Vyřídíte na úřadě

Na Úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Úřad městské části na odboru správním a školství poskytuje služby Czech POINT na základě aktuální funkčnosti služeb cílových rejstříků státní správy. Odbor správní a školství se nachází na adrese K Lukám 664/1 (budova mateřské školy). Kancelář se nachází v přízemí poslední dveře vpravo.

Služby:

 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Datové schránky
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Úschovna systému Czech POINT
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Základní registry

Více informací o projektu Czech POINT naleznete na: http://www.szrcr.cz/registr-osob

Otevírací doba: Odbor správní a školství (adresa K Lukám 664/1, budova mateřské školy, levý vchod, přízemí)

PO od 8,00h. do 12,00h a od 13,00h. do 17,30h
ÚT od 8,00h. do 12,00h
ST od 8,00h. do 12,00h a od 13,00h. do 17,30h
ČT od 8,00h. do 11,30h

Ověřování podpisů (legalizace)

Při legalizace je nutno předložit k prokázání své totožnosti např. platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu.
Nelze provést ověření podpisu (legalizace) na listině, která neobsahuje žádný text a pokud je listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není k ní předložen překlad listiny pořízený tlumočníkem.

Správní poplatek za ověření podpisu je ve výši 30,- Kč za jeden podpis.

Ověřování listin (vidimace)

Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.
Nelze provést ověření opisu nebo kopie (vidimace) občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, rybářského lístku aj., vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby aj., pokud se opis nebo kopie neshoduje s originálem a pokud jsou v listině změny, doplňky a vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost ověřované listiny, pokud je listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Správní poplatek za ověření listin je ve výši 30,-Kč za každou započatou stránku, tj. stránka formátu A4 a menší.

Osvobození od poplatku

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ustanovení § 8, položka 4 a položka 5 sazebníku (příloha k zákonu).

Ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny je osvobozeno od poplatku např. pro nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Ověření podpisu je osvobozeno od poplatku např. pro výše uvedené organizace, ale i pro osoby, které prokáží, že jim byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Od poplatků jsou osvobozeny i např. státní orgány a státní fondy, územní samosprávné celky a jejich orgány. Dále jsou od poplatku osvobozeny úkony související s prováděním zákona o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, pro účely využití volebního práva.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba, která požádá o ověření listiny nebo podpisu) prokazatelně doloží před započetím úkonu, že se na prováděný úkon vztahuje osvobození od poplatku (např. předložením stanov organizace, průkazu ZTP).

Kopírování listin

Poplatky za kopírování listin:
Formát A4 a menší, jednostranný 2,- Kč
oboustranný 3,- Kč

Formát A3 jednostranný 3,- Kč
oboustranný 4,- Kč

Právní úpravy

Úkony jsou prováděny v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákony naleznete na www.mvcr.cz - právní předpisy. Pokud se na někoho vztahuje osvobození od poplatku, musí být tato skutečnost sdělena před zahájením úkonu.

odkaz: www.mvcr.cz  - právní předpisy

Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve znění pozdějších předpisů.

Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Libuš je možné použít následující prostředky:

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zákon č. 500/2004 Sb.“ správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

 • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
 • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

Použití datové schránky

Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon č. 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zákon č. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

Formulář

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.

V případě provádění stavby na katastru Libuš nebo Písnice nebo na pozemku ve vlastnictví MČ Praha-Libuš je nutné stanovisko Rady nebo Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Žádost o vyjádření se podává na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny MČ Praha-Libuš,  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš s přiložením projektové dokumentace

ÚMČ Praha-Libuš od roku 2001 nedisponuje stavebním úřadem. Pro naši MČ zajišťuje agendu stavebního úřadu „Odbor výstavby ÚMČ Praha 12" Hausmannova 3014, Praha 4 - Modřany, podatelna Písková 25, Praha 4 - Modřany. Tento úřad rovněž zajišťuje výkon státního dozoru pro výstavbu (dříve státní stavební dohled).

Odkaz: http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

Územní plán je k dispozici k nahlédnutí v návštěvní dny na OSMI ÚMČ Praha-Libuš, detašované pracoviště K Lukám 664, Praha 4 (budova mateřské školky). Zde je možné rovněž získat základní informace, zejména o funkčním využití jednotlivých ploch na území MČ Praha-Libuš nebo slovní komentář územního plánu.

Závazné stanovisko (např. územně plánovací informaci) však vydává pouze odbor výstavby pro ÚMČ Praha 12.

Žádost o informace :
Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět jemožné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35,142 00 Praha 4-Libuš. Další možností je elektronická pošta:mc.libus@praha-libus.cz

Příjem žádostí a dalších podání :
Žádosti, stížnosti, oznámení a další podání je možné podat v podatelně Úřadu MČ Praha-Libuš , Libušská 35, 142 00 Praha 4

Opravné prostředky :
Opravný prostředek lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha-Libuš. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze odat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí, kdo rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

 • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
 • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
 • datovou schránkou: u8xaktr

Na Úřadě MČ Praha 12 si vyřídíte:

Více informací získáte zde