Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Úřad městské části na odboru správním a školství poskytuje služby Czech POINT na základě aktuální funkčnosti služeb cílových rejstříků státní správy. Odbor správní a školství se nachází na adrese K Lukám 664/1 (budova mateřské školy). Kancelář se nachází v přízemí poslední dveře vpravo.

Služby:

 • Autorizovaná konverze dokumentů (správní poplatek za každou započatou stránku je ve výši 30,- Kč) 
 • Datové schránky (bez správního poplatku)
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z Obchodního rejstříku (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z Rejstříku trestů (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč ) 
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč ) 
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Základní registry

Více informací o projektu Czech POINT naleznete na: http://www.szrcr.cz/registr-osob

Odbor správní a školství (na adrese: Praha 4 - Libuš, K Lukám 664/1, budova mateřské školy, levý vchod, přízemí)

Otevírací doba:

PO  8 - 12 hod, 13 - 17,30 hod
ÚT  8 - 12 hod
ST  8 - 12 hod, 13 - 17,30 hod
ČT  8 - 12 hod

Evidence obyvatel: 

- ohlášení změny místa trvalého pobytu (přihlášení nebo odhlášení)

   Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je nutné předložit tyto dokumenty:

   platné dokumenty k prokázání totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz k povolení pobytu pro cizince),

   doložit vlastnictví bytu, domů nebo doložit oprávněnost užívání (např. nájemní smlouva),

   uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč (za občana mladšího 15ti let se správní poplatek nevybírá)

- zrušení místa trvalého pobytu

   Při zrušení místa trvalého pobytu je nutné předložit tyto dokumenty:

   žádost ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, předkládá oprávněná osoba (vlastník objektu),

   platné dokumenty k prokázání totožnosti oprávněné osoby (např. občanský průkaz, cestovní doklad),

   uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou:

- ověřování podpisů (legalizace)

Při legalizace je nutno předložit k prokázání své totožnosti, např. platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu.
Nelze provést ověření podpisu (legalizace) na listině, která neobsahuje žádný text a pokud je listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není k ní předložen překlad listiny pořízený tlumočníkem.

Správní poplatek za ověření podpisu je ve výši 30,- Kč za jeden podpis.

- ověřování listin (vidimace)

Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.
Nelze provést ověření opisu nebo kopie (vidimace) občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, rybářského lístku aj., vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby aj., pokud se opis nebo kopie neshoduje s originálem a pokud jsou v listině změny, doplňky a vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost ověřované listiny, pokud je listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Správní poplatek za ověření listin je ve výši 30,-Kč za každou započatou stránku, tj. stránka formátu A4 a menší.

- osvobození od poplatku

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ustanovení § 8, položka 4 a položka 5 sazebníku (příloha k zákonu).

Ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny je osvobozeno od poplatku, např. pro nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Ověření podpisu je osvobozeno od poplatku, např. pro výše uvedené organizace, ale i pro osoby, které prokáží, že jim byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Od poplatků jsou osvobozeny i např. státní orgány a státní fondy, územní samosprávné celky a jejich orgány. Dále jsou od poplatku osvobozeny úkony související s prováděním zákona o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, pro účely využití volebního práva.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba, která požádá o ověření listiny nebo podpisu) prokazatelně doloží před započetím úkonu, že se na prováděný úkon vztahuje osvobození od poplatku (např. předložením stanov organizace, průkazu ZTP).

Kopírování listin

Poplatky za kopírování listin:
Formát A4 a menší, jednostranný 2,- Kč
oboustranný 3,- Kč

Formát A3 jednostranný 3,- Kč
oboustranný 4,- Kč

Právní úpravy

Úkony jsou prováděny v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákony naleznete na www.mvcr.cz - právní předpisy. Pokud se na někoho vztahuje osvobození od poplatku, musí být tato skutečnost sdělena před zahájením úkonu.

odkaz: www.mvcr.cz  - právní předpisy