Jednací řád komisí

Tento jednací řád upravuje postavení a činnost komisí rady městské části Praha-Libuš
(dále jen „rada“), jejichž pravomoci jsou dány zvláštními usneseními rady.

§1

Rada zřizuje komise, jmenuje a odvolává předsedy komisí, další členy komisí a tajemníky komisí. Tajemník komise je jmenován z řad zaměstnanců městské části Praha-Libuš zařazených do ÚMČ Praha-Libuš. Komise plní úkoly dané radou a jsou radě ze své činnosti odpovědné.

§2

  1. Schůze komisí se konají zpravidla 1 x za 4 týdny, pokud si komise neurčí jiné termíny jednání v závislosti na nutnosti a potřebě projednávaných záležitostí. Podle potřeby je možno svolat imimořádnou schůzi. Navrhnou—li to alespoň tři členové, svolá předseda komisi neprodleně.
  2. Schůze komisí řídí a svolává j ejí předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise (dále jen „předsedající schůze“). Za administrativní přípravu programu odpovídá tajemník komise.
  3. Schůze jsou neveřejné a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí, členové zastupitelstva městské části Praha- Libuš, tajemník komise, tajemník ÚMČ Praha-Libuš, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš a přizvaní hosté v souvislosti s aktuálně projednávanými návrhy.
  4. K projednávání jednotlivých předložených návrhů mohou být do schůze komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, jichž se předložený návrh konkrétně týká.
  5. Komise se usnáší většinou hlasů všech přítomných členů.

§3 

1. Členové komisí se účastní každé svolané schůze. Nemohou-li se ze závažných důvodů dostavit, omluví svoji účast informací předsedovi komise nebo tajemníkovi komise. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby byla komise usnášeníschopná, svolá předseda do týdne komisi znovu, pokud je to potřebné.

§4

Po skončení diskuse k jednotlivým bodům schůze formuluje předseda komise, je—li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o kterém dá hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky apředsedající schůze komise konstatuje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, proti akolik členů komise se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude uveden do zápisu. Komise se může usnést na tajném hlasování, a to formou hlasování, přičemž pro musí být většina přítomných členů komise. Každý člen komise má právo zařadit do zápisu jakoukoliv informací k projednávané věci, Včetně jmenovitého hlasování.

§5

Z jednání komise pořizuje tajemník komise zápis. Zápis obdrží všichni členové komise, kancelář starosty, starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu městské části (dále ÚMČ), buď vpísemné nebo elektronické podobě. Zápis je knahlédnutí V Odboru kanceláře starosty. Pokud ze zápisu komise vyplyne úkol pro některý odbor ÚMČ či jinou komisi rady, zodpovídá tajemník komise za předání zápisu též příslušnému vedoucímu odboru ÚMČ či příslušné komisi rady. Zápis se pořídí i tehdy, nesejde-li se komise vusnášeníschopném počtu. Odpovědnost za včasné a správné vyhotovení zápisu má tajemník komise, zápis podepisuje předseda komise. Přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, která se přikládá jen k originálu zápisu.

§6

Tento jednací řád platí pro Všechny komise rady městské části Praha-Libuš a j e účinný od 23.2. 2015

PřílohaVelikost
PDF icon jednaci_rad_komisi.pdf91.35 KB