Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 12/2009Kronika

ikonka V PRÁCI JAKO DOMA

Velký projekt pro rodiče s malými dětmi v Libuši.

  

S projektem V práci jako doma, který je určený především rodičům s dětmi do 15 let, zavítala do Libuše společnost Attavena, o. p. s., z Českých Budějovic. Díky projektu se od začátku září bezplatně vzdělávalo v Základech práce s počítačem 47 maminek a 1 tatínek z Libuše a nejbližšího okolí. Výuka probíhala dvakrát týdně na adrese V Lužích 818, kde je do konce dubna nainstalována mobilní učebna a také připravena místnost na hlídání dětí během výuky. „V Praze se sešla velmi dobrá skupina. Maminky byly šikovné, aktivní a měly chuť se dozvědět mnohdy i více informací nad rámec osnov. V závěrečných testech opravdu excelovaly. Nejnižší úspěšnost byla 93 %," říká Bohumír Brácha, lektor pondělních a úterních kurzů.

Testy skládali všichni účastníci v polovině listopadu. Pro převážnou většinu z nich ale sebevzdělávání neskončilo. Téměř všichni chtěli pokračovat některým z navazujících kurzů a nyní znovu „zápasí" s dalšími počítačovými programy a záludnostmi světa IT. Největší zájem byl o kurz přípravy prezentací a úpravy fotografií, které považuje většina za nejdůležitější pro svoje pracovní zaměření. Dále probíhá kurz pokročilé práce s počítačem zakončený mezinárodní zkouškou ECDL Komplet a databáze v MS Access. Od ledna začne tvorba www stránek a ECDL Start.

„Výuka je co nejvíce zaměřena na názornost a opakování. Každý má k dispozici vlastní počítač, učební skripta a pokud si neví rady s některým úkolem, může se obrátit na asistenta výuky. Kromě výuky v učebně mohou také účastníci kurzů konzultovat s lektorem probranou látkou na dálku v dohodnutých časech z domova", dodává pan Brácha.

Pro zájemce o další bezplatné aktivity projektu ještě není pozdě a mohou se stále přihlásit. Poslední volná místa jsou v některých kurzech od ledna a připravují se kurzy Základy podnikání, Obchodně komunikační dovednosti a setkání se zajímavými hosty nazvaná Příklady táhnou.

Informace o všech aktivitách, podmínkách vstupu do projektu a přesné termíny lze získat na stránkách www.attavena.cz, na tel. 777 991 742, 385 340 579 (Jitka Šimková).

Projekt „V práci jako doma" je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy. Cílem projektu je podpora osob znevýhodněných na trhu práce péčí o malé děti a zvýšení jejich šancí na uplatnění pro návrat do pracovního procesu. Doba trvání projektu je 1,5 roku a je určený pro minimálně 180 osob ve třech okrajových částech Prahy - Čakovicích, Libuši a Zbraslavi.

 

Jitka Šimková, koordinátorka projektu, za tým Attavena, o. p. s.

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - UMÍTE REAGOVAT V NEBEZPEČNÉ SITUACI?

Již po třikráte se naši senioři mohli zúčastnit preventivního školení Týdny se seniory s Městskou policií hl. m. Prahy, o které byl velký zájem. Naposledy jsme pobyli od 19. do 23. října 2009 na Orlíku v Solenici na týdenním školení.

Toto školení se vždy setkalo s velkým ohlasem a my jsme rádi, že mnohým dopomohlo k ochraně a bezpečnosti. Školící profesionálové k nám přistupovali jako ke svým rodičům, neboť vědí velmi dobře z vlastních zkušeností, že někdy jednáme pomalu, a také vědí, jakých chyb se dopouštíme. Jsme si vědomi toho, že rad pro nás, seniory, nikdy nebude dost, ale že častým opakováním vejdou do povědomí alespoň ty nejdůležitější informace, jak se chovat v těžkých situací. Mohou být v některých případech dobře zúročeny.

Naše spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy zdaleka nekončí. Budeme si přát, aby tito fundovaní profesionálové opět v roce 2010 náš klub navštívili, pohovořili a poukázali na jednotlivé situace, kdy nesmí senior zaváhat: Neotevírat neznámému člověku dveře, ani při citovém vydírání, ani při různých žádostech, které mohou být zcela vymyšlené! Nálepky se čtyřmi důležitými telefonními čísly a pevný řetěz ke dveřím je jen zdánlivě malou pomocí. Již se ale ukázalo, že ani toto nelze podceňovat. Při školení bylo ukázáno mnoho z moderních metod, jak předcházet konfliktům a jak se vyvarovat nebezpečných situací, a bylo též doprovázeno filmovými snímky.

Dotazy seniorů k nejdůležitějším informacím neměly konce. Hovořilo se o vlastních zkušenostech přítomných, kteří se chyb již dopustili. K tomu následovalo profesní vysvětlení, jak by se mělo jednat nejsprávněji. Téma bylo úspěšné a účastníci se shodli, že by vůbec nevadilo pro lepší zapamatování vše znovu zopakovat. Proto je i na místě výzva, abychom naše milé přednášející opět pozvali a porozprávěli ještě jednou nad některými ožehavými tématy tak, jak jsme s nimi byli seznámeni na týdenním pobytu. Jsou to:

Prevence pro osobní bezpečí:

-          Doma, na ulici, v MHD

-          Loupežná přepadení v bytech, jak jim předcházet

-          Podvodné jednání, jak ho rozpoznat

Zákony o přestupcích a trestných činech:

-          Co je přestupek

-          Co je trestný čin

-          Kde oznamovat

Násilí na seniorech:

-          Příčiny násilí

-          Chování obětí

-          Chování svědků

-          Možnosti řešení pro oběti

Mimořádné události a krizové situace:

-          Co je krizová situace

-          Druhy krizových situací

-          Obecné zásady

Ochrana a zabezpečení majetku:

-          Ohodnocení vlastního majetku

-          Zábrany do bytů, domů, chat, automobilů

-          Podpůrné formy zabezpečení

-          Oběť vloupání

-          Pojištění majetku

Základy první pomoci:

-          Postup činnosti při bezvědomí, zástavě dechu, při zástavě srdeční činnosti, mozkové mrtvici, resuscitace, tlakové body - mdloba, krevní oběh - šok,

polohování, akutní infarkt myokardu

Požární ochrana:

-          Zásady požární ochrany - nutnost

-          Možnosti vzniku požáru doma, na chatě, v autě

-          Rozšíření  požáru, předvádění, kdy zasáhnout, kdy nikoliv

Sekty, spolky:

-          Orientace v problematice

-          Schopnost jednat

-          Jak předcházet

-          Podvodníci a jejich nástrahy

-          Druhy nástrah, postupy

Zkuste se nad těmito problémy zamyslet a zhodnoťte si sami, zda jste před takovými situacemi již stáli a zda byste uměli správně v jednotlivé situaci rozhodnout.

Děkujeme tímto vedoucímu celé akce panu ing. Chmelařovi a jeho spolupracovníkům, mj.  panu Vymyslickému, paní Krumlovské, Bc. Hřbkové, školitelce první pomoci p. Švandrlíkové, vedoucímu sboru hasičů p. Wágnerovi, za informace o právech a zákonech JUDr. Kocábkovi a dalším, tedy všem, kdo nám své zkušenosti předávali. Dále děkujeme za pomůcky k ochraně nás seniorů, které nás velmi potěšily a pomáhají.

Takže v příštím roce opět na viděnou v našem Klubu seniorů!

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka JAK SE VOLÍ 10 NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ

Veřejné fórum 2009

O záležitostech, které obyvatele Libuše a Písnice nejvíce pálí, hovořili společně občané, volení zastupitelé a další představitelé a pracovníci místní veřejné správy na veřejném fóru 10. listopadu 2009 v prostorách Klubu Junior na sídlišti Písnice.

Městská část Praha-Libuš pořádá pravidelně každý rok veřejné fórum otevřené všem zdejším lidem již od podzimu 2006. Aby diskuse měla přehledný a ověřitelný výstup a přinášela i praktické výsledky, letos již podruhé proběhla formou cílevědomého hledání deseti největších problémů Libuše a Písnice.

Jak se to dělá? Dočtete se dále.

V čem se pokročilo, co se nedaří

O uvolnění atmosféry se na úvod veřejného fóra postaral hudebním vystoupením pěvecký sbor Nashira. Následovaly informace představitelů městské části a odborných spolupracovníků o vznikajících koncepčních dokumentech k dalšímu rozvoji Libuše a Písnice, mimo jiné o strategickém plánu a posouzení jeho potenciálního vlivu na životní prostředí. Představen byl i energetický plán, který byl letos nově vytvořen a podle něhož se již postupuje při realizaci opatření pro energetické úspory v provozu na majetku městské části, což jsou především budovy mateřských a základních škol.

Studenti Fakulty architektury ČVUT komentovali své trojrozměrné modely, a obrazové prezentace několika studií možné budoucí podoby veřejného prostranství u křižovatky ulic Libušská a Dobronická, kde sídlí pošta a úřad městské části, a též možnosti rekonstrukce těchto historických budov. Již při veřejných diskusích v minulých letech se totiž hodně lidí shodlo na tom, že právě v tomto prostoru by bylo nejvhodnější vytvořit moderní veřejné centrum městské části s potřebným vybavením.

Starosta Petr Mráz informoval přítomné o tom, jak městská část řešila deset největších problémů Libuše a Písnice, na nichž se občané shodli v minulém roce a které se staly součástí ročního akčního plánu MČ Praha-Libuš: co se podařilo, v čem a jak se pokročilo, co se zatím nedaří řešit uspokojivě.

Hlavními aktéry občané

Ve druhé části veřejného fóra se hlavními aktéry stali přítomní občané. Mohli se posadit k jednomu ze šesti velkých stolů označených tematicky: Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus; Občanská vybavenost, podnikání, služby; Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny; Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život; Životní prostředí, péče o vzhled/bydlení; Doprava.

Každý z přítomných se během následující půlhodiny mohl podílet na formulaci a výběru problémů, které v těchto rozvojových oblastech považuje za důležité. Všichni mohli volně přecházet od jedné pracovní skupiny ke druhé a vyjádřit svůj názor třeba ve všech tematických oblastech. Na každém ze šesti stolů jako výsledek vznikl soupis problémů v Libuši a Písnici, a z nich pak skupinka vybrala za každou oblast dva nejpalčivější.

Za každý stůl pak jeden účastník, který byl ochoten, představil výsledný soupis problémů všem ostatním v sále a zapsal vybrané dva problémy za svou oblast na tabuli. Vznikl soupis dvanácti problémů, za každou tematickou oblast dva.

V závěrečné fázi volby největších problémů Libuše a Písnice v roce 2009 každý z přítomných označil barevnými papírky ty dva ze sepsaných dvanácti problémů, které osobně považuje za nejdůležitější. Tímto hlasováním vznikl výsledek letošního veřejného fóra.

Malé místní referendum - teď je to na vás

Výběr největší problémů tím ovšem není uzavřen. Volby pokračují všeobecným hlasováním.

V tomto čísle časopisu U nás je vložen anketní lístek se soupisem největších problémů Libuše a Písnice, jak je vypracovali účastníci veřejného fóra. Ověřovat, potvrzovat, volit nyní mohou všichni občané. Vyplňte, prosím anketní lístek a odevzdejte na místech, jejichž seznam najdete na lístku. Je možné hlasovat i elektronicky na webu městské části www.praha-libus.cz. Vyjádřit své mínění můžete do 31. 12. 2009.

Poté pracovníci Úřadu MČ Praha-Libuš sečtou všechny hlasy a vznikne definitivní seznam deseti největších problémů Libuše a Písnice v roce 2009 - těch, pro které bude hlasovat nejvíc lidí. Kompletní výsledky předají v lednu ke schválení zastupitelstvu městské části, aby je vzalo na vědomí.

Na tahu budou politici a pracovníci veřejné správy

S výsledným seznamem dále budou pracovat představitelé městské části, zaměstnanci místního úřadu a spolupracující odborníci. Budou hledat, jak tyto problémy vyřešit, nebo ve složitějších případech alespoň pokročit na cestě ke kýženému stavu. Problémy se promítnou do akčního plánu MČ Praha-Libuš pro rok 2010 a do dalších koncepčních dokumentů.

Takto vybraných deset problémů, na jejichž volbě se může podílet každý občan Libuše a Písnice, představuje důležitou orientaci pro činnost lidí ve veřejné správě městské části.

Proč je důležité zúčastnit se

Zde se rozhoduje o tom, čemu se veřejná správa v Libuši a Písnici má přednostně věnovat.

Ti z vás, kteří na veřejné fórum přijdou, mají jedinečnou možnost zapsat své problémy, které je trápí, do základního seznamu. Sejde-li se několik lidí, kterým záleží na společné věci, mají velkou šanci prosadit svůj problém dokonce i do deseti nejdůležitějších, jejichž řešení se pak stává určitým závazkem pro místní veřejnou správu. Využijte této jedinečné možnosti:

 • Hlasujte pomocí přiloženého anketního lístku.
 • Přijďte na veřejné fórum, které se bude konat vprůběhu příštího roku, bude rekapitulovat řešení letošních deseti problémů a vybírat záležitosti křešení vdalším období.

Kde a jak získat více informací

Nejbližší seminář, který se bude týkat rozvoje Libuše a Písnice, se bude konat 18. března 2010 od 17 do 19 hodin opět v Klubu Junior na sídlišti Písnice. Na tomto semináři se nebudou volit problémy, ale občané získají obsáhlé informace o strategickém plánu MČ Praha-Libuš, Energetickém plánu MČ Praha-Libuš a též o evropských indikátorech udržitelného rozvoje. Seminář bude věnován dokončovanému projektu s názvem: Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje. Tento projekt byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Příští veřejné fórum spojené s volbou deseti nejdůležitějších problémů Libuše a Písnice se bude konat již 9. června 2010. Proč už v polovině roku? Znamená to vylepšení z praktických časových důvodů - aby pracovníci veřejné správy mohli zvolené problémy snadno zakomponovat do akčního plánu práce, rozpočtu a dalších provozních a rozvojových dokumentů na následující rok.   

Na internetových stránkách MČ Praha-Libuš www.praha-libus.cz najdete kromě ankety Deset problémů též závěrečnou zprávu o průběhu veřejného fóra a fotografie z něj. Veškeré informace k veřejnému fóru, včetně možnosti poslechnout si zvukový záznam z veřejného fóra a pročíst si papírové archy, kam účastníci zaznamenali všechny vytipované problémy, získáte na těchto kontaktech:

Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, e-mail hajkova@praha-libus.cz, tel. 244 401 646

Markéta Lukešová, asistentka projektu, e-mail lukesova@praha-libus.cz, tel. 261 910 142

Hana Kolářová

S využitím zpráv Ivy Hájkové a Markéty Lukešové

  

 


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - OSM STATEČNÝCH JUDO DRAGONS

Na první podzimní turnaj letošního školního roku se judisté z Dragons oddílu Klubu Junior  rozjeli do Neratovic. Běžně se takového turnaje účastní okolo 200 malých judistů z přibližně dvou desítek oddílů. Z našich se zúčastnili již ostřílení vítězové mnoha turnajů Lucka a Jakub Procházkovi, Veronika a Martin Švandovi, Honzík Zedník, Tonda Voldřich a nováčkové Anetka a Daniel Kahleovi, kteří zde měli svoji závodní premiéru. V Neratovicích probíhají zápasy ve všech váhových kategoriích systémem každý s každým. 

Jakub Procházka v prvním zápase narazil na soupeře, který ho lehce přidusil, Kubu však nikdy nic nerozhodí a nevezme mu úsměv, v dalších zápasech už nezaváhal a skončil na druhém místě své kategorie. Martin Švanda po napínavých bojích skončil také druhém místě. Lucka Procházková narazila v prvním zápase na neporazitelnou Šárku Holubovou ze Zbraslavi (asi nejlepší malá judistka v ČR), nedala se, a i když prohrála, bojovala statečně - v dalších třech zápasech vyhrála a v posledním zápase narazila na soupeřku s horší technikou, ale velkou silou a tento zápas prohrála a skončila na třetím místě. Aneta Kahleová se velice rychle otrkala a nakonec skončila druhá ve své váhové kategorii přípravky. Tonda Voldřich převálcoval svojí mrštností a rychlostí všechny soupeře a vyhrál svoji kategorii plným počtem bodů. Daniel Kahle se otrkával oproti sestře poněkud déle a s jedním vítězstvím byl třetí. Pro Veroniku Švandovou to byl první turnaj po zranění, její skupina byla neuvěřitelně vyrovnaná, zápasy byly neskutečně tvrdé a emotivní, často do úplného vyčerpání, o jednobodová vítězství nebyla nouze. Veronika skončila po tvrdých a dlouhých bojích na třetím místě. Jako poslední nastupoval k zápasům Honza Zedník, začal opatrně, ale rychle se uvolnil a všechny své zápasy vyhrál, útočil hodně levou nohou a snažil se bojovat na zemi, kde si hodně věří a spoléhá na své natrénované držení. Byl první v mláďatech do 36 kg.

Na první závody v této sezoně to není špatné, snad příště pojede více našich judistů.

 

Výsledky:

Přípravka:

Aneta Kahleová            2. místo

Daniel Kahle                3. místo

Mláďata:

Jan Zedník                   1. místo

Mladší žákyně:

Lucie Procházková            3. místo

Veronika  Švandová            3. místo

Mladší žáci:

Antonín Voldřich            1. místo

Jakub Procházka            2. místo

Martin Švanda            2.místo

 

Petr Zedník


<< nahoru

ikonka O DOPRAVĚ NA LIBUŠI A PÍSNICI Z MNOHA POHLEDŮ

Z veřejného fóra na podzim 2008 a z ankety mezi občany na jaře 2009 vyplynulo, že jako jeden z deseti hlavních problémů vnímají občané Libuše a Písnice to, že mají málo informací o dopravě v oblasti vedení metra trasy D, zavedení tramvajové tratě do městské části Praha-Libuš, vedení linek MHD a o silničním obchvatu Písnice a obchvatu Lahovice - Vestec. Proto jsme v březnu 2009 uspořádali společnou schůzku pracovní skupiny pro oblast dopravy, vytvořené pro zpracování strategického plánu rozvoje městské části, se zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku a Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21. Na této schůzce zazněly zajímavé informace o předpokládaném vývoji dopravy v MČ Praha-Libuš. Proto jsme se domluvili, že podáme informace též občanům při veřejném setkání.

Kulatý stůl pro veřejnost na téma doprava naše městská část uspořádala dne 20. října od 17 do 19.15 hodin v Klubu Junior. Pozvání na toto setkání přijali zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku, a. s., společností ROPID, Metroprojekt, a. s. a Veolia Transport Praha. Zástupce každé z těchto organizací sdělil  přítomným občanům důležité a zajímavé informace o metru, tramvaji, výhledu rozvoje silniční sítě v městské části... Občané se zajímali především o souvislosti rozsáhlých změn ve vedení linek MHD od 1. 9. 2009 dotýkajících se Libuše a Písnice.  Zástupce ROPID vysvětlil, jaké jsou důvody změn v jízdních řádech, jak je stanovena délka intervalů, návaznost linek, proč nejezdí všechny autobusové linky č. 113 Na Konečnou do staré Písnice, proč došlo ke změně trasy linky č. 197 na území MČ Praha-Libuš, vysvětlil, že dopravní obslužnost v hl. m. Praze hradí magistrát z rozpočtu města.Všechny úpravy v jízdních řádech se provádějí na základě přepravních průzkumů. Před úpravami jízdních řádů a autobusových linek probíhala jednání mezi městskou částí Praha-Libuš a ROPID

Zástupce občanů předal petici týkající se zrušení původní trasy linky č. 197. Žákovské zastupitelstvo sdělilo předběžné výsledky ankety mezi občany o dopadu změn ve vedení linek MHD. Až budou výsledky sumarizovány, zašlou je též na ROPID (budou uveřejněny na www.praha-libus - na hlavní stránce vpravo, odkaz Výsledky anket).

 

Informace z kulatého stolu o dopravě:

 

Silniční obchvat Lahovice - Vestec, stavba 513 (dokončen má být cca na podzim 2010). S touto stavbou současně běží stavba Slivenec - Lahovice, tzv. stavba 514, a stavba Vestec - D1, tzv. stavba 512. Dokončením těchto staveb dojde k propojení dálnic D1 a D5. Všechny tři úseky by měly být zprovozněny současně. Nejbližší mimoúrovňovou křižovatkou bude křižovatka mezi Písnicí a Dolními Břežany, tato bude otevřena až po vybudování východního obchvatu (silniční okruh je financován ze státního rozpočtu).

 

Východní obchvat Písnice - v současnosti je úspěšně dokončen proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí - EIA. Vznesené připomínky z EIA se budou zapracovávat do projektové dokumentace pro územní řízení.

 

Trasa metra D - délka trasy 10,5 km mezi Náměstím Míru a Depo Písnice. Stavba je rozdělena na etapy: Pankrác - Nové Dvory, Nové Dvory - Depo Písnice, Pankrác - Nám. Míru. Předpokládaný termín zahájení první etapy je rok 2016.

 

Tramvajová trať do MČ Praha-Libuš - v budoucnu prodloužení z Modřan ke stanici Libuš (stanice trasy metra D).

 

Budování cyklostezek v MČ - místostarosta MČ Praha-Libuš pan Pavel Macháček seznámil občany se zpracovaným generelem cyklostezek MČ „Libuší na kole" (základní koncept cyklistických tras), který Rada MČ v roce 2006 schválila a je zakotven v územní plánu.

O budování cyklostezek na území Prahy (proces územního a stavebního řízení a vlastní realizaci) se stará Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu pod vedením Ing. Pavla Poláka, předsedy komise. Často se naráží na složitá jednání se soukromými vlastníky pozemků (např. v úseku ze sídliště Písnice k ulici Hoštická v Písnici) a finanční možnosti městské části a pražského magistrátu.

  

Autobusové linky v MČ - změny od září 2009 znamenají zrušení linek 171 a 272 mezi Písnicí a Kačerovem, intervaly mezi jednotlivými spoji však zůstaly stejné, protože byla posílena linka 113. Probíhal průzkum provedených změn. Vnikla nová linka č. 153 na základě jednání s MČ. Nově jsou zřízeny na objednávku mikrobusy pro osoby se zdravotním postižením.

 

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka VÝLET DO KUTNÉ HORY

Podzimní výlet, který pro seniory uspořádala městská část Praha-Libuš, se uskutečnil 21. října 2009 do Kutné Hory, starobylého historického města, proslaveného těžbou stříbra, kdysi po Praze druhého nejvýznamnějšího v Českém království. Kutná Hora je městská památková rezervace a zároveň je soubor památek Kutné Hory zapsán do seznamu památek UNESCO.

První zastávkou na seniorském výletě byl chrám zasvěcený patronce horníků sv. Barboře, o němž zmínky sahají až do roku 1381. Vrcholem umělecké tvorby v Chrámu sv. Barbory je fresková výzdoba kaplí, v nichž se vedle běžných náboženských témat objevují motivy inspirované dolováním a ražbou mincí.

Po krátké procházce kutnohorskými uličkami jsme došli na další velmi významné místo tohoto města, do Vlašského dvora, kde se dříve skladovalo stříbro. A kde je stříbro, je i moc a stoly přetékající jídlem, břichatí radní, králové a diplomati a ovšem také zločinci a lumpové... O tom všem nám vyprávěl sympatický  průvodce, který svůj velmi zajímavý a poutavý výklad zakončil hrou na harmoniku. Senioři odcházeli z Vlašského dvora nejen s velkým zážitkem, ale i s mincí vyraženou před jejich vlastníma očima.

Po vydatném obědě v tomto romantickém městě čekala ještě seniory prohlídka nedalekého zámku Kačina, nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. Dnešní expozice představuje životní styl šlechty v 19. století. V části budovy je i Muzeum zemědělství, potravinářství a života na venkově.

Doufáme, že se výlet našim seniorům i přes chladné počasí líbil a těšíme se na další - jarní.

 

E . Cochová, R. Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka MC KUŘÁTKO - MONTESSORI HERNA

Na prosinec se naše děti moc těší. Nejen na vánoce a zimní prázdniny, ale od prosince také začneme znovu chodit do Montessori herny v Mateřském centru Kuřátko. Každý čtvrtek odpoledne se v této herně děti naučí spoustu zajímavých věcí a vyzkouší si práci s důmyslnými pomůckami, které rozvíjejí jejich smyslové vnímání, zručnost a dovednosti.

Minulý rok ještě syn nechodil do školky, navštěvovali jsme tedy hernu v pátek dopoledne. Syn se naučil pohybovat v nových prostorách, vycházet s dětmi různého věku, soustředit se na jednu činnost a pomůcky po sobě uklidit. Taky mu prospělo chystání společné svačiny a úklid včetně mytí nádobí. Jeho nadšení bylo veliké, tak mi ani nevadilo, že musíme mít vždy náhradní oblečení. Myslím, že samostatnost, ke které byl v Montessori herně veden, mu značně usnadnila nástup do školky.

Odpolední čtvrteční herna je i pro starší děti, což využije naše šestiletá dcera. Těší se především na nové pomůcky z oblasti matematiky a pro rozvoj jazyka, se kterými ji seznámí velmi vstřícná a laskavá lektorka Katka Slováková. Jestli vás tato krátká zpráva zaujala a chcete vědět víc, mrkněte na http://kuratko.mistecko.cz/montessori-herna. Při první návštěvě se tak zhruba rozkoukáte, proto doporučuji zkusit alespoň tři návštěvy, než skutečně zjistíte, jak je to pro vás a vaše dítě přínosné.

Příjemné podzimní dny i nadcházející advent!

 

Helena Sixtová


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - PODZIMNÍ ZÁZRAKY

Foukej, foukej větříčku..., to bylo přáním všech, kteří se zúčastnili začátkem listopadu drakiády s Mateřskou školou Lojovická. Počasí nám však nepřálo, větříček skoro nezafoukal. Přesto dětí s rodiči a prarodiči přišlo dost. Pochlubily se svými draky a snažily se (hlavně rodiče), aby draci vzlétli. A stal se zázrak - skoro v bezvětří někteří dráčci vyletěli k oblakům, z čehož měly velkou radost děti, ale i dospělí. Za svou účast a snahu byly děti odměněny drobnými sladkostmi. Každé dostalo na krk dráčkovou medaili, kterou pro ně ve školce vyrobila paní učitelka Maruška. A tak jsme se nakonec všichni rozešli spokojeni.

Další podzimní akcí naší mateřské školy byla ekovycházka s předškoláky k nejdelší řece v ČR Vltavě. To nám už počasí přálo, bylo krásně, slunečno. Autobusem MHD jsme se vypravili k přístavišti v Braníku a pak pěšky k Vltavě. Děti se seznámily s Barrandovským mostem, historií Barrandovské skály a už jsme byli u řeky a mohli se pokochat krásou přírody. Na co se děti nejvíc těšily, bylo krmení divokých kachen, racků a labutí a potěšily je i dvě potápky, které se připlavaly na ně podívat. Pro všechny tyto ptáčky si děti přinesly suché housky a rohlíky. Zpáteční cesta byla zajímavá. Děti měly možnost se seznámit a chvíli pozorovat hipoterapii postižených osob, jak jsou koníčci hodní a pomáhají nemocným lidem. Pak už jme šli na tramvaj a těšili se na oběd ve školce. V návaznosti na tuto ekovycházku půjdou předškoláci ještě do Muzea vorařství, kde se ještě blíže seznámí s historií řeky Vltavy.

 

L. Likavčanová, učitelka


<< nahoru

ikonka ROZKVETLÉ OKNO, BALKÓN, OKOLÍ DOMU

V pondělí 23. listopadu se definitivně uzavřel první ročník soutěže Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu předáním cen výhercům. Soutěž pořádala MČ Praha-Libuš, za účasti neziskové organizace Mateřského centra Kuřátko. Díky finanční pomoci sponzorů - firmy Louka, fitness centra Bodypoint a firmy Don Pablo - mohli výherci získat peněžní poukázky v hodnotě 2000, 1500 a 1000 korun, za které si budou moci zakoupit zboží v zahradnictví nebo květinářství. Výherci, kteří se umístili na prvních místech obdrželi navíc od pana Chaloupky dorty ve tvaru zahrádky a truhlíku. Při odevzdávání cen tak byla vidět radost a spokojenost. Někteří nemohli přijít osobně, proto poslali své zástupce. Ti, kteří přišli, společně potvrdili - budeme své balkóny, okna a zahrádky krášlit i nadále.

PŘEHLED CEN 2009

1. kategorie - Rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech
1. místo - cena nebyla udělena
2. místo - Monika Köhlerová
3. místo - Ludmila Jirková
 
2. kategorie - Rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech
1. místo - Alena Kořínková
2. místo - Kateřina Hladíková a Radek Souček
3. místo - Miroslav Řehák
 
3. kategorie - Úprava předzahrádky, zahrádky a okolí domu
1. místo - manželé Liscovi
2. místo - Jana Stachová
3. místo - Jolana Běhounková

Více informací o soutěži a snímky zahradních a květinových úprav najdete na www.praha-libus.cz.

Anna Rusiňáková


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - PŘEDVÁNOČNÍ JÍVKA

Když zaťuká konec měsíce října již víme, že nás čeká opět hezký výlet do severovýchodní části naší země do Jívky na Náchodsku. Při té příležitosti vždy připravujeme něco z historie. Tentokráte to byla prohlídka zámku Náchod při cestě tam a prohlídka zámku Nové Město nad Metují cestou zpět. Druhý den našeho výletu jsme zamířili do Polska na trhy v Kudowě Zdroj,

které nás nikdy nezklamou. Vždy dobře pořídíme, poradujeme se z nákupů převážně vánočních dárků pro své nejbližší. Autobus máme vždy k dispozici, pro odpočinek, na jídlo, pití a uložení nákupu. Potom ještě můžeme v klidu rozmýšlet a eventuálně pokračovat ve velké nabídce polského trhu, bez stresu a únavy. Je stále více zájemců o tento výlet, večerní posezení a pobavení a pro lepší poznávání spoluobčanů, s kulturní vložkou harmonikáře, společně si zazpíváme, zatancujeme - a to je také účelem tohoto každoročního zájezdu. Množství účastníků si žádá uskutečnit takovýto třídenní výlet také v květnu. Takže uvidíme, bude včas oznámeno! Děkuji tímto p. Urbanové za pomoc, panu řidiči za perfektní cestu a paní Literové, vedoucí cukrárny, za sladkosti na cestu.

 

NA ODPOČINEK JSOU JIZERKY

Tentokráte pro nás byl penzion Kitty v Jizerských horách celý k dispozici. Moc jsme si to užívali, neboť tři programové večery (přednáška o bižuterii s prodejem, promítání o Francii a ochutnávka čtyř druhů vína, hudební večer se zpěvačkou) nám zpestřily pobyt. Dopoledne jsme my pomalejší absolvovali plánovanou malou procházku, ostatní, kteří jsou turisticky zdatní, vycházeli do kopců na delší okruh. Příroda je v těchto místech přímo k tomu vyzývá. Menší skupinky podnikly individuální výlety, jedni do Liberce do zoo, jiní do krásného Jablonce nad Nisou nebo městečka bižuterie Smržovky. Byli jsme přímo rozmazlováni, nejen chutným a vydatným jídlem, ale i vstřícností s možnostmi pro ty, jimž síly již nestačily. Správce Honza se nabídl a dovezl nás ochotně přímo k penzionu. Jsme rádi, že se s námi opět počítá na velikonoce a pro ty, kdo chtějí zde strávit týden v době velikonočních prázdnin 2010, oznamujeme, že nám pan vedoucí pro velký zájem o pobyt vyhrazuje pouze pět pokojíčků pro 15 osob.

 

V Jizerských horách.

 

Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN V PÍSNICI

I. ročník Podzimního dětského dne v Písnici se konal na jízdárně Jezdeckého oddílu TJ Tempo 20. září 2009 od 14 hodin. Pořádala ho nově vzniklá stáj Stable Donja Písnice ve spolupráci se SDH Libuš. Sponzorem byla Produkční agentura Jardy Pelíška, která vás provázela celým programem a představila divákům mimo jiné umění lovu s dravými ptáky a barokní vystoupení Dam v sedle. Stable Donja Písnice na zahájení předvedla své svěřené miláčky a jejich práci, například westernové vystoupení, ukázky skoků ve volnosti a výcvik začátečníků. Hasiči zajistili pro děti i dospělé různé hry a i netradiční soutěže, na které věnovaly odměny pro děti firmy Pony club a DMA Praha, s. r. o. Něco na zub věnovaly SDH Libuš a Stable Donja  Písnice. JO TJ Tempo opět zapůjčil své poníky, vozili zdarma malé děti. Počasí bylo nádherné, a tak i účast byla hojná. Děkujeme tímto všem sponzorům i zúčastněným za pomoc a SDH Písnice za zapůjčení cisteren a technického vybavení. Doufáme, že se příští rok opět uvidíme. Další informace a fotky na www.stable-donja-pisnice.webpark.cz nebo www.sdhlibus.cz.

Ondřej Stašek, SDH Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

I v měsíci prosinci si dovolím pozdravit všechny milé čtenáře našeho časopisu a jako vždy vás seznámím s několika postřehy za uplynulé období.

Čtvrtek 15. říjen. Proběhlo slavnostní vítání občánků Libuše a Písnice. Velice mne těší, že počty nově narozených dětiček stále narůstají, zatímco prognózy naznačovaly opačnou tendenci.

Sobota 17. říjen. Proběhl hudební festival Libušsko-písnická nota. Rád bych poděkoval nejen za pozvání, ale také za udržování této pěkné nové tradice organizátorce Emě Máchové. Též děkuji Sokolu Libuš za poskytnutí prostor pro tento festival.

Úterý 20. říjen. Naše městská část pořádala v prostorách Klubu Junior diskusní kulatý stůl na téma: doprava v MČ Praha-Libuš. Pozváni byli a přišli zástupci ROPID, odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku, Útvaru rozvoje hl. města Prahy, Veolia Transport. Každý přednesl krátkou prezentaci o současném stavu dopravy -  kolejové, tak autobusové a o výhledu do budoucna. Velice mne potěšil zájem občanů o takováto setkání. Dle mého názoru je třeba, aby veřejnost byla co nejlépe informována a právě při podobných setkáních dostane odpovědi na své oprávněné otázky.

Středa 21. říjen. Zasedalo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. Pan Štancl, starosta hasičů z Písnice, zde připomněl, že v září letošního roku uplynulo 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Písnici. Rozdal zastupitelům brožurku, která byla k tomuto výročí vydána, prezentoval nový hasičský prapor a poděkoval za podporu městské části. To mne velice potěšilo a také jsem hasičům veřejně poděkoval za jejich dosavadní práci a popřál do budoucna hodně úspěchů a hlavně štěstí, protože mnohdy nasazují vlastní zdraví i životy.

Pondělí 26. říjen. Byl zahájen audit hospodaření městské části, který se provádí pravidelně každý rok. Pevně věřím, že po ukončení v únoru 2010 bude výsledek stejně dobrý jako v minulých letech.

Úterý 27. říjen. Sešel jsem se na pravidelné schůzce s dětmi v ZŠ Meteorologická. Pomohl ji uspořádat ředitel školy pan Zdeněk Bělecký. Jako vždy jsem si při tomto setkání poznamenal několik informací a postřehů od našich dětí a zároveň jim odpověděl na jejich dotazy. Na tato setkání chodím velice rád. Jsem přesvědčen, že děti se mají dovídat, jak funguje veřejná správa a být informované. Především mě ale těší, jaký zájem o podobná setkání u dětí vidím.

Čtvrtek 5. listopad. Navštívil jsem pana Přikryla, ředitele firmy Zavos, mandátní firmy Magistrátu hl. m. Prahy, která provádí inženýring. Tématem byly finance na technickou vybavenost a akce, které běží v současné době, například odkanalizování části ulice Na Močále v Libuši. Dále jsme probírali nutnost rekonstrukce komunikací Na Losách a Ke Kašně v Písnici, možnosti řešení současné finanční situace, kdy nám byly magistrátem odebrány finanční prostředky na zmiňované rekonstrukce. Snažíme se najít alespoň provizorní řešení, aby se lidé nemuseli brodit blátem, než dojde k finální úpravě komunikací. Pomoc mi byla přislíbena, a tak pevně věřím, že aspoň provizorní úprava bude moci být provedena.

Úterý 10. listopad. Proběhlo každoroční pravidelné projednání komunitního plánu rozvoje městské části v prostorách Klubu Junior. Dle mého názoru je komunitní plán velice důležitý a prospěšný dokument i proto, že se tvoří za účasti široké veřejnosti. Rád bych poděkoval všem zúčastněným za jejich příspěvky a pomoc. Využiji také této příležitosti s prosbou k vám, čtenářům, abyste vyplnili a odevzdali anketi, která je součástí tohoto výtisku časopisu U nás. Její výsledky velmi pomohou k dokončení zmíněného rozvojového dokumentu.

Středa 11. listopad. Na úřadu naší městské části proběhla schůzka s developerskou firmou Hercesa. Firma má zájem postavit byly v prostorách současných garáží při ulicích Mirotická a Zbudovská. Schůzky se též zúčastnili zástupci občanského sdružení Zbudovská, Mirotická. Podle mého názoru byla tato schůzka velice důležitá především pro vzájemnou výměnu informací. Je tak možno uvést na pravou míru vzniklé množství dezinformací o projektu a již proběhlých jednáních s firmou Hercesa. Věřím, že se mi podařilo při tomto jednání jasně deklarovat vůli naší městské části hájit zájmy občanů v oblasti ulic Zbudovská a Mirotická a u projektů nepřiměřeně objemných staveb, které znamenají pro městskou část značnou zátěž, najít vhodný kompromis.

Pondělí 23. listopad. Měl jsem tu čest za pomoci sponzorů odměnit výherce v soutěži naší městské části o nejhezčí rozkvetlé okno, balkón, okolí domu. Jsem velice rád, že se tato soutěž zdařila a ještě jednou děkuji všem zúčastněným, i těm, kteří nevyhráli. Všichni tím, že udržují balkóny a předzahrádky, zkrášlují celou naši městskou část a vyjadřují, že jim není lhostejné, v jakém prostředí bydlí. Doufám, že se tato akce stane další dobrou tradicí a že se dočkáme ještě více účastníků a tím i příjemnějšího a půvabnějšího prostředí naší městské části.

Na závěr mi dovolte popřát všem překrásné prožití vánočních svátků, štědrého Ježíška, hodně klidu a pohody. Dětem přeji sněhovou nadílku nejen k dokrášlení Vánoc, ale také, aby si ve svém volnu odpočinuly od učení a využily sněhu ke sportu a radovánkám.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 25. listopadu 2009


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

PROXIMA: PARTNERSTVÍ A SEX

V pondělí 2. listopadu nám paní učitelka Skopalová o češtině oznámila, že třetí a čtvrtou hodinu máme Proximu...

Byli jsme samozřejmě moc rádi, že se nebudeme učit. Třetí hodinu přišli Jakub a Kateřina, vzali jsme si židle a udělali kroužek vzadu ve třídě jako obvykle. Zeptali se nás, jestli víme, co tentokrát budeme probírat za téma. Padlo několik nápadů, ale nakonec jsme se dostali k tématu sex a partneství.

První hodinu jsme probírali partnerství. Povídali jsme si třeba o růžových brýlích nebo, jak se pozná, že jsou oba ve vztahu připraveni na sex, ale také o rozchodu dvou lidí.

Druhou hodinu padlo téma sex. Jakub s Káčou dávali otázky... Jakub dával klukům otázky o holkách a pro nás holky byly odpovědi kluků docela legrační. Co si budeme povídat, přece jen to jsou kluci... Káťa dávala otázky nám dívkám.

Na konci každé přednášky si posíláme medvídka a ten, kdo ho drží, říká, co se mu na dvouhodinovce líbilo nebo naopak nelíbilo. Nám se to velmi líbilo, poněvadž povídání bylo hodně otevřené a jen tak s někým si o tom takhle nepromluvíme, aby to bylo prospěšné jak pro stranu chlapců tak dívek.

Tereza Koubková, 8.A

 

ZEMĚ(TŘESENÍ) V NÁRODNÍM MUZEU

Třídy 9.A a 9.B se 5. listopadu vydaly do Národního muzea na výstavu s přírodopisným i zeměpisným zaměřením: Planeta Země. Výstava probíhala v hlavní části budovy. Hned při vstupu do první místnosti visel obrovský model Země. V tomto sále jsme se dozvěděli něco o minerálech a také o sopečné činnosti a zemětřesení - po stoupnutí na chvějící se desku jsme poznali, jak se cítí lidé při této katastrofě. Druhý sál byl zaměřen na výstup rostlin na souš a jejich vývoj až do současnosti. Ve třetím sále nás ohromila neuvěřitelně veliká kostra dinosaura a dozvěděli jsme se něco o zasažení prvním asteroidem, při kterém došlo k velkému vymírání živočichů na Zemi. Myslím si, že výstava byla zajímavá a poučná a měli jsme možnost dozvědět se další informace o Zemi i jinou formou než z učebnic a obrázků.

Lucka Lešnerová, 9.A

 

ABSOLVENTSKÁ TRIČKA

Jsme už v devítce! A to znamená poslední rok na základce. Tento rok jsme začali vybíráním absolventských triček. Domlouvání bylo velmi zajímavé, ale nakonec jsme se všichni na všem shodli. A na začátku listopadu už jsme je konečně měli. Hned jsme si je všichni oblékli a úplně jsme zářili! Na dnešní dobu jsme si zvolili barvu dosti neobvyklou - tyrkysovou s černým potiskem.Všem se nám trička líbí a máme z nich radost.

Martina Exnerová, 9.A

<< nahoru

ikonka Základní škola Meteorologická zve k zápisu do 1. ročníku

Ve středu 3. února 2010 od 14:00 do 18:00

přijďte s dítětem, jeho rodným listem a svým občanským průkazem.

OdrážkaVyučujeme podle vzdělávacího programu ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

Výuku můžete zvolit dle

Komenského v AMOS třídách, kde nabízíme: 

§        výuku angličtiny od 1. ročníku

§        od 4. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština, italština)

§        informatiku na 1. i na 2. stupni

§        přírodovědné nebo jazykové zaměření na druhém stupni

 

Montessori v MONTESSORI třídách, kde  nabízíme: 

§       individuální přístup k dětem, práci se speciálními pomůckami

§       výuku v blocích ve věkově smíšených třídách, slovní hodnocení

 

 

V prosinci a lednu Vás zveme na:

Vánoční hvězda

(stánky a vystoupení)

17. 12.      odpoledne

Pro veřejnost 16:00 - 18:00

Karneval

    9. 1. od 14:00 do 16:00

V maskách tančíme v tělocvičně

Den otevřených dveří

  20. 1.      dopoledne

Prohlídka prostor školy

 

 

 

 

  

Od března se těšíme na setkávání paní učitelek s budoucími prvňáčky ve HŘE NA ŠKOLU

 

Poskytujeme školní poradenskou službu

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Jako každý rok prožíváme s dětmi předvánoční čas a snažíme se zkrátit jim dlouhé čekání na Vánoce zajímavými akcemi. Mikuláš s andělem si letos museli pospíšit. V pátek jezdíme na plavecký výcvik, proto jsme jejich návštěvu domluvili už na čtvrtek 3. prosince. Čert slíbil, že nikoho neodnese, můžeme tedy spokojeně pokračovat v nácviku básniček, scének i koled na  vánoční besídku, která se koná 18. prosince v Klubu Junior. Začátek je v 18 hodin. Jste srdečně zváni.
Zároveň přejeme všem rodičům a příznivcům naší školy klidné Vánoce a pohodový rok 2010.

Mgr. Jarmila Kaňovská

 

ODPOLEDNE PLNÉ ČAR A KOUZEL

Magické datum 11. 11. znamenalo i pro naše děti něco neobvyklého. Do družiny zavítali kouzelníci! Napínavé představení, ve kterém se na fouknutí nebo zaklínadlo měnil roztrhaný papír na neporušený. Kovové kruhy se jako zázrakem spojovaly a rozpojovaly přímo před našimi zraky. A nakonec čarovaly i děti: „čáry, máry, fuk" a vejce je tady!

I po odchodu kouzelníků jsme ukázané triky zkoušeli, ale přiznáme se, že musíme ještě hodně trénovat...

Za děti a vychovatelky Marie Štaflová

<< nahoru

Radnice

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 9. 9. do 3. 11. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Revokuje usnesení č. 179/2009 z 30. 6. 2009. Souhlasí s uložením přípojek a zřízením vjezdu na komunikaci přes pozemek parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, který je ve vlastnictví obce, svěřený MČ. Stavebník před zahájením staveb uzavře s MČ Praha-Libuš úplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení přípojek do pozemku a smlouvu o věcném břemeni práva cesty, její údržbu bude provádět stavebník. Náklady spojené s těmito smlouvami budou hrazeny žadatelem, resp. žadateli. Stavby budou předcházet plánované rekonstrukci Libušské ulice.
 • Schvaluje platový výměr p. Miroslavu Habadovi - vedoucímu odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí snavrhovanou nástavbou rodinného domu čp. 361, k. ú. Libuš, Jirčanská ulice dle projektu Jana Třísky z5/2009.
 • Souhlasí s uložením vedení vysokého napětí 22 kV dle situace Ing. Zdeňka Trachty fi Mercator, s. r. o., do pozemků parc. č. 895/5, 895/8, 895/9, 895/10, 895/1, 1058, 1059/1, k. ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ Praha-Libuš za podmínek: PRE uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni uložení vedení VN do výše uvedených pozemků. Po dobu prací zůstanou komunikace i příjezdy k okolním nemovitostem průjezdné. Povrchy budou upraveny do původního stavu. Stavebník požádá o souhlas MHMP jako vlastníka stavby komunikací na těchto pozemcích.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem Engram, s. r. o., na stavební akci: „Oprava kuchyně vZŠ Meteorologická 181 - 1. etapa - 2009" ve výši 137 495 Kč včetně DPH.
 • Souhlasí spodáním žádosti o navýšení kapacity žáků ZŠ a navýšení kapacity školní jídelny vZŠ sRVJ od školního roku 20010/2011 k Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Neoluxor, s. r. o., na konání místní kulturně-sportovní akce, kterou pořádá MČ Praha-Libuš vroce 2009.
 • Schvaluje Smlouvu o bezúplatném pronájmu sokolovny mezi TJ Sokol Libuš a MČ Praha-Libuš na pořádání pěveckého festivalu pod názvem Libušsko-písnická nota, který se koná dne 17. října 2009.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš schválit znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická.

Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, která je nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy.

 • Schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce 1352/2008 na Stavbu číslo 0088 - TV Libuš, etapa 0010 komunikace Libušská - okružní křižovatka a komunikace Libušská část B kpozemkům parc.č. 659/48, 659/49, 990/28 vk.ú. Písnice, obec Praha, uvedenými dosud na LV 1 pro k. ú. Písnice, obec Praha, mezi vypůjčitelem hlavním městem Prahou a půjčitelem hlavním městem Prahou - svěřená správa MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 3. čtvrtletí 2009 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje „Smlouvu o provozování plynárenského zařízení" sfirmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., na přípojku pro pozemek parc. č. 557/60, k. ú. Libuš.
 • Souhlasí s úpravou koeficientů ÚP HMP pro lokalitu Libuš - Zbudovská - U Parku mezi ulicemi Předposlední a V Hrobech dle studie Ing. arch. P. Mazáčka z 8/2009 - změna B, jímž by došlo k úpravě míry využití území z B9 na C9, výkres situace tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
 • Schvaluje „Smlouvu o partnerství" shl. m. Prahou za účelem zřízení pracoviště CzechPOINT na ÚMČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje darovací smlouvu spaní Ivanou Fendrychovou na konání místní kulturně-sportovní akce, kterou pořádá MČ Praha-Libuš vroce 2009.
 • Bere na vědomí informaci o stavu financování investic na ZŠ Meteorologická vroce 2009,

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě se Stano Praha, a. s., ze dne 9. 9. 2009. Pověřuje starostu požádat a projednat dodatečnou dotaci na řešení havarijní situace na nástavbě ZŠ Meteorologická z dotačních zdrojů MHMP ve výši 445000 Kč a zároveň požádat o převedení části přiznané dotace na Sportoviště Klokotská ve výši  530 000 Kč na akci „...zavětrování nástavby... ZŠ Meteorologická".

 • Souhlasí svyplacením finančního daru studentům ČVUT, Fakulty architektury, za studie řešení prostoru centrální části MČ Praha-Libuš, Libušská č.p. 1, vsouladu s § 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb.
 • Schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, vč. dodatku č. 1 ktéto smlouvě, spanem Vladimírem Krenkem.
 • Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor s AURA oční optika, s. r. o., včp. 1, ul. Libušská, Praha-Libuš.
 • Souhlasí s napojením plánované lokality na pozemcích parc. č. 303/12, 20, 21, 22, 28, 29, 31 s výstavbou řadových rodinných domů „U Parku" na komunikaci Předposlední přes pozemek parc. č. 303/13, vše k. ú. Libuš. Napojení je nutné koordinovat s výstavbou komunikace Předposlední a jejím napojením na komunikaci Zbudovská, kterou se souhlasem MČ Praha-Libuš bude provádět firma ORI, s. r. o., ul. 28. října 919, 277 11 Neratovice, v rámci akce 13 ŘRD Zbudovská.
 • Souhlasí s posunutím přechodu pro chodce v ulici Skalská při křižovatce s ulicí Meteorologickou dle projektu DIPO, s. r. o., Ing. Cingroš z 09/2009.
 • Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky dle projektu Ing. Melichara z 09/2009 a jejím uložením do pozemku parc. č. 353/3 (ul. Božejovická), který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš. O výkopové povolení a zábor komunikace požádá stavebník po kladném vyjádření stavebního úřadu.
 • Souhlasí sinstalací sloupků podél části ulice VLužích kzabránění průjezdu automobilů do ulice Na Musilech.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území MČ Praha-Libuš vzimním období 2009 - 2010. Vybrala jako nejvhodnější firmu Lesař, s. r. o., kzajištění zimní údržby.
 • Schvaluje doplnění člena strategického týmu MČ Praha-Libuš o paní PhDr. Pavlu Jedličkovou súčinností od 26. 10. 2009.
 • Schvaluje dodatek č. 4 kpojistné smlouvě č. 898 062 550 sAllianz pojišťovnou, a. s.
 • Souhlasí se záměrem připravit řízení pro vyhledání vhodného investičního partnera pro zajištění rekonstrukce parkovacího domu vDobronické ulici čp. 694, který je ve vlastnictví MČ Praha-Libuš. Ukládá starostovi vybrat vsouladu spříslušnými právními normami subjekt, který podle níže uvedených požadavků zajistí přípravu shora uvedeného řízení na výběr vhodného investičního partnera. Zmíněné řízení musí být připraveno vsouladu spříslušnými právními normami, zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o hlavním městě Praze. Tento soulad musí být potvrzen právním rozborem advokátní kanceláře mající zkušenosti sobdobnými řízeními nebo která již vminulosti spolupracovala na podobné problematice sněkterou sMČ Prahy nebo Magistrátem hlavního města Prahy. Kritéria výběru, podle kterých bude vybírán zájemce o shora uvedenou investici, musí zahrnovat podrobnou nabídku specifikující rekonstrukci stávajícího garážového objektu a studii umožňující posoudit vzhled a velikost objektu, který bude ke stávající budově přistavěn. Subjektu zajišťujícímu přípravu uvedeného řízení budou uhrazeny náklady související se zpracováním zmíněného právního rozboru a příprava podkladů umožňující přesně specifikovat rozsah prací, které investor zajistí a které jsou potřebné kopravě garážového domu. Výše těchto nákladů nesmí překročit 50 000 Kč. Vlastní odměna subjektu, který zajistí příslušné řízení, bude vyplacena vpřípadě, že dojde kvýběru investičního partnera a bude záviset na hodnotě prací, které tento partner bude realizovat při opravě stávajícího objektu. Maximální výše této odměny bude 3 % zhodnoty uvedených prací a musí být hrazena tímto budoucím partnerem.
 • Schvaluje „Zrušení mandátní smlouvy výpovědí mandantem" sAK JUDr. Daniela Černá,
 • Souhlasí se zateplením fasády jižní strany rodinného domku čp. 364 vk. ú. Libuš, obec Praha, do pozemku parc. č. 1154 vk. ú. Libuš, obec Praha (ulice U Libušské sokolovny) za podmínky vyplývající z ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Stavebník požádá před započetím stavby o úplatný zábor komunikace na zdejším odboru životního prostředí a dopravy. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zateplení fasády kvýše uvedenému pozemku.
 • Schvaluje mandátní smlouvu na výuku anglického jazyka seSonam Wangmo.
 • Souhlasí spřípravou a realizací projektového záměru: „Projekt pro Nadaci VIA 2010", jehož zpracovatelem je občanské sdružení Stromy, na pozemcích parc. č. 53/17, 53/20, 977 a 978/1 (PK 623 a 662), které jsou ve vlastnictví MČ Praha-Libuš, spodmínkou uvedenou vbodě č. 2. Záměr bude zahrnovat: přípravu a realizaci dosadby dřevin vlokálním biokoridoru, přípravu a realizaci interakčního edukačního panelu. Souhlas specifikovaný vbodě č. 1 je podmíněn předložením projektu sadových úprav a jeho následným schválením Radou MČ Praha-Libuš, a to ve lhůtě minimálně 3 týdnů před započetím vlastní realizace dosadby a zřízení edukačního panelu.
 • Schvaluje pro stavební akci „Rekonstrukce čp. 1 - etapa 2009" jako zhotovitele firmu: Trigema building, a. s., se sídlem KHájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.
 • Schvaluje Dodatek č. 2 knájemní smlouvě sČeskou poštou, s. p.
 • Souhlasí svyplacením finančních prostředků ve výši 11 000 Kč na financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vMŠ Mezi Domy vrámci vzdělávacího kurzu Montessori.
 • Bere na vědomí Výroční zprávy mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš za školní rok 2008/2009.
 • Schvaluje výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš za školní rok 2008/2009.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Avalon, s. r. o., na konání kulturně-sportovní akce, kterou pořádá MČ Praha-Libuš vroce 2009.
 • Souhlasí se stavbou RD na pozemku parc. č. 395/61, k. ú. Libuš, dle dokumentace Ing. Bartoše z 09/2009.
 • Souhlasí se zněním dohody s p. Josefem Bělem a p. Zdeňkem Silbernáglem o vyklizení části pozemku parc. č. 863/1, k. ú. Libuš, v areálu ZŠ Meteorologická a tím i ukončení nájemního vztahu.
 • Souhlasí sposílením investičního fondu zfondu rezerv ZŠ L. Coňka a použitím kfinancování investice „Učebna vpřírodě".
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Product Service, s. r. o., na podporu činnosti klubů MČ.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Setron, s. r. o., na podporu činnosti klubů MČ.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NAD MODŘANSKOU ROKLÍ

Městská část podala v říjnu 2009 v grantovém řízení hl. m. Prahy „Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2010 - Úprava veřejných ploch určených pro sportování" žádost o grant na rekonstrukci hřiště nad Modřanskou roklí. Jedná se o sportoviště na pozemku parc. č. 934/3 v k. ú. Písnice, ul. Na Okruhu, které je ve vlastnictví společnosti ČEZ. Projekt navrhuje umístit na stávající betonovou plochu herní prvky - polyfunkční herní sestava a lanová pyramida s dopadištěm z gumových rohoží. Vybavení hřiště je určeno pro děti školního ve věku 10 - 15 let.

Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na 1 841 644 Kč. Podmínkou získání grantu je finanční spoluúčast ve výši 30 % a uzavření nájemní smlouvy s majitelem pozemku na dobu 5 let. Společnost ČEZ se písemně zavázala k poskytnutí finanční spoluúčasti ve výši 30 % a k udržení hřiště po dobu 5 let.

Přesto, že se společností ČEZ není uzavřena nájemní smlouva, městská část se na základě opakovaných požadavků od občanů na rekonstrukci stávající plochy rozhodla, že žádost o grant podá. Věříme, že šanci na úspěch máme.

 

Markéta Lukešová, tel. 261 910 142, lukesova@praha-libus.cz

Ing. Anna Rusňáková, tel. 244 401 618, ziv.prostredi@praha-libus.cz

<< nahoru

ikonka REVITALIZACE PARKU U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

Městská část Praha-Libuš podala dne 27. 3. 2009 žádost o podporu na projekt Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie v celkové hodnotě 12,8 mil. Kč (více informací k projektovému záměru bylo zveřejněno v lednovém čísle U nás ).

Dne 23. 9. 2009 nám bylo zasláno vyrozumění o výsledku výběru projektu k podpoře z Operačního programu Praha - konkurenceschopnost: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/73 ze dne 17. 9. 2009 naše projektová žádost nebyla schválena. Žádost nebyla podpořena vzhledem k počtu bodů, který nepřesáhl minimální limitní bodovou hranici 50 bodů.

Dne 20.10.2009 proběhlo na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru fondů EU, jednání, kde nám byly sděleny důvody neúspěchu projektové žádosti. Hlavní důvod - nekvalitní zpracování studie proveditelnosti (tato studie je povinnou přílohou k projektové žádosti). Jelikož naše městská část neměla žádné zkušenosti se zpracováním studie proveditelnosti, byla vybrána odborná firma, která nám studii zpracovala, bohužel několik kapitol (především finanční a ekonomická) bylo zpracováno nedostatečně. Pracovníci magistrátu nás upozornili ještě na další drobné nedostatky, které ale už neměly na neúspěch tak zásadní vliv a které budou v další přípravě projektové žádosti odstraněny.

Jelikož projektový záměr byl vyhodnocen jako dobrý, MČ Praha-Libuš by ráda tento projekt podala ve 3. výzvě OPPK, která by měla být vyhlášena pravděpodobně v lednu 2010. Věříme, že v této výzvě již budeme úspěšnější, protože za uplynulý rok jsme získali více zkušeností a kontakty na odborné firmy, které nám pomohou nejen se zpracováním studie proveditelnosti, ale i s přípravou projektové žádosti.

Pro více informací k projektu kontaktujte:

Markéta Lukešová, lukesova@praha-libus.cz, tel. 261 910 142, 731 610 451

<< nahoru

ikonka NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY

Nový územní plán Prahy, který se nyní zpracovává, ovlivní podobu města na dalších 10 až 15 let. V současné době probíhá fáze zveřejnění a připomínkování konceptu nového územního plánu. Kompletní dokumentace konceptu je dostupná od 2. 11. 2009.

V MČ Praha-Libuš se 4. 11. 2009 sešla komise pro územní plán při Radě MČ Praha-Libuš svolaná jejím předsedou, místostarostou městské části Pavlem Macháčkem. Ověřila, zda zpracovatel nového územního plánu respektoval připomínky naší městské části z předchozí fáze přípravy. Týkaly se zejména intenzity využití území a různých nepřesností vzhledem ke skutečnému stavu. Požadavek městské části často směřoval ke snížení výšky a hustoty budoucí zástavby, k zachování zeleně. Komise konstatovala, že některé předchozí požadavky zpracovatel přijal, některé nikoli. Komise doporučila, aby městská část na původních připomínkách trvala a doporučila tyto požadavky Radě MČ Praha-Libuš a zastupitelstvu ke schválení tak, aby je zpracovatel územního plánu dostal do vyhlášeného termínu.

Jediné veřejné projednání konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy bylo magistrátem vyhlášeno a uskutečněno 23. 11. 2009. Veřejnost může koncept připomínkovat do 9. 12. 2009. Pouhých pět týdnů k připomínkování a jediná možnost veřejného projednání se vzhledem ke komplikovanosti a závažnosti připravovaného dokumentu setkala s kritikou řady lidí a organizací, které možnosti pro vyjádření dotčené veřejnosti považují za nedostatečné.

V další fázi je na řadě již zpracování vlastního návrhu územního plánu. V platnost by mohl vstoupit v roce 2012.

Veškeré informace o Územním plánu hl. m. Prahy jsou soustředěny na www.uppraha.cz.

 

Připomínky k novému územnímu plánu může podat každý občan. Podrobnosti o pravidlech připomínkování najdete na http://www.uppraha.cz/jak-se-obcane-mohou-vyjadrit. Na této adrese je i elektronický formulář k podání připomínky. Písemně lze připomínky lze podávat také na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.

Koncept nového územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, jímž je Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici 29/35, Praha 1 - Infocentrum rozvoje hl. města Prahy (vchod také z Charvátovy ulice). Dále je k nahlédnutí u projektanta, jímž je Útvar rozvoje hl. m. Prahy velký sál budovy A ve Vyšehradské ulici 57, Praha 2.

Koncept a vyhodnocení udržitelného rozvoje území v digitální podobě jsou na internetových stránkách k územnímu plánu. Na nich najdete ve větších podrobnostech hlavní výkres konceptu územního plánu, který je otištěn na titulní straně tohoto čísla časopisu U nás - Libuš a Písnice. Najdete tam i další mapy, které rozhodně stojí za prohlédnutí, jak ukazuje jejich přehledný seznam.

V MČ Praha-Libuš poskytne informace k Územnímu plánu hl. m. Prahy pracovník odboru správy majetku a investic Úřadu MČ Praha-Libuš Ing. arch. Zdeněk Kříž, kriz@praha-libs.cz, tel. 261  911 873.

Hana Kolářová

Zdroje: Komise pro územní plán Rady MČ Praha-Libuš, www.uppraha.cz

  

SEZNAM VÝKRESŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY

Výkresy jsou dostupné na www.uppraha.cz

 

číslo

název

 

 

V1

Výkres základního členění

 

 

V2

Hlavní výkres

 

 

V2v

Hlavní výkres - varianty

 

 

V3

Prostorová regulace a veřejná prostranství

 

 

V3v

Prostorová regulace a veřejná prostranství - varianty

 

 

V4

Doprava

 

 

V4v

Doprava - varianty

 

 

V5

Vodní a odpadové hospodářství

 

 

V6

Energetika, elektronické komunikace a kolektory

 

 

V7

Veřejně prospěšné stavby a opatření

 

 

V7v

Veřejně prospěšné stavby a opatření - varianty

 

 

Seznam výkresů ve výkresové části Odůvodnění koncept UP - 2009

číslo

název

 

 

O1

Koordinační výkres

 

 

O1v

Koordinační výkres - varianty

 

 

O2

Širší vztahy

 

 

O3

Podrobné členění zeleně a ÚSES

 

 

O3v

Podrobné členění zeleně a ÚSES-varianty

 

 

O4

Zábory ZPF a PUPFL

 

 

O4v

Zábory ZPF a PUPFL - varianty

 

 

Seznam schémat ve výkresové části Odůvodnění koncept UP - 2009

číslo

název

 

 

S1

Koncepce krajiny

 

 

S2

Koncepce města

 

 

S3

Základní typy území

 

 

S4

Identifikační schéma - základní návrh

 

 

S4v

Identifikační schéma - varianty

 

 

S5

Koncepce dopravy

 

 

S6

Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 - KÚP 2009

 

 

S6v

Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 - KÚP 2009 , varianty

 

 

S7

Rozdílové schéma zeleně

 

 

S7v

Rozdílové schéma zeleně - varianty

 

 

S8

Výškové limity území

 

 

S9

Prostorová struktura území

 

 

 

 • výkresy závazné (výroková část) jsou označeny V
 • odůvodnění O číslované od 1, včetně odvozených
výkresy variant jsou označeny v za číslem výkresu základního řešení

<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zápis do 1. ročníků základních škol koná vždy od 15. ledna do 15. února. Místo a dobu stanovuje ředitel školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad. Odklad povoluje ředitel školy na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

K zápisu na školní rok 2010/20011 přijdou tudíž děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem, jeho rodným listem a svým občanským průkazem.

Pokud budete chtít školu navštívit a prohlédnout si učebny, je možno se předem domluvit s řediteli škol.

 

Termíny zápisů:                                   

 

Základní škola

Adresa

Ředitel(ka)

Den otevřených dveří

Den zápisu

Telefon

E-mailová adresa,

webové stránky

Ladislava Coňka

1. - 5. třída

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: ,,Don´t worry be happy."

Ladislava Coňka 40/3,

Praha-Písnice

Mgr. Michaela Pažoutová

 

20. 1. 2010

8.00 - 17.00 hod.

9. 2. 2010

14.00 - 17.00 hod.

10. 2. 2010

14.00 - 18.00 hod.

 

261 911 451

zs.pisnice@volny.cz

www.zspisnice.info

Meteorologická 

1. - 9. třída

Výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola pro každého" ve třídách Amos nebo Montessori.

Meteorologická 181,

Praha-Libuš

Mgr. Zdeněk Bělecký

 

18. 11. 2009

8.00 - 13.30 hod.

27. 1. 2010

8.00 - 13.30 hod.

3. 2. 2010

14.00 - 18.00 hod.

 

242 446 611

 

reditel@meteo.cz

www.zsmeteo.cz


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA-LIBUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávaní, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií jím vydaných a zveřejněných na veřejně přístupném místě. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš. Tyto děti mají předškolní vzdělávání bezplatné. Ostatní děti hradí měsíční úplatu nejvýše do 50 % neinvestičních měsíčních nákladů konkrétní mateřské škole za uplynulý kalendářní rok. O výši úplaty rozhoduje ředitel.

Po dohodě se zřizovatelem (MČ Praha-Libuš) ředitelé stanovili tyto termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2010/2011:

 

Termín zápisů je stejný ve všech mateřských školách:

 

22. 2. až 5. 3. 2010  - výdej žádostí v mateřských školách

10. 3. a 11. 3. 2010  - příjem žádostí v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v ředitelství mateřských škol

29. 3. až 2. 4. 2010  - výdej rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Název MŠ

Adresa

Ředitel/ka

Telefon

Den otevřených dveří

E-mail

Webové stránky

MŠ Ke Kašně

Ke Kašně 334, Písnice

Jana Vosátková

261 911 449

probíhá v rámci zápisu

vosatkova.mskekasne@quick.cz

www.mskekasne.cz

MŠ K Lukám

K Lukám 664, Libuš

PaedDr. Miroslava Majerová

261 910 135

4. 2. 2010  14.00 - 16.00 h.

10. 2. 2010 10.00 - 12.00 h.

msklukam@seznam.cz

www.sweb.cz/msklukam

MŠ Lojovická

Lojovická 557, Libuš

Ivana Sýkorová

241 471 378

15. 2. 2010

8.00 - 10.00, 15.00 - 16.30 h.

sykorova.mslojovicka@seznam.cz

www.mslojovicka.cz

MŠ Mezi Domy 

(i pro vzdělávací program Montessori)

Mezi Domy 373, Písnice

Irena Procházková

261 910 122

18.2.2010

8.00 - 10.00,

15.00 - 17.00 h.

info@msmezidomy.cz

 

www.msmezidomy.cz

 

 


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 21. 10. 2009:

č. 46/2009: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 v bodech 1 - 10.

č. 47/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, která je nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy.

č. 48/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická.

č. 49/2009: ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí rezignaci PaedDr. Blanky Bartošové z funkce člena Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš a zároveň schvaluje jako člena tohoto výboru pana Miroslava Štancla.

č. 50/2009: ZMČ Praha-Libuš ukládá starostovi MČ zajistit vypracování pravidel pro přidělování příspěvků z rozpočtu MČ občanským sdružením a neziskovým organizacím a předložit tento zpracovaný návrh pravidel zastupitelům k projednání na prosincovém zasedání ZMČ.

č. 51/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - objektu hromadných garážových stání čp. 694, ul. Dobronická. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Petra Mráze podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 52/2009: ZMČ Praha-Libuš ukládá Kontrolnímu výboru prověřit bod č. 3 ze zápisu č. 13 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha-Libuš konaného dne 12. 10. 2009.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka VÝSLEDKY ANKETY O DOPRAVĚ

Do říjnového čísla připravilo Žákovské zastupitelstvo anketní otázky týkající se změn v městské hromadné dopravě na Libuši a v Písnici. Do 30. 10. jsme získali 112 řádně vyplněných lístků, ať už vystřižených z časopisu U nás, nebo odeslaných z webu MČ. Rádi bychom vám tímto poděkovali a představili nejzajímavější část výsledků. Veškeré grafy si můžete prohlédnout na www.praha-libus.cz v sekci Ankety. Jejich kopie také poputují k odpovědným orgánům. Doufáme, že i tento malý průzkum bude zohledněn při plánovaném vyhodnocování uskutečněných změn a že případné další úpravy MHD budou jen ku prospěchu nás všech.

Kryštof Štafl, Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (3)

POJISTKY

V minulém článku jste se dozvěděli, jak lze ušetřit významné částky na hypotéce. Stačí k tomu včas a vhodným způsobem komunikovat s bankou. Dnes si povíme, jakým způsobem lze ušetřit hodně peněz i na vašich pojistkách.

Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom podle toho, co jim poradí pojišťovací agenti. Nejčastějšími argumenty prodejců bývá vysoké zhodnocení peněz, daňová úspora nebo připojištění zdarma. Přitom pojistka už v samotném názvu napovídá, k čemu má sloužit. K pojištění. K zajištění takových situací, které bychom sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami. Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné. Zlomená ruka nebo vyražený zub je událost, která nás ekonomicky neohrozí a je zbytečné za takové riziko platit. Více informací k pojistkám najdete na webu pod heslem: Vyznejte se v pojištění.

 

TIP PRO VÁS:

Podívejte se do svých majetkových i životních pojistek a vypište si na papír všechna rizika, která máte pojištěna. Vedle těchto rizik si napište, kolik Vás každé riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna všechna důležitá rizika? A na správné částky? Kolik vám vyplatí pojišťovna v případě totální škody na nemovitosti?  Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika. Za rizika, které pro vás nejsou důležitá, neplaťte. Ušetřené peníze si dávejte stranou a vylepšete si tím třeba ekonomickou kondici v penzi.

Na webu si stáhněte kalkulačku a spočítejte si, kolik byste vydělali za deset let, pokud byste tuto částku měsíčně odkládali do podílového fondu s výnosem 5 %. A potom si zkuste spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste tuto částku investovali dvacet let do akciového podílového fondu s výnosem 8 %. Na pojistkách se dá vydělat i jinak, ale o tom se dočtete v dalších článcích.

  

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka SLUNCE A ČAS

Přicházejí Vánoce. Blíží se slunovrat. Zastav se a zpomal... O slunečních hodinách na Libuši

 

            „Přišel podzim zas o něco dříve..." Tak začíná jedna z písní Žalmana Lohonky. Podzim, který se pomalými kroky přeměňuje v zimní období, abychom opětovně propadli předvánočnímu shonu. Přesně podle dětské říkanky: „Vařila myšička kašičku..." nakupujeme dárky pod stromeček, abychom po jejich rozdání padli za vlast a rodinu.

            A všichni toužebně čekáme na jaro a první hřejivé paprsky slunce. Přesto téměř každý z nás, dospělých, si povzdechne a řekne: Kéž by šel vrátit čas, jež neúprosně odměřuje bytí každého z nás.

            Tak nenápadně jsem v několika větách semlel všechno podstatné, o čem bych chtěl nyní napsat. Ano, je to čas a slunce. Propojením těchto dvou slov nám vznikne jiné a neméně krásné: sluneční hodiny.

            Měření času je staré jako lidstvo samo. Ve starém Egyptě se roky počítaly podle pravidelných záplav. A v době ještě nedávné obyvatelé souostroví Samoa si všímali, jak ryby táhnou vždy ve stejnou dobu. Zkrátka rok se někde počítal od sněhu do sněhu, jinde od žní do žní. Přesto postupně vyvstala potřeba rozdělit rok na kratší časové úseky, takže vznikly měsíce (jež se řídily od úplňku k úplňku), pak týdny... A v dnešní době měříme čas i v nepředstavitelných nanosekundách.

            „Krátký" čas se měřil všelijak - vodními hodinami, v Číně zase tzv. ohňovým budíkem, někde přesýpacími hodinami (ty moje v kuchyni už dosypaly) čí stínem (celkem přesně měřili indičtí fakíři čas na svých holích). Avšak největším převratem ve sledování času byly sluneční hodiny, které už nevyužívaly svislé tyče, ale tyčky nazývané polos nebo také gnómon, rovnoběžné se zemskou osou. Vynález takovýchto slunečních hodin se přičítá řeckému filozofu Anaximandrovi, žijícímu v 6. stol. př. n. l. Ačkoliv biblický prorok Izaiáš, který žil dlouho před zmíněným Řekem, již princip slunečních hodin zajisté znal (viz 20. kapitola II. knihy Královské Starého zákona). Sluneční hodiny se rozšířily snad v celém světě; zdobí náměstí měst, nádvoří zámků, zkrášlují stěny domů, klášterní zahrady ...

            Avšak vraťme se z krátkého výletu do minulosti zpět do dnešní doby. Také v naší čtvrti můžeme jedny takové hodiny uvidět. Pro ty, kteří o nich neví, napovím, že se nacházejí v ulici Opařanská. Vždy, když jsem procházel Provozní ulicí, vystavily se mému obdivu, až jsem konečně v sobě našel odvahu a zazvonil u dveří domu, na jehož fasádě je umístěn tento nádherný sluneční orloj.

            Z rozhovoru s majitelem, panem Františkem Jokešem, jsem se dozvěděl, že originál se nachází ve francouzském městě Saint-Rémy-de-Provence. Kopii umístěnou na jeho domě vytvořil písmomalíř Novák z Libuše. Umístění slunečních hodin nebylo jednoduché, protože stěna domu nesměřuje ideálně na jih, trochu se stáčí, podle toho se tedy musela nastavit tyčka. V tomto případě svírá úhel 43 stupňů. A pochopitelně bylo nutné znát přesně dvě věci - zeměpisnou šířku místa (pozn. red. 50°0´29´´ N) a čas pravého místního poledne.

            A co znamená nápis „IL Est TOUJOURS L´HEURE de ne Rien FAIRE." Volný překlad do češtiny říká zhruba toto: „Udělej si čas na nicnedělání." Nebo také: „Zastav se a zpomal."

            Pro případné zájemce přikládám stručný návod k sestrojení slunečních hodin:

K  sestavení potřebujeme znát dva základní údaje: zeměpisnou šířku místa a čas pravého místního poledne (ten je každý den jiný).

Zatímco zeměpisnou šířku zjistíme snadno buď z map na internetu, nebo díky GPS, dobu pravého slunečního poledne pro naše bydliště nám prozradí například na nejbližší hvězdárně. Tyto hodiny vytváříme nejlépe na jižní stěně, eventuálně na stěně mírně natočené na východ či na západ, tedy jihovýchodní či jihozápadní.

Začneme určením a nejlépe zakreslením bodu, z něhož bude vycházet ukazatel času. Z tohoto bodu spustíme olovnici a podle ní nakreslíme čáru. Tak získáme polední přímku, na níž bude ležet dvanáctka = poledne (nebo 13 hodin letního času).

Vlastní ukazatel času bude opět svírat s číselníkem hodin úhel, který zjistíme odečtením naší zeměpisné šířky od 90°.

Jestliže zeď s hodinami nesměřuje přímo na jih, budeme muset směrování ukazatele ještě upravit podle jejího azimutu. K tomu si vyrobíme jednoduchou pomůcku - trojúhelníkovou šablonu. Jeden z úhlů trojúhelníku bude pravý (90°), druhý bude mít stejnou velikost, jako je naše zeměpisná šířka.

Zbývající úhel bude shodný s náklonem ukazatele vůči rovině číselníku, tj. 90° - zeměpisná šířka.

Ve chvíli pravého místního poledne trojúhelníkovou šablonu přiložíme ke zdi tak, aby doplňkový úhel k zeměpisné šířce (našich 90° - z. š.) zasedl do úhlu, který svírá námi vytvářený ukazatel se zdí.

Ukazatelem za doprovodu šablony otáčíme tak, aby jeho stín kopíroval námi zakreslenou polední přímku (svislici vedoucí od paty ukazatele). Tímto způsobem docílíme toho, aby byl ukazatel správně nakloněný, aby si uchoval správný úhel vůči zdi a zároveň dorovnal orientaci zdi vůči jihu.

Jednotlivé hodiny pak vyznačujeme už stejně jako v případě vodorovných slunečních hodin: vracíme se v hodinových intervalech a zakreslujeme polohu stínu ukazatele na číselníku. Do večera máme hotovou odpolední část, na druhý den pokračujeme dopolední částí.

Šikmému ukazateli slunečních hodin (pod úhlem zeměpisné šířky vzhledem k horizontále) se také říká polos. Tyčku, která jej představuje, volíme ideálně z nerezavějícího materiálu. Měla by mít okolo 5 až 8 mm v průměru. Obecně volíme takovou velikost, která bude odpovídat velikosti hodin.

Popsaným způsobem jsme si zorientovali hodiny a narýsovali správnou polohu jednotlivých číslic na číselníku. Nyní nás čeká umělečtější fáze - grafické zpracování hodin. To můžeme svěřit profesionálům - malíři, grafikovi, anebo se do díla můžeme pustit sami.

Martin Zikeš


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (5) - NÁUŠNICE A CHOZENÍ

Moc vás všechny zdravím. Tak jsem se konečně dočkala a mohu s vámi zase strávit pár chvilek díky svému vyprávění z našeho deníčku.

Uplynulý měsíc byl na zážitky sice chudší, ale vše vyvážila jejich síla. Na státní svátek 28. října jsme se strašně moc těšili, protože k nám měla přijet teta se strejdou, bratránkem Tomáškem a sestřenkou Verunkou. Taťka byl po dlouhé době doma celý den, a tak mamka jela hned brzy ráno nakupovat a vzala si s sebou i mě :-) Nakoupili jsme nějaké drobnosti a také dárek pro Verunku k třetím narozeninám. Mamka říkala, že to bude super mít na starost jen jedno dítě, ale po půl hodině už se jí stýskalo. Bylo ale moc super mít mamku aspoň na tu chvilku jen pro sebe :-) Když jsme přijeli domů, taťka zjistil, že jsme zapomněly koupit máslo, a tak se mamka zase oblékla a vyrazila do zdejšího obchůdku a tentokrát sebou vzala Martinku, protože ta jako jediná z nás chodila obstojně v botkách. Šla s mamkou za ruku celou cestu až do krámku a pak půl cesty zpátky. Pak ji vzala do náruče, protože se mezitím potkali s tetou a její rodinou. Byly jsme nadšené, že se na nás přijeli podívat až ze Studénky a také nám přivezli moc pěkný dárek. Opožděně jsme dostaly od babičky s dědou a od tety s rodinou nádherné náušnice :-) Mamce se moc líbily a pochválila tetu, že vybrala moc pěkné. Když potom odpoledne museli všichni odjet, byly jsme smutné. Mamka s taťkou nás alespoň vzali do kočárku a jeli jsme je vyprovodit až k zastávce autobusu. Rozloučili jsme se a mířili směr domov. Mamka po pár metrech vyndala Martinku z kočárku a za ruku šly až k domu. Chtěli jsme být ale ještě venku, a tak taťka řekl, že se půjdeme projít. Mamka pustila Martinku a zkusila ji nechat jít samotnou. A ona šla moc pěkně. Sice ještě občas kecla na zem a mamka ji musela pořád někam směrovat, ale nakonec obešla celý barák :-) Nejvíce ji zajímali psíci, kteří chodili kolem ní, a vždy chtěla za nimi. A taky ji zajímaly poznávací značky na autech. Mamka s taťkou měli radost, že se krásně rozchodila. Všechny chodíme už hodně dlouho, ale do roka jsme chodily jen po gauči. Teď už všechny lítáme i po zemi a zkoušíme i v botkách venku.

Shodou okolností, vzhledem k dárečku který jsme dostaly, jsme byly 4. listopadu objednané na nastřelování náušnic. Přijeli jsme do čekárny paní doktorky Černochové, která ordinuje na poliklinice Budějovická. Dostalo se nám moc milého přivítání. Rodiče nám vybrali náušničky a paní doktorka řekla, že když jsme tři, tak udělají akci a jedny náušničky i s nastřelením dostaneme zdarma :-) Taťku s mamkou to moc potěšilo a nemohli tomu uvěřit. Pak si taťka vzal mě a odnesl do ordinace. Posadil se na takové křeslo, vzal si mě na klín a pevně mě chytnul. Paní doktorka mi udělala tečky na uších a pak cvak cvak a bylo po všem. Ani jsem neplakala, zato ségry v čekárně se dobývaly dovnitř za mnou :-) Pak šla mamka s Marťou, která je už bojácnější. Ale kromě asi desetisekundového pláče nic nenastalo. Nakonec šla Michalka a ta to ,,vydýchala,,. Když si ji taťka totiž posadil na klín, začala rychle a zhluboka dýchat a všichni se začali smát. Také neplakala. Ještě jsme si chvilku popovídali s paní doktorkou a její paní sestřičkou, pohráli si a brek začal v momentě, kdy nás rodiče dávali do kočárku. Ani se nám tam odtud nechtělo. Mamka s taťkou byli nadšení, že to šlo tak hladce. Doma nám jen pět dní mazali dvakrát denně ouška a protáčeli. Žádné komplikace, hnisání ani krvácení. Už se moc těšíme, až si budeme moci za měsíc náušničky vyměnit za ty krásné, darované. Pokud se tedy chystáte na aplikaci náušnic, doporučujeme nastřelení.

V posledním týdnu jsem se krásně rozchodila v botkách i já s Miškou. Já ale, když si kecnu na zem, chci lézt dál po čtyřech. Proti tomu mamka ale hlasitě protestuje. Tak za mnou běhá a zvedá mě zase zpátky na nohy. Je to sranda. Miška se také moc snaží a jde jí to lépe než mně. Já je ale brzo dohoním.

Mamka poslední dobou hodně mluví o Mikuláši a o Vánocích. Už se na to moc těšíme, protože minulý rok jsme z toho ještě moc neměly. Za celou naši rodinu vám všem přejeme nádherné prožití Vánoc, pěknou nadílku a ať se setkáte na Štědrý večer v hojném počtu se svými blízkými. Také vám chceme popřát do Nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.

To to zase rychle uteklo. Už se těším na příští psaní. Teď si ale utíkám hrát s holkama. Mějte se moc krásně.

 

Za trojčátka Markétka Hurníková


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci prosinci 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 89 let a 92 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Josef Němec

Marie Krůtová

Marie Třesohlavá

Marcela Kalašová

Marie Kollmannová

Dagmar Mottlová

Mariana Mráčková

Marta Vánišová

Božena Vokounová

Anežka Špačková

Blažena Francová

Anna Klemperová

Jiřina Veselá

Marie Vršínská

Eva Kubinová

Jana Cinibulková

Jaroslav Procházka

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA

Hudební festival - na dohled od bydliště nečekaně příjemné překvapení pohledem náhodného návštěvníka.

  

O „festivalu pěveckých těles", jak zní plakátovaná charakteristika, jsem se dozvěděl zcela prozaicky z plakátku na autobusové zastávce. V životě jsem vymetl už povícero sborových „těles" různého žánru i kvalit, a tak mne podobná akce skoro na dohled od mého bydliště zaujala. Přiznám, že jsem libušskou sokolovnu navštívil bez jakýchkoliv velkých očekávání. Netrpím přehnanými iluzemi o úrovni současného sborového zpěvu v Česku. Nu a hned také musím napsat, že to bylo pro mne odpoledne samých příjemných překvapení.

Návštěvník celkem rychle zjistí, že duší, autorkou a hybatelkou akce je paní Ema Máchová. Je duší milou, autorkou vynalézavou a hybatelkou jiskřivou. Dovede vytvořit milou domácí atmosféru, její způsob moderování je veselý, ale nikoliv třeskutě vtipný, sebevědomý, ale nikoliv sebestředný, a příjemně stručný, aniž odbytý. Výběr zpívajících „těles" je příjemný, neobvykle rozmanitý a přes různou úroveň člověk nezažije vyslovený kvalitativní propad. Někteří potěší, někteří skoro nadchnou, nikdo neurazí dobrý vkus.

Odpolední program uvedl mimo oficiální program sboreček dětí z místní ZŠ - dle slov sbormistryně (hádejte koho?) zpívajících spolu teprve od září. Uznejte, že není lepší způsob jak motivovat malé zpěváčky do dalšího muzicírování!

Dva dětské sbory odpoledního bloku - Jiřičky z Plzně a Coro piccolo z Prahy -  pak ukázaly, jak těžké je dnešní malé zpěváky alespoň trochu zklidnit. Jana Galíková to pro své Coro piccolo vyřešila po svém a pojala vystoupení jako divadelní kus. Každá písnička byla rozehrána s náznaky kostýmů a rekvizit, vše bylo neustále v pohybu, a tak pohyblivost a roztěkanost těch malých neměla ani kdy se negativně projevit. Výborný nápad! Sbor pak zněl ukázněně a intonačně čistě. Jiřičky, které zpívaly v klasickém sborovém postavení, na roztěkanost dětí během vystoupení dost doplácely častou „rozsypaností" intonační i rytmickou.

Ženský sbor Zpěvandule z Mimoně s jedním odvážným mužem byl milý svým nadšením a příjemně vybraným repertoárem.

Logickým vrcholem odpoledního programu byla True Harmony Dalibora Maška. Mašek je muzikant s citem a s dobrým čichem na zpěváka. Jeho ansámbl zní příjemně čistě, vyváženě, má náboj. Radost poslouchat! Úspěch u publika se dal čekat a byl nadšený.

Hostitelský ženský sbor Nashira Emy Máchové má svoji parketu jednoznačně ve sborových transkripcích lidové písně. Dva výlety mimo tento žánr (Michna, Smetana) sboru zdaleka tolik neseděly. Lidové písně české i hebrejské mne ovšem téměř nadchly. Jak krásně by v tomto provedení mohly znít další Lukášovy a třeba i Krčkovy aranže! Vlastně ale proč „chodit na cizí"? Aranže hebrejských písní sbormistryně Emy Máchové jsou nápadité a posluchačsky velice vděčné. Všestranná šéfová si nakonec střihne i temperamentní sólo.

Objevem pro mne byli Myšáci vedení Pavlem Machkem. Specializace na africký folklór by se mohla jevit jako příliš omezující, nicméně soubor si nehraje „na domorodce" a zpívá s českou poetikou africké jazykolamy s odzbrojující bezprostředností a nakažlivou chutí. Zaslouží ocenění i za to, jak umí „prodat" nedostatek mužů: produkce vypadá jako ženský sbor s „komorním mužským triem".

Nedostatek mužů ve sboru je ostatně známý problém sborového zpívání nejen v Čechách. Ve večerním programu festivalu na to asi nejvíc doplatil Byzantion s repertoárem ze staroslověnské liturgie. Zaslouží bezesporu cenu za odvahu k velmi náročnému repertoáru, ale na jeho vystoupení bylo názorně vidět, že pravoslavná církevní hudba se bez silného mužského sboru prostě dělá velmi těžko.

Mrzí mne velice, že jsem musel pro další povinnosti festival opustit před koncem, a proto neviděl Antifonu a Toast Singers, ani společné zpívání všech. Snad příště.

Díky všem a zejména pak paní Máchové za nečekaně příjemné odpoledne v Libuši! Už se těším na příští ročník! Kdo neznáte, zajděte také - stojí to za to!

 

Zdeněk Čermák


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (49)

ZAS UŽ VÁNOČNÍ

  

Někdy bych byl docela rád, kdyby mi tu a tam někdo do toho knihkupectví přispěl. Jde to pořád dokola - jaro, prázdniny, podzim, zima, event. Vánoce či Velikonoce... Ještě ti píšící sousedi či sousední nakladatelství to trochu oživují... Anebo i aktuální události nakonec jako třeba chřipky, výročí, volby a jiná povyražení... Ale pokusme se vyladit letošní poslední knihkupectví trochu svátečně - navzdory krizím a dalším nepříjemnostem, kterým se sice nedá zabránit, ale trochu ubránit by se jim i dalo. Možná i tím, že pod vánočním stromkem rozbalíme balíček s pěknou vánoční knížkou...

 

O kocourovi, který přišel na Vánoce

 ISBN: 978-80-7252-274-3

Cleveland Amory nám dal ten nejlepší dárek k Vánocům - tuto knížku. Ačkoliv jeho kocour, kterému dal jméno Polar Bear, opravdu k němu přišel o Vánocích, zdaleka to není knížka jen pro vánoční čtení. Naopak, potěší vás a poučí, kdykoliv v roce ji začnete číst. Knížka byla napsána hlavně pro dospělé; ti v ní naleznou mnoho nových poznatků a velkou dávku humoru. Ale i děti v ní najdou zalíbení, a při jejich vrozené lásce ke zvířatům je možná víc než dospělé dojme osud Polar Bear, který ve svém životě nepoznal nic jiného než hlad, bolest a strach, a pocítil laskavý dotyk lidské ruky teprve, když jej pan Amory zachránil a vzal k sobě domů.

 

Obrazy Vánoc

 ISBN: 978-80-7367-603-2

Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů inspiroval Gerharda Boose k poetickým rozjímáním nejen nad obrazy, ale také nad smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člověka. Pieter Brueghel na mnoha svých obrazech zachytil vesnický selský život. Jeho vlámské krajiny jsou často nenápadným jevištěm biblických příběhů, především ze života Ježíše Krista.

  

Příběhy vánoční noci

 ISBN: 978-80-7367-461-8

Čtyřiadvacet poetických příběhů přivádí čtenáře po různých cestách do Betléma k jeskyni, ve které spí novorozený Ježíš v náručí své matky. Setkáme se tu s betlémskou kometou, která se ptá na cestu nočního ptáka, s volkem a oslíkem, kteří jsou vytrženi ze své netečnosti, a odvedeni aby zahřáli Jezulátko, jež se na ně směje, s Pannou Marií posílající zprávu o narození po betlémských žábách a mnoha dalšími novozákonními historkami.

  

Mám pocit, že jsem se tentokrát pokusil vybrat pokud možno knížky pohodové a že se Vám, pořídíte-li si je, budou i dobře číst. A do posledního letošního virtuálního zbývá jen dodat obligátní novoročenku:

 

Zkusme v tom zatrachtilém světě zůstat

alespoň na chvíli jako malí

aby nám lásky nevetšely

a nevyvětrávaly

jbx

<< nahoru

ikonka SEDMADVACET NOVÝCH OBČÁNKŮ

Pan starosta Petr Mráz 15. října 2009 slavnostně přivítal do naší městské části Praha-Libuš sedmadvacet nových občánků:

Ve 13.30 Nicolase Lodina, Péťu Bláhu, Karolínku Kejvalovou, Magdalenku Pavelkovou, Věrušku Křížovou, Tomáška Dvořáka a Ellu Prchalovou.

Ve 14.30 Káju Moravce, Adélku Petráňovou, Natálku Profousovou, Doru Pošmournou, Matěje Murárika, Marušku Kuchařovou, Kubíka Sklenáře, Alexandru Korostenskou

a Martinku Hlaváčkovou.

V 15.30 Jindříška Vosáhla, Nelinku Tesařovou, Kubíka Šavelku, Mikuláše Pokorného, Benjamína Pačese, Bětku Pítrovou, Karolínku Hankovou, Emičku Frankovou, Ondřeje Černého, Janičku Řezankovou a Lukáška Matějku.

Děti z Mateřské školy Ke Kašně se svými učitelkami p.Koutnou a p.Čadovou si připravily milý program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku a pamětní knížku a maminky dostaly květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

 

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Debata

ikonka VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCŮ MČ PRAHA-LIBUŠ A ÚMČ PRAHA-LIBUŠ

Ke „Kauze malometrážní byty" na pozemcích 910/59 a 910/165, oba k. ú. Písnice.
 
Vzhledem k tomu, že autoři článku uvádějí řadu nepřesností, zástupci MČ Praha-Libuš pokládají za nutné uvést alespoň stručně na pravou míru a vysvětlit pisatelům článku, že jejich výklad práva a představa o pravomoci MČ Praha-Libuš se neslučuje se skutečností.
Úřad městské části Praha-Libuš, v článku uváděn jako Místní úřad v Libuši, žádné z uvedených staveb ani přípojek sítí nepovoloval, neboť mu to na základě příslušných zákonů nepřísluší. Tuto pravomoc má Úřad městské části Praha 12. Rada městské části Praha-Libuš taktéž nic nepovolovala, pouze se vyjadřovala k záměru investora, viz usnesení Rady MČ Praha-Libuš  č. 149/2009 ze dne 2. 6. 2009, citujeme: „Rada městské části Praha-Libuš: souhlasí se studií stavby „Rodinného domu s kanceláří" na pozemku parc. č. 910/59 a 910/165, k. ú. Písnice, studia Mija, s. r. o., z 04/2009, za předpokladu kladného posouzení výjimek oproti OTPP stavebním úřadem". Veškerá povolení této stavby jsou zcela v kompetenci ÚMČ Praha 12.
Dále nelze než konstatovat, že vyjádření se k této věci spadá, na základě znění odst. 3 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, do kompetence Rady MČ Praha-Libuš.
Nelze se ztotožnit s prezentovaným názorem pisatelů ve věci stavebního řízení. Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti o stavební povolení, v tomto případě zahájeno nebylo, což potvrzuje i v článku citované sdělení referentky stavebního úřadu v Modřanech paní Mezníkové. MČ není stavebním úřadem, a nemůže mít tedy žádné rozhodovací pravomoce z tohoto pohledu, neboť podle stavebního zákona stavební řízení je řízení, které vede příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Obecně jsou vlastníci sousedních nemovitostí účastníky územního řízení. U ohlášení jednoduché stavby (pokud by tak stavební úřad stavbu pojal, a navíc nepožadoval územní rozhodnutí nebo územní souhlas) stavebník dokládá, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky pozemků a staveb, ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své námitky do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni (takže v žádném případě nelze vlastníky sousedních nemovitostí  obejít).
Povolování staveb řeší stavební úřad na MČ Praha 12 v režimech dle stavebního zákona. Autoři článku evidentně zaměňují projednávání stavby (jakékoliv) řízené stavebním úřadem a projednávání stanoviska MČ k předložené studii (záměru investora).
 
K dalším úvahám, kdy pisatelé pochybují o správnosti postupu zástupců MČ Praha-Libuš, uvádíme následující výňatky ze zákona. Postavení účastníků řízení je stanoveno v ust. § 109 stavebního zákona, kde je specifikováno a stanoveno, kdo je a kdo není účastníkem stavebního řízení. Stavební zákon nepřiznává obci postavení účastníka stavebního řízení, jak to činí v případě územního řízení. V rámci stavebního řízení má obec postavení dotčeného orgánu. Ust. § 112 stavebního zákona ukládá stavebnímu úřadu povinnost oznámit zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a také všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Účastníci mají právo uplatnit své připomínky a námitky. Vzhledem k tomu, že stavební řízení je ovládáno zásadou koncentrace, mohou tyto námitky však uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost je povinen stavební úřad účastníky upozornit. Jelikož od místního šetření, popřípadě též od ústního jednání, může stavební úřad upustit, pokud jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, pak musí určit, do kdy mohou účastníci uplatnit námitky, a upozornit je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Takto určená lhůta nesmí být kratší jak 10 dní.
Hodnocení průběhu Zastupitelstva MČ Praha Libuš je popsán autory článku velmi subjektivně s patrností vlivu emocí a neshoduje se ze zápisem z tohoto jednání, který byl ověřen určenými a hlasováním zvolenými ověřovateli zápisu. Předmětný zápis je uveřejněn na stránkách MČ Praha-Libuš k  nahlédnutí všem občanům.
Na závěr uvádíme, že oba zmiňované přípisy podepsané obyvateli ulice Výletní, neobsahovaly základní náležitosti petice, a navíc se vztahovaly k variantám č. 1 a 2, s kterými MČ nesouhlasila.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že bylo postupováno v souladu se zákonem.

<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4

Kontakt: 604 273 968 - ing. Lenka Koudelková, kjunior@centrum.cz

  

Klub Junior volnočasových aktivit je pestré otevřené centrum, které nabízí zájmové vzdělávání v oblasti hudební, jazykové, sportovní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež - odborní lektoři s víceletou praxí však pracují se všemi věkovými kategoriemi. Aktuální nabídku jednotlivých zájmových oborů, kurzů a kroužků (www.klubjunior.cz) nabízíme všem zájemcům bez ohledu na míru talentu či dispozic - naopak vycházíme vstříc dětem i mládeži se specifickými potřebami vzdělávání.

Naše pravidelná týdenní činnost je doplněna atraktivní víkendovou nabídkou, kterou připravujeme ve spolupráci s humanitárním sdružením Protebe (www.protebe-hs.wz.cz) a je opět určena všem zájemcům bez rozdílu věku.

Vedle pravidelné celoroční činnosti, která probíhá od září do června běžného školního roku, pořádá Klub Junior v období letních prázdnin také dva typy letních dětských táborů - příměstský LDT (červenec) a dva mimopražské LDT (červenec, srpen).

 

Lenka Koudelková

<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM PROSINEC 2009

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

4. 12.

Veřejná prezentace

Integračního projektu MČ Praha-Libuš

Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš

Klub Junior, Na Okruhu 395/1

Určeno pro širokou veřejnost

Od 17 do 19 hodin

9. 12.

Vánoční koncert

Ženský pěvecký sbor Nashira a žáci Emy Máchové

Kaple Thomayerovy nemocnice v Krči

Od 18.30 hodin

10. 12.

Veselé divadelní představení:

Domek plný pohádek

MC Kuřátko, Na Okruhu 395/1

Prosíme předběžnou registraci

Od 16.30 hodin

12. 12.

I. reprezentační ples Vyšehradských včelaříků

Ve foyeru KC Novodvorská

19.30 hodin

16. 12.

Přednáška: Proč jsou šťastné děti zdravé.

Vývojová fáze kojenci a batolata

MC Kuřátko, Na Okruhu 395/1

www.kuratko.mistečko.cz

Od 20 hodin

17. 12.

Vánoční hvězda

Stánky a vystoupení

ZŠ Meteorologická

Od 16 do 18 hodin

17. 12.

Adventní podvečerní vyprávění:

Jak žije vietnamská komunita u nás II.

Zasedací místnost ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664

Určeno pro širokou veřejnost

Od 18 hodin

17. 12.

Vánoční jarmark

 

Škola SPMP Modrý klíč

Smolkova 567/2, Praha 12

Od 14 do 18 hodin

18. 12.

Vánoční besídka ZŠ L. Coňka

Hudební, taneční dramatizace pohádky

Klub Junior, Na Okruhu 395/1

Od 18 hodin

21. 12.

Vánoční jarmark

 1. - 5. třída a školní družina

ZŠ L. Coňka

Od 14 do 17 hodin

27. 12.

Víkendy pro celé rodiny

Pořádá Protebe, o. s.

www.protebe.webnode.cz

Mozolov - vánoční prázdniny pro děti, rodiče i prarodiče

Zdenka.kapicova@quick.cz

27. 12. 2009 -1. 1. 2010

9. 1.

Maškarní odpoledne

Pořádá ZŠ Meteorologická a ŽZ Libuš

Tanec v maskách v tělocvičně ZŠ Meteorologická

Od 14 do 16 hodin

 

Připravila Renáta Sobíšková


<< nahoru

ikonka MC KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Příspěvek: 30 Kč nebo  200 Kč (10 návštěv), Montessori program 50 Kč. První návštěva zdarma.

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30 - 12 hod.

  

F     Během prosince proběhne mezi rodiči opět dotazníková akce o vaší spokojenosti s naším programem a službami formou krátkého dotazníku. Předem děkujeme za vaši spolupráci.

F     Drobné časové změny v programech Montessori herny naleznete na našem webu.

F     Maminky mohu během prosince na tyto akce přinášet ochutnávku svého vánočního cukroví, za svoji nášvětvu v centru obdrží malou pozornost.

F     Upozorňujeme, že MC Kuřátko bude od 21. 12. 2009 uzavřeno. Budeme se na vás těšit opět v pondělí 4. 1. 2010.

 

Letošní adventní čas bude v Kuřátko opět v duchu staročeských Vánoc: s dětmi si můžete prohlédnout betlém, aranžmá ve džbánu, řetězy ze sušených plodů, textilu, papíru, bílé vystřihovánky a jiné aktivity.

  

PROSINEC 2009

7. 12.             pondělí             Divadélko  - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

8. 12.    úterý             Perníčky netradičně - z kerahmoty!

9. 12.    středa              Zdobení vánočního Kuřátkového stromečku.

10. 12.             čtvrtek             Vizovické pečivo a jiné - vymodelujeme si jednoduchou rybičku a jiné motivy.

10. 12.             čtvrtek od 16.30 hod.  Domek plný pohádek -  veselé divadelní představení se soutěží pro děti a jejich rodiče. Hodina příjemné předvánoční zábavy! Z organizačních důvodů prosíme o vaši předběžnou registraci  e-mailem či přímo v centru. Příspěvěk: 50 Kč na osobu (rodič či dítě od 1,5 roku).

14. 12.             pondělí             Zpívání s kytarou aneb Vánoce se blíží...

15. 12. úterý             Vánoční ladění - výroba (ne)tradičních ozdob.

16. 12. středa             Vánoční ladění - svícen z jablíček a pomeranče.

16. 12. středa od 20.00 hod.             Přednáška Proč jsou šťastné děti zdravé (vývojové fáze kojenci a batolata): beseda na téma vztahu našeho fyzického a duševního zdraví z pohledu vývojové psychologie a celostní medicíny (K. Pazderníková). Doporučujeme!

17. 12.             čtvrtek             Vánoce v Kuřátku: malé předvánoční rozloučení, hudba, zpěv, dárečky a překvapení.

 

Přejeme vám rodinnou pohodu, šťastné prožití vánočních svátků a klidné vykročení do roku 2010.

                                                                                                                       

Za MC Kuřátko Katka Tomešová 

<< nahoru

ikonka VÍKENDY PRO CELÉ RODINY

Vážení rodiče a milé děti,

Klub Junior ve spolupráci s Humanitárním sdružením Protebe vám ve školním roce 2009/2010 nabízí zajímavé víkendové aktivity, a to nejen  pro děti, ale pro celé rodiny! Humanitární sdružení Protebe, s nímž Klub Junior po léta spolupracuje, pořádá již více než 15 let víkendové a  táborové pobyty s programem, který je přizpůsoben na míru dětem již od předškolního věku, dětem s kladným vztahem ke sportu, aktivnímu pobytu v přírodě a s celým spektrem dalších zájmů. Místa našich pobytů i táborů často měníme, a objevujeme tak stále nová zákoutí naší krásné vlasti. Atmosféra našich akcí bývá často natolik emotivní, že jí podlehnou nejenom děti, ale i mnozí vedoucí. Vybrané části denního programu přizpůsobujeme přáním dětí, takže prakticky každý má šanci najít si svou oblíbenou činnost.

Aktuální nabídka:

MOZOLOV - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI, RODIČE I PRARODIČE

Oblast:

Táborsko

Termín:

27. 12. 2009 - 1. 1. 2010

sraz účastníků ve 14.00 h. v Praze-Libuši, parkoviště u konečné autobusu č. 215 - Sídliště Libuš, Dolní Břežany

návrat účastníků 1. 1. 2010 ve 12 hodin - opět na místo srazu

Ubytování:

Hotel

Věk:

5 let - neomezeně

Cena:

1800 Kč

Cena zahrnuje:

doprava, ubytování, strava, zábavný pohybový program venku i uvnitř, koupání v krytém bazénu, výtvarné činnosti, zdravotní a pedagogický dozor

Zaměření:

nabídkový program činností podle zájmu dětí, oslava příchodu Nového roku  táborák, diskotéky, promítání, fitness, stolní fotbal, stolní tenis

Kontakt a přihlášky:

Zdena Kapicová, Za Hřištěm 728, Dolní Břežany 252 41, tel. 241 410 421, zdenka.kapicova@quick.cz, 777 603 883

 

 

Informace je také možno stáhnou na internetových stránkách sdružení http://www.protebe.webnode.cz.

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU - PROSINEC 2009

Zveme srdečně naše milé seniory do klubu na tento připravený program: 

 

1. 12. Na odpoledne jsme připravili výstavku s prodejem výrobků našich šikovných žen. Přijďte se také obdivovat!

8. 12. KLUB UZAVŘEN! Večer divadlo - operní představení p. J. Břínkové na téma Vánoční souznění. Vstupenky nabízené již v listopadu jsou vyprodané, je však možné ještě zprostředkovat u p. Prchlíkové, tel. 608 511 980.

15. 12. Závěrečná rozlučka před vánočními svátky se slavnostním zakončením starého roku v našem klubu! Přijďte a přispějte svou přítomností k neopakovatelné vánoční atmosféře.

 

Všem, kteří se pro zdravotní potíže nemohou mezi nás dostavit, zasíláme mnoho krásných vánočních pozdravů a budeme se na vás těšit po uzdravení opět v novém roce, a to 5. 1. 2010, tj. první úterý v měsíci lednu.

 

Upozorňujeme milovníky knih, že knihovna je stále k dispozici, a to každé úterý i po dobu vánočních prázdnin. Přijďte i s dětmi, jistě si vyberou, učte děti ve vánočním čase lásce k četbě.

 

Na závěr roku chceme všem popřát krásnou a ničím nerušenou pohodu vánočních svátků v kruhu blízkých, ve zdraví, štěstí a vzájemné lásce, která je především součástí společných vánočních oslav i příchodu nového, ještě neznámého, roku 2010. Ať nám přinese všeho moc dobrého!

 

UPOZORNĚNÍ

V minulém čísle jsme uvedli v programu chybné datum předvánočního posezení.

Správné datum předvánoční ho posezení je úterý 15. 12.

 

 

Za výbor Klubu senior

Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka jak žije vietnamská komunita u nás II

Navazujeme na naše říjnové setkání, na kterém jsme si povídali a povídali, ale na spoustu témat se nedostalo. A tak budeme v našem povídání pokračovat. Tentokrát například o vietnamských zvycích, obyčejích a tradicích. A o mnoha dalších věcech.

Přijďte se dozvědět víc o našich sousedech, které každý den u nás potkáváte! Sejdeme se ve čtvrtek 17. prosince 200918,00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám 664.

PhDr. Pavla Jedličková                                           Nguyenová Thu Ha

za VMS ZMČ Praha-Libuš                                                     za o.s. VNCZ

„Když vidím, jak kolem mne vlečou malé parníčky obrovské prámy, musím vždycky myslet na básníka a jeho publikum. Něco vidíme často stokrát, ba tisíckrát, než to poprvé opravdu uvidíme".

Christian Morgenstern (německý básník, 1871 - 1914)


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý