Kontrolní výbor

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš zřizuje Finanční a Kontrolní výbor dle § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.

Kontrolní

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš zřizuje kontrolní výbor, jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části,
  2. provádí následnou kontrolu účelového využití darů a grantů fyzických osobám, organizacím a sdružením, které městská část poskytnula,
  3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části,
  4. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Jméno Funkce E-mail
Miroslav Štajner člen zastupitelstva, předseda výboru
Helena Kolouchová tajemnice výboru
Miroslav Štancl člen zastupitelstva, člen výboru
Jana Nožičková členka výboru
Jan Haisel člen výboru
JUDr. Ing. Eva Radová členka zastupitelstva, členka výboru radovae@email.cz


Zápisy z jednání Kontrolního výboru


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr