Potřebuji si zařídit - sociální služby

Kontakt na koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské části Praha-Libuš

Městská část zajišťuje pro obyvatele službu Koordinátora pomoci v sociální oblasti:

pan Miloš Hájek, externí spolupracovník městské části
Tel.: 604 740 696
Mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz

Vyžaduje váš zdravotní stav či sociální situace pomoc či podporu odborného poskytovatele sociálních služeb?

V tom případě můžete požádat o terénní službu - to znamená, že pomoc přijde za vámi domů:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, pomoc při osobní hygieně (např. pomoc při mytí či koupání, pomoc při použití WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití či příprava a podání jídla a pití), pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního i osobního prádla, týdenní velký nákup). Dále pomoc zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na úřady či volnočasové aktivity). Někteří poskytovatelé pečovatelské služby nabízejí i tzv. fakultativní činnosti, jako např.: dohled nad uživatelem služby či dovoz osobním automobilem k lékaři či na kulturní a společenské události. Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase - obvykle ráno či odpoledne pracovního dne. Na území městské části Praha-Libuš zajišťují tuto službu organizace: Kvalitní podzim života, z.ú.,Vestec u Prahy, tel.č. 778 095 645, 774 474 116 či Sociální služby městské části Praha 12 se sídlem v Olbramovické ul., tel. 241 713 575. https://www.praha-libus.cz/socialni-sluzby    http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/    https://www.praha12.cz/socialni-sluzby-mc-praha-12-prispevkova-organizace/ds-1098

OSOBNÍ ASISTENCE je poskytována témuž okruhu potřebných osob jako pečovatelská služba a s obdobnou náplní činnosti, ale je poskytována bez časového omezení. Na území MČ Praha-Libuš není sjednán žádný výlučný poskytovatel, ale lze si jej vybrat z Registru poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněného na WEB stránkách MPSV ČR, anebo vám poradí a pomůže váš Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš. https://www.praha-libus.cz/socialni-sluzby    http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2

V případě  d o č a s n é  potřeby celodenní péče a pomoci lze využít pobytovou

ODLEHČOVACÍ SLUŽBU, která je poskytována též osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, např. pečujícím rodinným příslušníkům při čerpání dovolené anebo v případě jejich onemocnění. Obvykle je tato služba využívána i v případech, kdy zájemce čeká na brzké umístění v sociálním zařízení s trvalým pobytem a péče o jeho osobu pouze terénní službou či rodinným příslušníkem již není možná. Seznam poskytovatelů pobytové odlehčovací služby naleznete opět v Registru poskytovatelů sociálních služeb, anebo vám poradí a pomůže váš Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš. https://www.praha-libus.cz/socialni-sluzby    http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2

V případě, že již nepostačuje docházka pečovatele či osobního asistenta v rámci tzv. terénní služby, ale váš zdravotní stav vyžaduje trvale nepřetržitou 24 hodinovou péči je možno požádat o umístění v SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ S TRVALÝM POBYTEM, což jsou Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením či Domovy se zvláštním režimem. Liší se cílovou skupinou, jíž poskytují služby - např. v Domově pro seniory nemůže být umístěn žadatel s psychickým onemocněním, ten je cílovou skupinou pro Domov se zvláštním režimem. V těchto typech zařízení sociálních služeb je k dispozici i lékařská a zdravotní péče, obvykle hrazená ze zdravotního pojištění, uživatel služby hradí ubytování a stravování, rovněž tak i nezbytné sociální úkony, nejčastěji pomoc při podávání jídla a pití, pomoc s osobní hygienou či různé aktivizační činnosti. K úhradě těchto sociálních úkonů pak obvykle uživateli slouží tzv. příspěvek na péči, o němž je zmínka v další části.

Jako sociální služba - přechodná mezi terénní pečovatelskou službou a službou osobní asistence a trvalým pobytem v některém typu „Domovů“- bývá využívána služba DENNÍHO STACIONÁŘE. Tato služba bývá provozována ráno a odpoledne v pracovní dny a je u některých poskytovatelů spojena i s možností dovozu uživatele do zařízení a zpětného odvozu do místa bydliště. Uživatelům je obvykle zajištěna strava po dobu pobytu, různé způsoby aktivizace, mohou si např. po obědě odpočinout na lůžku, samozřejmostí je dohled kvalifikovaného personálu. Služba je poskytována za úhradu dle zákona o sociálních službách. Stejně jako u ostatních druhů služeb lze najít poskytovatele na internetu v Registru poskytovatelů sociálních služeb, anebo vám poradí a pomůže váš Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš. https://www.praha-libus.cz/socialni-sluzby   http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2

CO DĚLAT KDYŽ Z DUCHODU JIŽ NEZBÝVÁ NA UHRAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY?

Všechny výše uvedené služby jsou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány za úhradu. Pouze pečovatelská služba je poskytována zdarma účastníkům odboje, jsou-li držiteli Osvědčení dle z.č. 255/1946 Sb. nebo osobám, které byli rehabilitovány dle z.č. 119/1990 Sb. o mimosoudních rehabilitacích. Uživatel sociální služby, který je závislý na pomoci jiné fyzické osoby, může za účelem úhrady služeb požádat o příspěvek na péči.  O ten žádají občané MČ Praha-Libuš u Úřadu práce ČR, pobočky pro hl. m. Prahu, územní pracoviště na Praze 4, Novodvorská  803/82, 142 00 Praha 4. Tento příspěvek na péči může být poskytnut žadateli podle rozsahu jeho závislosti na pomoci jiné osoby a je přiznáván ve 4 stupních závislosti ve finančním vyjádření: od 880,- Kč u osob s lehkou závislostí až do 19 200,- Kč u osob s úplnou závislostí. Upozorňujeme, že celý proces přiznání příspěvku na péči může trvat i řadu měsíců, avšak v případě přiznání je příspěvek vyplacen zpětně od data podání žádosti. https://www.praha-libus.cz/socialni-sluzby   https://www.praha12.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80112&id=62247&p1=62972    http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb s možností vyhledávání dle druhu služby:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2