Formuláře a žádosti

Odbor správní a školství

Nadpis Příloha
Žádost o poskytnutí informace stáhnout
Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. stáhnout
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu stáhnout
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu stáhnout
Hlášení adresy pro doručování stáhnout

Odbor správy majetku a investic

Nadpis Příloha
Žádost o pronájem zasedací místnosti Libušská č.p. 1 stáhnout
Žádost prodej pozemků nebo o pronájem, bytových a nebytových prostor stáhnout
Smlouva na služebnost nebo VB stáhnout

Odbor životního prostředí a dopravy

Nadpis Příloha
Žádost o stanovisko ke kácení dřevin stáhnout
Žádost o stanovisko k provedení výkopových prací stáhnout
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci stáhnout
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. stáhnout
Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stáhnout
Oznamovací list Uživatele organických rozpouštědel, těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem stáhnout

Odbor ekonomický

Nadpis Příloha
Ohlášení MP ze psů společný stáhnout
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout
Odhlášení – ukončení místního poplatku z pobytu stáhnout
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout
Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku ze psů stáhnout