Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 10/2010Kronika

ikonka VÝSLEDKY ANKETY 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE

Městská část Praha-Libuš je od roku 2005 zapojena do projektu Zdravé město, který v České republice zastřešuje asociace Národní síť Zdravých měst (NSZM). Společnou myšlenkou Zdravých měst je zvyšovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost a udržitelný rozvoj.

Spolupráce veřejné správy s občany

Nástrojem pomocným při plnění tohoto záměru je místní Agenda 21. Tento systém umožňuje propojení snah o kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení a budování místního partnerství.

Veškeré snahy představitelů městské části o zkvalitnění podmínek pro život místních obyvatel vycházejí z aktivní spolupráce s občany. Pro strategické záměry s výhledem na další roky, ale i pro každodenní spokojený život, je nezbytné znát názory a stanoviska občanů. Jednou z možností, jak vyjádřit své připomínky je pro občany veřejné fórum.

Veřejné fórum se v letošním roce konalo dne 6. června a zúčastnění občané se shodli na nejpalčivějších problémech, které byly zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života Libuše a Písnice http://dataplan.info/cz/praha-libus/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-libus-a-pisnice-2010-2011.

Dalším formou, jak se vyjádřit k těmto navrženým problémům byla anketa na webových stránkách městské části a vyplnění tištěné verze ankety.

Celkem přispělo svým komentářem 387 občanů. Z tohoto počtu 45 na veřejném fóru, 124 na webových stránkách městské části a 218 vyplnilo anketní lístek písemnou formou.

Anketa

Připravená anketa dávala možnost všem občanům hlasovat jak o námětech z veřejného fóru, tak i navrhnout námět jiný. K hlasování se zájemci připojili buď prostřednictvím webových stránek městské části nebo tištěné verze ankety, která byla distribuována ve školských zařízeních a zájmových a neziskových organizacích.

Na webu městské části se hlasovalo od 11. června 2010, uzávěrka byla 31. července 2010. Tuto formu využilo 124 občanů. Anketní lístek v tištěné podobě bylo možné označit do konce června a učinilo tak 218 občanů. Jednotlivé problémy byly na anketním lístku řazeny nezávisle na počtu hlasů z veřejného fóra. Občané tak nebyli ovlivněni předchozím hlasováním. Po uzávěrce ankety jsme zpracovali výsledky a seřadili problémy podle počtu hlasů.

10 problémů Libuše a Písnice

Na základě porovnání konečných výsledků z veřejného fóra a ankety bylo ověřeno deset největších problémů Libuše a Písnice.

 

PROBLÉM

Důsledně kontrolovat dodržování rychlosti, zejména v obydlených oblastech

Zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce u konečné zastávky autobusové linky č. 215

Pokračovat ve výstavbě cyklostezek

Definitivní úprava ulice Ke Kašně, včetně řešení kabelového vedení a likvidace dešťových vod

Snažit se regulovat počet heren a řešit problémy související s jejich provozem

Řešit vybudování odbočovacího pruhu do areálu SAPA

Vytvořit otevřené sportoviště při ZŠ L. Coňka

Zvýšit dohled policie nad konzumací alkoholu na veřejných místech (okolí prodejních stánků)

Zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů

Zlepšit komunikaci MČ s občany, aktuálně zveřejňovat informace (web)

 

Výsledky základem pro řešení

Výsledky zjištěné a ověřené v anketě i na veřejném fóru budou základem pro spuštění konkrétních aktivit směřujících k odstranění nedostatků a nalezení řešení k nápravě. Veřejnost bude se stanovisky kompetentních osob seznámena v měsíčníku U nás a na webových stránkách městské části.

Zastupitelům městské části bude na nejbližším zasedání předložena k projednání závěrečná zpráva se záměrem vyřešit zmíněné problémy.

Při tvorbě Akčního plánu na rok 2011 se bude vycházet z výsledků vzešlých z veřejného fóra a ankety.

Příští veřejné fórum je naplánováno na březen 2011.

Poděkování patří všem občanům, kteří se zajímají o dění v městské části a aktivně se zapojili do veřejného projednání a přispěli svým názorem i do ankety. Jejich pomoc je pro nás velice důležitá, ba nezbytná. Směřujeme ke společnému cíli zajistit klidný a spokojený život v místě, které vytváří náš domov.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka PROJEKT BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY POKRAČUJE

Žákovské zastupitelstvo Libuš ve spolupráci s MČ Praha-Libuš, Magistrátem hl. m. Prahy a sdruženími Pražské matky a Oživení uskutečnilo v práci projektu Bezpečná cesta do školy druhé mapování svých cest do školy a ze školy ZŠ Meteorologická na Libuši.

Děti označují nebezpečná místa a navrhují opatření. První mapování se uskutečnilo v roce 2007-2008 a již byla realizována řada opatření na zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Ukázalo se, že stále chybí množství úprav, aby se děti na svých cestách cítily opravdu bezpečně a aby je rodiče bez obav mohli pouštět do školy samotné. Proto během května a června 2010 mapovali žáci školy i středoškoláci ze školy G.A.P. sídlící v ZŠ Meteorologická své cesty do a ze školy. Z nového mapování vyplynula tyto nebezpečná místa:

-          Křižovatka Meteorologická x Generála Šišky x Novodvorská - nebezpečný přechod na ulici Generála Šišky u konečné autobusu č. 215, špatná viditelnost, řidiči nezastavují, požadavek na zřízení semaforu

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: přechod je umístěn na katastrálním území Modřany, správcem komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, petici rodičů ohledně zřízení semaforu vyřizuje MČ Praha 12.

 

-          Ulice K Lukám včetně okolních ulic - řidiči si zkracují cestu, aby nemuseli stát frontu na hlavní silnici, požadavek na zpomalovací prahy ke zklidnění dopravy

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: Správa komunikace patří pod MČ Praha-Libuš, která nemá dost finančních prostředků na zřízení zpomalovacích prahů v ul. K Lukám. Na základě doporučení Magistrátu HMP se budeme snažit v příštím roce opatřit komunikaci alespoň zpomalovacími polštáři (nutné projednání s Policií ČR a odborem dopravy ÚMČ Praha 12).

 

-          Ulice Libušská - směr do centra - vysoká rychlost vozidel

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: Žádáme státní a městskou policii, aby kontrolovala dodržování  povolené rychlosti na ulici Libušské a ostatních městských komunikacích.

  

-          Ulice Skalská - nevhodné umístění přechodu, auta vjíždějí do ulice vysokou rychlostí, slabé osvětlení, možnost přepadení, opuštěná místa, bezdomovci

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: V současné době Magistrát HMP realizuje posunutí přechodu v ul. Skalská, ke které se kladně vyjádřilo Žákovské zastupitelstvo Libuš. S Městskou policií Prahy 12 byly domluveny intenzivnější kontroly této lokality.

 

-          Křižovatka Meteorologická x Šátalská - chybí přechod na ulici Meteorologická

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: Přechod měl vybudovat investor stavby obytného domu Libušský dvůr. Vzhledem k tomu, že investor řádně nespolupracuje s Magistrátem HMP, zaslali jsme žádost o povolení přechodu na Magistrát HMP, v případě souhlasného stanoviska a vyřízení příslušných stavebních náležitostí bude přechod realizovat Technická správa komunikací  hl. m. Prahy.

 

-          Ulice Brunelova - vysoká rychlost vozidel jedoucích od anglické školy, nepřehledná křižovatka - vysoký porost

Komentář ÚMČ Praha-Libuš: Městská část vyzvala vlastníky okolních pozemků, aby zajišťovali pravidelnou údržbu travnatých ploch. Pozemky byly posekány a údržba bude prováděna několikrát během roku.

 

-                     Nebezpečné území pro pěší u parkoviště u školy od Brunelovy ulice - chybí chodník, přechod, dochází ke střetu chodců s auty dovážející děti do školy
Komentář ÚMČ Praha-Libuš: Eltodo, a. s., vypracuje a zafinancuje dopravní studii, která pak bude předána Magistrátu HMP k realizaci. Jedná se o území pod správou hl. města Prahy.

Daniel Rantoš, ŽZ Libuš

Iva Hájková a Anna Rusiňáková, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ POKOŘILO REKORD

Na území sedmi pražských městských částí, včetně Prahy-Libuše, se v neděli 19. září uskutečnila akce Pražské cyklozvonění, na kterou se přijelo podívat kolem tisícovky Pražanů.

Z několika míst Prahy vyrazily cyklistické pelotony, které se po slavnostní jízdě Prahou sjely na Císařské louce. Akce Pražské cyklozvonění se letos konala již počtvrté. Pořádají ji společně městské části Praha 11, 12, 13, 4, 5, Praha- Libuš a Slivenec ve spolupráci s Nadací Partnerství a s hlavním městem Praha. Městské části se v pořádání akce střídají, v letošním roce byla hlavním organizátorem Praha 5. Pražské cyklozvonění si klade za cíl propagovat dopravu šetrnou k životnímu prostředí v Praze a svým zaměřením se připojuje k myšlenkám Evropského týdne mobility. Představuje obyvatelům města síť bezpečných cyklotras pro cesty do práce, do školy i na rodinnou vyjížďku. Účastníci akce překonali v 11 hodin SEČ rok starý rekord z moravské Litovle ve zvonění na cyklistické zvonky, když v jeden okamžik stisklo tlačítka současně 387 cyklistů.       

Více na www.cyklozvoneni.cz

Výtah z TZ k akci Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka KROUPY SE STOPROCENTNÍ JISTOTOU

Kroupy, které spadly v polovině srpna v Libuši a Písnici, stále ještě ovlivňují náš život. Rozbitá okna jsou sice už zasklená, ale mnozí ještě dokončují výměnu střešní krytiny. Poškozené fasády ještě na opravy čekají. Zahrady jsou letos na podzim smutnější - bez květin. Zato některé stromy si orvané listí vyložily tak, že mají kvést už teď... Autor následujícího textu, člen Sboru dobrovolných hasičů Písnice, upozorňuje, že možnost podobné živelní pohromy se dá s využitím informační techniky aspoň pár hodin předem odhadnout.

Nedělní poklidný podvečer 15. srpna zpočátku sliboval, že se předpovědi meteorologů o silných bouřkách nenaplní. Avšak kolem dvacáté hodiny už bylo jasné, že předpověď byla přesná. Obloha nad jihozápadem věstila cosi zvláštního a rozehrála neskutečné barevné divadlo.

Jen pár nadšenců u monitorů svých počítačů, již tušilo, že toto divadlo nemusí zůstat bez následků..

A pak to přišlo... Potemnělá obloha rozpoutala běsnící živel. Blesk stíhal blesk a do silných poryvů větru s deštěm se přidaly kroupy... Zpočátku jen sem tam nějaká větší, v následujících minutách přišla sprcha krup s velikostí od několika milimetrů až po výstavní pěticentimetrové kusy. Pouliční kanalizace přestala zvládat nápor přívalového deště a voda valící se ulicemi dosahovala chvílemi výšky dvou, tří centimetrů. Po deseti minutách bylo po všem... Zběžné zjišťování škod... Pár dokumentujících fotografií...

Náhle přichází SMS zpráva na mobilní telefon... Výjezd... Dilema... Odhlásit se z výjezdu, zůstat doma a likvidovat následky? Volba je jasná... V několika minutách vyzvedáváme s Pavlem a Vlastou LIAZku, zaparkovanou po dobu rekonstrukce naší zbrojnice na Libuši, a vyjíždíme pro zbytek jednotky do Písnice.

Nyní již nechme hovořit fakta: Jednotka ve složení Martin Frank, Martin Volkán, Pavel Reinisch, Martin Novotný, Miloš Petr, Milan Kott, Ondřej Kozárik a Vlastimil Škoda vyjíždí s technikou LIAZ CAS K-25 na žádost Operačního informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ve 21:45 k případu vývratu stromu na sloup veřejného osvětlení na ulici Libušská v Písnici. Strom hrozil pádem na chodník a přilehlou komunikaci. Na místě se zjistilo, že strom nelze odstranit bez poškození sloupu veřejného osvětlení, proto byla povolána na místo plošina z firmy Eltodo, správce veřejného osvětlení, a s její pomocí byl strom odstraněn a odklizen.

Druhý výjezd směřoval do sousední ulice Ke Kašně. Obhlídkou na místě bylo zjištěno, že se jedná o vývrat stromu na rodinný dům, ve stavu, který již neohrožoval na životech a nehrozilo další poškození majetku oznamovatelky. Na místě byla dohodnuta likvidace za světla druhý den.

Na třetí výjezd byla jednotka vyslána do ulice K Lukám 25 v Libuši - prasklé okno ohrožující možným pádem chodce. Okno bylo zajištěno a předáno oznamovatelce.

Dalším výjezd směřoval do ulice Zárubova na Lhotce, kde strom spadl na komunikaci a vozidla. Jednotka za pomocí motorové pily rozřezala strom a následně zdokumentovalsa škody. Jak je tomu v mnohých případech bohužel na sídlištích, strojník byl nucen po ukončení zásahu vycouvat asi 270 metrů z důvodu neprůjezdnosti díky "skvěle a naprosto úžasně" zaparkovaným osobním automobilům.

Tím však náš večer nekončil. Po návratu na základnu členové jednotky vymetali vodu z garáže a zbrojnice, kde je uskladněný materiál. Pravděpodobně z důvodů nedodržením technologických postupů při rekonstrukci zbrojnice došlo k vytopení garáže, poškození stropu a uskladněného materiálu. LIAZka byla odvezena a opět zaparkována na dvoře místního úřadu na Libuši.

Martin Volkán, SDH Písnice


<< nahoru

ikonka PRVNÍ VYJÍŽĎKA NA KOLECH

V novém školním roce uspořádaly paní učitelky dětem ze třídy Berušek v MŠ Mezi Domy první vyjížďku na kolech.

Nejprve si Berušky zopakovaly základní pravidla bezpečnosti - vyjmenovat je celkem umí, ale dodržovat je v praxi, to dá ještě zabrat! Děti se projely na školní zahradě a pak už se odvážily do terénu uprostřed sídliště. Trénovaly především dodržování bezpečné vzdálenosti při jízdě za sebou, vyhýbání se chodcům, jízdu do kopce i z kopce s přibrzďováním, jezdit za sebou v bezpečné vzdálenosti nebo umět včas zabrzdit a nenarazit do kamaráda. Nejvíce starostí Beruškám zatím dělá jízda po pravé straně, to ještě musí trénovat. Škoda, že některé děti s námi jet nemohly - neměly totiž například  vhodnou helmu. Odměnou všem bylo razítko od paní učitelky do průkazu cyklisty. Děti je budou sbírat po celý školní rok.

Předpokladem k této sportovní činnosti je především odvaha a nadšení pedagogických pracovnic, ukázněné chování dětí a spolupráce s rodiči. Dítě musí mít předpisově vybavené kolo - správně nastavena řídítka, sedlo, lehké ovládání brzdy... a helmu. Aby helma splnila svůj účel, musí dobře sedět, nesmí ani tlačit ani padat, pak teprve chrání v případě nehody čelo, spánky a zátylek.

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka PŘEPADENA BANKA NA LIBUŠI

Krátce po deváté hodině ráno 17. září vstoupili do pobočky Komerční banky na Libuši dva maskovaní muži. S pistolemi v rukou ohrožovali zaměstnance banky a dožadovali se peněz. Poté, co jim zaměstnanci peníze dali, oba lupiči utekli. Policie po nich ihned zahájila pátrání.

 

MZ


<< nahoru

ikonka SDH LIBUŠ - VÝLET NEJEN PRO ZASLOUŽILÉ ČLENY

První zářijovou sobotu zorganizovalo Sdružení dobrovolných hasičů Libuš jako každoročně každoroční výlet určený především pro seniory z naší městské části.

 

Pořádáním tohoto výletu chceme vždy také poděkovat zasloužilým členům hasičů z Libuše za jejich dlouholetou práci pro naše sdružen i pro městskou část. Proto si velice vážíme skutečnosti, že městská část Praha-Libuš a humanitní odbor místního úřadu se tento rok poprvé prostřednictvím dotačního programu projektu Zdravá Libuš a Písnice finančně podílely na této akci.

Prví zastávkou našeho letošního výletu bylo město Třeboň a především jeho renesanční zámek, jeden z největších jihočeských zámků s renesanční zahradou, kterou založil již po začátku 17. století Petr Vok z Rožmberka. Po prohlídce Třeboně jsme se přesunuli na Zvíkov, kde je možnost navštívit hrad založený ve 13. století nebo pivovarský dvůr. Hasičský zájezd se nezapře. Téměř všichni účastníci výletu šli do pivovaru.

Poděkovat chceme všem účastníkům výletu za dobrou náladu i za občerstvení, které přinesli. Jmenovitě děkujeme panu Svobodovi, který nás svým autobusem dovezl tam a bezpečně zase zpět i navzdory menším technickým problémům, které způsobily náš návrat v pozdější večerní hodině. Alespoň se tak ukázalo, že hasiči z Libuše drží slovo – když slíbí celodenní výlet, tak je skutečně celodenní. Nejvíce však chceme poděkovat panu Kasalovi, který dříve působil jako starosta libušských hasičů, za organizaci a přípravu výletu. Pan Kasal nám každý rok dokazuje, že když chcete pracovat pro neziskovou organizaci a pro obec, na věku nezáleží.

 

Za SDH Libuš Ondřej Budil


<< nahoru

ikonka DRUHÝ PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN

Již druhý ročník akce s názvem Podzimní dětský den v Písnici uspořádala 11. září odpoledne nově vzniklá stáj Stable Donja Písnice ve spolupráci se SDH Libuš v jízdárně Jezdeckého oddílu TJ Tempo.

 

Vystoupení bez nároku na odměnu zajistili Dámy v sedle, Flamenco, Vendulka Šponarová. SDH Libuš předvedla hasičský útok a svou techniku, SDH Kunratice nabídla prohlídku techniky. Asociace samaritánů ČR předvedla vybavení sanitek, Celní správa ČR výcvik svých psů – vyhledání drog, Cizinecká policie ČR vybavení aut pro kontrolu pasů… Stable Donja Písnice na zahájení předvedla svěřené koňské miláčky a jejich práci. Hasiči zajistili pro děti i dospělé různé hry i netradiční soutěže, na které věnovaly odměny pro děti firmy Stabenfeld, s. r. o., provozovatel magazínu Pony club a DMA Praha, s. r. o., kompenzační pomůcky, CSFHO a nově i městská část Praha-Libuš v čele se starostou P. Mrázem. Něco na zub zajistily SDH Libuš a Stable Donja Písnice. Poníky pro malé děti tentokrát zapůjčila Anna Besserová – Pony škola ze Stable Donja Písnice.

Počasí se vydařilo a tak účast byla hojná. Děkujeme tímto všem sponzorům i zúčastněným za pomoc a Iloně Šternerové I2M za dekorace, návrhy a estetické provedení. A příští rok v září se opět uvidíme. Další informace a fotky na www.stable-donja-pisnice.webpark.cz nebo www.sdhlibus.cz.

 

Ondřej Stašek, velitel SDH Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Dovolte mi pozdravit všechny milé čtenáře časopisu U nás na začátku měsíce října. Vzhledem k tomu, že toto číslo vychází několik dní před komunálními volbami, rád bych vás všechny pozval do volebních místností. A jako vždy vás v následujících řádcích seznámím s několika svými postřehy.

 

Jak jste si již mohli všimnout, podařilo se částečně zrekonstruovat dům čp.1 na Libuši, kde je v současné době pošta, Centrum pro integraci cizinců a nová zasedací a společenská místnost městské části. Věřím, že se v brzké době dočkáme pokračování rekonstrukce, která by měla  soustředit kanceláře úřadu pod jednu střechu a vybudovat nové prostory pro různé služby občanům, které zde již mnoho let chybí.

 

Po dlouhé době se také podařilo v letošním roce zrekonstruovat komunikaci v ulici Na Losách ve Staré Písnici. V letošním roce by ještě mělo v Písnici dojít k opravě ulic K Vrtilce a Ke Březině. Doufám, že se podaří pokračovat v rekonstrukcích dalších komunikací v příštím roce.

 

Podařilo se rovněž získat finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na zateplení a výměnu oken v MŠ K Lukám, kde zčásti má sídlo i úřad naší městské části. Jsem velmi rád, že se podařilo budovu zateplit, protože vzhledem k typu stavby docházelo k velkým ztrátám energií, což v minulých letech znamenalo nemalé výdaje z rozpočtu městské části na provoz. V letošním roce se podařilo zateplit i MŠ Mezi Domy – tepelně izolovat obvodový plášť, a vyměnit okna. Také na tuto akci se podařilo zajistit finance z rozpočtu pražského magistrátu. Bohužel v této mateřské škole zbývá zateplit ještě jednu stěnu, kde jsou vchody do budovy, a to z důvodu, že souhlas s úpravami nevyjádřili všichni vlastníci sousedního pozemku. Dále se podařilo zajistit finanční prostředky z rozpočtu Prahy na výměnu oken v Klubu Junior v ulici Na Okruhu. Pevně věřím, že se v rekonstrukcích našich budov bude pokračovat i v příštích letech. Na naše objekty máme udělány energetické audity, které mohou pomoci při žádostech o finanční prostředky.

 

V Písnici probíhá částečná rekonstrukce a nástavba hasičské zbrojnice, na kterou se podařilo získat 600 000 korun z rozpočtu hl. m. Prahy. Nyní jsem ale dostal informace, že prováděcí firma neodvádí kvalitní práci. Celou věc osobně prověřím a doufám, že se podaří stavbu dokončit v řádné kvalitě a přijatelném termínu. Podařilo se také pro JSDH Písnice zajistit úplně nové zásahové vozidlo, které se snad podaří předat již do zrekonstruovaných prostor. Rád bych touto cestou poděkoval písnickým hasičům za jejich dosavadní práci a popřál, aby jim nové vozidlo usnadnilo jejich náročnou a záslužnou činnost. Doufám také, že i příští vedení radnice bude v rámci možností naše hasiče podporovat. Dle mého názoru je to jedna z nejdůležitějších občanských aktivit v naší městské části, protože hasiče téměř denně někdo potřebuje.

 

Po dlouhých úvahách Rada MČ Praha-Libuš schválila nákup nového uklízecího vozidla, které bude vybaveno pohonem 4x4, radlicí na odklízení sněhu, sypačem a sklápěcím zařízením, které bude využito nejen v zimním období, ale i na dopravu písku, štěrku a jiných materiálů, za což musela v minulosti městská část vynakládat nemalé finanční prostředky. Jen v minulém zimním období dle zjištění tajemníka úřadu městská část zaplatila ze svého rozpočtu za úklid sněhu nejméně 700 000 korun.

 

Ve středu 22. září proběhlo poslední řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš před komunálními volbami. Mimo jiné zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky poslední ankety 10 problémů Libuše a Písnice, ke kterým jsme pořádali již tradičně veřejné fórum. Zastupitelé také vzali na vědomí tiskovou zprávu vydanou městskou částí Praha-Libuš a ztotožnilo se s tím, že křižovatka na pražském silničním okruhu se silnicí mezi Písnici a Dolními Břežanami může být zprovozněna teprve poté, co vznikne východní obchvat Písnice.  O nezprovoznění tohoto sjezdu nyní probíhá mezi občany velká diskuse, chodí stížnosti na jeho neotevření, ale také chodí chvála na to, že otevřen není, protože lidé mají velké obavy z dalšího zhoršení dopravní situace na dnes již velmi přetížené páteřní komunikaci Libušská. V minulosti k tomuto tématu proběhlo několik setkání s veřejností, která si převážnou většinou přála uzavření zmíněného sjezdu z dálnice. S tím se také ztotožnilo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš a stvrdilo to svým usnesením. Věřme, že se v co nejkratší době podaří –možná i díky uzavření tohoto sjezdu – zajistit finanční prostředky na dlouhodobě plánovaný obchvat Písnice, který je jednou z podmínek zprovoznění sjezdu na Písnici a Břežany. Na konec zastupitelstva jsem všem zastupitelům od srdce poděkoval za jejich činnost v tomto volebním období a do budoucna popřál mnoho úspěchů.

 

Na závěr mi dovolte rozloučit se a popřát novému vedení radnice mnoho úspěchů ve volebním období 2010–2014. A samozřejmě vám, milí čtenáři a příznivci naší městské části, přeji co nejvíce prosluněný zbytek podzimu, žádné další kroupy a mnoho úspěchů v osobním životě.

 

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 23. 9. 2010


<< nahoru

ikonka NABÍDKA DO NÁRODNÍHO

Dostali jsme opět výhodnou nabídku od Národního divadla.

Přestože byl začátek školního roku, objednali jsme celkem 78 vstupenek na večerní představení hraná v budovách Národního divadla. Největší zájem byl o tituly Prodaná nevěsta, Zlatovláska a Figarova svatba.

Monika Exnerová za učitele

MERLIN

Základní školu Meteorologická navštívil 3. září pracovník záchranné stanice Merlin – Společnost ochrany dravců a sov.

Pětačtyřiceti minutový program postupně navštívily všechny třídy prvního i druhého stupně. Program byl zaměřen na ochranu (díky člověku) ohrožených druhů zvířat, ale i na domorodce ničených částí planety.

Dozvěděli jsme se i mnohem víc. Například jak rychle tají ledovce, což je údajně způsobeno

globálním oteplováním, nebo proč se hromadně kácí deštné pralesy. Seznámili jsme se i s „gurmány“, díky kterým zbytečně mizí živočišné druhy po celém světě. Součástí programu byla i ukázka některých dravců.

Sečteno a podtrženo, celý program byl moc zajímavý a záživný a plně věřím, že jeho pointu – známou i z miniseriálu České televize Živé srdce Evropy – si nejen všichni účastníci, ale i vy, vážení spoluobčané, s předsevzetím rádi vezmete k srdci: „Každý den z naší planety zmizí jeden živočišný nebo rostlinný druh, stačí tak málo abychom jej zachovali.“

Pokud byste se chtěli dozvědět více navštivte: http://dravci- sovy.hyperlink.cz/.

Ondřej Kříž, ZŠ Meteorologická

  

EXPEDICE VYDRA 2010

 Děti ze třetí a čtvrté třídy ZŠ Meteorologická strávily druhý zářijový týden v Srní na Šumavě.

Odjely na svou další školu v přírodě, tentokrát nazvanou Expedice Vydra 2010.

 Dvakrát denně absolvovaly děti plavecký výcvik. Na konci týdne plavaly a potápěly se v bazénu jako opravdové vydry. Podnikly také výpravu k řece Vydře a za opravdovou vydrou došly až k Turnerově chatě. Při skupinové práci se dozvěděly, jak vydra žije, čím se živí, jaké stopy v přírodě zanechává. Všechny děti si týden užily a domů  se vrátily jako experti na vydru.

Soňa Štefanová, učitelka1. stupně

Tato škola v přírodě se mi líbila ze všech nejvíc, protože jsme hodně plavali, dvakrát denně. Zdokonalila jsem se. První procházka byla za Vydrýskem. Druhá byla kratší, protože jsme šli do lesa stavět domečky….

Kristýnka Kopecká, 4. A

Voda v bazénu byla teplá, bazén měřil 25 metrů. Užili jsme si to. Plavali jsme po snídani a po obědě. Jídlo jsme měli velmi dobré. Spali jsme na pokojích po třech. Měli jsme prostě vše, nač jsme si vzpomněli. Potom jsme se šli podívat na vydru. Ušli jsme přes 10 kilometrů. Bylo to pěkné. Moc se mi to líbilo. Ahoj školo v přírodě!

Kristian Petřvaldský, 4. A

Hodně se mi líbila pěší túra k řece Vydře. Taky jsem se dozvěděl víc o vydře. Na poslední vycházce jsme viděli vojenský bunkr...

Honza Gálo, 4. A

Třeba jsme se šli kouknout na vydru a pár kroků od ní byl krámek. Skoro všichni si koupili plyšovou vydru… Uteklo to jako voda a jeli jsme domů. Hodně se mi stýská po plavání, ale co se dá dělat!

Jirka Konečný, 4. A

Poslední den na plavču jsme dostávali vysvědčení. Já měla kapra. Ale ze všeho nejvíc se mi líbilo, jak mě páni plavčíci hodili do bazénu.

Lucka Hatiarová, 3. A


<< nahoru

ikonka NÁVRAT DO ŠKOLY

Prázdniny utekly jako voda a už jsme zase zpět ve školních lavicích.

Pro naše nejmenší byl první zářijový den velkým mezníkem v jejích životě. Vstoupili poprvé do školy jako žáci, poznali nové spolužáky, mají nové paní učitelky, nové povinnosti. Tento den byl pro ně zkrátka velmi důležitý. V tomto duchu - tedy slavnostně - jsme také naše prvňáčky přivítali. Ráno se sešli společně s rodiči před školou, proběhlo slavnostní předání stužek a následný odchod do vyzdobených učeben prvních tříd. Děti i rodiče se seznámili s učitelkami, vychovatelkami školní družiny a s prostory školy. Doufáme že se malým školákům bude v naší škole líbit, hodně se naučí a budou se na nás s důvěrou obracet. Těšíme se také na spolupráci s rodiči a uvítáme všechny jejich náměty a připomínky.

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 1.B

SOKOLENÍ S DRUŽINOU

Jak už je pro základní školu ve Staré Písnici téměř tradiční, když má naše družina akci, prší. Takže jsme ve středu 15. září za silného deště vyrazili do libušské sokolovny, kde se konalo Sokolení.

U vchodu jsme se zapsali a každý obdržel kartičku s disciplínami, které nás čekají. Tělocvična se po našem vpádu tak trošku proměnila v mraveniště. Bylo nás totiž 44! A k tomu mnoho dalších dětí s maminkami. Organizátoři však byli na tu spoustu dětí připraveni, a tak se sportovalo na 13 stanovištích bez většího čekání. Kartičky se rychle zaplňovaly symboly splněných úkolů. Čas rychle utekl a nás čekalo rozloučení. Se spoustou odměn jsme spěchali na autobus, abychom rodičům čekajícím před školou, sdělili čerstvé zážitky ze sportovního odpoledne...

Organizátorům této akce patří velký dík! Už dnes se těšíme na příští ročník Sokolení.

Za děti a vychovatelky Marie Štaflová

PROJEKT COMENIUS

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka v Písnici se 24. září stala hostitelem delegace učitelů z partnerských zemí zapojených do projektu Comenius, což je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj znalostí anglického jazyka našich žáků a pedagogů.

Do projektu je zapojeno pět škol z následujících evropských zemí: Velká Británie, Holandsko, Norsko, Finsko a Španělsko. Děti se zábavnou formou dozvídají zajímavá fakta o zemích našich přátel, rozvíjejí přirozeně znalosti anglického jazyka a navazují kamarádské kontakty. Naši hosté byli příjemně překvapeni divadelním představením žáků naší školy, které proběhlo částečně v češtině a částečně v angličtině a vyvrcholilo společným symbolickým položením základního kamene při stavbě Karlova mostu. Tento akt, kterého se aktivně zúčastnili i naši prvňáčci v maskách trollů, stvrdil nově navázaná přátelství.

Naši hosté se také aktivně zúčastnili výuky ve třídách a naučili naše děti novým poznatkům o své vlasti. Toto příjemné setkání bylo ukončeno prohlídkou pražských památek a společným výletem na Karlštejn. Doufáme, že si všichni zúčastnění hosté odnesli spoustu krásných vzpomínek na naši vlast a naše děti prostřednictvím navázaných kontaktů lépe pochopily, proč je Česko neodmyslitelnou součástí evropské civilizace.  

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 1.B


<< nahoru

Radnice

ikonka AKČNÍ PLÁN MČ PRAHA-LIBUŠ VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ 2010

V červnovém čísle časopisu U nás jsme informovali o tom, co je Akční plán na rok 2010, jakým způsobem jsou projekty do Akčního plánu vybírány a jak probíhala jeho realizace v 1. čtvrtletí tohoto roku. Garanti jednotlivých projektů vypracovali již druhou průběžnou zprávu. Jak se nám daří plnit Akční plán na rok 2010, můžete posoudit v následující tabulce, která shrnuje plnění ve 2. čtvrtletí 2010.

Dotazy k Akčnímu plánu na rok 2010 vám zodpoví pracovnice fondů EU:

Markéta Grundová, grundova@praha-libus.cz, tel. 244 021 420

PROJEKT - AKCE - INTERVENCE

Iniciace urychlení výstavby východního obchvatu Libuše a Písnice

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          17. 3. 2010 zaslán dopis na OMI MHMP se žádostí o informace o stavu příprav projektu a žádost o urychlení řešení, odpověď - na základě projednání EIA probíhá přepracování projektové dokumentace pro územní řízení, PD bude dokončena ve 3. Q 2010. V roce 2011 se předpokládá vydání ÚR a snad i SP. Samotná realizace bude závislá na množství finančních prostředků, které budou v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny.

Instalace dopravních značek a opatření zamezujících průjezdu ulicí nebo snižujících rychlost vozidel ve vedlejších ulicích

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          beze změn

Úseková měření rychlosti a další opatření zaměřená na snížení rychlosti na hlavních ulicích

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          průběžná jednání pana starosty s řediteli policí, zasílání dopisů (bez odpovědí) - požadavek na pravidelné kontroly

Prověření koordinace světelných křižovatek

2. průběžná zpráva ( duben - červenec 2010 )

-          30. 6. 2010 urgována odpověď na požadavek na prověření koordinace světelných křižovatek, odpověď - dopis na daný odbor nedorazil, pan Dražek z DOP MHMP dopis obdržel elektronicky

Dokončení výstavby kruhové křižovatky Novodvorská - Meteorologická

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          MČ vznesla požadavek na dokončení kruhového objezdu (osázení keři) - TSK s osázením nepočítá, kruhový objezd je dočasný a uvnitř nejsou umístěny kanálové vpusti

Zvýšení bezpečnosti dětí v ulicích v okolí ZŠ Meteorologická (již se realizuje úprava přechodu pro chodce) a ZŠ Písnice (rekonstrukce okolních ulic)

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-       spolupráce se Žákovským zastupitelstvem ZŠ Meteorologická na projektu Bezpečná cesta do školy, jednání pracovní skupiny 19. 4. a 21. 6. 2010

-       na jednání 19. 4. 2010 byly shrnuty realizované hlavní problémy z předchozího období - kruhový objezd Meteorologická - Gen. Šišky - Novodvorská, zjednosměrnění ulice Na Šejdru, úprava přechodu u zastávky U Libušské sokolovny a přechod v ul. Skalská

-       na jednání 21. 6. 2010 byly ŽZ sděleny nově vytipovaná nebezpečná místa při cestě do školy a byla navržena jejich řešení:

1)      nebezpečný přechod na ul. Gen. Šišky u konečné l. 215, ŽZ zašle petici na MHMP s požadavkem na zajištění dozoru i v odpoledních hodinách, vybudování světelného přechodu nebo zpomal. prahu

2)      ul. K Lukám - řidiči si zkracují cestu, je připravená projekt. dokumentace na zpomalovací prahy, OSMI zajišťuje stav. povolení

3)      ul. Skalská - posunutí přechodu bude realizováno, o zajištění bezpečnosti v okolí hřiště požádá ŽZ Městskou policii

4)      křižovatka Meteorologická - Šátalská - chybí přechod pro chodce v ul. Meteorologická, ŽZ zaslalo žádost od odbor dopravy MHMP o zřízení přechodu. OŽPD již delší dobu komunikuje s MHMP

5)      ul. Brunelova - nepřehledná křižovatka - vysoký porost, OŽP požádal správce pozemku, fa Urbia, o nápravu zanedbaného stavu zeleně okolo komunikace, úklid byl již proveden

6)      autobus. zastávka Jirčanská - úzký prostor pro chůzi, ŽZ písemně požádá Dopravní podnik o prověření možnosti výměny přístřešků, popř. jejich přemístění

7)   ul. Zahrádecká včetně okolních ulic - řidiči si zkracují cestu, v lokalitě již existují zpomalovací prahy, jedná se o obytnou zónu s max. rychlostí 20 km/hod, jiná opatření nebudou

ZŠ Lad. Coňka - ve II. čtvrtletí probíhalo intenzivní jednání o dočasné úpravě komunikace K Vrtilce a Lad. Coňka za účelem zvýšení bezpečnosti dětí, bylo navrženo zaslepení ul. K Vrtilce a zjednosměrnění ul. Lad. Coňka (jednání s firmou Dipro, Zavos a odborem dopravy MHMP). Je podána žádost o stanovení úpravy silničního provozu v těchto ulicích s navrženými úpravami na odboru dopravy ÚMČ Praha 12.

 

Uspořádání jednání na téma „Doprava v MČ Praha-Libuš z mnoha pohledů" s Magistrátem hl. m. Prahy, Ropidem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy s účastí veřejnosti

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          beze změn

Zasílání dopisů se stanoviskem zastupitelstva a rady MČ k rozvoji městské hromadné dopravy na území městské části organizaci Ropid

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-       autobusová linka 197 byla navrácena do původní trasy přes sídliště Písnice

Iniciace prověření návaznosti autobusových linek

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-       očekává se opožděná odpověď na dopis, který byl zaslán Ropidu (odpověď byla urgována)

Dostavba cyklistické stezky do Modřan a Cholupic

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          beze změn

Prověření možnosti vzniku nového centrálního prostoru jižně od Sídliště Písnice (i za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          Proběhlo předběžné jednání s vlastníkem části pozemků, tento prostor bude ale řešen jako celek v rámci výstavby trasy metra D

Zahájení úprav / rekonstrukce lokálních centrálních míst („míst setkávání")

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          proběhla rekonstrukce části objektu Libušská 1 (nová zasedací místnost), opravení fasády na čelní a boční straně

Iniciace vzniku regulačního plánu / regulačních plánů

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          dokud nebude schválen nový územní plán HMP, MHMP nechce o regulačních plánech jednat

Realizace schůzek s investory a dotčenými úřady ohledně rozvojových záměrů investiční výstavby

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          jednání strategického týmu MČ Praha-Libuš ke stavbě polyfunkčního domu na křižovatce Libušská - Dobronická s firmou Fabionn, s. r. o., která zastupuje vietnamské investory a majitele pozemku. Strategický tým vydal stanovisko ke studii stavby

Zahájení instalace plastových tepelně-izolačních oken do budov v majetku městské části

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          výměna oken v MŠ K Lukám a Klub Junior

 

Zpracování energetického auditu budov mateřských a základních škol

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          zpracovány PENB na budovy MŠ K Lukám a klub Junior

 

Identifikace vhodných budov pro instalaci obnovitelných zdrojů energie

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          na zveřejněný záměr na dlouhodobý pronájem střech na vybudování fotovoltaiky nebyla dosud žádná reakce (zveřejněno na webu MČ Praha-Libuš)

Pořádání multikulturních a integračních akcí

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          15. 6. 2010 - MHMP otevřel Centrum pro integraci, které zajišťuje Dům národnostních menšin, o. p. s., v zasedací místnosti v objektu Libušská 1

Školení pracovníků veřejné správy pro jednání s cizinci a národnostními menšinami

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          školení 4. 6. 2010 se účastnilo 12 úředníků, probíraná témata:

-       migrace Vietnamců do ČR, způsob života ve Vietnamu, jakým způsobem a za jakých podmínek se Vietnamci dostávají do ČR, způsob života Vietnamců v ČR

-          odlišnost Vietnamců - Čechů v kultuře, chování, jednání na úřadech

-          odlišnost jazyková, informace o jazykových kurzech Klubu Hanoi pro Vietnamce

-          občanská sdružení působící na území MČ Praha-Libuš a náplň jejich práce

Zvýšení dohledu městské policie na okolí ZŠ Meteorologická (ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy)

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          ŽZ pokračuje v realizaci projektu Bezpečná cesta do školy (viz zpráva Zvýšení bezpečnosti dětí v ulicích v okolí ZŠ Meteorologická a ZŠ L. Coňka)

Iniciace jednání ohledně možného založení/vzniku/rozšíření středních škol

Dle zprávy z MHMP nebude rozšíření středních škol v MČ Praha-Libuš řešeno.

Systematizace a dlouhodobá stabilizace vyhlašování a přidělování grantů

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          s příjemci grantu byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, v současné době probíhá realizace jednotlivých projektů

  

Rekonstrukce webových stránek městské části

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-       rekonstrukce webových stránek dokončena

Využití dalších komunikačních nástrojů pro zlepšení informovanosti obyvatel a subjektů v MČ

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          probíhá jednání s firmou Mediafax - zviditelnění aktivit MČ Praha-Libuš, tiskových zpráv... Firma spolupracuje s TV stanicemi, deníky, velkými webovými portály

Pořádání veřejných setkání a jednání k jednotlivým tématům rozvoje městské části a k významným projektovým záměrům

2. průběžná zpráva (duben - červenec 2010)

-          9. 6. 2010 uspořádáno veřejné fórum tzv. 10P Libuše a Písnice. Na tomto setkání byl občanům sdělen postup při řešení problémů z roku 2009 a byly vytipovány problémy další. Nyní probíhá anketa k ověření problémů. Výsledky budou známy v srpnu a předány k projednání do zářijového zastupitelstva.


<< nahoru

ikonka ÚČAST NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané, končí jedno volební období a před volbami nám každá strana předkládá svůj volební program, jak zlepší náš život v různých oblastech života v naší městské části. Proto jsem si dal práci a vypracoval jsem tabulku docházky našich zastupitelů na veřejná jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš za celé volební období. Při posuzování jejich aktivity je třeba vzít ještě v úvahu práci některých zastupitelů v různých výborech a komisích, a naopak vážit také nečinnost některých zastupitelů - jak v účasti na jednáních, tak práci ve prospěch městské části, tedy nás. Proto vám na závěr přeji klidné a rozumné rozhodování u voleb do zastupitelstva naší městské části.

JM

jméno

přítomen

omluven

nepřítomen

počet zastupitelstev

účast v %

Mráz Petr

27

5

0

32

84,4

Paulín Václav

23

8

1

32

71,9

Fendrychová Ivana

30

2

0

32

93,8

Mourek Jiří

30

2

0

32

93,8

Koudelková Lenka Ing.

31

1

0

32

96,9

Horčíková Daniela MUDr.

32

0

0

32

100,0

Macháček Pavel Ing.

29

3

0

32

90,6

Herc František Ing.

32

0

0

32

100,0

Štajner Miroslav

22

7

3

32

68,8

Adámková Jaroslava PaedDr.

31

1

0

32

96,9

Řezáč Ivo Ing.

29

2

1

32

90,6

Böhm Vladimír

12

11

9

32

37,5

Macůrková Štěpánka Ing.

27

5

0

32

84,4

Beyer Karel

17

12

3

32

53,1

Jedličková Pavla PhDr.

24

7

1

32

75,0

Řezáč Pavel Bc., DiS. (do 10.12.2008)

6

10

3

19

31,6

Ludvík Pavel Ing. (od 21.1.2009)

7

5

1

13

53,8

Kulička Martin

17

12

3

32

53,1

 

 

 

 


<< nahoru

ikonka KONTEJNERY PRO PODZIMNÍ ÚKLID

Vážení občané, jistě rádi využijete kontejnery pro podzimní úklid, které jsou opět hrazeny z prostředků městské části Praha-Libuš. Budou přistaveny v následujících termínech a na těchto stanovištích:

22. 10. -  24. 10. 2010                  

Zbudovská

Ke Kašně

Betáňská

Ke Kurtům

Na Domovině                

29. 10. - 31. 10. 2010

Výletní

Drůbežářská

Hoštická (u ul. Olšovická)

Na Konečné

Ke Lhoteckému lesu (u ul. Lojovická)

5. 11. - 7. 11. 2010                                  

K Lukám (parkoviště)

Na Močále (u ul. Třebějická)

U Bazénu

Zahrádecká

V Rohu

12. 11. - 14. 11. 2010                                  

K Vrtilce

Na Okruhu

K Jezírku

Ohrobecká

K Novému sídlišti (u ul. Šátalská)

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad. 

Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 10. 8. do 8. 9. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Integrace dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš II, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě sTrigema Building, a. s., pro stavební akci Zateplení fasády vMŠ KLukám 664.
 • Schvaluje odměnu kživotnímu jubileu paní Ivaně Sýkorové, ředitelce Mateřské školy Lojovická, ve výši uvedené vpříloze, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o umístění zařízení.
 • Souhlasí se stavbou bazénu 3,5x6,5 m sposuvným obloukovým zastřešením na pozemku parc. č. 774, k. ú. Písnice, při ulici Ke Kašně.
 • Souhlasí se stavbou garáže pro dům čp. 406 na pozemku parc. č. 668, k. ú. Libuš, dle projektu Ing. Z. Kroupy (PMZ projekt, s. r. o.) z7/2010.
 • Schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1.-3. čtvrtletí 2010 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Jmenuje tajemnicí komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 paní Janu Martínkovou, koordinátorku projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na ÚMČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 22. 9. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru včp. 1, ul. Libušská, Praha 4.
 • Zásadně nedoporučuje a nesouhlasí spředloženým záměrem hlavního města Prahy, který je předmětem žádosti o stanovisko ke směně pozemků hl. m. Prahy č. j. MHMP 266300/2008 OSM-PS/1169/10/S 255 ze dne 25. 6. 2010. Předmětná žádost o stanovisko ke směně pozemků vk. ú. Prosek, Hrdlořezy, Vysočany za části pozemku parc. č. 428/1 vk. ú. Libuš, obec Praha tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
 • Schvaluje pro stavební akci Zateplení severní strany fasády Klubu Junior, Na Okruhu 395 jako zhotovitele firmu Trigema Building, a. s., se sídlem Bulharova 14/2641, 158 00 Praha 5 za cenu 482 709 Kč vč. DPH. Schvaluje smlouvu stímto zhotovitelem pro výše uvedenou akci.
 • Souhlasí spředloženým návrhem na úpravu ÚPn SÚ HMP - zvýšení míry využití území zA na C, (plocha OB - čistě obytné). Řešené území: Pozemky parc. č. 835/95 a 835/128, vše celkem 690 m2, k. ú. Písnice. Zast. plocha RD je 128,7 m2. Zpev. ploch původně 21,3 m2, nově 88,6 m2. Ktomu nář. domek 3,8 m2 a zastř. terasa 22,5 m2. Celková zast. plocha: původně 149,95 m2, požadováno 243,6 m2.
 • Schvaluje pro stavební akci „Výměna výplní otvorů v uliční fasádě - Aura oční optika, s. r. o. (p. Krenk), Libušská čp. 1" jako zhotovitele firmu: Hoco Bauelemente, s. r. o., se sídlem Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha-Malešice, za cenu 116544 Kč + DPH, celkem 139 853 Kč. Tuto stavební akci bude investovat nájemce Aira oční optika, s. r. o. Ukládá zástupkyni starosty PaedDr. Jaroslavě Adámkové, aby na příští jednání Rady MČ předložila návrh upravené nájemní smlouvy sAira oční optika, s. r. o.
 • Souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 245 o výměře 67 m2, zahrada, vk. ú. Písnice, obec Praha, paní Elišce Kopecké za cenu dle znaleckého posudku. Pozemek parc. č. 245 vk. ú. Písnice, obec Praha, je veden na LV 530 pro k. ú. Písnice svlastnickým právem hl. m. Praha - svěřen MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady spojené sprodejem pozemku, včetně zápisu do katastru nemovitostí, nese kupující. Pověřuje zástupkyni starosty paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předložením předmětného záměru ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavbou č. 0088 - TV Libuš komunikace KVrtilce, Na Konečné, L. Coňka dle projektu Ing. Zrzavého - Dipro, s. r. o., z7/2010 za následujících podmínek: Dle projektu je komunikace L. Coňka jednosměrná od ulice KVrtilce. Je předpoklad, že při výjezdu pojedou hasiči vprotisměru. I když budou mít výjimku, dáváme kúvaze doplnění křižovatky L. Coňka - K Vrtilce o semafory. Vkoordinační situaci doplnit zakreslení plynovodu. Prověřit prodloužení dešťové kanalizace vulici Na Konečné dále kLibušské, včetně osazení dalších vpustí. Vprostoru obytné zóny před ZŠ L. Coňka přidat min. 2 parkovací stání. Předloženou PD a stavbu koordinovat sPD rekonstrukce bočních ulic vPísnici (zpracovatel Ing. Vosátko, konalo se veřejné projednání, tato dokumentace zahrnuje i opravu severní části ulice KVrtilce vúseku Libušská - Vltavická). Součástí stavby bude i výsadba stromů na části pozemku parc. č. 318/1, k. ú. Písnice, které nahradí stávající proschlé akáty (K Vrtilce, roh sul. L. Coňka). Požadujeme dopracovat projekt sadových úprav.
 • Souhlasí se zapůjčením zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská čp. 1 na předvolební kampaň KSČM dne 30. září 2010 za finanční částku 1000 Kč.
 • Schvaluje ukončení smlouvy č. 898062550.
 • Schvaluje uzavření smlouvy č. 989201286.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka JAK JE TO V NAŠICH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH...

Školní rok je již v plném proudu, děti se vrátily do školních lavic, řada prvňáčků má své první dny ve škole za sebou. Ráda bych vás informovala, kolik dětí navštěvuje školy a školky v naší městské části, kolik z nich jsou děti cizinců a jak se měnily počty dětí v posledních letech.

Všechna naše předškolní zařízení jsou kapacitně naplněna a těší se velkému zájmu rodičů. ZŠ Ladislava Coňka v Písnici zaznamenala velký úspěch v počtu žáků a stala se z ní oblíbená ,,rodinná" škola. ZŠ Meteorologická měla posledních dvou letech úspěšný zápis do provních tříd a v jejích prostorách se usídlila umělecká soukromá škola G.A.P.

Ráda bych poděkovala všem ředitelům za jejich, leckdy nelehkou, práci a obětavost. Vážím si jejich snahy o to, aby jejich škola či školka fungovala a vypadala co nejlépe, protože pak se tam všichni, a nejen děti, cítí velmi dobře.

Přeji všem dětem, ředitelům i učitelům úspěšný a klidný školní rok.

Ivana Fendrychová, místostarosta MČ Praha-Libuš


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (12)

PRAVIDLA PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ

V tomto článku zjistíte, že investování není vůbec tak složité, jak se na první pohled zdá. Dozvíte se, jaké typy investic existují a jak se v nich orientovat. Je velmi pravděpodobné, že tyto informace Vám pomohou vydělat peníze navíc.

Začněme nejdříve tím, že si definujeme pojem investice.

 1. Co je to investování?

Investování je ekonomická aktivita spočívající v uložení peněz za účelem dosažení budoucího zisku.
Investujeme do něčeho, co může být finančního nebo hmotného charakteru. Zároveň počítáme s tím, že nám to v budoucnu vydělá něco navíc. 

 2. Na co si dávat při investování pozor?

Každá investice má tři základní parametry: výnos, riziko a likvidita. Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie, se kterými se zde seznámíte.
Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu „Vysoký výnos bez rizika" prostě nemohou být naplněny. Vysokého výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. Jako příklad lze uvést investice do akcií - je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové. Jako investor nesmíte věřit slibům, které jsou v rozporu se základními investičními principy.
Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná pomůcka, tzv. investiční trojúhelník.
Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmíněných parametrů, výnos - riziko - likvidita. Uvnitř trojúhelníku pohybujte pomyslným bodem - ten představuje zamýšlenou investici. Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika. Čím víc se přibližujete k likviditě, budete se vzdalovat od výnosu.

 3. Typy investic:

Rozdělení investic můžeme provést podle různých kritérií. Začněme ale od jednoduchého rozdělení podle toho, do čeho budeme investovat. Jsou to tři základní skupiny: Přímé investice, finanční produkty a reálné investice.

a)      Přímé investice:
Patří sem např. investice do akcií. Dnes si mohou i drobní investoři nakoupit prostřednictvím makléře akcie na burze. Podobnou investicí může být nákup dluhopisů, hypotečních zástavních listů a podobně. Obecně se jedná o přímý nákup cenných papírů. Výhodou těchto investic je to, že nakupujeme přímo cenný papír a neplatíme tak žádné další zprostředkovatele. Nevýhodou je obtížná diverzifikace, tedy rozložení rizik do širokého portfolia.

b)      Finanční produkty:
Sem patří bankovní vklady na našich běžných účtech nebo termínované vklady. Dalšími finančními produkty jsou penzijní fondy, stavební spoření, podílové fondy a podobně. Finanční produkty jsou zpravidla předem modifikované na zajištění konkrétních potřeb. Stavební spoření je určeno pro financování bydlení, penzijní fondy pro zajištění penze. Podílové fondy jsou zajímavou alternativou k přímým investicím do cenných papírů. Výhodou investování prostřednictvím finančních produktů je snadná dostupnost a obecná srozumitelnost. Nevýhodou je to, že finanční produkty jsou zatíženy různými poplatky.

c)      Reálné investice:
Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní nemovitosti, nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných uměleckých předmětů. Patří sem také sbírky známek, mincí a podobně.
Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou než materiální formou uspokojení. Radost z nového bydlení nebo sběratelská vášeň jsou vedlejší „přidanou hodnotou" těchto investic. Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten zaplatit vámi požadovanou sumu.

Konec formuláře

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka POKUD MÁTE PROBLÉM, PŘIJĎTE DO CENTRA PRO INTEGRACI

Rozhovor s Mgr. Romanou Hrabákovou, ředitelkou Domu národnostních menšin, o. p. s., který za podpory Magistrátu hl. m. Prahy provozuje v Praze-Libuši Centrum pro integraci.

S jakým cílem zřídil Magistránt hl. m. Prahy Centrum pro integraci? Jaké jsou jeho aktivity a plány?

Centrum funguje jak pro většinovou společnost, tak pro cizince. Pro ty provádí zejména pomoc v orientaci v sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému, zprostředkovává jazykové kurzy češtiny, právní poradenství v oblasti integrace cizinců, kontakt na občanská sdružení příslušných etnik atd. Začínáme spolupráci s neziskovými organizacemi, které na tomto poli již pracují a výsledky jejich práce jsou úměrné době, po kterou v tomto sektoru působí. Výsledky se bohužel neprojeví za měsíc či za dva, je to běh na dlouhou trať, navíc při omezených zdrojích financí. V tomto ohledu nám vyšla vstříc MČ Praha-Libuš, která dala k dispozici prostory kanceláře. Chystáme Den otevřených dveří Centra, kdy budeme moci představit náš program a aktivity šířeji.

To je tedy nástin našich představ, plánů a aktivit. A pokud máte problém, přijďte si o něm do Centra na Libušské ulici promluvit a my budeme hledat řešení.

S jakými záležitostmi se na Centrum pro integraci na Libuši mohou obracet občané - především čeští starousedlíci? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Občané se mohou obracet na pracovnice Centra v podstatě s jakýmikoliv problémy, s věcmi, které je trápí v každodenním soužití. Z drobných, nevysvětlených nedorozumění mohou vznikat konflikty, které zakládají špatné sousedské vztahy. Kupříkladu se na nás obrátila občanka žijící v Libuši dlouhé roky, která nemohla přimět vietnamské sousedy v domě, aby v pravidelných intervalech uklízeli chodbu a společné prostory. Jak se ukázalo, příčinou bylo spíš nepochopení systému fungování družstevního domu. Naše vietnamská kolegyně jí přeložila text vysvětlující zvyklosti v domě a rozpis služeb, a následně došlo k nápravě. V tomto případě to nebylo nutné - pokud by ale k obdobné situaci došlo jinde a písemné vysvětlení by nestačilo, jsme připraveny spolu s vietnamskou kolegyní jako tlumočnicí řešit situaci na místě.

Jak by měl postupovat místní majitel obchodu či restaurace, když se v jeho provozovně opakovaně cizinci, kteří neumějí česky, chovají nevhodně nebo se dopustí krádeže?

Podle toho, co se rozumí nevhodným chováním. Kupříkladu jako první krok k nápravě při porušování zákazu kouření v provozovně, která je podle zákona platného od července letošního roku označena jako nekuřácká, pokud nepostačí poukázání na zákaz kouření, může u nás majitel získat vysvětlující text ve vietnamštině. V něm bude zákon výslovně citován a text může být vyvěšen trvale, nebo používán jen příležitostně. Stejně se dá postupovat, pokud jde o chování, které vyplývá z jiných kulturních zvyklostí, ale je pouze z českého pohledu nezdvořilé, nikoliv protizákonné. Vysvětlující text se dá jistě formulovat různě - od žádosti po striktní zákaz. Co se týče krádeží, je nutné postupovat stejně jako u každého jiného občana, tedy uvědomit policii.

Napadá mě otázka, která vyplývá z tragédie v Bratislavě: nehrozí stejná situace, kdy někdo vezme "spravedlnost" do svých rukou a po jeho činu zůstanou zranění anebo dokonce mrtví? Poslední dobou na Libuši a Písnici stoupla xenofobní nálada, kterou podporuje několik lidí svými projevy.

V bratislavském případu - extrémním v dějinách České i Slovenské republiky - je stále mnoho nejasností. I policejní psychologové tvrdí, že zkratové jednání se nedá vyloučit prakticky u nikoho. Nicméně podle posledních zpráv šlo o čin sociálně izolovaného jedince a zaměření proti určité etnické skupině se nepotvrdilo. Konkrétně v Libuši policie sama nárůst kriminality neregistruje a zprávy o budování domobrany se nejen nepotvrdily, ale byly i vyvráceny těmi, kterých se přímo týkaly. Nezdá se, že by xenofobní nálada byla všudypřítomná v ulicích, spíše se projevuje v některých příspěvcích na internetu. S obecnými a anonymními výroky ovšem těžko polemizovat. Z ohlasů které máme, nejsou ani obyvatelé Libuše, kteří mají bezprostřední zkušenost ze soužití s vietnamskou komunitou, v názorech na ni jednotní. Názory se různí podle konkrétních zkušeností ze soužití, osobního zaměření atd. a pohybují se od těch vyhraněných přes neutrální až po ty pozitivní, které vyjadřují to, že vstřícnost a ochotu spolupracovat a začlenit se do společnosti z vietnamké strany vidí.

Projevují o vaše služby a o integraci vůbec zájem také asijští spoluobčané? Můžete uvést nějaké případy, které jste v Libuši již řešili?

Naše centrum je otevřeno velmi krátce a snažíme se dostat do povědomí místních obyvatel. Nicméně někteří už k nám cestu našli, většinou se o Centru dozvěděli z inzerátu v tomto časopisu nebo ve vietnamském tisku. Orientace v české společnosti a zejména v sociálním systému je pro Vietnamce obtížná vzhledem k tomu, že v původní vlasti nic takového nefunguje. Rozdílnost kultur s sebou nese nejen neznalost povinností, ale i práv.

S kolegyněmi jsme kupříkladu pomáhaly s vyřizováním důchodu, s poradenstvím v oblasti zdravotního pojištění atp. V případě, že je čeština klienta velmi slabá, naše kolegyně- tlumočnice jej doprovodí na příslušné úřady a pomůže s potřebnými úkony na místě.

Centrum pro integraci sídlí na adrese Libušská 1/206, v budově, kde je i Česká pošta. Pracovnice centra jsou na tomto místě připraveny pomoci vždy v pondělí a ve středu od 9 do 16 hodin, v úterý od 10 do 17 a ve čtvrtek od 10 do 19 hodin. Ve středu a ve čtvrtek je poskytován servis také ve vietnamštině.

Rozhovor připravili Iva Hájková, Martina Hurníková, Hana Kolářová, Ivana Vališová a Martin Zikeš


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI - TATRY PŘED 40 LETY A DNES (6)

Na závěr o dnešním Slovensku

Mnoho se za těch 40 let změnilo. Tatry jsou mnohem více navštěvované, všude je plno rekreačních objektů, vesnice s novými domky, města se rozrostla. Jen vysokohorských turistů mnoho nepřibylo. Nahoře potkáte spíše starší „skalní" turisty, ti mladší buď nemají tu správnou fyzickou kondici, nebo jsou prostě jen líní.

Své také udělaly klimatické změny vyvolané člověkem. Výsledkem jsou nenadálé a prudké změny počasí. Před několika lety silná vichřice téměř zničila lesy v podhůří Vysokých Tater. Zbytek dokončila kůrovcová kalamita. Zahlazení škod tu potrvá desítky let, hlavně proto, že na vzniklých holinách není možné vysazovat jakékoli stromy, ale jen odrůdu tzv. tatranského smrku, vypěstovanou ve srovnatelném téměř vysokohorském prostředí. Na to nejsou ani peníze ani kapacita školek a kromě toho holiny zarostly vrbatkou (asi 1 m vysoká rostlina s červenofialovými květy), která sazeničky stromků udusí.

Pak tu jsou mohutné laviny. V roce 2009 přešla zima rovnou do léta, a víc jak dva metry silná vrstva sněhu v Tatrách začala překotně měknout. Ze svahů Žiarské doliny se v noci na 19. března utrhla obrovská lavina, která svým duněním vyprovokovala dalších několik lavin a výsledkem byl v délce asi 2,5 km v Žiarské dolině zničený les, dobrých 50 m silná vrstva udusaného sněhu, ze kterého trčely jako zpřelámané „sirky" kmenů statných smrků o průměru 40-50 cm. Ještě koncem srpna byla vrstva ledu a sněhu se zpřelámanými kmeny vysoká kolem 5 metrů. 

V roce 2008 se mi zdálo, že Slovensko na vstupu do Evropské unie vydělalo víc než české země. Ale po přijetí eura od 1. 1. 2009 je tomu naopak, turistický ruch rychle poklesl téměř o 50 %, na Slovensku začalo být draho a zbytek dokonala v druhé polovině roku hospodářská krize. Po tři čtvrtě roce poklesl počet turistů asi tak na 25 %. Ceny během roku 2009 velmi stouply, nejvíce je to vidět u základních potravin, např. rohlík přijde na našich 3,50 Kč, veka chleba na 30 až 40 Kč. Jen ceny spotřební elektroniky zůstaly na přibližně stejné úrovni jako v českých zemích, ale elektroniky se člověk nenají.

Podhorské pastviny, na kterých se ještě před rokem pásla stáda krav a ovcí, zejí dnes prázdnotou, tráva je většinou nedotčená. Za celý týden jsem viděl jen jedno malé stádečko krav, čítající asi 20 až 30 kusů. Nerad  končím tímto konstatováním, doufám, že časem se snad všechno zlepší.

I když romantika Tater, kterou pamatujeme před 40 a více lety, už do značné míry vymizela,  přírodních krás je tam pořád dost. A tak do Tater stále rádi jezdíme.

Vladimír Kameník


<< nahoru

ikonka ZDRAVOTNICTVÍ - STOMATOLOGIE

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

MDDr. Kateřina Petříková

Meteorologická 987/21, 142 00 Praha 4 - Libuš

Tel. 732 60 80 80

Přijímáme nové pacienty...

               Ke každé návštěvě je nutno se předem objednat na výše uvedeném čísle...


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci říjnu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 81 let, 83 let, 85 let, 87 let, 88 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Allan Stangler

Marie Novotná

Růžena Škaroupková

Pavel Vranovský

Miroslav Kulhavý

Silva Pospíšilová

Vladimír Pachta

Hana Fousková

Josef Čihák

Marie Bílková

Antonín Buzek

Hermína Domácí

Vlastimila Randová

Marie Bernátová

Oldřich Papírník

František Riegr

Ivan Labanc

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 244 021 423. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (58)

TAK UŽ POJĎME RELAXOVAT,

když už nám vláda „rozpočtové odpovědnosti" chce snižovat platy a zvyšovat daně pravděpodobně proto, aby chudnoucí občané-zákazníci začali šetřit, a tím podporovali ekonomickou krizi... Také integrace nám na Libuši zdárně pokračuje, jenom by to chtělo  vyjasnit, jestli je na všech stranách opravdu relevantní zájem. A taky ty obecní volby už jsou pomalu za námi, takže máme na nějaký čas vystaráno. Akorát, že vlastně nevíme, co. A aby nás to tak úplně nezaskakovalo, zkusím vám opět nabídnout alternativu. S autorem první doporučované knihy jsem byl na vojně. Já jako záklaďák, on jako absolvent. Komisní, obtížně komunikující jogín, abstinent a nekuřák. Ale se spoustou obecně kulturních nápadů, které jsme společně realizovali, ačkoli naše osobnosti kompatibilní nebyly ... MUDr. Karel Nešpor za těch mnoho let vyrostl v jednoho z největších českých drogových nezávislníků a nejen to, dává svou činností očividně přednost kladným stránkám života. Třeba v knize (už je na světě 5. vydání):

Karel Nešpor: Léčivá moc smíchu  

ISBN: 978-80-7429-054-1

Úsměv stává obvykle na počátku přátelství, spolupráce, lásky i manželství. Smích stmeluje rodiny a pracovní týmy, pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a spolehlivě slouží lidskému tělu k uvolnění. Smích je starší než řeč a je vrozený. O příznivých účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je dnes přesvědčena řada lékařů po celém světě, smích a humor systematicky využívají při léčbě. Tato kniha je praktická, čtivá a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné více než 50 způsobů, jak prozářit a proteplit svůj život smíchem, i když právě nesvítí slunce a nemáte to lehké.

A teď se ponoříme s dětmi do světa fantasy. To proto, že se tak snad dokážeme lépe odpoutat od unavující reality, i proto, že už je nejspíš čas myslet perspektivně na vánoční dárky...  

Julia Bruceová: Fantasmagorie

ISBN: 978-80-7447-000

Tento atlas skřetů, obrů, démonů, víl, elfů, vlkodlaků a dalších nadpřirozených bytostí, seznamuje čtenáře i s legendami a mýty od Šeherezády přes šamany vúdú až po Harryho Pottera. Naučí je, jak mumifikovat tělo zemřelého či jak se ošidit nestvůry strážící vchod do říše mrtvých. Kniha prostě obsahuje takřka spolehlivé informace, které se mohou vždycky hodit... 

Petr David, Vladimír Soukup: Za strašidly do měst a městeček. 50 rodinných výletů

ISBN: 978-80-249-1276-9

Nejen v širém světě, ale i v našem malém Česku najdeme návody na rodinné fantasy výlety Autoři nás zavedou do větších i menších měst a seznámí nás s nejrůznějšími přízraky, bezhlavými rytíři, kostlivci, čerty a dalšími nadpřirozenými bytostmi - a k tomu nás provedou i místními pozoruhodnostmi. Vydejte se do Brna za drakem, do České Třebové za vodníkem, do Pardubic za zvědavým kostelníkem, do Rakovníka za kamennou dívkou, do Sušice na mši duchů či do Trhové Kamenice za škrtícím knězem.  

Stephen Hawking, Lucy Hawkingová: Jirkův tajný klíč k vesmíru

ISBN: 978-80-242-2185-4

A ta poslední dnešní kniha je také tak trochu z rodu fantasy. Přední astrofyzik současnosti seznámí čtenáře prostřednictvím veselých příběhů a mnoha barevných fotografií s novými poznatky o černých dírách a vesmíru vůbec. Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího než černá díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje veselé dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru.

Příjemnou pohodu při podzimním čtení přeje všem                                                            

jbx

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (58)

TAK UŽ POJĎME RELAXOVAT,

když už nám vláda „rozpočtové odpovědnosti" chce snižovat platy a zvyšovat daně pravděpodobně proto, aby chudnoucí občané-zákazníci začali šetřit, a tím podporovali ekonomickou krizi... Také integrace nám na Libuši zdárně pokračuje, jenom by to chtělo  vyjasnit, jestli je na všech stranách opravdu relevantní zájem. A taky ty obecní volby už jsou pomalu za námi, takže máme na nějaký čas vystaráno. Akorát, že vlastně nevíme, co. A aby nás to tak úplně nezaskakovalo, zkusím vám opět nabídnout alternativu. S autorem první doporučované knihy jsem byl na vojně. Já jako záklaďák, on jako absolvent. Komisní, obtížně komunikující jogín, abstinent a nekuřák. Ale se spoustou obecně kulturních nápadů, které jsme společně realizovali, ačkoli naše osobnosti kompatibilní nebyly ... MUDr. Karel Nešpor za těch mnoho let vyrostl v jednoho z největších českých drogových nezávislníků a nejen to, dává svou činností očividně přednost kladným stránkám života. Třeba v knize (už je na světě 5. vydání):

Karel Nešpor: Léčivá moc smíchu  

ISBN: 978-80-7429-054-1

Úsměv stává obvykle na počátku přátelství, spolupráce, lásky i manželství. Smích stmeluje rodiny a pracovní týmy, pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a spolehlivě slouží lidskému tělu k uvolnění. Smích je starší než řeč a je vrozený. O příznivých účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je dnes přesvědčena řada lékařů po celém světě, smích a humor systematicky využívají při léčbě. Tato kniha je praktická, čtivá a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné více než 50 způsobů, jak prozářit a proteplit svůj život smíchem, i když právě nesvítí slunce a nemáte to lehké.

A teď se ponoříme s dětmi do světa fantasy. To proto, že se tak snad dokážeme lépe odpoutat od unavující reality, i proto, že už je nejspíš čas myslet perspektivně na vánoční dárky...  

Julia Bruceová: Fantasmagorie

ISBN: 978-80-7447-000

Tento atlas skřetů, obrů, démonů, víl, elfů, vlkodlaků a dalších nadpřirozených bytostí, seznamuje čtenáře i s legendami a mýty od Šeherezády přes šamany vúdú až po Harryho Pottera. Naučí je, jak mumifikovat tělo zemřelého či jak se ošidit nestvůry strážící vchod do říše mrtvých. Kniha prostě obsahuje takřka spolehlivé informace, které se mohou vždycky hodit... 

Petr David, Vladimír Soukup: Za strašidly do měst a městeček. 50 rodinných výletů

ISBN: 978-80-249-1276-9

Nejen v širém světě, ale i v našem malém Česku najdeme návody na rodinné fantasy výlety Autoři nás zavedou do větších i menších měst a seznámí nás s nejrůznějšími přízraky, bezhlavými rytíři, kostlivci, čerty a dalšími nadpřirozenými bytostmi - a k tomu nás provedou i místními pozoruhodnostmi. Vydejte se do Brna za drakem, do České Třebové za vodníkem, do Pardubic za zvědavým kostelníkem, do Rakovníka za kamennou dívkou, do Sušice na mši duchů či do Trhové Kamenice za škrtícím knězem.  

Stephen Hawking, Lucy Hawkingová: Jirkův tajný klíč k vesmíru

ISBN: 978-80-242-2185-4

A ta poslední dnešní kniha je také tak trochu z rodu fantasy. Přední astrofyzik současnosti seznámí čtenáře prostřednictvím veselých příběhů a mnoha barevných fotografií s novými poznatky o černých dírách a vesmíru vůbec. Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího než černá díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje veselé dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru.

Příjemnou pohodu při podzimním čtení přeje všem                                                            

jbx

<< nahoru

Zveme

ikonka FSC Libuš


pořádá každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 15,30 hod.
na svém hřišti - ul. Meteorologická 533, Praha 4 (bus 197, 198 a 165 - zastávka Jirčanská)
nábor malých fotbalistů
pro sezónu 2010/2011
z těchto ročníků :
1998/1999 - trenér : Milan Urbanec - 737 530 727
2000/2001 - trenér : Milan Kaštil - 732 772 682
2002/2003 - trenér : Jiří Babák - 732 614 612
2004/2005 - trenér : Petr Hájek - 602 367 132
Přijďte si vyzkoušet prvky fotbalové abecedy, na všechny malé fotbalisty se srdečně těšíme!
Sportovní oblečení a obuv (nejlépe kopačky) s sebou.

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR OTEVÍRÁ

SBOROVÝ ZPĚV PRO DOSPĚLÉ

... a hledá úplné začátečníky i zkušené zpěváky od 17 let. Repertoár bude koncipován z hlediska pěvecké úrovně sboru a bude obsahovat různé hudební žánry. Sbor bude doprovázet zkušený korepetitor. Pro efektivitu skladeb budeme používat i různé hudební nástroje. Předpokládáme budoucí účast na koncertech.

Na každého z Vás se již teď těší

Mgr. Zuzana Treslerová, 605 486 126

KYTARA

V reakci na poprázdninovou poptávku rodičů sděluji přislíbené informace o mé výuce hry na kytaru  a stále ještě přijímám žáky se zájmem o tento obor.

Jmenuji se Jan Juklík a v Klubu Junior učím pátým rokem. Kytaru jsem studoval ve svých počátcích krátce jako samouk, a poté již v rámci hudební školy Come to Jam a Konzervatoře Jaroslava Ježka. V současné době jsem aktivním hudebníkem - věnuji se profesionálnímu hraní ve dvou kapelách, v duetu s houslemi i jako sólista.

Na výukových hodinách volím přátelskou atmosféru. Ke svým žákům přistupuji individuálně a vycházím vždy z jejich osobnosti a hudebního zaměření. Preferuji znalost hudební teorie a své hodiny prokládám volným výkladem k danému tématu. Za základ hudebního dorozumívání považuji znalost not a tabulatur. Věnuji se mnoha různým hudebním žánrům. Na žácích záleží, zda se chtějí věnovat spíše kytaře klasické nebo folkové, rockové nebo písničkové s texty k táboráku.

Na hodinách hrajeme často i skladby, které si  žáci sami přinesou, věnujeme se mj. skladbám skupin The Beatles, The Doors, Pink Floyd, Simona a Garfunkela, Boba Dylana, Donovana, Neila Younga atd.

Bc. Jan Juklík, 774 860 959

HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE

Pochod za posvícenským koláčem

2. října 2010 - výlet pro celou rodinu na Posvícení do Břežan. Sraz: nádraží Zbraslav ve 12 hodin. Soutěže a atrakce  zdarma od 15 do 17 h. Rozchod u metra Budějovická, st. linky 333 v 18 hodin.

Dny zdraví

26.10. 2010  v časech 9.00 h, 10.00 h, 11.00 h v Klubu Junior:

Beseda pro žáky 8. a 9 tříd na téma Nedat šanci drogám

Program zaměřen na primární prevenci proti šikaně, záškoláctví, kriminalitě a drogové závislosti. Přednášky jsou určené nejen pro kolektivy, ale také pro rodiče a prarodiče žáků i  veřejnost. Prosíme nahlásit zájem na e-mail zdenka.kapicova@quick.cz nebo tel. 777 603 883

Tuto akci pořádá Humanitární sdružení Protebe.

Zdenka Kapicová


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek  9/9.30-12.00/12.30 hod., Montessori středa a čtvrtek 9.30-12.00

Příspěvek na rodinu: 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv; Montessori 100 Kč, předplatné 300 Kč/5 návštěv 

První návštěva centra a Montessori herny ZDARMA! Přijďte a vyzkoušejte si spolu se svými dětmi naše služby!

Základní program centra (PO-PÁ), informace o lektorech a program Montessori herny (ST a ČT) naleznete na webu MC.

NOVINKY

 • MC Kuřátko se připojuje ke kampani MČ Praha-Libuš Dny zdraví, připravili jsme pro vás zajímavé aktivity, besedy a přednášky vdopol. i odpol. hodinách na téma: Zdravá duše (říjen) - Zdravé tělo (listopad)
 • Přihlášky do kurzu Efektivní rodičovství přijímáme do 8. 10., více informací kcyklus na webu MCK
 • Začátek všech dopoledních aktivit, není-li uvedeno jinak, je v10.00 hod.

ŘÍJEN  2010

5. 10.    ÚT           Bylinky jako prevence a lék.

7. 10.    ČT           Zásady kooperativního vyjednávání aneb Jak si navzájem porozumíme - jak vhodným způsobem a jakou formou (nejen) v rodině vyjednávat ( D. Vrabcová).

11. 10. PO             Divadélko pro nejmenší a zpivani s kytarou.

11. 10. PO            Od 16.30  Logopedie - Jak rozpoznat a jak předcházet poruchám učení aneb Čeho si u dětí všímat, abyste jako rodiče mohli včas vyhledat odborníka, přednáška s diskuzí    .

12. 10.  ÚT            Burza dětského oblečení - jednodenní. Maminky nabízí a prodávají své zboží samy. Otevřeno od 9.00, začátek prodeje 9.30. Prosíme o předběžnou registraci vaší účasti na: kuratkomc@seznam.cz.

14. 10. ČT            Dýňová strašidýlka - vyrobíme do okýnka.

18. 10. PO            Pirátská cesta za pokladem - velká podzimní soutěž se spoustou úkolů a zábavy. Prosíme o přihlášení e-mailem či přímo v MCK. Akce se bude konat za každého počasí (suchá i mokrá varianata J). Příspěvek 50 kč/dítě. Malý „poklad" pro každého. Maskování vítáno!

19. 10. ÚT             Veselý zeleninový had aneb I s jídlem může být zábavaJ S sebou salát. okurku a barev. papriku.

20. 10. ST             Vývojová psychologie I. - prenatální až mladší školní věk (vývoj dětské kresby, dětské syndromy, výchovné styly, vstup dítěte do školy) s V. Jančovou, začátek v 9.30!

21. 10. ČT            Způsoby řešení konfliktů a sporů (nejen) v rodině v D.Vrabcovou, přednáška s diskuzí.

25. 10. PO           Narozeninová party a hudební rytmika pro všechny J Máte-li zájem, přihlaste své oslavence do 21. 10. na  tel. 777 001 719 (Tomešová).    

25. 10. PO            Od 16.30 Vývojová psychologie II - mladší školní věk, pubescnece, adolescence (problémy spojené s výchovou v daných obdobích, vývoj partnerství a sexuality u dětí s V. Jančovou, přednáška s diskuzí.

26. 10. ÚT            Paleta podzimu aneb Výtvarné ztvárnění toho, co nám příroda nadělila.

27. 10. ST            Jak co nejlépe podpořit osobnostní rozvoj svého dítěte aneb Domácí „hraní" trochu jinak s D. Klímovou.

28. + 29. ČT+PÁ     ZAVŘENO           

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš. Za návštěvu nic neplatíš, nemusíš nám říkat ani svoje jméno.

Klub otevřen: každý všední den 14-18 h

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Více informací najdete na webových stránkách www.lache-chave.cz nebo na telefonním čísle +420 723 293 601.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2010

1. 10. Korálkový workshop

12. 10. Malování barvami na okno - podzimní tematika

19. 10. Výroba rámečku na fotografie - decoupage

26. 10. Turnaj ve stolním fotbálku

 

PROGRAM MIMO KLUB

6. 10. Den neziskových organizací Praha 10 - workshop ručních prací

9. 10. Den neziskových organizací Praha 5 - vystoupení tanečního souboru o. s. Lačhe Čhave

21. 10. Den otevřených dveří Kompas - návštěva zařízení pro děti Smíchov

22. 10. Kino 3D Anděl - Sammyho dobrodružství

29. 10. Návštěva Lanového centra Proud

 

NABÍDKA KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

Rodiče s dětmi do 6 let:

-Výuka českého jazyka STŘEDA 10-12 h

-Tvořivé dílny (malování, vystřihování, korálky) - STŘEDA 8-10 h

Děti 6 - 15 let:

-Sportovní kroužek PONDĚLÍ 15-17 h

-Angličtina ÚTERÝ, ČTVRTEK 16-17 h

-Taneční kroužek STŘEDA 16-18 h

-Vietnamský zpěv ČTVRTEK 16-18 h

-Příprava na gymnázium (pro 5. třídu ZŠ) ÚTERÝ 17-18 h

-Hra na zobcovou flétnu STŘEDA 15-16 h

-Příprava na přijímací zkoušky na střední školu ÚTERÝ 17-18 h

-Doučování předmětů do školy (čj, aj, mat, chem, fyz ) - dle domluvy

-Divadelní a filmový kurz (víkendové setkání 1x měsíčně)

Mládež 15 - 26 let:

-Vietnamský tanec PONDĚLÍ a PÁTEK 18-20 h

-Kurz českého jazyka PONDĚLÍ a STŘEDA 19-21 h

Návštěva dvou kurzů je zdarma, více kroužků či individuální výuka je zpoplatněna částkou 150 Kč za hodinu. Platba probíhá vždy na celý měsíc předem.

Markéta Foltýnková, předsedkyně sdružení


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Všechny příznivce Klubu Senior opět zveme na program připravovaný na měsíc říjen:

5. 10. Výlet na zámek Jemniště n. Vlt. s návštěvou zámku, dále oběd ve Vlašimi, prohlídka zámeckého parku a města. Odjezd v 10 hodin od Eimů, návrat na stejné místo cca v 17.00 hodin.

12. 10. Návštěva představení Vinohradského divadla Zkouška orchestru. V hl. roli Viktor Preis, dále hrají všichni herci souboru z divadla (20 osob). Pro ty, na které se tentokrát nedostalo, oznamujeme, že divadlo hodláme pořádat jednou měsíčně.

19. 10. Prodej fotografií z archivu klubu! Nabídka fotografií z našich akcí a našich členů, přijďte si vybrat!

26. 10. Na dnešní odpoledne jsme vybrali čtení pro zamyšlení i pro pobavení, výběr p. Holá.

Pro zdatné čtenáře oznamujeme, že knihovna je stále k dispozici, a to od 14.00 do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

DALŠÍ AKCE

Jizerky - v době od 25. 10. do 1. 11. 2010 - 7 dní, přihlášky v klubu nebo na tel. 608 511 980, 

cena 1 990 (plná penze, vč. dopravy, výlety).

Jívka - Náchod - Kudowa Zdroj, od 5. 11. do 7. 11. 2010, přihlášky v klubu nebo na tel. 608 511 980, cena 950 (polopenze, doprava, jízda do Polska)

Děkujeme tímto za přízeň při konání našich zájezdů.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka VZPOMÍNKY NÁM ZŮSTANOU

Vladimír Hron a Aleš Cibulka zvou na představení.

Úřad městské části Praha-Libuš nabízí seniorům možnost shlédnou pořad Vzpomínky nám zůstanou. Jedná se o představení, které uvádějí Vladimír Hron a Aleš Cibulka se svými hosty s podtitulem „zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu". Představení se koná dne 25. 11. 2010 od 14 hodin v Palace Illusion, Vinohradská 48, Praha 2.

Vstupenky jsou ZDARMA, jejich počet je však omezen.

V případě zájmu kontaktujte do 27. 10. 2010 paní Janu Martínkovou, tel. 732 643 920, 244 021 429, e-mail martinkova@praha-libus.cz.


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý