, LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu - 1. stavba (tj. připojení pouze LL12 a LL13)" (připojení kotelen voblasti podle západního okraje ulice Novodvorská od ulice Durychova téměř kMeteorologické, potrubí vzemi) dle projektu Alimoprojekt, s.r.o., z 7/2007 za následujících podmínek: 1. stavba nebude obsahovat část větve mezi LL13 a LL 16. Na 1. stavbě bude zachován průjezd zNovodvorské do ulice KLesu a Smotlachovy. Povrchy komunikací (i chodníky) budou obnoveny vcelé ploše, tzn. nejen nad výkopem. Před započetím prací stavebník uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném vložení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví, resp. svěřené MČ Praha-Libuš do KN. Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dopravního řešení bude zaslána kpřipomínkám na MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje zvýšení osobního příplatku panu Mgr. Zdeňku Běleckému, řediteli ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori súčinností od 1. 11. 2007 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje Darovací smlouvu sfirmou Bytoservis Non-Stop, s.r.o. (finanční dar městské části na žíněnku pro judisty zKlubu Junior).
 • Schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Českým svazem aerobiku, se sídlem Vaníčkova 2, Praha 6 a Klubem Českého svazu aerobiku při Klubu Junior zřízeném MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí s10% spoluúčastí, ve výši do 17 000 Kč, na grantu pro Program obnovy a rozvoje MTZ sportu a tělovýchovy pro potřeby oddílu judo přiKlubu Junior zřízeném MČ Praha-Libuš pod vedením zástupců Dobrovolného sdružení občanů provozujících tělovýchovu a sport, se sídlem Dykova 10, Praha 10, Ing. Vondroušem a Ing. Ježkem.
 • Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene kpozemkům parc. č. 922/29, 558/1, 974 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsaným u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 530 pro obec Praha, k.ú. Písnice, mezi oprávněnými Sitel, spol. sr.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., a mezi povinným MČ Praha-Libuš, zast. starostou Petrem Mrázem, za jednorázovou úhradu 161 870 Kč bez DPH, dle znaleckého posudku číslo 3165-92/2007 zpracovaného Ing. Jiřím Rauchem, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vobdobí od 27. 12. 2007 do 31. 12. 2007.
 • Souhlasí se stavbou bezbariérových přechodů pro osoby somezenou schopností pohybu a orientace vsouladu svyhláškou č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o OTP, dle předloženého seznamu, který je nedílnou součástí usnesení rady (křižovatka Meteorologická - Novodvorská - Generále Šišky, Novodvorská u ulice Papírníkova, Novodvorská u ulice Čimická, Dobronická u garáží). Ukládá starostovi MČ Praha-Libuš projednat se správcem komunikací TSK hl. m. Prahy pro Prahu 4 úpravu bezbariérových přechodů pro osoby somezenou schopností pohybu a orientace na území MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí spřipojením sousední nemovitosti parc. č. 559, k.ú. Libuš, na místní komunikaci Betáňská parc. č. 1149/1, k.ú. Libuš, za podmínky, že žadatel provede na vlastní náklady zaslepení komunikace Betáňská zábradlím zvýchodní a jižní části a dále provede prodloužení komunikace včetně chodníku až khranici spozemkem parc. č. 675/13 k. ú. Libuš, vše do 30. 6. 2008.
 • Nesouhlasí sodstraněním zpomalovacího prahu na Libušské ulici při jižním výjezdu (vjezdu) zPísnice.
 • Žádá změnu dopravního značení - zákaz vjezdu nákladních automobilů (s podtabulkou mimo dopravní obsluhy) dooblasti ulic Libušská (Kunratická spojka - Podchýšská) a Kunratická spojka, ukládá starostovi zaslat na OD MHMP a OD ÚMČ Praha 12 příslušnou žádost.
 • Schvaluje uzavření dodatku č. 1 kMandátní smlouvě uzavřené sMgr. Ninou Ludvíkovou na lektorskou činnost vKlubu Junior.
 • Souhlasí suložením inženýrských sítí a stavbou komunikací na pozemcích parc. č.1122, 1123/87, 1123/89, 1123/90, 1123/84, 1123/105, 1123/109, 1123/110 a 303/12, (na pozemku parc. č. 303/11, při ulici Zbudovská, který je vsoukromém vlastnictví, by měla probíhat výstavba řadových rodinných domů, toto je připojení těchto domů), vše k.ú.Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Praha svěřené MČ Praha-Libuš dle situace Ing. Z.Vocetky z 06/2007 za následujících podmínek: Před započetím stavby investor uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o pronájmu komunikace. Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Na přípojky elektro uzavře stavebník před započetím stavby smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví obce svěřené MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí sprojednáním podnětu na pořízení změny Územního plánu HMP dle žádosti Mgr. A. J. Jindřicha, zastupujícího na základě plné moci vlastníka nemovitostí podávané na odbor územního plánu MHMP prostřednictvím MČ Praha - Libuš na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Libuš a doporučuje jeho záporné posouzení. Změna spočívá ve změně funkčního využití stávající plochy SP (sportu) na SV (všeobecně smíšené). (Jedná se o bývalý bazén vulici Na Okruhu.)
 • Souhlasí sprojednáním podnětu na pořízení změny Územního plánu HMP dle dokumentace Level, a.s., z9/2007 předložené Sallerovou výstavbou Emporium II, s.r.o., podávané na odbor územního plánu MHMP prostřednictvím MČ Praha-Libuš na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a doporučuje jeho kladné posouzení. Změna spočívá ve změně funkčního využití stávající plochy SV-B (všeobecně smíšené) na ZOB (obchodní plochy) a zároveň jejího rozšíření na úkor okolních ploch sfunkčním využitím VV(veřejné vybavení), ZMK(zeleň městská a krajinná), SO1,3,5(sloužící oddychu), IZ(izolační zeleň). (Na území MČ Praha - Libuš pouze VV, ZMK a IZ). (Jde o využití prostoru před bývalou modřanskou skládkou.)
 • Souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1137 vk. ú. Libuš, obec Praha, na umístění exteriérových svítidel - sloupků vtravnatém pásu před objektem čp. 8 Libušská ulice, Praha 4.
 • Souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku parc. č. 529/9 vk. ú. Písnice, obec Praha, dle GP číslo 627-98/98, nyní označené jako pozemek parc. č. 529/20 o výměře 7 m2 vk.ú. Písnice.
 • Nemá námitky proti povolení výjimky zOTPP, čl. 50, odst. 12 o poměrné zastavěnosti plochy pozemku parc. č. 552, 553, k.ú. Libuš.
 • Souhlasí súpravou cyklostezky mezi ulicí Novodvorská a Mašovická dle projektu Ateliér DUK, s. r. o., z10/2007.
 • Schvaluje zřízení likvidační komise vtomto složení: předseda Miroslav Habada, členové Ing. Marta Vachoušková, Blanka Popelíková a Markéta Lukešová, tajemnice Věra Dvořáková.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka VÝMĚNA PRŮKAZŮ

Výměna občanských průkazů

Nejpozději do konce roku si musí vyměnit občanský průkaz ten, který má doklad bez strojově čitelných údajů vydaný do 31. prosince 1998. Pro občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají v průkazu uvedenou dobu platnosti „bez omezení" nebo „platnost prodloužena bez omezení", platí zákonná výjimka. Občanský průkaz tedy zůstává nadále platný, ale nelze na něj cestovat do zahraničí. Žádosti se podávají na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 796. V pondělí a ve středu jsou úřední hodiny od 8.00 do 19.00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. Povinná výměna je bez poplatku.

 

Řidičské průkazy

31. prosince 2007 končí platnost řidičským průkazům vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993! Žádosti o nové řidičské průkazy se podávají na odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci, ul. Jungmannova 35/29, Praha 1. Návštěvní dny jsou pondělí až čtvrtek od 7.00 do 20.00 hodin. Do konce roku bude otevřeno i všechny pátky od 7.00 do 11.00 hodin a soboty od 8.00 do 13.00 hodin. Rozšířená úřední doba bude pouze pro výměnu řidičských průkazů platných do 31. 12. 2007. Podrobnější informace na www.praha-mesto.cz.

Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 24. 10. 2007:

č. 32/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš si v souladu § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., od 24. 10. 2007, vyhrazuje do své výlučné pravomoci přijímání veškerých rozhodnutí, stanovisek a vyjádření týkajících s projektu společnosti Ekospol Nový park Písnice a zároveň tímto vyslovuje souhlas s dosavadním postupem rady, přičemž bere na vědomí stávající stav řízení včetně posledního usnesení rady č. 129/2007 ze dne 12. 6. 2007.

č. 33/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám 664/1a, Praha 4 - Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 34/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Lojovická 557, Praha 4 - Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 35/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Ke Kašně 334/14, Praha 4 - Písnice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 36/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 - Písnice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 37/2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš pověřuje starostu Petra Mráze postoupením podnětu na pořízení změny ÚPn na OUP MHMP - změna z OC (čistě obytné) na OV (všeobecně obytné) u pozemku parc. č. 558 a části pozemku p.č. 559, k.ú. Libuš (bývalá školka Mílová, Betáňská)  s tím, že Zastupitelstvo doporučuje s předloženým podnětem souhlasit.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

Téma

ikonka FENOMÉN DOBY ? DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (9) - ODPOVĚDNA

V minulém dílu našeho digitálního seriálu jsem vám slíbil odpovědi na vaše otázky. Jako první reagoval pan Ing. Vladimír Ezr, CSc. A měl hned dva dotazy:

1. Potřebuji v rekreačním objektu převést na DVB-T celkem 6 televizorů, 3 videa a 1 DVD recorder. Vše je na společném  anténním rozvodu. Musím ke všemu kupovat set-top boxy ( tj. celkem 10 = cca 20 000 Kč), aby byl každý přístroj schopný samostatného provozu (např. odložené nahrávání nočních filmů aj.)? Zatím dle dostupných  informací to tak vypadá. Nechystá se nějaké nové inteligentnější technické řešení, takže bych měl s nákupy počkat? Nechce se mi věřit, že by v dnešní době byl opakován stav s nákupy konvertorů někdy z šedesátých let při zavádění 2. programu ČST.

K úplnému zodpovězení této otázky mi chybí několik údajů (kde se objekt nachází, jakým způsobem je řešen společný anténní rozvod). Nicméně se pokusím odpovědět alespoň následujícími řádky.

Vámi zmiňované řešení, tedy co přístroj, to set-top box, je jednou ze dvou možností. Připomínám však, že toto řešení by vám spolehlivě fungovalo pouze v případě, kdy je přijímaný signál z centrálního anténního systému pouze zesílen a širokopásmovým zesilovačem dále šířen anténním rozvodem. Pokud však ve vašem rozvodu používáte kanálové zesilovače, případně převádíte přijímané modulace na jiný kanál, bude tato varianta nefunkční. Jednoduše řečeno - modulace DVB-T pak nemá šanci dostat se až k vašim přijímačům.

Druhou možností je přijmout signál DVB-T na centrálním místě, kde bude proveden rozklad multiplexu na jednotlivé programy (dále DEMUX) a ty pak budou modulovány do pásma UHF, nebo VHF. Na trhu jsou zařízení kolem cca 9000 Kč, která DEMUX tímto způsobem řeší. Podívejte se na internet a hledejte přijímače pro společný nebo skupinový příjem (např. na www.allcnet.cz). V tomto případě potřebujete jedno zařízení na jeden multiplex.

Na závěr této odpovědi mi ještě dovolte doporučení. Já osobně bych to řešil takto. Pokud to půjde, ponechal bych současné analogové programy a ty pouze doplňoval o programy, které jsou v DVB-T navíc. Na každý program navíc bych koupil set-top box s modulátorem a umístil ho k centrálnímu rozvodu s předvoleným požadovaným programem a dál jej šířil v UHF pásmu. V této chvíli oficiálně navíc totiž vysílá pouze ČT4-Sport a ČT24. Snad přibude i Nova cinema. Tohle je asi nejlevnější varianta. Do ničeho většího bych se teď raději nepouštěl. Zatím je totiž jisté jen to, že veřejnoprávní multiplex, ve kterém je Česká televize, Nova a Český rozhlas, bude vysílat ve formátu MPEG2. V jakém formátu budou nakonec vysílat ostatní multiplexy, jisté není, a tak doporučuji počkat.

2. Budu též muset kupovat set-top boxy k zařízením v bytě, kde máme kabelovou televizi UPC?

Tady je odpověď jednoduchá - ano. Pro digitální vysílání prostřednictvím kabelových operátorů potřebujete set-top box. Naštěstí už výrobcům došlo, že uživatelé potřebují přijímač pro TV a třeba DVD recorder a vyrábějí set-top boxy, které mají dva nezávislé výstupy. Nicméně kabelový operátor by vám měl alespoň jeden set-top box poskytnout.

Další dotaz poslal e-mailem Adam Novák:

pisi v reakci na Vami uvedeny clanek v casopisu U nas. Mam strucny dotaz: V jakem casovem horizontu ocekavate vetsinove vysilani TV programu v kvalite full HD? Resp. má v tuto chvíli ještě smysl kupovat novou televizi, která nemá "full HD"?  Co presne znamena: "je testovano vysilani HD a s nim i kompresni format MPEG-4. A vsichni, kteri vlastni starsi pristroje, neuvidi nic"? Jsem naprosty laik - vstahuje se toto varovani i napriklad na nasledujici TV? (zde byl připojen odkaz na televizor Panasonic TH-42PX700E)

Většinové vysílání v HD v současné době opravdu nehrozí. Zatím s ním experimentují IPTV operátoři a satelitní platforma CS LINK. Televizor, který nemá full HD, si klidně kupte. Možná bych vás trochu odradil od TV s integrovaným DVB-T přijímačem, který zmiňujete ve svém dotazu. Je to sice praktické, ale taky by se vám to mohlo po čase zdát jako špatný krok. Proč? To pochopíte ve zbytku odpovědi. V současné době je u nás DVB-T šířeno v kompresním formátu MPEG-2 . Jenže - všichni operátoři se snaží „nacpat" do multiplexu co nejvíce programů a také ve vyšší kvalitě. A tu právě umožňuje formát jednoduše nazývaný MPEG-4 (ona přesná technická definice je trošku složitější). Tento formát vysílání ale není kompatibilní s tím současným. V článku jsem se tedy snažil varovat před nákupem drahých přístrojů, které by za pár let mohly být důvodem velkého rozčilení uživatele.

Doufám, že vám odpovědi stačí v této podobě. Pokud ne, kontaktujte mě mailem. A vy ostatní, milí čtenáři. Pokud máte nějaké dotazy k digitalizaci vysílání, pošlete mi je na zajick@gmail.com.

Karel Zajíc


<< nahoru

ikonka RESTAURACE U RADNICE

Již delší dobu je na Libušské ulici uzavřena restaurace U Radnice. (Nacházela se hned vedle oční optiky Tereza proti hotelu Cham.)

Vzpomínám si, že jsem občas po skončení zasedání zastupitelstva, které se ještě konalo v půdních prostorách místního úřadu, zašel na jedno pivko. Chtěl jsem jím spláchnout určité roztrpčení, které jsem si s sebou odnášel. Pivo nebylo špatné, ale občas mě z něho bolely  oči, protože jednou za týdně byla obsluha nahoře bez. Avšak ve skutečnosti to byla putyka čtvrté cenové skupiny. Několik nevýherních automatů, špinavé stěny od cigaretového dýmu, sociální zařízení nevábného vzhledu a zápachu. Zkrátka po hygienické stránce si tato občerstvovací stanice stála velmi špatně. Proto byla uzavřena a zataženou roletu má dodnes.

Poněvadž uvolněné prostory jsou majetkem naší městské části a jaksi mi uniká smysl nevyužití, obrátil jsem se na tajemníka MČ Praha-Libuš Tomáše Hejzlara, abych mu položil několik otázek týkajících se této záležitosti.

A dozvěděl jsem se, že největším problémem jsou finance. Úřad marně shání peníze na celkovou rekonstrukci objektu, v němž se nachází pošta a optika Tereza. Rekonstrukce by spočívala v kompletní výměně oken, topení a rozvodů vody, elektřiny a plynu. Celkové náklady by se pohybovaly v řádu několika desítek miliónů korun. Jenom zvelebení bývalých prostor restaurace se odhaduje na jeden milion. Plány na rekonstrukci existují již přes pět roků, přičemž se podle projektu počítá i s využitím dvora za objektem čp. 1. Je nasnadě, že rozhodující slovo budou mít také památkáři.

Po celkové opravě by se pak tento objekt s celkem velký půdním prostorem pronajal případnému zájemci na dobu maximálně jednoho roku. Podmínkou však je, aby zde nevznikl další sklad, těch je na Libuši a Písnici už dost, anebo další herna či kasino. A dále musí být zachována pošta a optika Tereza, do níž si našlo cestu nemálo lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Avšak nejlepší by bylo, aby celou budovu (ovšem vyjma optiky a České pošty) využívala městská část, která by tak mohla posléze uvolnit současně využívané prostory ve škole Meteorologická a v č.p. 35 v ulici Libušská. Prostor bývalé restaurace by potom byl využíván jako jakási společenská místnost či sál, kde by se daly konat různé společenské akce, svatby a možná třeba i divadelní představení.

Je však nabíledni, že v současné době (a žel mám obavu, že ještě dlouho tomu tak bude) je to patová situace - bez peněz (a ty magistrát nedá) neproběhne rekonstrukce a do stávajících, značně nevyhovujících prostorů se žádný zájemce do pronájmu nepohrne. Přesto naše radnice věří, že se vše v dobré obrátí. Že dům, který stojí na základech tvrze známé již ve 14. století, zase bude sloužit občanům Libuše a Písnice.

Martin Zikeš

<< nahoru

Salón

ikonka NÁLEZNÉ

Znáte ženské, jen se jim naskytne možnost trošku se prohrábnout v nabídce něčeho na sebe, chytne to snad každou. Nejsem v žádném případě výjimka. A když jsme s přítelkyní objevily v jednom z velkých obchodních center v oddělení dámské módy nabídku aktualit pro letošní podzimní sezónu, byly jsme ztracené. Nejdříve jsem uspokojila potřebu vlastní, a pak se vrhla na zkoušení modýlků kamarádka. Šťastně jsme obě s balíčky, které nás zcela uspokojily, opouštěly oddělení oděvů s cílem vrhnout se na jiné  zboží.

„Ježíši, Marto, já nemám kabelku!" Pot mě polil od hlavy až po paty. Marta nechtěla věřit, ale na nějaké debaty a úvahy nebyl čas. Proběhnem všechno, kde jsme byly. Nebylo toho moc, hlavně jen ta kabinka, kde jsme zkoušely oděvy, a pak pokladna a vlastně už nic jiného. Prozkoumaly jsme tedy oddělení konfekce, zeptaly se kdekoho, ale nikde nic. Tak jen honem zařídit to nejdůležitější - zablokovat platební kartu a co s mobilem? A vůbec, měla jsem tam úplně všechny doklady! Bylo mi čím dál, tím hůř. Když jsem potkala příslušníka bezpečnostní služby, zeptala jsem se pomalu už se slzami v očích, co mám dělat. „No, dojděte se zeptat támhle na informace, jestli to tam někdo nedal. Ale to víte..." Z jeho pokrčení ramen mi bylo jasné, jak asi dopadnu. Ale co když?

Na paní v informacích jsem vykoktala svůj dotaz, zda tam někdo... „Jó, teď tady předal jeden člověk kabelku. Jaká byla ta vaše?"

Věřte nebo nevěřte, ta kabelka, kterou tam někdo odevzdal, byla opravdu moje. Začala jsem se vyptávat, kdo to asi byl a jestli bych ho našla. Zasloužil by si nejen velikananánskej dík, ale také patřičné nálezné. Ale paní v informacích nevěděla. Ten člověk prý rychle odešel.

Stále jsem byla ještě celá rozklepaná, i když jsem v kabelce našla všechno, co tam  bylo - peněženku, mobil, kartu, doklady a všechny zbytečnosti, které ženská nosí.

Snad ty  pocuchané nervy spraví kafíčko, pozvala jsem Martu, protože to všechno prožívala statečně se mnou. Když jsem chtěla zaplatit, v peněžence chyběla tisícovka. Kromě pár drobných jsem tam ale nic jiného neměla. Nezbylo, než aby chudák Marta ještě zaplatila útratu. A já jsem začala přemýšlet. Byl to nálezce džentlmen, který mě nechtěl přivést do rozpaků úvahami o tom, jak velké by mělo být nálezné, nebo to byl profík, který ví jak na to, ale zrovna toho moc v mé šrajtofli nenašel. Hádejte, k jakému závěru jsem došla? Příště nemysli na to, jak si budeš vykračovat v nových kalhotách, ale pěkně si opatruj své věci. A vám, milí čtenáři, si dovoluji předat svou zkušenost i tu radu na konci.

-pil-

<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci prosinci 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 85 let, 87 let a 90 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Jaroslav Zahradník
Marie Krůtová
Marcela Kalašová
Marie Kollmannová
Jana Ottová
Marta Vánišová
Emil Roll
Božena Vokounová
Marie Eimová
Josefa Janská
Jiří Klápa
Rudolf Flieger
Jaroslav Tvrdý
Antonín Kořínek
Anna Klemperová
Eva Hronová
Eva Kubinová
Jindřich Nosek

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografie v našich místních novinách U nás,  je nutné se domluvit  na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.

<< nahoru

ikonka VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Městská část Praha-Libuš vyhlásila již 4. ročník výtvarné soutěže o nejkrásnější obrázek na kalendář městské části a PF roku 2008.
Porota ve složení Mgr. Marie Šilhavá, Ing. Lenka Koudelková, Petr Mráz a Iva Hájková vybrala celkem 34 obrázků od dětí různého věku. Jejich obrázky budou reprezentovat naši městskou část v kalendáři roku 2008 a na PF 2008.

Blahopřejeme těmto dětem:
David Brettschneider, Kristýna Kopecká, Valentýna Janů, Matěj Novák, Honza Le Anh Tuan Manh, Pavlína Šámalová, Jan Sýkora, David Nguyen, Martina Novotná, Claudia Turková, Tereza Pelánová, Natália Koscelanská, Barbora Bumbalová, Michal Popelka, Aneta Hrášková, Lucie Fialová, Viktorie Poldová, Michaela Klečková, Jakub Pánek, Kamila Fortinová, Štěpán Ondrouch, Michal Popelka, Marek Žilka, Jolana Vašinová, Lucie Chalupecká, Max Hašler, Honzík Nguyen Hong Huy, Lucie Machovcová, Adéla Strnadová, Natálie Targová, Adéla Beranová, Hynek Tomáško.

Děti i s rodiči budou pozváni ke slavnostnímu předání kalendářů a PF na rok 2008 starostou městské části panem Petrem Mrázem.
Slavnostní odpoledne se uskuteční v prostorách zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš dne 17. 12. 2007 od 18 hodin.

Blahopřejeme.

Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (29) - MALÁ VELKÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA

Že to ale letí! Vánoce už zase na obzoru a hned za nimi nástup rovných superhrubých daní, které nám přinesou pár korun, o které nás bohatě připraví zvýšená DPH, do které sklouznou i knihy. Škoda, že to dnešní prezident neudělal dřív, když taky mohl a kdy byla i jakási národní vůle. Asi se bál a už měl naplánovanou cestu k prezidentství, nechtěl si ji kazit a dnes mu stačí parafa. Ale soustřeďme se teď hlavně na své bližní, blížící se Vánoce a moje stručné doporučení.

 

Pro věkovou skupinu cca 0 - 15 let

Když tygr jede do Paříže. Zpěvník Petra Skoumala. Il. Helena Rosová Praha: Mladá fronta, 2006. 72 s. ISBN: 80-204-1346-4

Já vím, notoricky známé, v Divadle v Dlouhé to hrajou snad už desátou sezónu jako docela dost dobrý divadlo, ale: Právě tady se setkáme s tím nejlepším ze Skounalovy tvorby pro děti, s roztomilými ilustracemi, se zpěvníkem s přesnými notovými záznamy a jako zdrojem půvabných dětských básniček napsaných nad jiné povolanými českými básníky a textaři - Emanuelem Fryntou, Pavlem Šrutem, Janem Vodňanským a Zdeňkem Svěrákem.

Hlavně pro maminky

Vánoční svátky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české kuchyni.  Brno: Akropolis, 2004. 56 s.  ISBN: 978-80-86903-50-7

Vánoční publikace folkloristky Kamily Skopkové dokáže jaksi zpřítomnit atmosféru českých Vánoc díky vánočnímu motivu v Čechách možná nejoblíbenějšímu - tématu sváteční kuchyně. V povídání o vánočních stravovacích zvycích našich předků nalezneme praktické vánoční recepty, aktualizované především v oblasti surovin. Knížku doprovází autorka jemnými ilustracemi a i ty povzbudí vánoční chuť...


Pro celé rodiny

M. Viewegh: Krátké pohádky pro unavené rodiče. Ilustr. R.Folprechtová. Brno:  Druhé město, 2007. 72 s. ISBN: 978-80-7227-262-4

Přiznám se, že spisovatele Fifíka, jak mu říkám, moc rád nemám. Ale je znát, že píše rád a je rád i čten a pochválen (kritiku nese nelibě) a tak se snaží. Je to znát i v tomto jeho prvním tvůrčím setkání s pohádkami. Vypráví se v nich o čtyřleté Sáře, její dvouleté sestřičce Báře, o jejich mamince i tatínkovi. Jednotlivé příběhy lze dětem přečíst do deseti minut, což je v naší uspěchané době zajisté přednost. Přijdou si u  těchto pohádek-nepohádek  na své rodiče i děti, protože se je Fifíkovi podařilo napsat  tak, aby se nikdo nenudil. 

 

Pro pohodáře
 

Básničkový každodeníček na rok 2008. Honza Volf. (Praha):  Nakl. jednoho autora, 2007. 20 s. (42x15 cm). ISBN nemá.
Honza Volf, to je ten, co neumí hrát golf, má rád sluníčka a vůbec žlutou barvu, na knižních výstavách rád obléká bližní do sluníčkových triček, sám si maluje, tiskne i váže roztomilé knížky bližním pro radost a nepotřebuje k tomu ani to obligatorní mezinárodní identifikační číslo (ISBN). Sami uvidíte, že je radost se Volfovým kalendářem plným básniček, kreseb, pohlednic a sluníček probírat....

 

Tak už jen přání do roku 2008 (za celou redakci) :

  

ABYCHOM MĚLI ČISTÁ SRDCE

KAŽDÝ DEN ASPOŇ CHVILENKU

ABY SE KAŽDÁ VEČERNICE

ZAS PROMĚNILA V JITŘENKU

 

Jiří Brixi


<< nahoru

Zveme

ikonka ALTERNATIVNÍ LÉČBA

ZVEME

Srdečně Vás všechny zveme na předvánoční povídání na téma:

ALTERNATIVNÍ LÉČBA

Naše předchozí setkání v rámci Dnů zdraví v městské části bylo úspěšné, a tak volně navážeme. Ptejte se, co Vás zajímá a společně se zapojme do hovorů. Všichni jste vítáni.

Neznám člověka, kterého nebolí záda, či nemá nějaký zdravotní nebo psychický problém. Z velké části si tyto potíže neseme z dětství. Postupem času se vše nabaluje a kumuluje - díky stresu, špatným stravovacím návykům a negativnímu myšlení. Až jednoho krásného dne nás něco rozbolí - a to je první známka toho, že je v našem těle něco v nepořádku. Pokud nad tím mávneme rukou a utíkáme od zodpovědnosti k sobě samému, objeví se nemoc. A my budeme na toto téma hovořit: Co je bolest a jak vzniká nemoc? Seznámíme se s tradiční medicínou. Co umí a jak nám pomáhá. Vnitřní očista těla. Jak si můžeme pomoci sami (samoléčba). Pomáhá nám reflexní terapie  je to jedna z  metod, která dovede léčit bolesti zad a problémy s páteří jako např. vyhřezlé ploténky, vyhozená žebra, skoliózy apod. Čtení z nohy - chodidlo vypoví o stavu vašeho těla i duše. A co bylinky? Dále nahlédneme do tajemství astrologie a hvězd, vyložíme tarot.

A mnoho dalších zajímavostí nad šálkem čaje v příjemném prostředí s vánočním nádechem. Malé překvapení pro každého.

Těšíme se na vás.

Kdy?            10. 12. 2007     v 18 hodin                                                                                                                  

Kde?          Klub Senior, K Lukám 664, Libuš

                                         

Jana Dyršmídová, Vladimír Voborský


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

VÁNOČNÍ KONCERTY LETOS POPRVÉ V NOVÝCH PROSTORÁCH

Čas adventní již nadešel a my se společně  těšíme na blížící se svátky vánoční -  čas plný pohody, klidu, zastavení a rozjímání.

Přijměte naše pozvání na předvánoční koncerty naplněné tóny fléten, klavíru, kytarových melodií i zpěvu a to do nových prostor Klubu Junior v ulici Na Okruhu 395/1 ve dnech 10. a 13. prosince vždy od 18 hodin. Koncerty pro vás připravily děti pěti hudebních oborů Klubu Junior společně se svými lektory.

Přijďte se podívat, těšíme se na vás!                        

Lenka Koudelková, Zdenka Bretschneidrová, Lada Šámalová, Alena Veretina, Ema Máchová, Anna Gabrielová, Jan Juklínek, Michael Koberstein

 

PŘEDVÁNOČNÍ  AEROBIK

V úterý 18.prosince zveme srdečně rodiče, přátele i další příznivce aerobiku děvčat na předvánoční exhibici do nových prostor Klubu Junior. Začínáme v 18.30 h.

Hanka Křenková

<< nahoru

ikonka MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PROTEBE S JUDISTY

Zveme všechny kluky a děvčata na první Mikulášskou besídku 5. 12. 2007 od 17.30 h do tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395/1. Přijďte se pobavit, zasoutěžit si a zhlédnout ukázky juda. Více na www.judodragons.ic.cz

Trenéři ing. Martin Vondrouš, ing.Oldřich Ježek

<< nahoru

ikonka HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE

Vážení přátelé...

přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů v Novém roce 2008.

S radostí všem  oznamujeme, že jsme získali nové prostory v klubu  Junior, a  proto vám a vašim dětem můžeme nabízet možnost sobotních akcí především v zimních měsících. Jedná se o mimoškolní akce pro aktivní prožití volného času. Vyberte si a zastavte se u nás. Klubovna je v přízemí budovy Klubu Junior. Děkujeme.

 

Akce Humanitárního sdružení Protebe  v Klubu Junior:

 

5. 12. Mikulášská nadílka  - od 17.30 h se naděluje v Klubu Junior, zveme děti s rodiči

 

22. - 23. 12. 2007    Vánoční nadílka se spaním ve spacáku, míčové hry, florbal,

                                 procházka vánoční Prahou, hry (prosím o nahlášení účasti dětí na tel.  Kapicová 777 603 883)

 

27. 12. - 1. 1. 2008   Sváteční tábor v Rudné - sáňkování, plavání, soutěžení, více na

                                 uvedeném telefonu (prosím o nahlášení účasti dětí na tel. Kapicová 777 603 883).

 

Zdeňka Kapicová

<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

T. J. SOKOL LIBUŠ

pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU

Koná se v pondělí 17. prosince 2007 od 16 hodin v sokolovně Libuš.

Na programu jsou ukázky cvičebních hodin: rodičů s dětmi, nejmladšího žactva - předškoláků, mladších a starších žákyň a žáků.

Jako hosté vystoupí: děti z MŠ Mezi Domy, oddíl bojového umění Kung-fu a gymnastky z TJ Sokol Kunratice.

Vystupující děti budou odměněny drobným dárkem pod stromečkem.

Prosíme návštěvníky, aby si vzali sebou obuv na přezutí.

Srdečně vás zve

Výbor a cvičitelský sbor TJ. Sokol Libuš

<< nahoru

ikonka VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ NEDĚLE

Klub Junior zve všechny děti od 5 do 18 let na Vánoční výtvarnou neděli, která se koná v neděli 9. prosince v prostorách klubu (ul. Na Okruhu 395/1) od 14.30 h. Přijďte si vyrobit papírové vánoční dekorace či krabičky na dárky! Těší se na vás:

Mgr.Marie Havránková, lektorka výtvarné tvorby

<< nahoru

ikonka PROGRAM KLUBU SENIOR NA PROSINEC 2007

Přivítáme všechny seniory městské části Praha 4-Libuš, Písnice do našeho Klubu na tento připravený program:

-   1. 12.     Na předmikulášské odpolední představení se těší cca 140 občanů naší městské části, na hru Víš přeci, že neslyším, když teče voda, v hl. roli Petr Nárožný.

-   4. 12.    K mikulášskému posezení v našem klubu přispěje náš známý klavírista absolvent konzervatoře pan Jakub Fendrych z Libuše, tentokráte s vánočními koledami a melodiemi.

-  11. 12.    Poslední otevřený den v klubu v tomto roce se vzájemnou rozlučkou členů. Připravili jsme ze záznamu na kazetě koledy z vánočního koncertu z Jílového, dále malou vánoční četbu.

-  18. 12.  Tímto dnem bude Klub seniorů uzavřen, neboť všechny pilné ženy, babičky a prababičky se chystají pomocnou rukou přispět  k zdárnému průběhu vánočních příprav  doma ve svých rodinách.

Během vánočních svátků bude knihovna vždy v úterý otevřena, a to od 14.00 do 18.00 hodin.

Klub Senior bude opět otevřen 8. ledna 2008. Těšíme se, že nám sníh a možné náledí nezabrání k docházení na milé posezení v teploučku mezi přáteli.

Hezké vánoční svátky, hodně zdravíčka, dobré  nálady a hodně síly po celý nový rok 2008

přeje výbor Klubu Senior.

Zdena Prchlíková jménem výboru Klubu Senior

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý