Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 05/2011Kronika

ikonka UNIKÁT V PRAZE: DĚTSKÉ FÓRUM

Mládež se zajímá o své okolí, důkazem je Dětské fórum v Libuši a Písnici.

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever z Litoměřic uspořádala 7. března 2011 Dětské fórum aneb Desatero problémů Libuše a Písnice očima žáků a studentů základních a středních škol.

Bylo to první svého druhu, jaké se v městské části Praha-Libuš a vůbec v Praze pořádalo. Cílem bylo dát mládeži možnost zamyslet se nad tím, co pozitivního se v městské části za poslední roky stalo a změnilo, a také, kde děti vidí nedostatky a problémy. Vyjádřením svých námětů a postřehů děti mají možnost podílet se na budoucím rozvoji městské části.

Dětského fóra se účastnili zástupci žáků ze Základní školy Ladislava Coňka, Základní školy Meteorologická, vybraní studenti ze střední školy G.A.P. education a Středního odborného učiliště potravinářského v Písnici.

Pozvání přijal starosta městské části Mgr. Jiří Koubek, místostarostky Ing. Lenka Koudelková a PhDr. Pavla Jedličková a zástupkyně odboru životního prostředí a dopravy Ing. Zuzana Kuryviálová.

Na závěr fóra zvolili zástupci žáků a studentů deset problémů, které považují za nejdůležitější. Ty se nyní stanou podkladem pro anketu, ve které budou mít možnost vyjádřit se všechny děti ze zúčastněných škol. Po ukončení ankety vás budu o výsledcích podrobně informovat.

Atmosféru na Dětském fóru zachycují snímky.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka VŠICHNI SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE

Městská část Praha-Libuš spouští pilotní mezinárodní integrační projekt, který pomůže cizincům ze třetích zemí zorientovat se v české legislativě. Partnerská města naší městské části z Francie a Itálie předají účastníkům zkušenosti svých zemí s integrací a imigrací.

Mezinárodní zahájení projektu
Ve společenském sále restaurace Dong Do v areálu Sapa byl dne 28. 2. 2011 slavnostně zahájen mezinárodní integrační projekt Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce. Zároveň proběhl odborný workshop, na kterém se zástupci zahraničních partnerů z Francie a Itálie podělili s účastníky o zkušenosti svých zemí s imigrací a integrací.
Noël Caru, starosta města Caudebec-lès-Elbeuf, na úvod svého vystoupení připomněl, že Francie zaznamenávala vždy významné přílivy imigrantů. „Francie je republikou, která stojí na principech rovnosti, svornosti a bratrství. Ústava říká, že Francie je demokratická, laická, nedělitelná a sociální", vysvětlil Noël Caru. „To znamená rovnost před zákonem a pravidlo, že zákon platí pro každého stejně. Izolace a ghettizace jakýchkoli komunit je vždy rizikem," varoval a zdůraznil, že z těchto důvodů považuje mezinárodní integrační projekt MČ Praha-Libuš za přelomový a že Caudebec-lès-Elbeuf jako zahraniční partner se ho bude aktivně účastnit.
Daniele Palombo, starosta italského Vigarano Mainarda, uvedl, že jeho město nemá zdaleka takovou koncentraci cizineckých komunit, a tudíž ani nečelí takovým problémům spojeným s imigrací a integrací. „Ze 7 520 obyvatel je pouze 385 cizinců, 285 z nich ze třetích zemí. Přesto ale Vigarano Mainarda integrační aktivity vyvíjí," řekl Daniele Palombo a upřesnil, že město finančně přispívá na výuku italštiny, italské kultury a reálií na školách. „Naše městská knihovna je vybavena knihami určenými dětem cizinců, které jsou z poloviny v italštině a z poloviny v jejich rodném jazyce. Náš sociální pracovník také pomáhá cizincům s orientací v záležitostech týkajících se práce a zdravotnictví," doplnil Daniele Palombo.
Co projekt nabízí
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR realizuje MČ Praha-Libuš. Z dosavadních integračních aktivit městské části vyplývá, že cizinci ze třetích zemí mají problémy nejen s češtinou, ale i se znalostí právního řádu platného na území ČR. Česká republika je otevřená země, která cizince vítá, ale pro všechny bez rozdílou platí základní právní pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Chtěli bychom tímto projektem pomoci cizincům zorientovat se v české legislativě, jejíž znalost potřebují ke svému životu zde, k podnikání a práci.
Cizinci ze zemí mimo EU, s dlouhodobým či trvalým pobytem, získají během šestiměsíčního programu vzdělávání přehled, jaké zákony, vyhlášky či nařízení je nutno dodržovat, aby se nedostali do rozporu se zákonem a obstáli při svém podnikání. Součástí je i základní znalost odborné legislativy, která se vztahuje k jednotlivým oborům podnikání. Projekt je tříletý, vzdělávací kurzy jsou naplánovány pro 500 účastníků - cizinců ze třetích zemí.
V MČ Praha-Libuš se kvůli areálům Sapa a Xaverov nachází největší koncentrace vietnamské komunity v ČR. Z tohoto důvodu jedním z českých partnerů projektu je Svaz Vietnamců v ČR. Hoang Dinh Thang, předseda svazu, ocenil ve svém vystoupení význam projektu a poděkoval přítomnému zástupci vietnamské ambasády za jeho podporu. „Věřím, že se do projektu zapojí velký počet Vietnamců - zaměstnanců i podnikatelů", zdůraznil Hoang Dinh Thang.
Vzdělávání, práce i společenské události
Projekt Všichni společně na trhu práce je určen pro všechny cizince ze třetích zemí. Proto je jeho partnerem z neziskového sektoru pro práci s cizinci občanské sdružení Agency for Migration and Adaptation - AMIGA, o. s., které se mimo jiné zaměřuje na rusky mluvící komunity. Právě tyto komunity projevují o účast v projektu velký zájem. Jejich účast na vzdělávání nevyžaduje znalost českého jazyka, přednášky budou tlumočeny a všechny studijní materiály překládány - do vietnamštiny, ruštiny, popřípadě čínštiny. To záleží na skladbě účastníků.

Slavnostního zahájení spojeného s mezinárodním workshopem se v Sapě zúčastnilo na 125 Vietnamců zapsaných do vzdělávacích kurzů a řada představitelů českých i zahraničních organizací a institucí veřejné správy. Slavnostní večer vyvrcholil 5. přátelským česko-vietnamským plesem, který každoročně pořádá Klub milovníků společenského tance Sapa. Výtěžek z tomboly byl tento rok věnován MŠ Ke Kašně, jejímž zřizovatelem je MČ Praha-Libuš.

Odborným garantem projektu Všichni společně na trhu práce je Středočeská asociace manažerek a podnikatelek - STAMP. Vzdělávací kurzy vedou zkušení lektoři s dlouholetou přednáškovou praxí a odbornou znalostí v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb a stavebnictví. Jeden kurz trvá šest měsíců; čtyři měsíce probíhají odborné přednášky, pátý měsíc je určen pro konzultace a každý kurz bude ukončen mezinárodním workshopem za účasti odborníků z Francie a Itálie. Každý kurz zároveň bude začínat přednáškou vedenou externím lektorem Ministerstva vnitra ČR, která účastníky seznámí s pobytovým režimem cizinců na území České republiky, její ústavou a státním uspořádáním.

MČ Praha-Libuš tímto projektem navazuje na své dosavadní integrační aktivity.

PhDr. Pavla Jedličková, koordinátorka projektu pro styk s partnery a cílovými skupinami a zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KARNEVAL ŠKOLNÍCH DRUŽIN

V Základní škole Meteorologická se ve středu 9. března konal v rámci školní družiny Maškarní ples. Již třetím rokem byla pozvána i Základní škola L. Coňka z Písnice.

Maškarní ples se konal ve školní jídelně, kde máme k dispozici potřebnou aparaturu a ozvučení. Na výzdobě jídelny se podílely děti ze školní družiny spolu s vychovatelkami.
Ve dvě odpoledne začal rej masek. Mohli jsme vidět princezny, šašky, piráty, ale i víly, vodníky a skřítky nebo Červenou Karkulku a Sněhurku. Zábava se rozproudila, tanečky se střídaly se soutěžemi. Ke všemu nám hrála veselá hudba a všichni se očividně dobře bavili. Pro hladové a žíznivé masky bylo připraveno malé občerstvení, o které se postarala školní jídelna. Pro děti byly též připraveny drobné odměny za soutěže.
Maškarní ples se vydařil, všem zúčastněným se líbil a už se těšíme na příští přehlídku krásných masek a usměvavých dětských tvářiček.
Alice Mrzenová, vychovatelka ŠD ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka HRACÍ DOPOLEDNE

Hrací dopoledne se v Mateřské škole Lojovická stala hezkou tradicí. Jako každý rok i letos na přelomu února a března si každá z našich tří tříd připravila svůj program pro rodiče a malé děti, kteří mají zájem docházet do naší mateřské školy.

Každého dopoledne se z organizačních a hlavně prostorových důvodů může zúčastnit maximálně dvacítka dětí se svými maminkami, tatínky či babičkami. A protože zájem bývá opravdu veliký, připravuje každá naše třída - hudební, výtvarná a pohybově relaxační - svůj program. Ten samozřejmě musíme přizpůsobit dětem dvou až tříletým.
Rodičům tím nabízíme možnost seznámit se s našimi učitelkami i prostředím, ve kterém by jejich dítě mělo od září trávit několik hodin denně. Pro děti je to příležitost poznat třídy, hračky, kamarády i paní učitelky, zkrátka místa i osoby, které jim budou od září nablízku.
První hrací dopoledne letos zorganizovala pohybově relaxační třída Sluníčko. Paní učitelky si pro děti si připravily program s písničkami a spoustou pohybových aktivit, včetně cvičení na kladině i trampolíně.
Další týden proběhlo hrací dopoledne i ve výtvarné třídě Kytička a v hudebním Čtyřlístku. I tady jsme pro dvou až tříleté děti připravili program plný písniček, říkadel, cvičení, malování, nalepování, ale i pohádku O perníkové chaloupce. Na závěr vždy děti čekala sladká odměna.
Rodiče měli příležitost ptát se paní ředitelky i paní učitelek na vše, co je zajímá o adaptaci dětí, režimu i školním programu.
Děti i rodiče odcházeli spokojeni a plni nových dojmů a zážitků.

Marie Holerová, učitelka MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka ČEKÁNÍ NA JARO MEZI DOMY

Měsíc únor byl opět pro všechny v Mateřské škole Mezi Domy plný krásných zážitků.

Týden nám začíná v pondělí dopoledním plaváním. Přihlášené děti navštěvují kurzy v Baby klubu Kenny na Libuši. Kdo má zájem, může se dvakrát týdně učit angličtinu, v úterý odpoledne má možnost pracovat s keramickou hlínou nebo ve středu tančit při hudbě. Čtvrtky věnujeme pravidelnému pohybu v tělocvičně, a tak sportovní výkony dětí na různém nářadí, jako jsou hrazda, trampolína nebo kruhy, mohli zhlédnout i rodiče při veřejné cvičební hodině.
Všechny děti nadchla loutková pohádka O ošklivém káčátku, které se nakonec proměnilo v krásnou labuť. Svým vystoupením ani tentokrát nezklamal Cirkus Adonis, který k nám do školky jezdí pravidelně již 17 let. Jedno nevlídné páteční dopoledne si nejstarší děti zpestřily návštěvou Muzea hl. m. Prahy. Velkým zážitkem byl Langweilův model Prahy. Díky instalované 3D projekci mohly děti virtuálně přeletět nad starou Prahou i nad řekou Vltavou. Pro třídu Motýlci zajistil zajímavý program pan Břenek návštěvou blízkého minigolfu.
Poznání a ochranu životního prostředí přiblížil dětem v jednotlivých třídách zimní pořad Padající vločky. Jednotlivé pořady jsou připravovány ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy lesů hl. m. Prahy.
Nejvíce jásotu, radosti a veselí se však ozývalo ze tříd při Masopustním karnevalu. Na závěr dopoledne, plného soutěží, tance a fotografování, prošel školkou pestrý průvod masek, jehož kouzlu propadly i paní učitelky.
A než jsme se nadály, uběhly i jarní prázdniny a snad nás konečně všechny čeká kouzelné JARO.

Irena Procházková


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Již jedenáctým rokem v tomto období oslavujeme nejen blížící se jaro, ale i 8. březen. Vždy je to pro všechny krásné odpoledne.

Na letošní 8. březen jsme pozvali všechny bývalé starosty od založení Klubu Senior Ing. Alenu Macháčkovou, Ing. Iva Řezáče, p. Petra Mráze i současného starostu Mgr. Jiřího Koubka, dále zastupitele Ing. Františka Herce a taktéž paní starostu Ing. arch. Ivanu Kabelovou z Kunratic.

Dále pozvání přijali všichni ti, kteří pro klub hodně znamenají a celou dobu jeho existence přispívají k hodnotným programům, aby se naši senioři rádi do klubu vypravili na vše, co pro ně připravujeme, a cítili se mezi svými vrstevníky velmi dobře a poznávali, že ani ve stáří nejsou sami a že se na ně nezapomíná.

Desetiletou práci v klubu dobrovolně zastávaly paní Kvapilová, Prchlíková, Liscová, Studničková, Kulhavá, Holá, od 1. 1. 2011 pak s malou změnou ve složení paní Kvapilová, Prchlíková, Liscová, Brabcová, Mohylová. Jsme rádi a považujeme za velký úspěch, že tuto dobrovolnou práci ve prospěch všech zastávají a přejeme jim proto hodně zdraví a blahodárný optimismus, pokud síly stačí.

Velké poděkování si zaslouží pan Habada, vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš, za nevšední ochotu a paní Hájková, vedoucí humanitního odboru. Dále poděkování patří dalším seniorům, členům našeho klubu, za hodnotné zdravotní přednášky - p. MUDr. Brigitě Mastné, za přednášky z historie paní prof. Randové, panu Ing. Lehovcovi, znalci oboru zahradnictví a znalci historie Průhonic a Štiřína, p. Mgr. J. Kaněrové za vstříčný přístup se cvičením, písničkou a vyprávěním, kdykoliv potřebujeme, p. MUDr. J. Henzlovi, který nám připravuje hodnotné přednášky nejen z oboru zdravotnictví, a v neposlední řadě i zástupci místní policie p. Ing. Piršelovi.

Pan Piršel si na toto sváteční odpoledne udělal volno a připravil pro nás recitál oblíbených písniček pro naše seniory v klavírním podání. Klub naplněný do posledního místečka se rozezněl libozvučnými  písněmi. I tentokrát zahajovala svátečním slovem paní prof. Randová, která nás přesvědčila o ne náhodné historii 6., 7. a 8. března a zabrousila i dále do historie, jak ona to dobře umí, a my opět hltali každé slovo.

K připravenému pohoštění tento den se pak hrálo, zpívalo a povídalo. A tak to má být - žádné smutky, jen pozitiva a velké přání, aby tak bylo po celý rok.

Děkujeme tímto všem zúčastněným za návštěvu a na další setkávání se budeme opět moc těšit!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka DĚTSKÝ KARNEVAL V PÍSNICI

V Písnici se 27. února 2011 konal v restauraci U Vokouna dětský karneval pořádaný Sokolem Písnice. Zúčastnilo se 57 dětských masek. O soutěže a hudbu se postarala rodina pana Sobotky.

Za Sokol Písnice Lukáš Hazda


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Protože v dějepise probíráme období druhé světové války, vydali jsme se s panem ředitelem, kterého máme na dějepis, na výlet do Židovského muzea v Praze.
Dějinami židovského utrpení za 2. světové války nás provedla paní Zuzana. Byl to program s názvem Hanin kufřík, podle stejnojmenné knihy. Povídala nám o všem, co se v té době s židy dělo, od toho, jak odcházeli do koncentračních táborů až po smrt mnohých z nich.
Ve druhé části si s námi přišla o tom všem popovídat paní Doris, která byla v Terezíně. Zasáhlo nás to až u srdce, jak to tehdy bylo. Paní Doris nám i nabídla, že na exkurzi do Terezína by se s námi jela podívat.
Tereza Koubková

SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ V ÚNORU A BŘEZNU
Koncem února žáci druhého stupně psali školní kolo zeměpisné olympiády. Ve třech kategoriích se zúčastnilo 33 žáků. Do obvodního kola konaného 9. března postoupili Kateřina Štolová, 6.A , Ondřej Kříž, 7.B a Hana Stachová, 9.A.
Týden poté psali žáci 6.-8. tříd Pythagoriádu. Této matematické soutěže se zúčastnilo 35 žáků. ZŠ Meteorologická bude v dalším kole reprezentovat Eliška Beňová z 8.A.
Hned po prázdninách nás čekal Matematický klokan. Této soutěže se zúčastňují žáci od 2. tříd výše, v několika kategoriích.
Na konci března se uskutečnilo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Již šestým rokem se snažíme vždy od října vyplňovat soutěžní elektronická kola a také dvě korespondenční. Za vše se přidělují body na základě správných odpovědí. Žáci soutěží za sebe i za třídu. Této soutěži je třeba se věnovat průběžně, protože testy se postupně obměňují. Žáci se snaží doma, někdy i ve škole s pomocí učitele. Odměnou je jim krajské kolo, kde tři zástupci z každé zúčastněné třídy společně vyplňují soutěžní testy a zúčastní se i zajímavých doprovodných soutěží o ceny. Celodenní klání je vždy velice poutavé a děti se na něj těší.
Monika Exnerová

PÁŤÁCI OVLÁDAJÍ ANGLIČTINU
Také v letošním roce jsme se my, páťáci, zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Vyzkoušeli jsme si svou angličtinu v zábavných testech, luštili jsme křížovky a doplňovačky. V silné konkurenci žáků nejen z Prahy a nejen ze základních škol jsme se vůbec neztratili. Barvy naší duhové školy hájili: Nikola Adámková, Adam Urban, Marek Borovička a Štěpán Štafl. Blahopřejeme k výbornému umístění a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Jitřenka Malíková

THE ACTION BESIP TOUR 2011
Na tento preventivní projekt proti opilým za volantem jsme se vydali s naší paní třídní učitelkou. Představil se nám policista, hasič, záchranář a paní na vozíčku. Každý nám vyprávěl o nejhorší nehodě, co zažil, skoro vždycky za ní byl alkohol, jen v příběhu paní na vozíku ne. Ta měla nehodu na motorce. Když svůj příběh vyprávěla, chtělo se mi až brečet, když pomyslím na to, že ta paní už si nikdy nazaběhá, nazatancuje, nezahraje nějaký sport... Bylo mi jí líto. Pořad byl velmi záživný a jsem ráda, že nás tam paní učitelka „vyvezla".
Po pořadu nás paní učitelka vzala podívat se na Kobyliskou střelnici - k našemu tématu v dějepise. To byla třešnička na dortu tohoto výletu, i když velmi smutná. Udivil nás věk zastřelených mužů, mnohdy ještě chlapců. Ale je to naše historie a je potřeba ji znát a připomínat si ji.
Tereza Koubková, 9.A

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Žáci 7.A a 7.B, kteří chodí na přírodní vědy, se ve čtvrtek 3. března vydali do Muzea hl. m. Prahy.
První expozice se jmenovala Praha v pravěku. Dozvěděli jsme se plno věcí - některé jsme mohli znát z hodin dějepisu, některé nikoli. Mohli jsme například zjistit (a následovně díky pracovnímu listu si ověřit), jak pravěcí lidé bydleli, jak pohřbívali, co jedli a další zajímavé věci.
Následovala expozice Praha ve středověku. Zjistili jsme nebo si zopakovali, který panovník založil Malou Stranu, Nové či Staré Město. Víte, například k čemu složil hrací kámen?
Další, zajímavou expozicí byla Praha na přelomu středověku a novověku. Zde byla vystavena pokladna mistrů tesařů, svícny a další historicky zajímavé věci.
Dále jsme navštívili Barokní Prahu. Mohli jsme vidět barokní nábytek, hodiny či hodinky a jiné cennosti z tohoto období.
A konečně jsme viděli dlouho očekávaný Langweilův model Prahy z let 1826-1937. Pokračovali jsme do 3D kina, ve kterém jsme se mohli „proletět" zmíněným modelem. Ještě před kinem jsme navštívili výstavu k 500 příběhu Čtyřlístku. Myslím si, že výlet byl zajímavý.
Jan Vláčil

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
V bývalé herně školní družiny ZŠ Meteorologická se 24. února 2011 konala první, pololetní, výstava výtvarných prací dětí, které navštěvují výtvarný kroužek.
Výstavu zahájil pan ředitel a popřál žákům mnoho inspirace do dalšího pololetí. Děti zde vystavovaly jak grafické práce, tak i malby na různá témata a také společné práce.
Další výstavu, průřez práce výtvarného kroužku za celý rok, plánujeme v červnu tohoto roku.
Doufáme, že se podobné výstavy stanou novou tradicí školy.

Marie Šejtková, vychovatelka školní družiny ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

COMENIUS VE FINSKU

Po podzimní návštěvě učitelů z pěti zemí v Základní škole L. Coňka v Písnici, partnerů na projektu Comenius - the Red Cat, tentokrát od nás dvě učitelky a koordinátora projektu vyrazily do Finska.

Naše cesta začala 15. února na ruzyňském letišti a pokračovala přes Kodaň a Stockholm do finského Tampere. V tomto malém průmyslovém městečku jsme byly ubytovány a po následující tři dny jsme navštěvovaly partnerskou školu v Pirkkale pro předškolní děti a děti, které chodí do 1. a 2. třídy. Malí žáčci přivítali partnerské učitele v jejich rodném jazyce. Bylo dojemné slyšet češtinu tak daleko od vlasti! A také vidět obrázky Prahy a českých sportovců, jako je Jaromír Jágr, Petr Čech nebo Martina Sáblíková, vylepené na nástěnkách, anebo obrázky oblíbeného Krtka. Ve dvou třídách jsme učily děti zpívat píseň Když jsem já sloužil. Seznámily se s českými názvy zvířátek a také s obsahem písně díky jejich učitelkám, které překládaly z angličtiny do finštiny.

Finští učitelé pro nás připravili zajímavý program. Účastnily jsme se školní besídky, ve které žáci předvedli písničky, tanečky nebo scénky typické pro jednotlivé země, jako je Španělsko, Anglie, Holandsko, Norsko a Čechy. Moc jsme si užívaly scénku z Karlova mostu! Také jsme v Tampere navštívily muzeum Vapriiki, které vzniklo v bývalé továrně. Seznámily jsme se s historií města, s jeho bohatou průmyslovou minulostí, kdy například zaniklo několik továren na obuv, dále se sportovní historií a přírodními krásami Finska. Někteří učitelé se projeli na běžkách kolem školy v Pirkkale a také navštívili finskou saunu s následným koupáním v jezeře.

Dále pokračovala práce na projektu Comenius, ve které učitelé partnerských škol seznámili ostatní se způsobem výběru pověsti, kterou výtvarně ztvární jiná země. Českou pověst O černém kohoutovi vypracují Španělé, a naopak my ztvárníme pověst anglickou do podoby fotoalba. Výsledek naší práce se na jaře poveze do Španělska, kde bude také celý projekt po dvouleté spolupráci ukončen.

Do Prahy jsme dorazily 18. února v nočních hodinách, ale bez kufrů, neboť zůstaly ve Stockholmu. Naštěstí druhý den nám byly v pořádku doručeny až domů. Konec dobrý, všechno dobré!

 

Alena Adlerová

 

S DRUŽINOU V LESE...

 

Pro velký zájem našich dětí o akci Život lesa jsme museli tento ekologický výukový program Lesů hl. m. Prahy objednat ve dvou termínech.

A tak první úterý v měsíci březnu vyrazili do Modřanské rokle naši mladší žáčci a druhý týden ti starší. Odpoledne bylo jako malované, sluníčko svítilo a my jsme se vydali za poznáním. Doprovázely nás dvě šikovné slečny, které si pro děti připravily zajímavý program plný poznávacích her a vyprávění.

Na závěr jsme došli ke krmelci a naplnili ho dobrotami. Mrkev, jablka, suché pečivo. To si zvířátka pochutnají! V lese nám bylo krásně. Pracovnicím Lesů hl. m. Prahy děkujeme za nové poznatky a zkušenosti.

Marie Štaflová


<< nahoru

Radnice

ikonka GRANTY NA KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Městská část Praha-Libuš vyhlašuje grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2011. Zájemci mohou předložit žádost do 22. dubna.

Zájemci se tento rok mohou ucházet o granty ve třech oblastech:

I. Vzdělávací a rekreační programy

Jejich cílem je umožnit vzdělávací, rekreační i krátkodobé programy v přírodě s aktivním využitím volného času a podporou zdravého životního stylu. Z programu je možno hradit část nákladů na pobyt a dopravu. K závěrečné zprávě projektu je nutno doložit seznam účastníků, kdy alespoň 50 % účastníků bude z MČ Praha-Libuš.

II. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích doma i v zahraničí

Cílem je podpořit účast na akcích s cílem představit výstupy činnosti spolků, klubů, organizací. Z programu je možno hradit část nákladů na pobyt a dopravu, pronájem sálů, nákup cen, ozvučení akce, nákup drobného materiálu.

III. Kulturní a sportovní akce

Cílem je podpořit pořádání i jednorázových kulturních a sportovních akcí, společné využití volného času dětí a rodičů. Z programu je možno hradit pronájem místa na akci, techniky, zajištění moderátora, nákup cen, startovních čísel, materiálu k zajištění průběhu akce apod.

Fyzické a právnické osoby, které mají sídlo nebo působí na území MČ Praha-Libuš, mohou předkládat žádost o grant do 22. dubna 2011, a to poštou nebo do podatelny Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 v zalepené obálce viditelně označené nápisem „GRANT".

Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš podrobně upravuje Grantový program, schválený ZMČ dne 2. 12. 2009 (usnesení č. 58/2009). Grantový program včetně potřebných formulářů je k dispozici ke stažení na www.praha-libus.cz - EU, dotace, granty nebo Aktuální zprávy. Pro více informací můžete kontaktovat humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš na e-mailu humanitni@praha-libus.cz či na telefonu 244 021 423 nebo 244 401 646.

Hodnocení žádostí provádí Grantová komise ZMČ, která se sejde ve dnech 26. a 28. 4. 2011. Granty následně schválí na svém zasedání dne 10. 5. 2011 Rada MČ, a to na základě doporučení grantové komise.

Grantovým programem chceme přispět k podpoře a rozvoji kulturních, sportovních a volnočasových aktivit využívaných našimi občany. Z tohoto důvodu musí být projekt v rámci grantu realizován na území MČ Praha-Libuš a musí mít přínos pro její rozvoj a kvalitu života místních obyvatel.


PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 15. 2. do 15. 3. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí s navrhovanou stavbou RD na pozemku parc. č. 61/48, k. ú. Písnice, včetně přípojek vody, kanalizace na pozemku parc. č. 61/51, 980/120, 61/151, k. ú. Písnice, a příjezdové účelové neveřejné komunikace na pozemku parc. č. 67/3, 61/3, 981/3, k. ú. Písnice, dle projektu Ing. Melichera z 03/2009 za podmínek: Zásobování stavby bude z ulice Libušská přes komunikaci spol. Luna Property, s. r. o. Příjezdová účelová neveřejná komunikace je pouze provizorní řešení. Konečný návrh definitivní komunikace bude řešen v součinnosti s vlastníky sousedních pozemků a bude mít stejné parametry jako navazující komunikace spol. Luna Property, s. r. o. Nedílnou součástí tohoto usnesení je celková situace stavby.
 • Souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho odsouhlasení.
 • Souhlasí s převzetím do správy a vlastnictví (darováním či koupí za symbolickou hodnotu) pozemek parc. č. 48/96, k. ú. Libuš, na kterém je stavba prodloužení komunikace Šátalská ke křižovatce s ulicí Meteorologickou, od jejího vlastníka KZP uzavřený investiční fond, a. s. Případné náklady z převodu vyplývající bude hradit stávající vlastník. Nesouhlasí s převzetím do správy komunikace Okrová na pozemku parc .č. 48/1, k. ú. Libuš.
 • Bere na vědomí neúnosný stav komunikace Ke Kašně a ukládá vedoucímu OSMI připravit dopis na OMI MHMP se žádostí o nápravu.
 • Schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o umístění zařízení s Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Pozastavuje účinnost usnesení č. 57/2004 ze dne 16. 3. 2004, týkajícího se Pravidel organizace zájezdů pro seniory, kteří mají trvalý pobyt v městské části Praha-Libuš. Bere na vědomí návrh nových aktivit pro seniory z MČ Praha-Libuš, jež jsou obsahem přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš schválit Akční plán pro rok 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Ruší k 3. 3. 2011 volební řád školské rady, který byl schválen Radou MČ Praha-Libuš usnesením č. 41/2005 dne 1. 3. 2005. Schvaluje volební řád školské rady při Základní škole Meteorologická.
 • Souhlasí s uspořádáním Dětského fóra aneb Desatera problémů Libuše a Písnice očima žáků a studentů základních a středních škol dne 7. března 2011.
 • Bere na vědomí, že:

Vymezení lokálního biokoridoru je dáno územním plánem hl. m. Prahy, jeho závaznou částí, územním rozhodnutím č. j. VYST/22141/Št/2003 ze dne 27. 7. 2004 a územním rozhodnutím č. j. VYST/22882/Št/2004 ze dne 15. 3. 2005. Pozemek parc. č. 53/17, k. ú. Písnice je součástí územního systému ekologické stability a územním rozhodnutím č. j. VYST/22141/Št/2003 a č. j. VYST/22882/Št/2004 byl na pozemku umístěn lokální biokoridor. Stávající komunikace je dle podmínek rozhodnutí zachována. V souladu se změnou závazného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, vydanou Ministerstvem životního prostředí dne 8. 6. 2009 pod č. j. 500/466/503 43/09, může být lokálním biokoridorem L4/276 vedena pouze stezka pro pěší a cyklisty a případně napojení lokality na inženýrské sítě.

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby v součinnosti s OSMI a právníkem úřadu zajistil změnu zápisu ve využití pozemku parc. č. 53/17, k. ú. Písnice, v souladu s ÚR ÚSES na zápis: druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň.

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby následně informoval odbor dopravy ÚMČ Praha 12: O územním rozhodnutí č. j. VYST/22141/Št/2003 a č. j. VYST/22882/Št/2004, kterým byl na pozemku parc. č. 53/17, k. ú. Písnice, umístěn lokální biokoridor. O stanovisku MŽP č. j. 500/466/503 43/09 ze dne 8. 6. 2009. O změně zápisu využití pozemku parc. č. 53/17, k. ú. Písnice. O dalších podkladech a rozhodnutích týkající se této lokality: o územním rozhodnutí „Písnické zahrady" č. j. 7758/93/J/Ci; o změně územního rozhodnutí „Písnické rezidence - Vrtilka"; o usnesení Rady č. 66/2006 (generel cyklostezek); o rozhodnutí stavebního odboru MHMP ze dne 26. 1. 2011 č. j.: S-MHMP 512864/2010/OSAT/Je (p. Profous); o rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 12 ze dne 16. 2. 2011 č.j.: VYST/22247/2010/Ši (paní Belingerová); o tomto usnesení Rady MČ Praha-Libuš; o usnesení RHMP č. 1776.

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby v návaznosti na podklady (bod č. 3) požádal odbor dopravy ÚMČ Praha 12 o zohlednění a součinnost při vyjadřování se ke změně zařazení komunikace v lokálním biokoridoru.

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby informoval odbor dopravy MHMP o aktuálních podkladech (viz bod 3).

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby požádal odbor dopravy MHMP jako příslušný správní orgán o změnu zařazení komunikace v lokálním biokoridoru v souladu s uvedenými podklady (bod č. 3).

Pověřuje místostarostu pro územní plán, životní prostředí a dopravu, aby v návaznosti na změnu zápisu pozemku parc. č. 53/17, k. ú. Písnice, následně připravil a zajistil také odpovídající zápisy o využití všech dalších pozemků ÚSES v KN.

Doporučuje, aby místostarosta pro územní plán, životní prostředí a dopravu o tomto usnesení informoval Radu pro cyklostezky MHMP a odbor ochrany prostředí MHMP.

Ruší Usnesení Rady č. 22/2010.

 • Schvaluje Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě uzavřené s Mgr. Hanou Kolářovou.
 • Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení komunikační sítě s T-Systems Czech Republic, a. s., k pozemkům parc. č. 1058, 1118/1, 1118/3, 1118/4 a 59/1, vše v k. ú. Libuš, obec Praha, uvedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí se zakoupením a provozováním SW: E-manažer, od firmy Porsenna, o. p. s., za podmínek uvedených v jejich nabídce, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Náklady budou uhrazeny z předpokládaných úspor.
 • Schvaluje seznam požadavků - žádosti o investiční dotace HMP v roce 2011 - 1. kolo: 1. MŠ Ke Kašně 334: rekonstrukce hospodářského pavilonu, plynofikace a topení, dokončení rekonstrukce bytu v areálu, rekonstrukce rozvodů, oprava střech, zateplení - 9,1 mil. Kč. 2. ZŠ Meteorologická 181: opravy střech, oprava schodiště, podlahové krytiny, dokončení kuchyně, rekonstrukce rozvodů, dokončení výměny oken - 6,6 mil. Kč. 3. Klub Junior, Na Okruhu 395: dokončení zateplení, plynofikace a topení, oprava střech, rekonstrukce rozvodů - 7,7 mil. Kč. Pověřuje starostu zajištěním vypracování a odesláním seznamu požadavků v požadovaném termínu a v předepsané podobě na ROZ MHMP.
 • Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 16. 3. 2011.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Esselte, s. r. o., na konání kulturně-sportovní akce, kterou pořádá MČ Praha-Libuš v roce 2011.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností DDD servis, s. r. o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2011.
 • Schvaluje pro stavební akci Zateplení fasády Klubu Junior, Na Okruhu 395, dodatek č. 3 ke smlouvě s vybraným zhotovitelem Trigema Building, a. s.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce dočasného elektronického zabezpečení pro bytový objekt v areálu MŠ Ke Kašně.
 • Schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku HW a SW s Ing. Leošem Zaspalem, Františka Křížka 28, Praha 7.
 • Schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě upravující práva a povinnosti smluvních stran při provozování oboustranného reklamního zařízení (billboard) k části pozemku parc. č. 927/1, k. ú. Písnice, obec Praha, uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, mezi MČ Praha-Libuš, jako povinným, a Avenir Praha, spol. s r. o., jako oprávněným.
 • Souhlasí se stavbou bazénu 4,4 x 6,2 m s posuvným válcovitým zastřešením na pozemku parc. č. 1231, k. ú. Libuš.
 • Souhlasí se zateplením tl. cca 100 mm objektu FTMP lofty, s. r. o., na pozemku parc. č. 407 a s přesahem tohoto zateplení na pozemky parc. č. 409/1, 409/3 a 1142/1, vše k. ú. Libuš, za podmínek: FTMP lofty, s. r. o., před zahájením stavby uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni umístění stavby do pozemků 409/3, 409/1, 1142/1, vše k.ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš. Před zahájením stavby ohlásí stavebník zdejšímu OŽPD zábor veřejného prostranství v ulici Jistebnická, včetně zaplacení poplatku (nenahrazuje rozhodnutí OD ÚMČ Praha 12 o zvláštním užívání komunikace). Zateplení bude provedeno nad střechu přístavku, do které nebude zasahováno. Střecha přístavku bude chráněna před poškozením, případné škody budou opraveny do původního stavu. Odpadový materiál a pozemek nádvoří bude po ukončení prací uklizen. Stávající hromosvod bude odstraněn, oplechování přístavku (kolny) bude napojeno na nově budovaný hromosvod.
 • Souhlasí s dodatečným povolením přístaveb rodinného domu č. p. 143, k. ú. Písnice, (koupelna, WC, vstupu, kůlny) a se změnou užívání kolny na garáž na pozemku parc. č. 631, k. ú. Písnice, dle zákresu Ing. Abela.

K tisku připravili Jiří Koubek a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2011

Rozpočet v této podobě byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš dne 16. března 2011. Položky jsou uváděny v tisících Kč.


<< nahoru

ikonka VLAJKA PRO TIBET

Na budově Úřadu MČ Praha-Libuš byla 10. března 2011 vyvěšena tibetská vlajka.

Městská část Praha-Libuš se tak hlásí k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet. Kampaň vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996 a v loňském roce ji v ČR podpořilo 364 obcí, měst, městských částí nebo krajů.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz.

S využitím informačního článku občanského sdružení Lungta připravily Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka HLUK ZE SILNIČNÍHO OKRUHU?

V uplynulých letech jsem věnovala mnoho času problematice silničního okruhu z hlediska hluku (dodatečně prosazený val u Cholupické bažantnice). V práci pokračuji i nyní, jako zastupitelka s pověřením ÚMČ Praha-Libuš. Jaká je situace okolo hluku a co nás čeká,  shrnuji v následujícím textu.

„Náš" silniční okruh

Nový úsek silničního okruhu  kolem Prahy obchází Písnici převážně jižně, částečně i jihozápadně a východně. Těleso silničního okruhu je kolem nás převážně vedeno na náspu, bez ochranných valů či protihlukových stěn. Hluk generuje také vynesení komunikace nad okolní terén v prostoru mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany a Vestecký přivaděč. V současné době je silniční okruh ve zkušebním provozu.

Jedním ze sledovaných parametrů je hluk z provozu okruhu.

Základní limity pro venkovní hluk jsou uvedeny v přiložené tabulce. 

Pokud bude naměřená hladina hluku limitu, domnívám se, že nelze prakticky očekávat žádné opatření ke snížení hlukové zátěže. V opačném případě mají lidé kolem okruhu naději  domáhat se opatření k nápravě.

"Náš" okruh byl postaven po roce 2000, platné limity "pro hluk z hlavních silnic" jsou pro nás tedy 60 dB ve dne a 50 dB v noci.

Měření hluku se provádí za předem přesně stanovených podmínek. Údaje, které máme zatím k dispozici, pocházejí prozatím pouze z podzimního měření, v zimě bylo měření přerušeno.  Ve zprávě, kterou nám poskytl p. Vosátko (měření pro ŘSD), je  zachycena hodnota v jednom z měřených bodů 66,5 dB/den a 58/6 dB/noc. Měření bude pokračovat a mělo by být ukončeno v červnu 2011. Poté by měla být k dispozici kompletní zpráva.   

Limity hluku

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo novelizovat nařízení vlády č. 148/2006, Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a tím posunout stávající limity o 5 dB, resp. o 10 decibelů výš. Návrh má pomoci výstavbě a provozu silniční sítě. 

V České republice žije v oblastech, kde jsou překračovány limity hluku, více než 226 tisíc obyvatel. Jde o spodní hranici odhadu, neboť do hlukových map, které byly pořízeny v roce 2007, nebyly zahrnuty zdaleka všechny komunikace. Podle odhadů expertů je zasažen nadměrným hlukem z dopravy každý pátý obyvatel ČR. Česká republika musela v roce 2007 zpracovat na základě evropské směrnice č. 2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku ve vnějším prostředí, první etapu strategických hlukových map. Na ty podle evropské legislativy navazují tzv. akční plány snižování hlukové zátěže, které mají prioritně obsahovat nástroje na řešení situace v oblastech, kde hlukové mapy zjistily překročení mezních hodnot hluku. Novela vládního nařízení změkčující limity pro hluk jde zcela proti duchu směrnice 2002/49/ES. Problém neřeší, ale přenáší ho na občany, kteří se mohou jen obtížně bránit,

Při  trvalé expozici obyvatel hluku nad 40 dB byl potvrzen nárůst zdravotních rizik, např. infarkt myokardu, poruchy spánku, koncentrace, zvýšená nemocnost, zvýšené užívání sedativ atd. 

  

Uvádí se, že pokud dojde k navrhovanému zvýšení hygienických limitů hluku o "pouhých" 5 dB, bude tím umožněno 3,16krát zvýšit současnou intenzitu provozu na okruhu, aniž by byl hygienický limit překročen. Při navrhovaném zvýšení o 10 dB to pak umožní zvýšit intenzitu provozu až na desetinásobek současného stavu.

Pokud  bude schválena novela ministerstva zdravotnictví, požadující zvýšení limitů o 5 dB ve dne, tj. z 60 na 65 dB, a v noci o 5 (a ve výjimečných případech až o 10 dB), tj. ze stávající hodnoty 50 na 55 (až 60 dB), budou limity tak volné, že nebudou prakticky překročitelné. Nebude důvod stavět protihlukové stěny, omezovat rychlost a akustická měření nebudou mít sebemenší smysl.

Díky připomínkám k novele, zásahu úřadu ombudsmana a zejména díky medializaci problému bylo projednávání zmíněné novely na poslední chvíli vyřazeno z programu jednání vlády v prosinci loňského roku.

Zároveň probíhala řada dalších aktivit s cílem upozornit na tuto problematiku.  

V čase předvánočního ruchu byla zorganizována petice obcí z okolí okruhu adresovaná ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu dopravy, ke které se Praha-Libuš záhy připojila. Petici v rekordním čase podepsalo celkem 1480 občanů, další podpora přibyla později. Na předvánočním happeningu Minuta hluku před ministerstvem zdravotnictví bylo požadováno řešení aktuálního problému s enormní hlučností již dnes provozované části okruhu. O měsíc později (26. 1. 2011) následovala velká demonstrace před ministerstvem zdravotnictví.

 

A jaká je situace dnes?

Po stovkách žádostí o intervenci ze strany občanů, po proběhlých demonstracích a předaných peticích odmítli poslanci na zasedání zdravotního výboru parlamentu razantně návrh ministerstva zdravotnictví na plošné zvýšení hlukových limitů (23. 2. 2011). To je dobré.

Je však třeba podotknout, že novela nařízení vlády týkající se právě zvyšování hlukových limitů nebude procházet schvalovacím procesem v parlamentu. Novelu bude schvalovat pouze vláda na jednom ze svých zasedání. Uvidíme, jaký vliv na rozhodnutí vlády bude mít výše uvedený „názor" poslanců vyslovený na schůzi sněmovního zdravotního výboru.

Dne 16. března se konala schůzka petičního výboru, na které bylo diskutováno, zda a za jakých podmínek se připojit ke společnému právnímu zastupování v dané věci. Některé obce jsou připraveny využít této možnosti téměř okamžitě, jiné tak učiní na základě výsledků svých   nezávislých měření hluku.

O tom, pro jaký postup se rozhodne MČ Praha-Libuš vás budu informovat.

 

Budeme měřit?

O tom, zda se městská část rozhodne pro nezávislé měření a zda a kolik prostředků se rozhodne do měření vložit, není zatím rozhodnuto. Noční měření lze pořídit v ceně cca od  8500 Kč/den, denní cca 20 000 Kč/den.

Má li být měření efektivní z hlediska sledovaných dnů, míst a vložených prostředků, je spolupráce s občany nezbytná. Máte-li zájem, aby byl hluk sledován právě u vás, ve vaší ulici, či vytipovaném místě, ozvěte se.

Další info a soubor webových odkazů najdete na: www.os-stromy.info

 Mgr. Daniela Partlová

 

Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů)

 

 

 

 

Příjmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola - položka

 

Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 2010

Schválený rozpočet 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace MHMP neinvestiční

25 541

 

26 393,20

 

24 002

 

Daň z nemovitosti

 

8 000

 

8 000,00

 

7 400

 

Dotace SR neinvestiční

1 268

 

1 268,00

 

1 188

 

Posílení z vedl. hospod. činnosti

1 500

 

1 500,00

 

600

 

Posílení z fondu rezerv a rozvoje

170

 

170,00

 

400

 

Sociální fond

 

230

 

230,00

 

115

 

Zůstatek z r. 2010

 

 

 

 

 

1 300

 

Jistina (fi Autogap)

 

 

 

 

 

300

 

Volby do Parlamentu ČR

 

 

179,00

 

 

 

Volby do Zastupitelstev ÚSC

 

 

204,40

 

 

 

Záloha na sčítání lidu

 

 

 

19,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiční transfery z MHMP

 

 

7 800,00

 

 

 

Neinvest. transfery od cizích států

 

 

119,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolvingový fond MŽP

 

 

467,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní příjmy:

 

 

 

 

 

 

 

popl. za znečišťování ovzduší

1

 

1,00

 

1

 

popl. ze psů

 

280

 

280,00

 

280

 

popl. za rekreační pobyt

4

 

4,00

 

4

 

popl. za užívání veřej. prostranství

250

 

250,00

 

250

 

popl. z ubytovací kapacity

90

 

90,00

 

40

 

popl. za provoz výher. hracích přístr.

1 200

 

1 200,00

 

1 700

 

odvod výtěžku z výh. hrac. přístr.

700

 

700,00

 

500

 

správní poplatky

 

1 700

 

1 700,00

 

1 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmová činnost Klubu Junior

650

 

731,00

 

730

 

Příjem ze služeb

 

100

 

168,00

 

170

 

Sankční platby

 

5

 

5,00

 

5

 

Příjmy z úroků

 

160

 

160,00

 

50

 

Nahodilý příjem

 

60

 

60,00

 

50

 

Neinvestiční dary

 

 

 

134,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

41 909

 

51 835,00

 

40 385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola - položka

 

Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 2010

Schválený rozpočet 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace

 

 

 

 

 

 

 

materiál

 

 

149

 

77,50

 

 

100

opravy, údržba

 

1 000

 

1 000,00

 

 

600

služby

 

 

 

 

 

 

 

50

investice

 

 

 

 

 

 

 

0

c e l k e m

 

1 149

 

1 077,50

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školky

 

 

 

 

 

 

 

 

opravy, údržba

 

280

 

240,00

 

 

 

dotace na provoz

 

3 850

 

3 850,00

 

 

3 900

investice

 

 

500

 

5 500,00

 

 

0

c e l k e m

 

4 630

 

9 590,00

 

 

3 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Kašně

 

1 200

 

1 200,00

 

 

1 200

 

Mezi Domy

950

 

950,00

 

 

950

 

K Lukám

 

650

 

650,00

 

 

700

 

Lojovická

 

1 050

 

1 050,00

 

 

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školy

 

 

 

 

 

 

 

 

služby - dotace z MHMP

 

 

547,00

 

 

 

opravy, údržba

 

 

 

190,00

 

 

 

dotace na provoz

 

5 750

 

6 115,20

 

 

5 750

investice stavby

 

150

 

57,50

 

 

300

investice přístroje

 

 

 

92,50

 

 

 

c e l k e m

 

5 900

 

7 002,20

 

 

6 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Coňka

 

1 150

 

1 150,00

 

 

1 150

 

Meteorologická

4 600

 

4 600,00

 

 

4 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna

 

 

 

 

 

 

 

Knihy

 

 

5

 

5,00

 

 

5

c e l k e m

 

5

 

5,00

 

 

5

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmová činnost Klub Junior

 

 

 

 

 

 

ostatní osobní výdaje

 

475

 

475,00

 

 

490

DHIM

 

 

15

 

15,00

 

 

venkovní hluk

den (6.00-22.00)

noc (22.00-6.00)

základní limit - pro hluk jiný, než z dopravy

50 dB

40 dB

pro hluk ze silniční dopravy

55 dB

45 dB

pro hluk z železniční dopravy

55 dB

50 dB

pro hluk z hlavních silnic

60 dB

50 dB

pro hluk v ochranných pásmech drah

60 dB

55 dB

pro starou hlukovou zátěž

70 dB

60 dB

pro starou hlukovou zátěž u železničních drah

70 dB

65 dB

 


<< nahoru

ikonka HOVOŘÍ SE MI DOBŘE OBĚMA JAZYKY

Na otázky časopisu U nás odpovídá TRAN THI THUY LINH, vicemiss ze soutěže Miss Vietnam ČR 2010.

Jak se cítíte jako první vicemiss Vietnam České republiky 2010?

Cítím se skvěle, je to pro mě obrovská zkušenost, poznala jsem spoustu lidí, kamarádů a jsem hrozně moc šťastná.

Musela jste se na soutěž Miss Vietnam ČR nějak speciálně připravovat?

Ano, maminka mi nechala ušít šaty na míru ve Vietnamu. Pak jsem se připravovala na volnou disciplínu. Pamatuju si, jak jsem se tím hrozně stresovala, protože jsem měla zpívat, připravovala jsem si celé měsíce jednu písničku, ale bohužel jsem týden před soutěží onemocněla, a tak jsem si na poslední chvíli vybrala úplně jinou písničku, protože bych tu původní nezazpívala kvůli nemoci. :D Ale celou přípravu jsme nakonec absolvovali všichni (všech 12 finalistek) týdenním soustředěním, které se konalo týden před soutěží poblíž Prahy 4. Naučili jsme se, jak se správně chodí, pózuje, co a jak a kam s rukama :) a úvodní choreografii, která byla součástí programu soutěže, a mnoho dalších věcí.

Co takové umístění v soutěži pro vás znamená? Změnilo vám to nějak život?

Jak už jsem se tu jednou zmínila, získala jsem spoustu zkušeností, poznala jsem nové lidi a jinak si myslím, že jsem se nezměnila ani můj život se nezměnil a jsem stále sama sebou.

Jmenujete se Tran Thi Thuy Linh, ale například v e-mailech se podepisujete Lenka Tranová. Jak jste přišla ke svému českému jménu? Jaký k němu máte vztah?

Jméno Lenka Tranová mi dala paní doktorka hned po narození. Mamka tehdy neuměla česky a táta si nevěděl rady. Rodiče mi dali jen vietnamské jméno a paní doktorka české. Líbí se mi oboje, na obě jména slyším, protože celý život používám obě. Doma mi mamka říká Thuy Linh a ve škole mi zase říkají Lenko. :)

Vietnamská jména jsou pro nás trochu záhadná. Rozlišuje se v nich také jméno a příjmení jako v češtině? Co ve vašem případě je křesní jméno a co příjmení? Nebo je to úplně jinak?

:D Ano, máme vícenásobná jména a chápu, že může být těžké rozlišit křesní jméno od příjmení. Thuy Linh je mé křesní jméno a příjmení je Tran Thi (= Tranová).

Bydlíte na Libuši. Proč právě tady?

Je to čistě náhodné, málokdy jsme bydleli někde dlouho, hodněkrát jsme se stěhovali, a tak se může stát, že se zase někam odstěhujeme...

Jak se vám tu žije? Co se vám na Libuši líbí, co nelíbí?

Líbí se mi tu, mám to celkem blízko do školy, mám tu hodně známých lidí, kamarádů a je to tu pěkné. :) A doufám, že tu zůstaneme co nejdéle.

Co se u vás doma vaří - vietnamská jídla, nebo česká? Co vám nejvíce chutná?

Vaří se tu oboje, mamka se to snaží střídat :). Mně osobně víc chutná české jídlo, a to už od školky, ale musím říct, že obojí má něco do sebe :), třeba ovoce mi chutná vietnamské.

V České republice jste se už narodila?

Ano, v Karlových Varech.

Jak se vám lépe hovoří - česky nebo vietnamsky?

Hovoří se mi dobře oběma jazyky, používám je oba už od školky, protože jsem denně v kontaktu s českými i vietnamskými kamarády, ale musím se přiznat, že v češtině mám větší slovní zásobu. :)

Jak si rozumíte s vrstevníky české národnosti? Máte mezi nimi přátele?

Ano, mám mezi nimi přátele a myslím, že si rozumíme dobře.

Co studujete?

Studuju Střední odbornou školu sociální.

Čím chcete být po ukončení studia?

Už od malička mě fascinovala letadla. Miluju je. Přála bych si být letuškou. Jinak v nejbližší době chci dodělat střední školu, udělat maturitu a jít na vysokou školu.

Chcete v České republice žít trvale i do budoucna?

Chtěla bych. :)

Byla jste ve Vietnamu?

Ano, byla jsem tam hodněkrát.

Co se vám tam líbí víc než v Česku?

Líbí se mi, že je tam teplo a není tam žádný sníh a mám tam zbytek rodiny, kamarády...

Setkala jste se někdy osobně s projevy nesnášenlivosti ze strany Čechů? Co si o tom myslíte?

Ano, setkala. Žiju tu od narození a nikdy jsem si nepřipadala odlišná, kamarádi mě brali takovou, jaká jsem, dokud se občas nesetkám s projevem nesnášenlivosti, který mi vždycky připomene to, jak se přece jen od svých kamarádů liším. Myslím si, že není fér odsuzovat lidi dle toho, odkud jsou, jde o to, jací jsou a jaké vlastnosti mají.

Ptaly se: Martina Hurníková, Hana Kolářová a Zdena Prchlíková

<< nahoru

Salón

ikonka GEJŠA A SAMURAJ

Náprstkovo muzeum v Praze zpřístupnilo interaktivní výstavu Gejša a samuraj.

Výstavu jsme navštívili s dětmi ze školní družiny ZŠ Meteorologická. Nabídka programu byla široká - přednášky, komentované prohlídky, workshopy, výtvarné dílny a další programy zaměřené na kulturu Japonska a fenomén gejši a samuraje. Jednotlivé nabídky bylo možno podle výběru kombinovat.

Naše děti se zúčastnily výtvarných dílen, dívky skládání a malování tradičních japonských vějířů a chlapci výroby samurajských mečů a cuby, tedy mečové ochrany ruky samuraje. Zatímco jedna skupina dětí tvořila, druhá absolvovala prohlídku výstavních sálů s komentovanou přednáškou. Zkušená japanoložka svůj výklad přizpůsobovala věkové kategorii dětí. Po hodině se obě skupiny vystřídaly. V průběhu celé návštěvy děti měly možnost seznámit se zvláštnostmi japonského chování, s japonskými názvy potřeb gejš a samurajů. Dozvěděly se také o vlivu samurajů na japonskou kulturu a že gejši v redukovaném počtu zůstávají stále součástí dnešního Japonska.

Děti byly výstavou nadšeny, o čemž svědčila i řada otázek na přednášející. Neodcházely ovšem z muzea pouze s novými informacemi a poznatky, odnesly si s sebou domů i vlastnoručně zhotovené výrobky.

Ilona Kiliánková, vychovatelka školní družiny ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 63

CÍLENĚ ODBORNĚ A BEZ OBRÁZKU

Tentokrát se nechci výjimečně věnovat beletristickým útvarům, ohřál bych si dnes svou takříkajíc odbornou polívčičku pomocí publikace, kterou sice nenajdete v kamenných knihkupectvích, ale kterou si můžete celou stáhnout z internetové adresy  http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_319.pdf. A protože bych nerad upadl v podezření, že dělám na stránkách újezdního plátku skrytou reklamu třeba Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, musím tu prohlásit, že 1) nejsem jeho pracovníkem a 2) vůbec mi v recenzi nejde o  vydavatele, ale o obsah, který se týká i nás domorodých obyvatel libušsko-písnických.  Bibliografický záznam té publikace by správně vypadal asi takhle:

Vybrané aspekty života cizinců v České republice.

Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2010. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-067-7

Anotace:

Publikace je souborem osmi statí, které se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou integrace přistěhovalců v České republice. Tematicky má čtenář možnost nahlédnout do problematiky integrace vybraných skupin přistěhovalců do života hostitelské společnosti a posoudit některé specifické problémy doprovázející tento proces, jehož výsledná podoba je ovlivněna množstvím faktorů sociálního, ekonomického i kulturního charakteru.

 

Z pohledu občana naší městské části mě zaujala především kapitola Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice konstatující, že po roce 1990 počet Vietnamců žijících na území Česka neustále roste a v současné době zde tvoří po Ukrajincích a Slovácích třetí nejpočetnější imigrantskou skupinu. Migrace z Vietnamu má několik specifických charakteristik, které ji sociálně podmiňují:

(1) poměrně dlouhou historii již od šedesátých let minulého století,

(2) fakt, že česká společnost byla za dob socialismu relativně homogenní a s trvalým začleňováním cizinců se víceméně nepočítalo. Jako nový fenomén v souvislosti s vietnamskou migrací se po roce 1989 objevuje tendence k trvalému nebo trvalejšímu setrvání a na tuto novou realitu se pozvolna adaptuje nejen majorita, ale i samotní Vietnamci.

 (3) fakt, že Vietnamci, kteří do Česka přijíždějí, velmi často využívají rodinných sítí. To se odráží i ve struktuře uváděných účelů pobytu. V roce 2007 bylo sloučení rodiny důvodem pobytu na území Česka v 39 % případů, což je ve srovnání s ostatními významnými skupinami cizinců nejvyšší podíl.

 (4) specifickou prostorovou distribucí přistěhovalců z Vietnamu - pobývají nejen ve velkých městech, ale i v pohraničních regionech, které sousedí s Německem a s Rakouskem, včetně sídel s malým počtem obyvatel.

(5) tím, že je 91 % Vietnamců registrováno na živnostenských úřadech. Na celkové pracovní síle imigrantů se podílejí 12 %, ale tvoří 40 % všech podnikajících cizinců.

Vietnamští migranti po roce 1989 rozvinuli zárodky typického rysu etnické ekonomiky, jež nemohla být za předchozího režimu legálně provozována, neboť je založena na podnikání. Patří k tomu vysoký podíl sebezaměstnávaných osob, zaměstnávání rodinných příslušníků a obchodování s laciným zbožím. Jakkoli tyto znaky lze z dnešního pohledu pokládat za okrajové, na počátku devadesátých let byla situace zásadně odlišná. Nedostatek textilního zboží a elektroniky na tuzemském trhu mohl být už sice řešen dovozem, ale tehdejší slabá kupní síla domácích obyvatel se spíše orientovala na levnější komodity. Vietnamští obchodníci byli v té době v historicky výjimečné situaci. Zboží, které mohli poskytnout, i způsob jeho prodeje (na stáncích pod širým nebem) odpovídal jak omezenému objemu jejich ekonomického kapitálu, tak tehdejší poptávce i akceptované kultuře prodeje.

Posuzovaná práce dobře identifikuje proces ekonomického začleňování vietnamských „spoluobčanů" do české společnosti, otázku společenské integrace však neřeší, protože tu autoři jistě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vyřešili už ve své předcházející publikaci:

 

Lokální strategie integrace cizinců v ČR

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2008. - 74 s. - ISBN 978-80-7416-006-6

Tato studie se zaměřuje na integrační strategie, které vytvářejí a implementují lokální vlády v ČR. Na základě rozhovorů s pracovníky městských úřadů a magistrátů ve 25 vybraných českých a moravských městech studie ukazuje, jak jsou municipalitami vnímány integrační potřeby přistěhovalců a jakým způsobem jsou tyto potřeby zohledňovány v přístupu k přistěhovalcům. Výsledná zjištění ukazují, že pracovníkům městských úřadů často zůstává řada aspektů života přistěhovalců skryta. Přesto v rozhovorech zprostředkovaně poskytli náhled do jednotlivých oblastí sociální integrace imigrantů v českých městech, ve kterých identifikovali řadu problémů a bariér. Integrační opatření pro cizince jsou podle autorů studie v ČR zatím nerozvinutá v rovině programové i institucionální (o integračních snahách migrantů tu zmínka není).

Při tomhle tvrzení autorů jsem si maně vzpomněl na Rakušana, kterého v rodném městě (Linci nebo kde) zavřeli, když se nevhodně choval před mešitou...

 

Nevím jak na vás, ale na mě z této dvojrecenze čiší to oficiálními místy často zneužívané falešné evropské vědomí, že jiní nemůžou za nic, protože my můžeme za všechno...

Příjemná setkání s knihami a lidmi přeje všem čtenářům

Jiří Brixi


<< nahoru

Zveme

ikonka Pozvánka: 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE a PÍSNICE

Pozvánka  


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR NABÍZÍ AKTIVITY TAKÉ PRO DOSPĚLÉ A SENIORY

Klub Junior je volnočasovým střediskem MČ Praha-Libuš a, byť jeho hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, nabízí také zajímavé aktivity pro dospělé a seniory:

 • Výuka anglického jazyka a konverzace: Vždy v pondělí od 13 do 14 hod. nebo ve čtvrtek od 10 do 11 hod.
 • Chtěli byste se naučit práci na počítači? Přijďte v pondělí od 16.30 do 17.30 hod. PC kurzy zahrnují základy práce s počítačem, na internetu a tvorbu www stránek. Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky.
 • Po dlouhé práci na počítači bolí záda a za krkem. Klub Junior vám proto nabízí i rekondiční cvičení ve čtvrtek a jógu v úterý (časy budou po vzájemné dohodě upřesněny).

Klub Junior sídlí v ulici Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4. Více informací Vám podá Ing. Lenka Koudelková, vedoucí Klubu Junior, na tel. 261 910 187 či 604 273 968, popřípadě na mailu kjunior@centrum.cz .

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

ikonka DEN ZEMĚ 2011

Pohádkové bytosti, soutěže a překvapení v Modřanské rokli aneb Jak slavíme Den Země.

Aktivity, které budou letos probíhat ke Dni Země, se stanou jednou z příležitost, jak připomenout dětem i dospělým nutnost ochrany životního prostředí a klimatu, jak zapojit děti do osvětových programů, ale také vybídnou všechny k zamyšlení nad vlastním každodenním chováním s ohledem na životní prostředí.

Děti v mateřských školkách se například dozvědí o rostlinách, které spolu se zaměstnanci zahradnické firmy Louka budou vysazovat, děti se budou podílet i na založení nových záhonů a osázení dekorativních nádob.

Základní škola Ladislava Coňka spolupracuje již druhým rokem při obnově své školní zahrady se střední odbornou školou zahradnickou Bohemia Regia Praha, s. r. o., a právě studenti této školy připraví na středu 20. dubna pro mladší kamarády program na zahradě školy. Děti se seznámí s rostlinami v okolí, budou poznávat dřeviny, jejich listy a plody. Součástí tohoto projektu bude i úklid a výsadba trvalek a cibulovin v areálu školní zahrady.

V areálu základní školy Meteorologická se bude konat ve středu 20. dubna od 10 do 12 hodin velká osvětová kampaň, kterou pořádá ZŠ Meteorologická spolu s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a městskou částí Praha-Libuš. Akce je otevřená pro širokou veřejnost a může se jí zúčastnit každý. V podobě různých stanovišť se tu představí organizace zabývající se ochranou životního prostředí, tříděním odpadů a přípravou vzdělávacích programů pro děti. Novinkou v letošním roce jsou stanoviště zaměřená na téma ochrany lesů - rok 2011 je vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se o víkendu 16.-17. dubna pustí do úklidu koryta Písnického potoka v prostoru před rybníkem v ul. Zátoňská a u zdymadla za rybníkem.

Mateřské centrum Kuřátko připravilo v rámci Dne Země mapování psích výkalů na travnatých plochách před mateřským centrem a další akce k tématu životního prostředí.

A jaké že to tedy čeká překvapení v Modřanské rokli?
Zveme všechny na společnou akci, kterou pořádá Sokol Libuš ve spolupráci se SDH Libuš, Humanitárním sdružením ProTebe, o. s., Křížem Krážem, SDH Písnice, Mateřským centrem Kuřátko, Obvodním mysliveckým spolkem ČMMJ Praha 4, Klubem Junior a městskou částí. Akce se jmenuje Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem a koná se ve čtvrtek 14. dubna od 15.30 hod. v Modřanské rokli. Na trase od prodejny Albert v Písnici až k nádrži v Modřanské rokli budou připravena stanoviště jednotlivých organizací a soutěže týkající se témat přírody a životního prostředí. Rokle se promění v les pohádkových bytostí. Úkoly, které budou účastníci plnit cestou k nádrži, se cestou zpátky k Albertu změní v prozrazení barvy, a všichni tak do cíle dorazí s vybarveným obrázkem a za něj dostanou drobnou odměnu. Přijďte si utrhnout svůj perníček, pobavit se a něco se i dozvědět...

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice


<< nahoru

ikonka Pozvánka: LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK


<< nahoru

ikonka LIBHUSh

Již pošesté je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.

             Uplynulé ročníky ukázaly velký talent  všech účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé i zpěváci. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako předcházející roky, udělali mladí virtuózové další pokroky? A kdo se vlastně může zúčastnit? Soutěžit mohou všichni  hudební zájemci, kteří si připraví libovolnou píseň či skladbu.

Disciplíny:     

A. flétna *)

B. klavír, keyboard

C. kytara

D. zpěv *)

Věkové kategorie:

1.      0-6 let

2.      7-10 let

3.  11-15 let

4. 15 a více let

*) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol - vybrat ty, které ocení diplomem a vítěze hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v neděli 8. května od 16 hod. v prostorách Klubu Junior (Na Okruhu 395/1).

Bližší informace:

Lenka Koudelková, 604 273 968

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR

LIBHUSh

Jméno a příjmení............................................................      Telefon..............................................

Adresa........................................................................................................................................................

*Disciplína: A. flétna                                            *Kategorie: 1. 0 - 6 let

          B. klavír, keyboard                                             2. 7 - 10 let

          C. kytara                                                           3. 11 - 15 let

          D. zpěv                                                              4. 15 a více let

                          

Přihlášku je nutno odevzdat do 28. 4. 2011 do Klubu JUNIOR,

Na Okruhu 395/1, Praha 4

*zakroužkujte


<< nahoru

ikonka PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU

Kdy: v neděli 17. 4. 2011 od 14 do 18 hod
Kde: Klub Junior, Na Okruhu 395/1
Praha 4 - Písnice


Během dílny si vyzkoušíte práci s pedigem a seznámíte se se základy košíkaření.
V příjemné atmosféře si upletete vlastní košík.

Každý pracuje svým tempem, podle svého vkusu a inspirace.
Technika je vhodná pro dospělé a starší děti cca od 10 let.

S sebou: nůžky, šídlo (pletací jehlici apod.) a zástěru.

Cena kurzu: 300 Kč (v ceně je materiál, korálky, podložky)

Závazné přihlášní na e-mail: pletenikosiku@email.cz

www.kurzypletenikosiku.webnode.cz


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba: centrum Kuřátko: pondělí až pátek 9.30-12.00 hod.
Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00 hod.
Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv, tj. 30 Kč/rodinu. Montessori herna jednorázově 100 Kč, předplatné 300 Kč / 5 návštěv, tj. 60 Kč / rodinu.
Centrum poskytuje služby zejména rodičům s malými dětmi (do cca 4 let věku). První návštěva ZDARMA! Základní program (není-li uvedeno níže jinak) PO - hudební rytmika, ÚT a ČT - výtvarná dílnička, ST - sportování pro nejmenší, PÁ - Yamaha hudební školička a volná herna. Případné změny v programu naleznete na webu MC

• Dubnové aktivity se budou odvíjet zejména od témat oslavy Dne Země a Velikonoce.
• V prostorech centra pro vás a děti nově připravujeme živé šnekárium, kam si i vaše děti budou moci umístit své zvířátko.
• Mapování nové místní ekologické stopy - tzv. Dog´s exkremento step proběhne v čtvrtek 14. 4. odpoledne na sídlišti v Písnici.
• Podrobnosti k akcím na webu.

DUBEN 2011 - VÝBĚR Z PROGRAMU

11. 4. PO Divadélko - zahrajeme pro vás další (ne)známou pohádku.
12. 4. ÚT Křeslo pro hosta - nejen o projektu Zdravá Libuš a Písnice, ale také o dalších aktivitách, které se pro veřejnost a rodiny s dětmi chystají na území MČ pro rok 2011, nám přijde od 10.30 pohovořit paní Jana Martínková z úřadu městské části. Prostor pro vaše dotazy. Nebude chybět ani výtvarná aktivita.
14. 4. ČT Den Země - aneb Naše planeta z vesmíru. Vyrobíme si ufo-plavidlo, raketu. Soutěž.
19. 4. ÚT Aranžování květinových dekorací - živé kytky hrnkovky. Jarní dekorace s velikonoční přízdobou. Komu se líbila akce Adventní věnce a vánoční dekorační svícny, je srdečně zván. Ukázky výrobků na webu MC. Předchozí registrace nutná (e-mail, tel., osobně v MC) do čtvrtka 14. 4. Cena: vstupné 30 Kč + použitý materiál (cena od 1 Kč), lze donést vlastní drobné dekorace.
20. 4. ST Muškátování a další výsadby do truhlíků, setí na záhonky. Přijďte nám s dětmi pomoci. Oblečení na ven.
21. 4. ČT Vizovické těsto a jiné - pečeme a vaříme v centru velikonoční dobroty a ozdoby
25. 4. PO ZAVŘENO - velikonoční pondělí
28. 4. ČT Čarodějné slavnosti - od 9.30 hod. grilování masa, zeleniny. Nebude chybět překvapení pro děti. Karnevalové masky dětí i rodičů vítány! Vstupné obvyklé.

Činnost MC Kuřátko v roce 2011 podporuje Ministerstvo práce s sociálních věcí a MČ Praha-Libuš.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka FILIPOJAKUBSKÁ NOC

Galerie Školy SPMP Modrý klíč, Smolkova 567/2, v sousední Praze 12 pořádá 30. 4. 2011 oslavu Filipojakubské noci.

Od 10 hodin - otevřena galerie; čaj, káva a čarodějnické menu; výrobky z chráněných dílen; dárek pro všechny návštěvníky v kostýmu čaroděje nebo čarodějnice.
od 15 do 16.30 - Linda Dragonari vás seznámí s odkazem původní spirituality v české kotlině pro současného člověka (jak žít v souladu se svou přirozeností, oslavy jara jako součást většiny kultur).
Od 17 do 18 hodin za příznivého počasí - rytmické bubnování pod vedením hudebníka Petra Šušora.
Od 18 hodin - oheň k posezení, pobavení a opékání dobrot.
Více informací: www.modry-klic.cz

Zdroj: Galerie Školy SPMP Modrý klíč


<< nahoru

ikonka KLUB ROZHLEDNA

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš.

Návštěvníci klubu vybrali nové jméno klubu. Místo Lačhe Čhave se nyní jmenuje Rozhledna. 

Za návštěvu klubu se nic neplatí, děti nám nemusí říkat ani svoje jméno. Na pátek, sobotu a neděli máme naplánované výlety, soutěže a společenské akce; na výlety a víkendové akce je obvyklý malý finanční příspěvek na jízdenky a vstupné. Přihlášku na akce si můžete vyzvednout osobně v klubu nebo nás kontaktujte e-mailem.

Kde nás najdete:

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Otevření klubu:

Pondělí, středa, čtvrtek 14-18 h

PROGRAM NA DUBEN

Celý březen se můžete těšit na čtvrteční výtvarné a interaktivní dílny:

14. 4. Den Země
18. 4. Den otevřených dveří
25. 4. Pomlázka
27. 4. Sportovní odpoledne
30. 4. Pálení čarodějnic - Pankrác

Každé úterý a pátek probíhá v klubu celý den doučování, stačí se objednat telefonicky, e-mailem nebo přímo v klubu v otevírací dny.

Kontaktní informace: info@lache-chave.cz, +420 723 293 601

Webová stránka: www.lache-chave.cz

Na všechny se těší:

Veronika, Tereza, Jitka a Markéta, pracovnice klubu


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Srdečně zveme všechny seniory na program připravený na měsíc duben 2011.

5. 4. Volná zábava a popovídání pro pohodu v klubu při kávě, čaji a podobně.

12. 4. Seznámíme se s další zajímavou četbou.

19. 4.  Na toto odpoledne přijala pozvánku do klubu  PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., s tématy: naši senioři a jiné. Velmi zajímavá přednáška, nenechte si ujít!

26. 4. Volné povídání tzv. povelikonoční.

3. 5.  Na připravený výlet do Benátek nad Jizerou srdečně zve výbor! Odjezd v 10 hodin od Eimů, návratem cca v 18 hodin. Oběd zajištěn.

10. 5. Pozvání na toto odpoledne přijala paní ředitelka místního veterinářského střediska Vetnemo, která nám bude povídat o práci na středisku, o nemocech našich domácích zvířátek atd. Kdo má nějaké problémy s mazlíčky, nechť tuto návštěvu určitě využije a dozví se více.

Srdečně vás zveme na zajímavá posezení mezi svými vrstevníky při plánovaných akcích a upozorňujeme opět na možnost výpůjčky zajímavých knih z naší místní knihovny v době od 14.00 do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý