Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha-Libuš

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha-Libuš vznikla dne 24. listopadu 1990 zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení Městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze zvláštní zákony a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy „Statut hlavního města Prahy“. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka. Je subjektem vzniklým ze zákona a navazuje na působení Místního národního výboru v Praze 4 – Libuši.
  Nadřízeným orgánem v oblasti přenesené působnosti je MHMP, který rovněž vykonává dozor nad vydáváním a obsahem působnosti ve smyslu § 110 a násl. zákona o hlavním městě Praze a kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti dle § 113 a násl. zákona o hl. m. Praze.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha-Libuš
  Úřad městské části,
  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha-Libuš
  Úřad Městské části,
  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

  4.3 Úřední hodiny ÚMČ
  pondělí: 8-12, 13-17:30
  středa: 8-12, 13-17:30

  Podatelna:
  pondělí: 8-12, 13-17.30
  středa: 8-12, 13-17.30

  Odbor správní a školství:
  pondělí: 8-12, 13-17.30
  středa: 8-12, 13-17.30

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 261 711 380, +420 244 471 884

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://www.praha-libus.cz/

  4.6 Adresa podatelny
  Městská část Praha-Libuš
  Úřad Městské části,
  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

  4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve znění pozdějších předpisů.

  Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Libuš je možné použít následující prostředky:

  • e-mail zaslaný na adresu elektronické podatelny: podatelna@praha-libus.cz
  • datovou schránku - u8xaktr

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zákon č. 500/2004 Sb.“ správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Použití datové schránky

  Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon č. 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zákon č. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.8 Datová schránka
  ID: u8xaktr

 5. Případné platby lze poukázat

  Základní účet - 2000691349/0800

  VHČ - 29022-2000691349/0800

  Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje odbor ekonomický ÚMČ Praha-Libuš prostřednictvím věcně příslušného zaměstnance.

 6. IČO

  00231142

 7. DIČ

  CZ00231142

  jsme plátcem daně z přidané hodnoty pro hospodářskou činnost

 8. Dokumenty
 9. Podání žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  Městská část Praha – Libuš si řídí těmito základními předpisy:

  • Ústava České republiky
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu
  • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  • Vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města prahy „Statut“
  • Vyhlášky a nařízení HMP

  Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

  Nahlédnout do Sbírky zákonů a vyhlášek hlavního města Prahy, mohou občané v úředních hodinách, v kanceláři tajemnice Úřadu.

  11.2 Vydané právní předpisy
  Městská část Praha-Libuš nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. Vyhlášky a nařízení hl. města Prahy naleznete na těchto stránkách.

 12. Úhrady za poskytování informací

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (DOC 31 KB)

  12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 2210/2015 ze dne 10.8.2015

 13. Licenční smlouvy

  13.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Libuš nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  13.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  13.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha-Libuš

 14. Výroční zpráva .

  14.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha-Libuš dle zákona č. 106/1999 Sb.

  14.2 Rozsudky
  Proti Městské části Praha-Libuš nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  14.3 Výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.