Vyřídíte na úřadě

Na Úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Úřad městské části na odboru správním a školství poskytuje služby Czech POINT na základě aktuální funkčnosti služeb cílových rejstříků státní správy. Odbor správní a školství se nachází na adrese K Lukám 664/1 (budova mateřské školy). Kancelář se nachází v přízemí poslední dveře vpravo.

Služby:

 • Autorizovaná konverze dokumentů (správní poplatek za každou započatou stránku je ve výši 30,- Kč) 
 • Datové schránky (bez správního poplatku)
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z Obchodního rejstříku (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou je ve výši 50,- Kč) 
 • Výpis z Rejstříku trestů (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč ) 
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby (správní poplatek za vystavení výpisu je ve výši 100,- Kč ) 
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Základní registry

Více informací o projektu Czech POINT naleznete na: http://www.szrcr.cz/registr-osob

Odbor správní a školství (na adrese: Praha 4 - Libuš, K Lukám 664/1, budova mateřské školy, levý vchod, přízemí)

Otevírací doba:

PO  8 - 12 hod, 13 - 17,30 hod
ÚT  8 - 12 hod
ST  8 - 12 hod, 13 - 17,30 hod
ČT  8 - 12 hod

Evidence obyvatel: 

- ohlášení změny místa trvalého pobytu (přihlášení nebo odhlášení)

   Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je nutné předložit tyto dokumenty:

   platné dokumenty k prokázání totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz k povolení pobytu pro cizince),

   doložit vlastnictví bytu, domů nebo doložit oprávněnost užívání (např. nájemní smlouva),

   uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč (za občana mladšího 15ti let se správní poplatek nevybírá)

- zrušení místa trvalého pobytu

   Při zrušení místa trvalého pobytu je nutné předložit tyto dokumenty:

   žádost ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, předkládá oprávněná osoba (vlastník objektu),

   platné dokumenty k prokázání totožnosti oprávněné osoby (např. občanský průkaz, cestovní doklad),

   uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou:

- ověřování podpisů (legalizace)

Při legalizace je nutno předložit k prokázání své totožnosti, např. platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu.
Nelze provést ověření podpisu (legalizace) na listině, která neobsahuje žádný text a pokud je listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není k ní předložen překlad listiny pořízený tlumočníkem.

Správní poplatek za ověření podpisu je ve výši 30,- Kč za jeden podpis.

- ověřování listin (vidimace)

Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.
Nelze provést ověření opisu nebo kopie (vidimace) občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, rybářského lístku aj., vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby aj., pokud se opis nebo kopie neshoduje s originálem a pokud jsou v listině změny, doplňky a vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost ověřované listiny, pokud je listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Správní poplatek za ověření listin je ve výši 30,-Kč za každou započatou stránku, tj. stránka formátu A4 a menší.

- osvobození od poplatku

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ustanovení § 8, položka 4 a položka 5 sazebníku (příloha k zákonu).

Ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny je osvobozeno od poplatku, např. pro nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Ověření podpisu je osvobozeno od poplatku, např. pro výše uvedené organizace, ale i pro osoby, které prokáží, že jim byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Od poplatků jsou osvobozeny i např. státní orgány a státní fondy, územní samosprávné celky a jejich orgány. Dále jsou od poplatku osvobozeny úkony související s prováděním zákona o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, pro účely využití volebního práva.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba, která požádá o ověření listiny nebo podpisu) prokazatelně doloží před započetím úkonu, že se na prováděný úkon vztahuje osvobození od poplatku (např. předložením stanov organizace, průkazu ZTP).

Kopírování listin

Poplatky za kopírování listin:
Formát A4 a menší, jednostranný 2,- Kč
oboustranný 3,- Kč

Formát A3 jednostranný 3,- Kč
oboustranný 4,- Kč

Právní úpravy

Úkony jsou prováděny v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákony naleznete na www.mvcr.cz - právní předpisy. Pokud se na někoho vztahuje osvobození od poplatku, musí být tato skutečnost sdělena před zahájením úkonu.

odkaz: www.mvcr.cz  - právní předpisy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve znění pozdějších předpisů.

Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Libuš je možné použít následující prostředky:

Adresa podatelny: Úřad městské části Praha Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Na této adrese přijímá podatelna listinné (analogové) dokumenty a dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí8:00 – 12:00, 13.00 – 17.30
Středa8:00 – 12:00, 13.00 – 17.30

Mimo dny státních svátků

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu:

Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zákon č. 500/2004 Sb.“ správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

 • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
 • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

Použití datové schránky

Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon č. 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zákon č. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

Formulář

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.

V případě provádění stavby na katastru Libuš nebo Písnice nebo na pozemku ve vlastnictví MČ Praha-Libuš je nutné stanovisko Rady nebo Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Žádost o vyjádření se podává na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny MČ Praha-Libuš,  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš s přiložením projektové dokumentace

ÚMČ Praha-Libuš od roku 2001 nedisponuje stavebním úřadem. Pro naši MČ zajišťuje agendu stavebního úřadu „Odbor výstavby ÚMČ Praha 12" Generála Šišky 2375/6143 00 Praha 4 – Modřany, podatelna Písková 25, Praha 4 - Modřany. Tento úřad rovněž zajišťuje výkon státního dozoru pro výstavbu (dříve státní stavební dohled).

Odkaz:  https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/

Územní plán je k dispozici k nahlédnutí v návštěvní dny na OSMI ÚMČ Praha-Libuš, detašované pracoviště K Lukám 664, Praha 4 (budova mateřské školky). Zde je možné rovněž získat základní informace, zejména o funkčním využití jednotlivých ploch na území MČ Praha-Libuš nebo slovní komentář územního plánu.

Závazné stanovisko (např. územně plánovací informaci) však vydává pouze odbor výstavby pro ÚMČ Praha 12.

9.1 Podání žádosti o informace, dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Na ústní žádost poskytne úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Pro podání písemné žádosti je určen formulář zde (odkaz), v ostatních případech formulujte žádost volně s uvedením následujících údajů:

 • Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla)
 • Telefon, příp. adresa e-mailu
 • Charakteristika požadované informace
 • Způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Písemná žádost (včetně žádosti podané elektronickou poštou ) bude vyřízena následovně:

 • Požadovaná informace se poskytne písemně nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii či na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit ze závažných důvodů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více útvary nebo s jiným povinným subjektem), nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutím informace.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, vyzván aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučiní, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli.
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha-Kunratice, žádost bude odložena a tato skutečnost bude sdělena do 7 dnů žadateli.
 • V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dle § 15 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli.

9.2. Podání žádosti o informace, dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky, nebo písemně. Podání/Žádost lze formulovat volně dle instrukcí k podání žádosti o informace viz. 9.1, formulář pro podání dle zákona č. 123/1998 Sb., je ke stažení zde (odkaz)

9.3. Podání stížnosti na zápach z výroby a jiných podnikatelských činností

Každý občan může nově nahlásit rušivý nebo škodlivý zápach tvořen různými typy výrobních aktivit na portálu hlavního města Prahy zde (odkaz)

Při podání stížnosti je zapotřebí vyplnit tento formulář (odkaz) a zaslat jej na emailovou adresu posta@praha.eu

10. Příjem podání a podnětů - žádosti, stížnosti, návrhy, podněty.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky, nebo písemně. Podání/Žádost lze formulovat volně dle instrukcí k podání žádosti o informace viz.9.1

-------------------------------------------------------------------------------

Formuláře, sazebníky a další dokumenty naleznete zde

Přehled již poskytnutých informací naleznete zde

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: prestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Kateřina Havlíková, havlikova@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

 • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
 • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
 • datovou schránkou: u8xaktr

Co je to přestupek?

Přestupkem se rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který nedosahuje závažnosti trestného činu. Aby se jednalo o přestupek, musí být daný čin v zákoně za přestupek výslovně označen a musí vykazovat zákonem stanovené znaky. Přestupek může spáchat fyzická i právnická osoba. Aby byl přestupek spáchán, je nutné zavinění, přičemž zavinění může být úmyslné nebo nedbalostní.

Co je přestupkové řízení?

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, které se zahajuje z moci úřední. Účelem přestupkového řízení je zjistit, zda se skutek skutečně stal, zda se jedná o přestupek, kdo jej spáchal a jaký druh správního trestu je možné uložit.

Existuje několik přestupků, u nichž je možné řízení zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku (např. urážka na cti nebo krádež mezi osobami blízkými), která dostane přiměřenou lhůtu k podání souhlasu.

Jaká je promlčecí doba přestupku

Přestupkový zákon[1] stanovil u méně závažných přestupků promlčecí dobu, tedy dobu, po jejímž uplynutí zaniká odpovědnost za přestupek, na jeden rok. U závažnějších přestupků s horní hranicí pokuty 100 000 Kč zákon stanovuje promlčecí dobu tři roky.

Které přestupky projednává Komise pro projednávání přestupků Praha-Libuš?

Komise pro projednávání přestupků je příslušná projednávat přestupky:

 1. proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje,
 2. proti pořádku v územní samosprávě,
 3. proti veřejnému pořádku,
 4. proti občanskému soužití a
 5. proti majetku.

Jaká jsou práva oznamovatele přestupku?

Je-li oznamovatel zároveň účastníkem řízení, zůstává mu právo být informován o průběhu a výsledku řízení a právo nahlížet do správního spisu. Oprávnění být informován o průběhu a výsledku řízení a právo nahlížet do spisu přiznává přestupkový zákon i osobě přímo postižené spácháním přestupku.

V případě, že o to oznamovatel výslovně požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, věc odložil nebo podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. V takovém případě doporučujeme připojit své kontaktní údaje.


[1] Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Text je z části čerpán z webových stránek https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/spravni-rizeni/spravni-rizeni/rada/prestupkove-rizeni, kde také najdete podrobnosti k přestupkům, přestupkovému řízení a fungování přestupkové komise.


Na Úřadě MČ Praha 12 si vyřídíte:

Více informací získáte zde