Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve znění pozdějších předpisů.

Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Libuš je možné použít následující prostředky:

Adresa podatelny: Úřad městské části Praha Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Na této adrese přijímá podatelna listinné (analogové) dokumenty a dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí8:00 – 12:00, 13.00 – 17.30
Středa8:00 – 12:00, 13.00 – 17.30

Mimo dny státních svátků

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu:

Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zákon č. 500/2004 Sb.“ správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

Použití datové schránky

Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon č. 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zákon č. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

Formulář

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.