Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 03/2010Kronika

ikonka MŠ MEZI DOMY - HEJ, HEJ, HEJ – MASOPUSTNÍ REJ

To byl krásný den! Předcházely ale velké přípravy. Doma se chytaly masky - s tím nám pomáhaly maminky a ve školce jsme si třídy vyzdobily společně s paními učitelkami. Také jsme si o lidovém zvyku hodně povídaly a na karneval se moc těšily. Den v maskách jsme si i s paními učitelkami opravdu pěkně užily - hry, tance, fotografování a různé soutěže. Prostě radost a veselí bylo slyšet z každé třídy. Na závěr prošel celou školkou průvod masek až k paním kuchařkám. A tam už to pěkně vonělo.

Věra Herdová


<< nahoru

ikonka POCHOD POHROM 2010

Tradiční pochod PoHrom, který proběhl letos již po osmadvacáté je každoročně pořádán naším sborem první víkend po Hromnicích. Jedná se o protažení těla po vánočních svátcích a procházku přírodou. Letošní ročník byl ve znamení sněhu, ledu a zimního počasí. Přítomná zdravotní služba, nemusela ani jednou zasahovat. Na trase plnili účastníci různé úkoly, jako je hod granátem na cíl a přechod po laně. Na malé i velké čekaly odměny za splnění disciplín. Účast byla jako každý rok velmi hojná a všem přišlo vhod občerstvení na Točné a v hasičské zbrojnici v Písnici. Pokud máte nějaké fotografie z pochodu, kterými se chcete pochlubit ostatním, rádi je uveřejníme na našich webových stránkách.

Za SDH Písnice

Martin Volkán


<< nahoru

ikonka STAROSTOVÉ ODJINUD ZASEDALI V LIBUŠI

V Praze-Libuši zasedal 10. až 12. února 2010 Výbor městských částí a obvodů Svazu měst a obcí. Za MČ Praha-Libuš se zúčastnili kromě členky tohoto výboru PhDr. Pavly Jedličkové také Ing. Lenka Koudelková a Ing. Pavel Macháček, oba zástupci starosty, a Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš.

MČ Praha-Libuš připravila několik prezentací, v nichž představila své aktivity: Ing. Štěpánka Macůrková, předsedkyně finančního výboru a strategického týmu, hovořila o Strategickém plánu MČ Praha-Libuš a úloze Strategického týmu. Na ni navázal Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš, s prezentací energetického plánu MČ. O zapojení v Národní síti Zdravých měst hovořila před starosty Iva Hájková, koordinátorka programu Zdravá Libuš a Písnice. Členové VMČO se na svém jednání zabývali postavením MČ a obvodů v agendě stavebních úřadů a územního plánování, vyměňovali si zkušenosti s praktickou aplikací nového "chodníkového" zákona a položili důraz na energetickou bezpečnost v aktualizaci Státní energetické koncepce a v jednotlivých územních energetických koncepcích. Ve čtvrtek odpoledne zavítal mezi členy VMČO SMO ČR plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel Služby Cizinecké policie, který s nimi hovořil o cizinecké problematice v České republice a také podrobně představil úkoly a rozsah působení Cizinecké policie. Na základě vystoupení pana plk. Husáka vznikla zajímavá debata, do níž se zapojila i přítomná zástupkyně Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Program byl zakončen účastí na oslavě vietnamského lunárního nového roku v Sapě - více o této oslavě naleznete na www.praha-libus.cz v sekci Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš.

Poslední den programu výjezdního zasedání byl plně věnován vietnamské problematice v MČ Praha-Libuš. Začínal pracovním jednáním s představiteli Saparia, a. s., majitelem a provozovatelem areálů Sapa a Xaverov, po němž následovala prohlídka obou areálů včetně hasičské zbrojnice vietnamské hasičské jednotky v Sapě.

PhDr. Pavla Jedličková


<< nahoru

ikonka SOKOLSKÝ PLES

V sále sokolovny na Libuši se v sobotu 30. ledna konal tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu hrál Orchestr Blažeje Zemana. Ples navštívilo 200 hostů, v tombole bylo 218 zajímavých a hodnotných cen. Akce se dle reakcí pořádajících i návštěvníků zdařila. Příští sokolský ples bude pořádat výbor jednoty v lednu roku 2011.

Výbor jednoty děkuje všem dárcům, kteří přispěli dary do tomboly.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Milí čtenáři, jako obvykle i v  březnu si dovolím ohlédnout se za několika událostmi minulého měsíce, se kterými bych vás rád seznámil.

 

26. leden. Proběhla rada městské části. Jedním z bodů byla žádost o schůzku se zástupci firmy Ropid, která má na starosti městskou hromadnou dopravu, abychom mohli konzultovat změny, k nimž došlo v nedávné době, například odklonění autobusové linky 197. Na radu přišel dále pan ing. Zrzavý, který prezentoval dopravní studii ulice K Vrtilce, a to na základě požadavku investorů, kteří pro svou plánovanou výstavbu v této oblasti musí řešit dopravní obslužnost. Jižní část ulice K Vrtilce je již dlouhou dobu problematická z důvodů, že se zde střetávají komunikace, cyklostezka a biokoridor. Je velkým problémem najít kompromis, který by vyhověl všem. Doufám, že řešení, které nabízí zmiňovaný projektant, bude vyhovovat.

 

27. leden. Na úřadu MČ proběhlo výběrové řízení na asistentku tajemníka úřadu a starosty. Stala se jí Petra Janáčková. Pevně věřím, že svým příjemným vystupováním bude přínosem nejenom pro chod úřadu, ale rovněž pro širokou veřejnost.

 

1. únor. Navštívil mne ing. Přikryl, ředitel firmy Zavos, mandátní firmy magistrátu, která provádí inženýring pro technickou vybavenost v Praze. Pana ředitele jsem pozval na tuto schůzku, abychom si ujasnili priority a požadavky a etapizaci technické vybavenosti pro tento rok. Na vysvětlenou: technická vybavenost jsou komunikace, chodníky, kanalizace, rozvody plynu, vody apod. Prioritou pro tento rok jsou komunikace Ke Kašně, Na Losách, pokračování Hoštické jižním směrem, ulice Ke Březině, ulice U Pejřárny a V Koutě. Na tento rok máme také v programu zpomalující retardéry v ulici K Lukám, U Zahrádkářské kolonie atd. Vše závisí na finančních prostředcích, které uvolní Magistrát hl. m. Prahy coby investor.

 

1. únor. Uskutečnila se schůzka s firmou Ropid - na základě naší výzvy. Zástupci firmy Ropid nám sdělili, že v rámci nařízených úspor se plánuje zrušení linky 153, která spojovala sídliště Písnice s tramvají v Modřanech. Důvodem je, že při opakovaných měřeních na této lince bylo prokázáno, že vzhledem k nízkému počtu cestujících se tato linka ekonomicky nevyplatí. Co se týče vrácení linky 197 do původní trasy, bylo nám sděleno, že nyní bude jezdit z důvodu výluky v Kunraticích (rekonstrukce komunikace okolo Šeberáku) přes sídliště Písnice. Jednání o vedení linky 197 budou dále probíhat a doufám, že naše požadavky, na kterých trváme, budou realizovány. Na lince 113 budou vynechány některé spoje během dne. Znamená to, že intervaly se nepatrně prodlouží, což mne netěší, ale uvidíme - ještě nebylo řečeno konečné slovo. Jakmile dostanu informace o definitivních změnách, budou otištěny v časopisu U nás.

 

2. únor. Navštívil mne na mou žádost ředitel Městské policie Praha 12 JUDr. Radík. Hovořili jsme o současné situaci v naší městské části a našich požadavcích, mezi které patří například navýšení počtu strážníků, čtvrtletní zprávy a statistiky. Přetlumočil jsem mu též požadavky od veřejnosti, kterých se mi dostalo přímo během kulatých stolů a dále prostřednictvím dopisů a e-mailů. Většinou se jedná o zajištění bezpečnosti a klidu, nedostatečné počty parkovacích míst u panelových domů.

 

3. únor. Navštívil jsem vedoucí stavebního úřadu ing. Majorovou. Mimo jiné jsem se dotazoval na možnost vybudování přístřešku pro libušské hasiče sídlící v čp. 81 na vozidlo a příslušenství. Podpořil jsem žádost o vydání rozhodnutí na dopravní hřiště MŠ Lojovická. Požádal jsem též o informace na základě stížnosti na firmu Lerymed, která provozuje zdravotní zařízení v ulici Mašovická v rodinném domu, na nějž bylo vydáno rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby. V současné době běží odvolací řízení. Bylo dokonce vydáno nařízení o bezodkladném zastavení nepovoleného užívání, což bylo potvrzeno i v odvolacím řízení stavebním odborem magistrátu hl. m. Prahy. Jsem osobně zvědav, jak toto řízení dopadne a za jak dlouho - vše je v kompetenci stavebního úřadu Prahy 12. Další můj dotaz byl na plánovanou výstavbu firmy Hercesa místo garáží v ulicích Zbudovská a Mirotická. Dostal jsem odpověď, že firma Hercesa doposud nepodala žádnou žádost.

 

15. únor. Proběhl kulatý stůl s veřejností na téma cyklodoprava a její rozvoj v naší městské části. Bohužel jsem se nemohl tohoto setkání s veřejností zúčastnit. Rád bych touto cestou poděkoval místostarostovi Pavlu Macháčkovi za odbornou prezentaci a všem zaměstnancům městské části, kteří zorganizovali celou akci. Velice mne mrzí, že zájem o cyklodopravu v naší městské části je velmi malý. Ukazuje to počet občanů, kteří na kulatý stůl přišli řešit cyklostezky - bylo to, bohužel, pouze pět lidí. Nevím, zda to bylo poměrně velkým množstvím sněhu, že byla tak malá účast ze strany veřejnosti, anebo malým zájmem o tuto aktivitu.

 

Na závěr mi dovolte všem poděkovat za pozornost věnovanou našemu měsíčníku. Přeji všem krásný březen, který je symbolem blížícího se jara.

 

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 18. února 2010


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

HISTORICKÁ EXKURZE

Lidice pro mnohé z nás byla jen historická událost, název. Tak to bylo do včerejšího mrazivého dne, 25. ledna, kdy naše třída 9.A společně se třídou 9.B tuto vesnici navštívily. Lépe řečeno to, co z ní zbylo. Když jsem v místním muzeu viděla vše to utrpení nevinných lidí, dopisy hladovějících dětí a fotky zničených domovů, přebíhal mi mráz po zádech, asi jako všem. Exkurze nás provedla od běžného a poklidného života tehdejších Lidic, přes katastrofickou událost, kde Němci vypalovali domy, vraždili muže, ženy odváželi do koncentračních táborů a děti posílaly do plynu, až po rozhovor s přeživšími obyvateli.

Na závěr, po návštěvě muzea a počítačů, kde jsme si prohlíželi tehdejší fotografie, jsme se prošli po bývalém území Lidic, kde jsme viděli hrob mužů, sochy dětí, tedy pomník a mnoho dalšího. Myslím, že to byl velmi zajímavý a poučný výlet.

Kateřina Cibochová, 9.A

 

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Školní kolo této olympiády proběhlo v lednu. V mladší kategorii se zúčastnilo osm žáků 6. a 7. tříd a ve starší kategorii soutěžilo šest žáků z 8. a 9. ročníků. Soutěž měla dvě části - poslech a ústní část. V první části soutěže si žáci vyslechli neznámý text a pracovali s otázkami k textu. Ve druhé části se žáci nejdříve komisi představili a pak si losovali jednotlivá  konverzační témata. Komise hodnotila především  plynulost projevu, rozsah slovní zásoby, správnost a schopnost rozvinout konverzaci. Všichni soutěžící se úkolu zhostili velice dobře. Byli nejen připraveni, ale také jejich schopnost konverzovat byla velice dobrá.

V obvodním kole budou naši školu reprezentovat Valentýna Janů a Tomáš Nguyen Cong Hoc. Blahopřejeme a budeme držet palce.

 

 

BESEDA S POLICIÍ ČR

Ve středu 10. února nás navštívila Policie ČR. Nebojte se, nic jsme neprovedli, ale měli jsme besedu o kriminalitě. Byli jsme rozděleni na skupinu dívek a chlapců. Děvčatům přednášela policistka a policista. Téma přednášky bylo Jak předejít znásilnění, první část besedy jsme si více povídali o návykových látkách, po krátké přestávce jsme se dostali k původnímu tématu. Poslouchali jsme několik skutečných příběhů. Dvě hodiny utekly jako voda. Beseda byla zajímavá, ale i poučná pro nás všechny.

Adéla Pavlíčková, 8.A


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - DRUŽINA NA NÁVŠTĚVĚ

Naše početná skupina, čítající 38 členů, se vypravila autobusem na návštěvu do ZŠ Meteorologická. A důvod? Tamější paní vychovatelky nás pozvaly na společný Karneval. A tak vyzbrojeni nápaditými maskami jsme dorazili na místo určení. Tam jsme se dosytosti vydováděli se známými kamarády a značně unaveni nadšeně přijali nabízenou limonádu a báječné koblihy. Přiblížil se závěr příjemné návštěvy, rozloučili jsme se, poděkovali a vydali se tentokrát po svých zpátky do naší školy.

Hezké odpoledne! Těšíme se, že se s našimi kamarády ze ZŠ Meteorologická při nějaké společné akci opět setkáme.

Za děti a vychovatelky ŠD Písnice Marie Štaflová


 


<< nahoru

Radnice

ikonka MÍSTNÍ AGENDA 21 V LIBUŠI A PÍSNICI

VÝSLEDKY ANKETY 10 PROBLÉMŮ

10 P

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR realizuje od listopadu 2005 projekt Zdravé město (Zdravá Libuš a Písnice) pomocí metod místní Agendy 21, nástroje zacíleného na kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení, a budování místního partnerství. 

Součástí této snahy představitelů městské části o zkvalitňování Libuše a Písnice jako místa pro život je spolupráce s veřejností. Proto správa městská části zjišťuje připomínky občanů a shromažďuje jejich návrhy, které slouží jako podklad pro řešení dalších rozvojových záměrů v městské části.

Občané měli možnost určit na veřejném fóru dne 10. listopadu 2009 největší problémy, které vnímají v Libuši a Písnici. Vznikla tak sada deseti problémů-námětů neboli 10 P, jež byly zapracovány do komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice  http://dataplan.info/cz/praha-libus/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-libus-a-pisnice-2010). Sada deseti problémů byla ověřena několika způsoby: anketním lístkem umístěném v místním měsíčníku U nás číslo 12/2009 a umístěném na webovém portálu MČ Praha-Libuš k přímému vyplnění (www.praha-libus.cz) od 3. prosince 2009 do 31. prosince 2009.

  

Veřejné fórum

  

Veřejné fórum se konalo 10. listopadu v tělocvičně Klubu Junior na sídlišti Písnice. Toto veřejné projednávání rozvoje městské části, které je součástí pravidelné aktualizace komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice, se pořádá každoročně již od roku 2006. V roce 2009 se při něm diskuze zúčastnilo 70 občanů, kteří se ve výsledku shodli na dvanácti problémech-námětech, které pak mohli ještě seřadit od nejzávažnějšího po méně závažný. Každý občan mohl preferovat dva problémy nebo přidělit dva hlasy jednomu problému. Výsledek jsme otiskli v časopisu U nás 2009/12, proto zde uvádíme pouze přehledný graf prvních pěti nejčastěji označovaných problémů.

Anketa

Anketa byla umístěna na webovém portálu městské části www.praha-libus.cz na úvodní straně od 3. prosince 2009 do 31. prosince 2009. Celkem vyplnilo anketní lístek na webu 103 občanů, v listinné podobě 97 občanů. Celkově tedy vyplnilo anketní lístek 200 občanů.

 

Na anketním lístku bylo uvedeno 12 problémů-námětů, které vyplynuly z diskuze na listopadovém veřejném fóru. Záměrně nebyly na anketním lístku seřazeny dle důležitosti, kterou občané na fóru určili, aby nebyli občané ovlivněni výsledky.

Výsledky označených problémů (námětů) občany uvedených na anketním lístku (jsou řazeny prioritně):

 

Důslednost a kontrola omezení průjezdu kamionů a zón „Průjezd zakázán"

72 hlasů

Rozšířit obchodní síť s vytvořením centra služeb

61 hlasů

Zlepšit dopravní spojení ze sídliště Písnice na Smíchov a na Jižní Město

58 hlasů

Snažit se regulovat nadměrnou výstavbu

55 hlasů

Centralizovat úřad MČ na jedno místo

19 hlasů

Rozšířit kamerový systém v ulicích MČ

17 hlasů

Zkulturnit plochu mezi ulicemi Na Okruhu a Hoštická (pole)

16 hlasů

Zvýšit vzájemnou komunikaci a informovanost mezi českou a vietnamskou komunitou

13 hlasů

Zkvalitnit přístupovou cestu k MŠ Ke Kašně

11 hlasů

Zlepšit technický stav budov všech školských zařízení v MČ

11 hlasů

Vytvořit integrační centrum pro vietnamskou komunitu v Praze na území MČ

5 hlasů

Řešit území severně od panelového domu v ulici V Rohu (pole)

4 hlasy

 

Občané měli možnost uvést i problém, který na anketním lístku nebyl. Na základě této možnosti se vyjádřilo 62 občanů. Uvádíme názory občanů, které jsou řazeny dle četnosti:

 

Omezit další rozšiřování vietnamské komunity

  9 hlasů

Rekonstrukce ul. Na Losách v Písnici

  5 hlasů

Definitivně vyřešit dopravní situaci (kolaps) na Libušské ul., ul. Metorologická

  4 hlasy

Zrušit objekt Sapa

  4 hlasy

Rekonstrukci ul. Libušská v Písnici, vybudovat zvýšené přechody pro chodce

  3 hlasy

Omezit počet heren v MČ

  3 hlasy

Úprava chodníků a ulic v Písnici

  2 hlasy

Řešit nedostatek volných míst v mateřských školách

  2 hlasy

Zajistit bezpečnější přechod pro chodce u autobusové zastávky Lipovická

  2 hlasy

Vybudovat autobusovou zastávku Dobronická v blízkosti garáží

  2 hlasy

Zlepšit zimní údržbu místních komunikací

  1 hlas

Budova pošty v havarijním stavu - řešit formou pronájmu např. v novém komplexu Libušský dvůr

  2 hlasy

Užívání a distribuce drog na veřejnosti

  2 hlasy

Zamezit průjezd ul. K Lukám, velká dopravní zátěž

  2 hlasy

Špatný stav přístupové komunikace ul. L. Coňka k základní škole, chybí chodník, označení komunikace užívané dětmi

  2 hlasy

Konečná zastávka autobusu č. 113 ve staré Písnici

  2 hlasy

Úbytek zeleně

  1 hlas

Úklid - čistota komunikací, chodníků

  1 hlas

Urychlit výstavbu obchvatu Písnice

  1 hlas

Snažit se regulovat dlouhodobé parkování na veřejných komunikacích (především v obytných zónách)

  1 hlas

Podporovat výstavbu metra

  1 hlas

Opatřit autobusové zastávky č. 113 bočními stěnami

  1 hlas

Zkvalitnit cestu Ke Březině

  1 hlas

Chybí kulturní centrum (např. kino)

  1 hlas

Alespoň jeden obchod s potravinami mezi poštou a ul. Jalodvorská

  1 hlas

Parkování aut v okolí Zbudovské a Mirotické ul.

  1 hlas

Zvětšit počet volných parkovacích ploch

  1 hlas

Zabránit výstavbě výškového domu poblíž ul. Mirotická

  1 hlas

Opravit dětské hřiště pod ulicí Výletní, vyčistit a prořezat sousední svah

  1 hlas

Zkulturnit travnatou plochu u telefonní budky mezi domy Ke Kurtům a příchodem k Albertu

  1 hlas

Úklid sněhu ze sídliště podél tenisové haly po celém chodníku k autobusové zastávce

  1 hlas

Úklid kolem plotu ul. U Bazénu

  1 hlas

Radikálně změnit obsah časopisu U nás

  1 hlas

Vytvořit centrum MČ - obchody, služby, úřad

  1 hlas

 

Z veřejného fóra i ankety vyplynulo, že občané chtějí řešit vzájemné soužití s vietnamskou komunitou.

 

K plánované rekonstrukci některých komunikací v Písnice je nutno sdělit následující: Na jaře roku 2009 vedení městské části Praha-Libuš projednalo s občany Písnice, převážně obyvateli ulic Ke Kašně  a Na Losách, rekonstrukce těchto ulic. Na provedení rekonstrukcí byly v té době přislíbené finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o cca 25 mil Kč. Bohužel, vzhledem ke krizi nebyly městské části prostředky poskytnuty a v současné době jsou pouze prostředky na provizorní opravu komunikace Na Losách. Tato provizorní rekonstrukce bude provedena okamžitě, jakmile to dovolí povětrnostní podmínky a měla by tak umožnit bezproblémový provoz na několik nejbližších let. Na kompletní rekonstrukci komunikace Ke Kašně byly městské části opět hl. m. Prahou přislíbeny prostředky na rok 2010. Je nutno konstatovat, že obě rekonstrukce dalece převyšují finanční možnosti městské části, proto je nutno spoléhat na prostředky poskytnuté hl. m. Prahou.

 

Největší problémy Libuše a Písnice - náměty pro veřejnou správu

Na základě porovnání výsledků z veřejného fóra a výsledků z ankety vyplynulo, že občané vnímají jako stěžejní následujících šest problémů-námětů:

 

Důslednost a kontrola omezení průjezdu kamionů a zón „Průjezd zakázán"

Snažit se regulovat nadměrnou výstavbu

Zlepšit dopravní spojení ze sídliště Písnice na Smíchov a na Jižní Město

Rozšířit obchodní síť s vytvořením centra služeb

Zkulturnit plochu mezi ulicemi Na Okruhu a Hoštická (pole)

Centralizovat úřad MČ na jedno místo

 

Problémy, které občané vnímají a sdělují i s vlastními náměty, jsou obsaženy ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha-Libuš a Akčním plánu na rok 2010. Jsou umístěny na www.praha-libus.cz - Rozvoj MČ - strategické dokumenty.

Postupy při řešení problémů budou uveřejňovány příslušnými kompetentními osobami v  měsíčníku U nás a na webovém portálu MČ Praha-Libuš. Jejich řešení bude veřejně projednáno na veřejném fóru, které se v roce 2010 koná již 9. června.

Všem občanům, kteří byli aktivně nápomocni svými názory na veřejném fóru v listopadu 2009, a těm, kteří vyplnili anketní lístek, velice děkujeme za spolupráci. Výsledky Ankety 10 P s přihlédnutím k názorům sdělenými občany na veřejném fóru byly předány k projednání zastupitelům městské části Praha-Libuš na nejbližším zasedání, aby se zajistilo jejich řešení.

Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice


<< nahoru

ikonka ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ZA ROK 2009

MČ Praha-Libuš měla k 1. 1. t. r. 8 170 obyvatel. Jedná se tedy o malou MČ, je však specifická tím, že na jejím území se nacházejí areály Sapa a Xaverov (na území cca 35 ha), tj. centrum vietnamské komunity v ČR. Vietnamská přítomnost v MČ se však neomezuje pouze na tyto dva areály - je zde mnoho dalších vietnamských podniků, včetně restaurací, hotelů a kasin, heren. Podle odhadů MČ žije v bytech a domech cca 10 % Vietnamců.

Bezpečnostní situaci v MČ Praha-Libuš věnují státní orgány zvýšenou pozornost zejména od velkého požáru v Sapě v listopadu 2008, který na několik dní paralyzoval život v obci a omezil dopravu v celé Praze. V reakci na tento požár a na možný nárůst xenofóbních postojů vůči vietnamské komunitě a z naléhavé potřeby řešit problémy vyplývající ze vzájemného soužití a navázat vzájemnou komunikaci zřídilo zastupitelstvo městské části v dubnu 2009 Výbor pro multikulturní soužití, jehož předsedkyně začala úzce spolupracovat s Městskou policií, Policií ČR (konkrétně s Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy, s Ředitelstvím Služby Cizinecké policie a jednotlivými útvary Policejního prezidia), ČOI, MHMP, Odborem pro azylovou a migrační politiku MV ČR a dalšími institucemi.

Plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel Ředitelství Služby Cizinecké policie, a plk. Mgr. Martin Červíček, ředitel Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, opakovaně navštívili MČ Praha-Libuš a účastnili se akcí pořádaných Výborem pro multikulturní soužití a zaměřených na bezpečnost a dodržování zákonů. V květnu 2009 se uskutečnila oficiální návštěva plk. Červíčka v MČ - během setkání se starostou Petrem Mrázem byla dohodnuta konkrétní forma spolupráce. Od července 2009 pak pražská policie ve spolupráci s Městskou policií realizovala na území obce bezpečnostně monitorovací akci se zaměřením na areály Sapa a Xaverov. Díky úzké součinnosti s Cizineckou policií a podnětům od občanů zde např. Cizinecká policie zorganizovala v listopadu 2009 velký zátah, během něhož byly v několika panelových bytech objeveny a zadrženy důkazy páchání závažné trestné činnosti.

Ke zlepšení bezpečnostní situace ve vztahu k hrozbě požárů na svém území přispěla i Saparia, a. s., majitel a provozovatel areálů Sapa a Xaverov. V areálech opravila a zprovoznila hydranty a založila vlastní hasičskou jednotku, která v současné době prochází výcvikem u HZS na Praze 4.

 

Bezpečnostní situace z pohledu Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy

Velkým úspěchem r. 2009 bylo to, že dále negradovala situace v Sapě. Obava panovala především ze zimního období - s pokračující ekonomickou krizí existovalo reálné riziko, že Sapa bude přirozeným místem, kam se budou stahovat Vietnamci postižení touto krizí z celé ČR. Z tohoto důvodu byly hlídky pražské a Městské policie nasazovány hlavně před Sapou.

MČ Praha-Libuš je spravována MOP Lhotka, pod jehož území spadají vedle této MČ ještě správní celky Praha-Kunratice, Praha 12 a část Prahy 4. Na těchto územích žije cca 200 tisíc obyvatel. Z pohledu MOP Lhotka byl loňský rok z hlediska násilné trestné činnosti klidný, s výjimkou dvou vražd (jednoho Vietnamce v Sapě a jednoho občana v místním kasinu na Libušské ul.) Z další závažné trestné činnosti se v předvánočním čase jednalo ve dvou případech o domácí násilí. Tyto případy nejsou dosud vyřešeny, na násilnou osobu je uvalena vazba. MOP Lhotka poprvé v této věci řešila vykázání násilné osoby na místě.

Přehled trestné činnosti:

 • Majetková trestná činnost (krádeže, vloupání): obdobná jako v jiných lokalitách, ovlivněna převážnou zástavbou rodinnými domky, tj. s nižším nápadem a konstantní v průběhu celého roku.
 • Násilná trestná činnost (ublížení na zdraví, loupeže): výrazně nižší oproti oblastem s panelovou zástavbou. Mravnostní pouliční trestná činnost páchaná jak na dospělých tak na dětech nezaznamenána.
 • Trestná činnost pod vlivem alkoholu: u starousedlíků problémem není. MOP Lhotka však zaznamenává problémy u komunity mladých lidí (Čechů, Vietnamců, Číňanů a ostatních). Možným vysvětlením je majetkový rozmach jejich rodičů, jejich možnost předvádět se (nová silná auta, dostatek finančních prostředků) - drogy, alkohol, prostituce, noční zábava, vandalismus, poškozování zastávek MHD, sprejerství, odpadky.
 • Občané MČ Praha-Libuš si velmi stěžují na provoz kasin a heren. Velmi problematické je kasino a Rio Sport Bar na rohu Předposlední a Libušské. Občanům zejména vadí neustálý pohyb těchto lidí v nočních hodinách, o sobotách, nedělích i o svátcích, a to nejenom v této lokalitě, ale i u jejich skladu v ul. Ke Kurtům, a jejich neochota k jednání a komunikaci v případě stížnosti na nepatřičné chování.
 • Velkým problémem jsou krádeže v novostavbách (okapy, měď, stavební materiál) a krádeže a vykrádání aut: Vykradeno 227 vozidel, odcizeno 26. Celkově v Praze je ročně odcizeno cca 1800 - 2000 vozidel.

Občané opakovaně žádají zřízení kamerového systému. Lokality jsou vytipovány jak Městskou policií hl. m. Praha, tak Policií ČR. Chybí však datová síť.

Na území spravovaném MOP Lhotka založeno v r. 2009 6737 spisů: 2884 trestných činů, 1360 přestupků, 2493 spisových materiálů tz. Č.j. (spisy před zahájením trestního řízení - pověsti, žádosti exekutorů, soudů, prošetření případů pro jiná oddělení atd.). Na pokutách vybráno 316 tisíc Kč. Zatčeno 35 osob, zadrženo 214 pachatelů trestné činnosti, z toho umístěno v policejní cele 74.

Přestupková činnost: 1394 skutků, 541 občané ČR, 19 cizinci z EU a 58 cizinců mimo EU. Veřejný pořádek a občanské soužití 142 případů, majetek 127, BESIP 32.

 

Bezpečnostní situace z pohledu OŘ Městské policie Praha 12

V MČ Praha-Libuš bylo v roce 2009 spácháno celkem 720 přestupků, z toho 584 přestupků v dopravě, a to konkrétně nesprávným parkováním v 387 případech a přecházením mimo přechod v 95 případech, zákazem vjezdu nákladních vozidel ve 102 případech. Přestupky ve veřejném pořádku byly evidovány ve 136 případech a jednalo se převážně o znečištění na zastávkách MHD v 75 případech a v 61 případech o zábor veřejného prostranství.

Z hlediska teritoriálního rozložení přestupků: 2/3 odhalených přestupků je v okolí Sapy, kde je větší koncentrace lidí a vozidel.

Z celkového počtu odhalených přestupků představuje MČ Praha-Libuš klidnější část území, na kterém působí OŘ MP Praha 12.

 

Poděkování

Autorka této zprávy děkuje všem, kteří se na jejím vypracování podíleli, a to jmenovitě:

Plk. Mgr. Martinu Červíčkovi, řediteli Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy

Komisaři nadporučíku Radku Černému, vedoucímu MOP Lhotka

Vrchnímu komisaři Rudolfovi Piršelovi, zástupci ředitele OŘ MP Praha 12.

 

PhDr. Pavla Jedličková, předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš, 25. 1. 2010

 


<< nahoru

ikonka VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD

II. čtvrtletí 2010

 

Kontejnery budou přistaveny v uvedených dnech na těchto stanovištích:

6.  4. 2010          Ohrobecká, Výletní, Hoštická, K Lukám, Ke Kašně

4.  5. 2010          Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Domovině, Ke Kurtům

1.  6. 2010          Ohrobecká, Výletní, Hoštická, K Lukám, V Koutě

Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka AUTOBUSOVÁ VÝLUKA V KUNRATICÍCH

Od 16. 2. 2010 cca do května 2010 dochází z důvodu uzavírky ulice K Šeberáku ke změně tras linek 165 a 197. Linka 165 je v úseku Šeberák - Hrnčířský hřbitov odkloněna po Vídeňské ulici a Kunratické spojce. V úseku Šeberák - Hrnčířský hřbitov je v ranní a odpolední špičce pracovního dne v provozu pouze polovina spojů. Linka 197 je v úseku mezi zastávkami Jirčanská a Na Proutcích odkloněna přes zastávky U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice a U Studánky.

 

Zároveň je pro zachování spojení mezi Kunraticemi a Chodovem zavedena od 22. 2. 2010 dočasná autobusová linka 705 v trase Šeberák - Kunratice - Kunratická škola - U Tří svatých - U Kunratického lesa - Petýrkova - Chodov. Linka 705 je v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00.

 

Zdroj: Informační zpravodaj PID

 


<< nahoru

ikonka AKTUÁLNÍ VEDENÍ AUTOBUSŮ MHD

V souvislosti s ukončením šetření vytíženosti dopravních linek spojů MHD v jihozápadní části metropole společností Ropid v říjnu loňského roku obdržela městská část Praha-Libuš na počátku letošního roku definitivní výsledky tohoto šetření. Na jejich základě se v lednu t. r. uskutečnilo další kolo jednání o konečné podobě dopravní obslužnosti obce.

Výsledky uvedeného dopravního šetření ukázaly oprávněnost požadavku obyvatel sídlištní zástavby Písnice (cca 3000 obyvatel) na znovuobnovení přímého dopravního propojení této lokality linkou 197 na Chodov - k poliklinice Šustova i k nejbližšímu nákupnímu centru.

Od 16. února letošního roku se tedy vrátila linka 197 do své původní čtvrtstoletí  využívané trasy z podzimní půlroční odkloněné a dopravně minimálně vytížené trasy přes Kunratice.

Od téhož data došlo dále v souvislosti s dopravní výlukou v sousední městské části Praha-Kunratice k dočasné úpravě vedení linky 165 na území Kunratic na trase Šeberák se závlekem nazpět do Kunratic do zastávky U tří svatých - Hrnčíře a dále již po vlastní trase.

 

Tomáš Janda, Centrální dispečink autobusové přepravy

Ing. Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 12. 1. do 8. 2. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 

 • Doporučuje uzavření Dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě ze dne 3. 7. 2009 ve věci úplatného převodu vlastnictví kpozemku parc. č. 429/49, k. ú. Libuš, obec Praha, a stavby komunikace umístěné na tomto pozemku mezi Marie Group, s. r. o., jako prodávající, a MČ Praha-Libuš, zast. starostou Petrem Mrázem, jako kupující. Pověřuje starostu předložením tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, kprojednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 • Nemá námitek kzáměru obce Praha k úplatnému převodu pozemku parc. č. 940/2, k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří, PREdistribuci, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na akci „Praha 4 - Libuš, TS 3182" za účelem zrekonstruování TS 3182 a nahrazení již zastaralou VN a NN technologií. Pozemek parc. č. 940/2 vk. ú. Libuš, obec Praha, je uveden na LV 461 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 1. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje darovací smlouvu sOndřejem Staškem na cisternovou stříkačku.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o poskytnutí služeb - sběr použitého textilu pro humanitární účely - sfirmou Diakonie Broumov, se sídlem Husova 319, 550 01 Broumov - Velká Ves.
 • Schvaluje dle písm. b) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění platných předpisů Organizační řád Úřadu městské části Praha-Libuš súčinností od 1. 3. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Stanovuje dle písm. d) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění platných předpisů, celkový počet zaměstnanců MČ Praha - Libuš zařazených do úřadu městské části súčinností od 1. 3. 2010 na 26.
 • Souhlasí snavrhovanou přístavbou rodinného domu čp. 46, k. ú. Písnice, ul. Na Konečné, Praha 4 dle projektu Ing. Petra Jurajdy z 10/2009.
 • Souhlasí snavrženou úpravou komunikace KVrtilce, předloženou na dnešním jednání firmou Dipro, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje mandátní smlouvu na výuku anglického jazyka sMgr. Marií Havránkovou. Souhlasí snapojením zabezpečení čp. 1 (EZS) na Městskou policii HMP (PMS). Kontaktními osobami při prověřování signálu o narušení objektu budou: 1. tajemník Ú MČ Tomáš Hejzlar. 2. starosta MČ Petr Mráz.
 • Schvaluje smlouvu o poskytování poradenství sfirmou State Administration Consulting s. r. o.
 • Vyhlašuje Programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci Projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2010.
 • Schvaluje dohodu o splátkách s English Internatioal School Prague, s. r. o., Brunelova 960/12, 142 00 Praha 4 - Libuš.
 • Schvaluje kupní smlouvu na dvě mobilní buňky s English Internatioal School Prague, s. r. o.
 • Schvaluje seznam požadavků na žádosti o investiční dotace HMP vroce 2010 - pro 1. kolo vyhodnocování: 1. MŠ KLukám - výměna oken a zateplení - 5000 000 Kč, 2. Klub Junior, Na Okruhu - výměna oken a zateplení - 5000 000 Kč, 3. rekonstrukce historického objektu Libušská čp. 1 - 7000 000 Kč.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka NEPOTŘEBNÝ TEXTIL SE SBÍRÁ DÁLE

Vážení občané, jak jsme vás již informovali v časopisu U nás 1/2010, byla vzhledem k problémům zrušena smlouva s firmou, která zajišťovala odvoz nepotřebného textilu z ulice K Vrtilce a K Lukám.

Jelikož chce městská část občanům i nadále poskytovat tuto službu, byl pro tento účel zakoupen kontejner z prostředků MČ Praha-Libuš. Kontejner je již nyní přistaven ve dvoře (za poštou) na adrese Libušská 1, kde je možné nepotřebný textil odkládat v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Mimo tuto dobu a soboty a  neděle je dvůr uzavřen. Odvoz  textilu bude vždy po naplnění kontejneru zajišťovat firma Diakonie Broumov, se kterou byla smlouva na svoz uzavřena.

Kontejner je označen samolepkou SBĚR použitého textilu pro humanitární účely. Je zde také uvedeno, jaké věci je možné darovat s prosbou, aby bylo vše zabalené v igelitových pytlích. Nově je možno také odevzdávat nepoškozenou obuv.

 

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

VYUŽÍVEJTE LINKU 197

 

Milí spoluobčané, jistě jste si všimli, že od 16. 2. 2010 se změnily trasy linek číslo 165 a 197. Linka 197 začala dočasně zajíždět do stanic U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice a U Studánky (jen na znamení) a dále pokračuje na Chodov. Vznikla nám tak znovu možnost „rychlodopravy" na Chodov a do jeho okolí z oblasti sídliště Písnice, jako tomu bylo do 31. 8. 2009. Žákovské zastupitelstvo vás proto vyzývá, abyste pokud možno využívali tuto linku zvláště v úseku Sídliště Písnice - Chodov, protože by Ropid získal podnět k znovunavrácení linky 197 do původní trasy nebo zavedení jiné linky, která by tuto trasu obsluhovala.     

Druhou výhodou je, že cesta na Chodov trvá ze Sídliště Písnice jen 11 minut a v ranní i odpolední špičce jezdí autobusy na Chodov každých 15 minut. Doufáme, že této nabídky využijete... Čas máme přibližně do konce května.

             

Za ŽZ Martin Šrámek


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (6)

DĚDICTVÍ MAJETKU A DLUHŮ

Víte, jak je to se zděděním majetku a dluhů? Dědictví může přinést majetek, ale také dluhy. Pokud je poměr majetku a dluhů příznivý, není co řešit. Co ale dělat s dědictvím, když dluhy významně převyšují majetek? Dědicové ze zákona i ze závěti se mohou rozhodnout, jestli dědictví přijmou. Není to ale tak, že by se mohli rozhodnout, že odmítnou dluhovou část dědictví a aktiva si nechají. Platí zásada ber, nebo nech být. Ale jako celek. To znamená, že dědictví mohu přijmout, nebo odmítnout tak, jak leží.

Obvykle dědictví nebývá zatíženo dluhy, protože většinou se dědí po starších lidech. Ti už mívají závazky vyrovnané a zanechají po sobě zpravidla jenom majetek. Jsou ale případy, kdy dojde k nečekanému úmrtí např. při autonehodě, a potom může dědictví zatížené dluhem přinést velké starosti.

Pokud si berete dluh, přemýšlejte o tom, jestli vaši dědici budou schopni dluh splácet.

Pro názornost si představte, že stojíte před rozhodnutím přijmout, nebo odmítnout jedno z následujících dědictví:

1. Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na nemovitost a v aktivech nájemní dům, jehož výnos pokryje splátku dluhu a ještě zbude na údržbu domu.

2. Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na nemovitost a v aktivech dům, ve kterém bydlíte. Váš příjem ale na splátky nestačí.

3. Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na podnikání, které se nepovedlo, a v aktivech rodinnou usedlost, která se dědí z generace na generaci a máte k ní silný citový vztah.

Tip pro vás:
Před zadlužením přemýšlejte o tom, jakou máte představu o dalším osudu Vašeho rodinného a osobního bohatství. Pokud dluhy nejsou zajištěny pasivním výnosem z majetku, lze je zajistit u pojišťoven.

  

František Friš, E-konzultant

 


<< nahoru

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE - FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (10)

ULICE NA MOČÁLE

  

Staré fotografie

Desátý snímek z minulosti našich obcí uzavřel (v časopisu U nás 2010/1) sérii historických fotohádanek. Našim čtenářům však rádi prozradíme už teď, že z dějin Libuše a Písnice připravujeme další zajímavosti. A v některém z následujících čísel časopisu U nás se soutěžní fotohádanka opět objeví.

Rád bych poděkoval všem, kdo poskytli z rodinných alb a fotosbírek své fotografie, a rovněž spolutvůrcům jednotlivých článků za vstřícnost a ochotu! Poděkování patří také vám, kteří jste napsali svůj tip, neváhali a hádali!

I nadále pokračuje hledání fotografií z historie naší městské části a jejího okolí. Zvláště zajímavé by bylo objevení snímku lesního divadla nebo kluziště v Písnici. Oboje nedaleko současného psího cvičiště. Na Libuši schází fotografie koupaliště, které bylo nedaleko školy, nebo místa zvaného Na rybníčku před postavením prodejny, která dnes nabízí autodíly.  

 

Vyhodnocení

První správnou odpověď na soutěžní otázku, která se ptala na název ulice, popř. rok pořízení snímku, zaslal p. Mgr. Gustav Vodrážka. Nejobsáhlejší odpověď jsme pak obdrželi od pana Romana Šťastného, který napsal: „Snímek je pořízen od křižovatky Libušská-Předposlední od plotu pana Klápy. Pořízení tohoto snímku bylo v době, kdy se ulice ještě jmenovala Smetanova, a hádám, že byl pořízen začátkem sedmdesátých let. Na konci této ulice se nachází miniservis Štefan Vido a v první třetině ulice se nacházela již bohužel zavřená vinárnička U Dragouna." Děkujeme i za zaslání aktuální zimní fotografie místa, kterou zde rovněž publikujeme.

 

Název Na Močále

Dnešní název ulice Na Močále, který byl v době vyfotografování soutěžního snímku již platný, vychází z polohy. Jde o místní jméno, jehož vysvětlení můžeme pravděpodobně hledat v souvislosti se sousedící ulicí Na Jezerách. Ta přímo odkazuje na pomístní jméno „Jezero", které je doloženo již koncem 16. století! Zmiňuje se o něm Cyril Merhout s odkazem na archiv Národního muzea a zprávy o rodě Hyzrlovském. „Jakýsi Křtěn ze vsi Krče, která tehdy patřila dílem kostelu sv. Havla v Praze, posekal v roce 1589 velikou louku „Jezero" u Libuše. Jan Hyzrle zle se pohněval a pohnal úředníky a všechnu obec kostela sv. Havla před zemský soud. Ale zde Křtěn zapíral a tvrdil, že neučinil panu Janovi škody za pět kop grošů, a jestli prý nějakou louku posekal, byla to krčská." (Jan Hyzrle byl v té době majitelem Kunratic.) Ať už to bylo tehdá jakkoli, my víme, že se jedná o obrovskou, dnes stále více zastavovanou louku či snad pole, mezi Krčí, Zelenými domky, Kunraticemi, Libuší a Jalovými dvory, kde právě ulice Na Jezerách a Na Močále najdeme. Lze si představit, že louce se říkalo „Jezero" právě pro výskyt močálů. Podobné vysvětlení pak bude mít zřejmě i nedaleká ulice K Jezírku i pomístní název Na Rybníčku. Všechna tato místa totiž k „Jezeru" přináleží. Jejich názvy stejně jako další pomístní jména nám připomínají, jak vypadala Libuš a Písnice našich předků.

(Vysvětlení názvu ulice vychází z úvahy na základě současně dostupných a známých informací.)

 

 

Roman Šťastný

Matěj Kadlec


<< nahoru

ikonka PŘEDŠKOLÁCI V LOJOVICKÉ

Kdo si hraje, nezlobí.

 

V naší Mateřské škole Lojovická jsme založili Klub předškoláka. Zaměřili jsme se na důkladnou přípravu předškolních dětí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu v 1. ročníku základní školy.

S dětmi pracujeme takovým tempem, aby je práce zaujala a zároveň jim pomáhala v jejich rozvoji. Klub pro ně přichystal hlavně rozmanitost. Dovolím si jen lehce nastínit, co vše mohou šestileté děti v Klubu předškoláka při MŠ Lojovické „ochutnat".

1. Všichni předškoláci mají možnost se seznámit ve výtvarném kroužku s netradiční výtvarnou technikou, kde se jim věnují paní učitelky Holerová a Böhmová.

2. Vztah k ekologii a k přírodě považuji za nesmírně důležitý pro další život nás i našich dětí. Jsem ráda, že paní učitelka Klášterková, která má k přírodě blízko, s láskou své vědomosti a znalosti dětem předává při ekologicky zaměřených vycházkách.

3. Poznat krásy našeho hlavního města, vycházet z historie a tradic, je i pro nás dospěláky poučné. Paní učitelka Fáberová se pilně připravuje na každou vlastivědnou vycházku. Mám radost z toho, že podobné úsilí přípravě věnují i samotní doprovázející rodiče. Odměnou jim pak je blažený pocit při předávání těchto znalostí dětem vlastním i jejich kamarádům. My zjišťujeme, jak šikovné, chytré a pedagogicky talentované mámy a táty ve školce máme.

4. Pyšnit se můžeme „vyučováním" předškoláků s paní učitelkou Kucínovou, učitelkou ze základní školy. Obrovskou devizou je zde její celoživotní praxe na prvním stupni ZŠ. Zde jsou cíleně a záměrně rozvíjeny schopnosti a dovednost dítěte tak, aby přechod z mateřské do základní školy byl pro dítě méně obtížný, dítě bylo vyzrálejší a připravené na plnění náročnějších úkolů a požadavků ve školním roce.

5. Paní učitelky Klášterková a Böhmová se významnou měrou podílejí na sportovní přípravě předškoláků v tělocvičně základní školy. Naše předškoláky už nezaskočí prostor velké tělocvičny a její vybavení, dokážou si to prostě pěkně užít.

Předškoláci se v MŠ Lojovická opravdu nenudí a na zlobení není čas, když vezmu v úvahu, že mají ještě možnost se realizovat při plavání a bruslení, angličtině a flétně, v hudebním kroužku a při keramice.

Myslím, že od září děti udělaly velké pokroky a že naše i jejich snaha jim pomáhá se připravit na velkou, opravdickou školu.

 

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická 557, Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI - TATRY PŘED 40 LETY A DNES (1)

Poměrně rozsáhlý příspěvek nám prostřednictvím Klubu Senior poslal ing. Vladimír Kameník. Netýká se ani naší městské části ani prvořadě činnosti klubu, ale literárně jej v redakci považujeme za natolik kvalitní, že jsem rád přistoupil k jeho redakční úpravě (tím spíš, že se sám stále cítím jako Čechoslovák) a příspěvek vám nabízíme na pokračování. Pan Kameník jezdí do hor od 60. let, nejdříve poznal v těch šťastných letech Alpy, pak se hranice takřka neprodyšně uzavřely a on mohl poznávat jen hory slovenské, rumunské a bulharské...

Jiří Brixi

  

ROHÁČE

V Západních Tatrách a jejich nejzápadnější části - Roháčích - na Slovensku to před 40 lety vypadalo podobně jako v bulharských Rodopech (za celý den pěší túry jsme tam nepotkali jediného člověka a za 50 km jízdy samými lesy po mizerné prašné silnici jediné auto).

Roháče jsme navštívili poprvé v červenci 1970. Předtím vládlo na Slovensku asi 14 dnů studené a deštivé počasí a na horní Oravě byly hlášeny povodně. Jaké bylo naše překvapení, když byly hřebeny Roháčů bílé, Roháčskou dolinou hučela rozvodněná řeka z tajícího sněhu. Do Roháčské doliny se jede údolím řeky Oravy od jejího ústí do Váhu, asi po 60 km se ve vesnici Podbiel odbočí vpravo, po asi 10 km se projelo tehdy malou vesničku Zuberec a po dalších asi 7 km se projede úzkou soutěskou do Roháčské doliny. Sama dolina je dlouhá asi tak 7 km, široká 2 km a je lemována kolem dokola hřebeny strmých hor (Roháčů), vysokých 1800 až 2100 m, v závěru doliny vévodí nápadně strmý a vysoký skalnatý štít s vrcholem rozděleným hlubokou puklinou - Ostrý Roháč (2084 m).

Zvláštností Roháčské doliny jsou velmi chladné noci. Na tehdejší turistické mapě byly sice značené trasy, ale ve skutečnosti to byly téměř neznatelné pěšinky zarostlé klečí a hustým křovím. Tábořilo se na začátku doliny „na divoko", žádné kempinky nebo tábořiště v celých Západních Tatrách tehdy neexistovaly. Na tábořišti bylo umění najít kousek rovného terénu na postavení stanu.  Večer jsme se tak do 22. hodiny museli hřát u ohně, jinak bychom se klepali zimou, a pak to chtělo rychle skočit do stanu a zavrtat se do spacáku, aby z nás teplo nastřádané od ohně nevyprchalo. Další den jsme se vypravili k Roháčským plesům. Museli jsme přebrodit rozvodněnou řeku. Vody v ní bylo asi do pasu, ale člověk neměl šanci řeku přebrodit, tak prudký byl proud. Tak jsem se svlékl, manželku, která, měla všechno ostatní navěšeno na sobě, jsem si posadil na záda jako zátěž, přebrodili jsme úspěšně ledovou řeku a já jsem pak musel asi půl hodiny na slunci rozmrzat... Nahoru na hřebeny jsme se odvážili až třetí den.

Opravdové dobrodružství jsme zažili na Ostrém Roháči, když jsme se chtěli dostat přes puklinu asi 20 m hlubokou a více než 2 m širokou. Musela se přeskočit. Na rozběh bylo jen asi 5 m... Oběma se nám přeskok podařil. Následovala další „zrada", 15 až 20 m vysoká a téměř kolmá skalní stěna, po které se muselo vylézt. Vrátit se nešlo, na rozběh ke zpětnému přeskoku nebylo místo. Naštěstí je stěna dost členitá, samá puklina a výstupek, takže bylo po čem šplhat. Dnes jsou tam řetězy a přes puklinu lávka.

Dost nebezpečné jsou také hřebeny hor Hrubá Kopa, Tri Kopy a Baníkov (nejvyšší hora Roháčů, 2178 m). Na jižní straně je vidět do Žiarské doliny, kde ve velké hloubce byl vidět malý červený čtvereček - střechu Žiarské chaty. Hřeben spadá dolů téměř kolmou asi 100 metrovou skalní stěnou, na severní straně směrem do Roháčské doliny jsou hladké skalní plotny pod úhlem kolem 50 stupňů, asi tak jako velmi strmá střecha. Takových úseků je tam řada, přelézt se daly jen plazením po břiše a ručkováním po hraně propasti. Vestoje, ani s velmi dobrými a přilnavými gumovými podrážkami, se tam na nohou člověk neudrží. Velmi namáhavé lezení. Dnes jsou tam také řetězy.

Pokračování příště

 

Vladimír Kameník


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (8)

ŠŤASTNÝ DEN

  

Ahoj lidičky. Jsem potěšena, že se opět setkáváme. Venku je hodně ošklivě, a proto jsem moc ráda, že mohu strávit pár chvilek s vámi a povyprávět vám další novinky za uplynulý měsíc.

Opět to byl velice rušný měsíc se spoustou změn. Jeden den byl ale nadmíru šťastný. Trochu se nejdříve vrátím zpátky v čase, abyste pochopili pointu. Když jsme se totiž minulý měsíc vracely z Moravy, měly jsme všechny nádherné nové náušnice, o kterých jsme již psaly. Na D1 jsme ale dvakrát stavěli a hledali přebalovací pult. Když jsme stavěli podruhé, mamka si všimla, že Marťa nemá jednu náušnici. Po příjezdu domů mamka vyndala sedačky z auta, prolezla ho, sundala i potahy ze sedačky, ale náušnice nikde. Taťka byl také neúspěšný. Náušnici jsme tudíž už považovali za ztracenou s tím, že zůstala někde na D1. Dvacátého šestého ledna jsme jeli do Motola na kontrolu. Šťastně jsme hned na poprvé zaparkovali a navíc blízko vchodu, což není nikdy jednoduché.. A dobrým zprávám neměl být konec. Když taťka vyndaval Marťu ze sedačky, ležela přímo v sedačce ona ztracená náušnice. Všichni měli ohromnou radost, ale největší měla babička, která ji málem obrečela. Taťka si pak vzpomněl, že když odhrabával sníh kolem auta, přendaval pak stínítka z kufru zpátky na zadní boční okna a zřejmě tam náušnice byla zaháknutá a spadla do sedačky. V tom spěchu, jak nás rodiče ráno nakládali, si toho nevšimli. Další dobrá zpráva byla, že jsme prošly kontrolou a byly v naprostém pořádku.

Poslední dobrou, ale záhy špatnou zprávou bylo, že jsme se definitivně naučily vylézat z postýlek. Lezly jsme k sobě na návštěvu :-) Já jsem ale začala takto navštěvovat Mišku už ve dvě ráno a většinou tak, že jsem na ni skočila, takže z toho rodiče moc nadšení nebyli. Čtyři dny jsem takto zlobila a taťka chodil přes den jako zombie. Teď už ale zase spím celou noc. Mamka nám musela koupit nové, větší postýlky, ale protože nám chybí ještě pár centimetrů místa, zatím jsou ještě složené. Taťka bude muset vyřezat dveře:-) Už se ale moc těšíme do nových postýlek.

Třetího února jsme měly nabitý den. Ráno jsme skočily přes chodbu k paní zubařce. Vše bylo v pořádku a zoubky nám rostou jedna báseň :-) Dopoledne jsme ještě byly na osmnáctiměsíční prohlídce. Vážíme všechny skoro 10 kilo a i když je to na děti v našem věku málo, u nás je to skvělý výsledek vzhledem k porodním váhám. Měříme od 79,5 cm do 81cm, takže žádný velký rozdíl mezi námi není. Umíme už docela dost věcí, ale v něčem jsme stále pozadu. Nic si z toho neděláme, protože na to máme nárok:-) Jen Martinku poslala paní doktorka na vyšetření kvůli vyloučení křivice. Mamka z toho byla hodně špatná, ale prý je to jen preventivní, tak držte palce, ať je to vše v pořádku. Druhý den nám nabrali krev. Já a Marťa jsme měly vše v po

pořádku, jen Miška měla opět málo bílých krvinek:-( Naštěstí i přesto není nemocná a to je super. 11. února nás pak čekalo velké překvapení. Mamce přivezli balík a ta z něj vykouzlila tři nádherná červená odrážedla :-). Je to teď naše největší zábava. I když kvůli místu jen spíše popojíždíme dopředu a dozadu, ale moc nás to baví. Už aby byl sníh pryč a mamka našla nějakou plochu, kde nás může vypustit. Ještě ale musíme počkat na helmy. Bez těch nás mamka ven nepustí. Už se strašně moc těším, až budeme spolu závodit :-)

Závěrem mi dovolte opět poděkovat, tentokrát místní prodejně barvy, laky, papírnictví, která se nachází u zastávky Libuš. Darovali nám totiž šestery rukavice a i když je využijeme daleko později, jsme za ně moc rádi. I takové drobnosti nám totiž hodně pomáhají.

A dále chceme poděkovat i zdejší lékárně, která nám vždy vychází vstříc. Nejen že vždy ochotně objednají, co zrovna v jejich sortimentu chybí, ale vždy se zájmem vysvětlí vše, co vám není zrovna jasné. Navíc jsme od nich už párkrát dostaly nějakou drobnost a teď naposledy tři pěkné lžičky. Moc děkujeme. 

Tak a jsme zase na konci. Taťka už mne ale volá do vany a na to já se moc těším. Se ségrami vodu milujeme. Mějte se zatím moc hezky a budu se těšit zase příště :-)

 

 

Za trojčátka Markétka Hurníková


<< nahoru

ikonka ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO - ANKETA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2009

V prosinci jsme v ZŠ Meteorologická opětně zjišťovali, jak se děti dopravují a čím se dopravují nejen do školy. Anketa sloužila k srovnaní údajů s předchozími výsledky ankety Zdravý životní styl (před třemi roky). Odpovědělo celkem 187 žáků. Zjistili jsme, že například: dříve děti chodily do školy více pěšky, dnes děti jezdí MHD. Z ankety dále vyplývá, že děti při cestovaní více používají vlak, zatímco méně volného času tráví na kole.

Za Žákovské zastupitelstvo
Martina Exnerová


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci březnu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let a  88 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Mária Maslowská

Arnošt Kahle

Jana Adamove

Jiřina Vránová

Miroslav Mareček

Zdeňka Vrňatová

Luděk Domácí

Marta Bímová

Helena Iceliusová

Václav Lisec

Josef Peterka

Marie Větrovcová

Zdenka Arnoštová

Josef Draslar

Jiří Roubíček

Zdeňka Veitová

Zdenka Raková

Miroslava Vodrážková

Anna Lešnerová

Antonín Kadlec

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

 

Městská část Praha-Libuš

 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (52)

Z ČESKÝCH LUHŮ

Mám docela nepříjemný pocit, že ve virtuálním knihkupectví docela dost zanedbávám českou literaturu. Je to do jisté míry má chyba, nejsem asi dostatečně objektivní, jak nemusím ani toho nejlepšího současného českého prozaika. A přece, když jsem začínal rozum brát, někdy začátkem normalizace, měl jsem takové soukromé trojhvězdí nejlepších současných prozaiků Hrabal - Páral - Fuks. Dnes už (kromě Hrabala) mám priority kapánek jiné a Páral se mi svou normalizační a popřevratovou tvorbou až zošklivil, ale stále dokážu i v české literatuře najít tituly vhodné doporučení. Posuďte sami:

 

Ladislav Pecháček: Amatéři aneb Jak svět přichází o básníky

ISBN: 978-80-7388-293-8

Pro toho, kdo má raději pasivní zábavu a Kleinovy filmy natočené na videu nebo DVD, je tohle doporučení zbytečné a marné. Ale není špatné si přečíst knihu, která se od filmového zpracování obvykle trochu liší. Např. tento Pecháčkův první román z r. 1980 zachycuje jeho vlastní zážitky a zkušenosti z padesátých let, avšak pro scénář k filmu děj posunul do tehdejší (80. léta) současnosti Neotřelý pohled na svět očima studenta posledního ročníku gymnázia na malém městě, který je jen o něco chytřejší a o dost upřímnější než jeho vrstevníci, odstartoval cyklus „básnických" komedií se Štěpánem Šafránkem v hlavní roli.

 

Vladimír Kavčiak: Tlustý král Jiřík z Poděbrad

ISBN: 978-80-7388-292-1

Příběh krále, který se ve jménu míru ve své zemi zřekne snu o nové dynastii českých panovníků. Krále s upřímnou chutí vládnout moudře. Krále, který se málem stal císařem.
Příběh osobní tragédie krále Jiřího z Poděbrad je i příběhem tragédie jeho (naší) země. A tak se v příběhu láska bezmocně sváří s nenávistí, intrikami, zradou i strachem.

 

 

Milena Lenderová:Žena v českých zemích

ISBN: 978-80-7106-988-1

Nepodezřívejte mne, prosím, že jsem feminista. Ani to, ani menista nejsem. Ale objektivně musím konstatovat, že ženský svět byl po staletí světem vysloveně intimním, reflektovaným především jen výtvarným uměním, event. dobovou literaturou. Dobové archivní i jiné artefakty vypovídají o ženském jakoby nerady. Tato kniha nahlíží ženu přes témata, která se prolínají celými dějinami - partnerství, rodina, veřejný život, identita, vzdělání... Zajímavá je zde i analýza stereotypů ženství ve vztahu žena-muž a otázka ženských archetypů.

 

A připojím ještě téma, které je pro mě do jisté míry osobní. Dvakrát v životě jsem se setkal s Ivanem Medkem - poprvé jako voják základní služby těsně po jeho podpisu Charty 77, o kterém jsem já, vyjukaný voják neměl ani tušení. Všimla si toho nevinného setkání tehdejší bdělá a ostražitá kontrašpionáž a já měl tehdy víc štěstí než rozumu, že jsem se chlapcům nedostal „na lopatu". Ivan Medek zemřel, mně po něm zůstává tahle vzpomínka, a nám všem jedna ještě nevyprodaná kniha:

 

 

Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně

ISBN: 80-7215-245-9

Kniha vzpomínek významné osobnosti českého veřejného života, hudebního publicisty a organizátora, jednoho z prvních signatářů Charty 77, v 80. letech spolupracovníka vídeňské redakce Hlasu Ameriky, v 90. letech vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Ivan Medek (1925-2010) tu vzpomíná na své prarodiče, rodiče (jeho babička byla ženou malířů Antonína Slavíčka a Herberta Masaryka, tatínek, generál Rudolf Medek, byl významný legionář, básník a prozaik) a bratra Mikuláše, jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století. Vzpomínky se uzavírají shrnutím zkušeností z 90. let, kde autor načrtává drobné portréty řady významných osobností naší doby (Pavel Tigrid, Václav Havel). Knihu, doplněnou unikátní fotografickou přílohou a jmenným rejstříkem, předmluvou uvedl spisovatel Ivan Binar.

 

Pěkné počtení i v březnu přeje

jbx


<< nahoru

ikonka LUNÁRNÍ NOVÝ ROK

V neděli 14. února oslavili Vietnamci v České republice Tét Nguyen Dán, lunární nový rok. V předvečer tohoto největšího a nejvýznamnějšího vietnamského svátku v roce, ve čtvrtek 11. února, pozvala vietnamská komunita v Sapě sto obyvatel Libuše a Písnice na oslavu Tét, kterou pro ně připravila v zasedacím sále restaurace Little Hanoi.

Pozvánky byly rozeslány do každé poštovní schránky v MČ a zájem byl obrovský. Do čtyř dnů od rozeslání pozvánek se registroval stý zájemce (tj. maximální počet osob, kterým mohla být z kapacitních důvodů potvrzena účast). Naši občané hlásící se na oslavu posílali organizátorce oslavy, PhDr. Pavle Jedličkové, velmi milé maily - výběr z nich naleznete na www.praha-libus.cz, v sekci Vietnamská komunita v MČ. Vedle mailů i volali. „Například jedna paní ze staré Písnice mi po telefonu vyprávěla, jak byla dva roky v Barmě a že má k Vietnamcům pozitivní vztah, že jí je blízká jejich kultura, zvyky a vystupování. Jiná paní ze staré Libuše mi také po telefonu vyprávěla, jak kdysi, po dobu tří let, hlídala vietnamskou holčičku, jejíž rodiče pracovali na vietnamské ambasádě v Praze. Popisovala mi, jak mile, sympaticky a korektně se k ní Vietnamci chovali a jak na tu dobu stále ráda vzpomíná", říká Jedličková a dodává, že při registraci se občanů ptala, v jaké ulici bydlí. „Bylo to proto, abych si udělala menší statistický průzkum, z jakých částí naší obce je o vietnamskou oslavu největší zájem. Počet účastníků z Písnice a z Libuše byl vyrovnán, ale mezi zájemci jednoznačně převažovali obyvatelé z ulic blízko Sapy a Xaverova, tj. z ulic, které byly hodně zasaženy velkým požárem z listopadu 2008. Přesto jejich obyvatelé nezanevřeli na vietnamskou komunitu a na oslavu Tét se přišli podívat. A to je úžasně dobrý signál a podaná ruka ke spolupráci, za kterou všem těmto občanům nesmírně děkuji", vysvětluje.

Občané MČ Praha-Libuš a další pozvaní hosté - představitelé státní správy a samosprávy z Prahy a dalších měst - si nejprve v areálu Sapa prohlédli tamější pagodu, v níž pro ně byla přichystaná ukázka buddhistického obřadu. Následně probíhal v Little Hanoi pestrý a bohatý kulturní program se zpěvy a tanci. Během tříhodinového programu moderátoři postupně seznamovali hosty se zvyky a tradicemi spjatými s vietnamským lunárním novým rokem. V sále byla řada stánků s tradičními vietnamskými pokrmy, nápoji, potravinami a výrobky a s ukázkami tradičních vietnamských řemesel.

Oslavu Tét v Sapě uspořádala pro libušsko-písnické občany PhDr. Pavla Jedličková, předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš, Svaz Vietnamců v ČR, Svaz vietnamských studentů v ČR a Saparia, a. s. Kulturní program připravil Klub Hanoi a Člověk v tísni. Oslav se účastnili i členové Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR, který měl v té době v MČ Praha-Libuš výjezdní zasedání.

PhDr. Pavla Jedličková


<< nahoru

Zveme

ikonka KALENDÁRIUM – BŘEZEN 2010

 

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

4. 3. 2010 bude MČ Praha-Libuš projíždět mobilní sběrna nebezpečných odpadů.           Seznam a hodiny uvedeny na www.praha-libus.cz

Od 1. 3.

Počítačové kurzy pro každý věk

Učebna Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395

Info: tkoudy@centrum.cz ,

Tel. 603 742 612

Kurzy začínají od 1. 3. 2010

13. 3.

Dětský karneval

SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice

Libušská sokolovna

Od 14 hodin

17. 3.

První info schůzka pro zájemce o letní tábory

Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395

Tel. Ing. L. Koudelková

604 273 968

Od 18 hodin

18. 3.

Burza jarního oblečení

MC Kuřátko, Na Okruhu 395

www.kuratko.mistecko.cz

Od 9 do 12 hodin

18. 3.

Závěrečný veřejný seminář k projektu o budoucím rozvoji MČ Praha-Libuš

Tělocvična Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395

Od 17 hodin

19. 3.

Valná hromada T. J. Sokol Libuš

Sokolovna Libuš

Od 18 hodin

23. 3.

Přednáška o psychologii ve vývoji dítěte

MC Kuřátko, Na Okruhu 395

www.kuratko.mistecko.cz

Od 10 hodin

30. 3.

Velikonoční trhy

ZŠ Písnice, L. Coňka 40

603 182 296

Od 15 do 17.30 hodin

 

Připravila Renáta Sobíšková


<< nahoru

ikonka DĚTSKÝ KARNEVAL

Sbor dobrovolných hasičů Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice vás srdečně zve na obnovený Tradiční dětský karneval, který se bude konat dne 13. 3. 2010 v libušské sokolovně od 14 hodin. Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna. Losování nejhezčí masky.

Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez masek 50 Kč, dospělí 100 Kč. Těšíme se na vaši účast a vezměte sebou dobrou náladu.

 

Pavel Mráz, starosta SDH Libuš


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30 - 12.00

Příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, Montessori 50 Kč

Základní program: pondělí (hudební a rytmická cvičení), úterý (výtvarné aktivity), středa (sportováníčko, herna), čtvrtek (výtvarné aktivity), pátek (Yamaha školička, herna)

NOVINKY:

V období jarních prázdnin 1.-5. března máme otevřeno! Hlavním březnovým tématem je „jaro" a „Velikonoce". Nově nabízíme opět každou středu sportování pro rodiče s dětmi od cca 1,5 roku.

Montessori herna je otevřena každou středu a pátek od 9.30 do 12.00 hod.

Pozvánky: Zveme na oblíbenou burzu jarního oblečení (18. 3.), výrobu velikonočních dekorací z živých květin (30.3.) a přednášku o vývoji dětské psychologie (23.3.)

 

BŘEZEN 2010

1. 3.      pondělí    Zpívání s kytarou

2. 3.      úterý        Tulipány do okna

4. 3.      čtvrtek     Vyrobíme si kytičku - pro maminku či babičku 

8. 3.      pondělí    Zpívání s kytarou - básničky a písničky o jaru

9. 3.      úterý        Windowcolors aneb Malování „na sklo" - velikonoční a jarní motivy  

11. 3.    čtvrtek     Burza jarního oblečení (jednodenní 9-12 hod.), maminky si nabízí oblečení samy

15. 3.    pondělí    Divadélko, zahrajeme vás další (ne)tradiční pohádku

16. 3.     úterý       Květináče ubrouskovou technikou a jiné dekorace

18. 3.    čtvrtek     Jarní stromeček - ozdobí nám domeček (v květináči, z papíru, na kmínku)

22. 3.    pondělí   Narozeninová party: Společně s dětmi, které se narodily v březnu, oslavíme jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 777 001 719 (Tomešová) do 18. 3.

23. 3.    úterý        Psychologie ve vývoji dítěte. Přijďte si popovídat s dětskou psycholožkou
Mudr. D. Pilařovou a dozvědět se mnoho zajímavého o tom, co nás na dětech láká. Začátek v 10.00 hod.

25. 3.    čtvrtek     Velikonoční vajíčkování a jiné dekorace na Velikonoce

29. 3.    pondělí    Křeslo pro hosta - uvítáme mezi sebou zástupce MČ Praha-Libuš. Nabídneme prostor pro diskuzi a dotazy rodičů souvisejících s nabídkou služeb a potřebami rodin na území naší MČ. Nebude chybět ani obvyklý program tanců a písniček pro děti.

30. 3.    úterý        Aranžování květinových dekorací - z živých květin v květináčích. Profesionální aranžérky nám poradí, jak na to. Více info na našem webu. Přihláška nutná. Registrujte se (mail, tel., osobně v MC) do středy 24.3.2010. Cena: vstupné 30 Kč + použitý materiál (cena od 1 Kč), lze donést i vlastní dekorace.

            

                                                                                                                                  Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

S Klubem Junior letos posedmé!

  

Již sedmý ročník letních dětských táborů pořádaných Klubem Junior tradičně ve spolupráci s MČ Praha-Libuš, humanitárním sdružením Protebe, Svazem postižených civilizačními chorobami (dýchací obtíže) má letos poprvé svého sponzora - jsou jím manželé Fendrychovi z Písnice. Ač sami své děti - dnes studenty vysoké školy - na tábory již neposílají, díky jejich finančnímu daru se mohou budoucí táborové děti těšit na zářivá letní trička s logem Klubu Junior - děkujeme!

Informace pro rodiče - zájemce o letní tábory s KJ: První informativní schůzka se uskuteční ve středu 17. března v 18 h v Klubu Junior (sídl. Písnice, Na Okruhu 395/1).

Na setkání se těší                  

 

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - PROGRAM KLUBU – BŘEZEN 2010

Zveme co nejsrdečněji na akce do klubu, a to vždy v úterý od 14.00 hodin.

2. 3. Na tento den je přesunuta přednáška p. MUDr.  B. Mastné, na téma: Jarní únava - vitamín C . Velmi zajímavá  přednáška nám sdělí,  jak bychom měli se svým zdravím zacházet pro jeho upevnění. Přijďte se zase něco více dovědět!

9. 3. Toto odpoledne bude vyhrazeno pro místního kronikáře p. Češku, který v současné době pracuje na doplnění Kroniky městské části Praha - Libuš a Písnice a rád si s námi o tom všem popovídá.

16. 3. S Kamerou po Francii a Německu. Tak by se nechala nazvat návštěva p. vedoucího  z penzionu Kitty. Nyní přijíždí s mimořádnou nabídkou také odcestovat a podívat se do Francie, Německa na 5 dnů v lux. autobusu s WC, spát v lux. hotelu po dobu pobytu  s výlety po krásném Mosely s ochutnávkou některých druhů zde pěstovaných vín a jiné. Bude připraveno též promítání s ochutnávkou.

23. 3. Vyprávění našeho klubového seniora pana ing. Lehovce je vždy velmi zajímavé. Čas odpolední bude tentokráte vyplněn osobními zážitky z Kanady, kde trávil čas u svého kamaráda. Přijďte se též ocitnout na druhé straně polokoule!

30. 3. Oslava svátků velikonočních.

31. 3. - 6. 4. Odjezd některých seniorů do penzionu Kitty - Jizerské hory za odpočinkem.

6. 4.  Odpolední posezení bude doplněno vybranou četbou  o velikonocích a podobně.

13. 4.  Pro pobavení našich seniorů  budeme pokračovat  v promítání  nejlepšího baviče pana Menšíka, a to Jeho  veselé silvestry.

 

KNIHOVNA

Dále připomínáme našim velkým čtenářům převážně z řad seniorů, že na vás čeká velmi ochotný p. Nosek - knihovník a dobrý rádce při výběru nových knih ke čtení, a to každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

 

DIVADLO

Podařilo se nám zajistit vstupenky do blízkého divadla v Praze-Braníku na velmi pěkné představení S Tvojí dcerou NÉ! Představení se velmi líbilo, a proto v dalším zajišťováním pokračujeme.

Na březen jsme zajistili vstupenky na hru Prolhaná Ketty. V programu se nedalo již nic jiného vybrat, neboť jsme skoro všechno viděli a na 2 premiéry byly vstupenky již jen ve vzdálených řadách. Tedy příště až v dubnu. Vstupenky se již rozdělují, je o ně velký zájem, proto urychleně volejte na tel. 608 511 980 p. Prchlíkovou. Budou-li do 7. řady již  rozebrány, zajistíme telefonicky další. Hra se koná ve čtvrtek 11. 3. 2010 od 19.00 hodin, za 50% cenu a to 200 Kč.

 

POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU MORAVSKÉHO SLOVÁCKA

 

Srdečně zveme na dvoudenní výlet ve dnech 29.-30. 5. 2010  po krásách Moravy. Chceme vás  seznámit nejen s historii, ale i podrobněji s pěstováním, sklizni a zpracováním  hroznů na kvalitní  vína,  s plánovanou ochutnávkou při posezení ve sklípku. 

Organizační výbor pro vás dále připravil: 1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, Slavkov - zámek, Dny Slavkova a hody, oběd. Veselí n. Moravě -  Strážnice - Baťův kanál, Milotice - zámek, Hodonín - ubytování , Krumvíř - sklípek. 2. den:  Hodonín -  Masarykovo muzeum a galerie bratří Úprků - malíře a sochaře, Muzeum dobývání nafty a geologie, oběd, Mikulčice - Velkomoravská říše, Mutěnice - sklepy p. Jaroška - výroba pálenic s ochutnávkou, Brumovice - výroba krojů a suvenýrů. Předpokládaný návrat do Prahy ve 21 hodin. Celková cena činí na osobu 1 050 Kč. V ceně je zahrnuto:

cesta autobusem, ubytování  v hotelu Crystal - se snídaní, sklípek Krumvíř s večeří, výklad o vínech ve  sklípku s  bohatou ochutnávkou. Možnost zakoupení výběrových vín i v dárkovém balení!

Těm, kdo tyto naše bývalé zahrádkářské zájezdy znají a s námi rádi odjíždějí, sdělujeme, že je nutné pokud možno se ihned přihlásit, neboť se nám nedaří všechny zájemce uspokojit! Přihlášky směrujte na pí Prchlíkovou 608 511 980 za Libuš a na pí Urbanovou 261 912 404 za Písnici.

Srdečně zve organizační výbor!

Změna programu vyhrazena!

                             

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL LIBUŠ

Koná se v pátek 19. března 2010 v 18.00 hodin v sokolovně.

Prezence přítomných v 17.30 hodin.

Program:

1.         Zahájení VH a vystoupení pěveckého sboru jednoty

2.         Schválení programu

3.         Návrh a schválení komisí

4.         Úvodní zpráva o činnosti jednoty za rok 2009

5.         Zprávy náčelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti

6.         Zpráva o činnosti odboru sportu - volejbal

7.         Zpráva o hospodaření v r. 2009 a návrh rozpočtu na r. 2010

8.         Zpráva kontrolní komise

9.         Vystoupení hostů

10.       Rozprava ke zprávám a jejich schválení

11.       Volba starosty a členů výboru

12.       Návrh usnesení

13.       Schválení usnesení a závěr

 

Výbor T. J. Sokol Libuš


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý