Komise stavební a dopravní

Mgr. Radek Řezanka

Mgr. Radek Řezanka

člen zastupitelstva

Šárka Pichová

tajemnice komise

Mgr. Václav Kuthan

člen zastupitelstva

Dalibor Šulc

člen komise

Mgr. Markéta Jedličková

členka komise

Ing. arch. Kamila Davidová

členka komise
Tomáš Loukota, DiS.

Tomáš Loukota, DiS.

člen zastupitelstva
JUDr. Martin Pros, Ph.D.

JUDr. Martin Pros, Ph.D.

člen komise

Zápisy z jednání Komise stavební a dopravní


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr