Organizační struktura

Schéma organizační struktury [PDF, 1721 kB]
Organizační struktury dodatek [PDF, 32 kB]


Odbor kancelář starosty

Michaela Kratochvílová  - pověřená vedením odboru

tel: 261 711 380, 244 471 884
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Helena Kolouchová​ - referent

tel: 261 711 380, 244 471 884
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz


Odbor správy majetku a investic

Šárka Pichová  - vedoucí odboru

informace o územním plánu na katastru Libuš a Písnice
vyjádření ke stavebním záměrům v rámci územního a stavebního řízení  na katastru MČ Praha-Libuš
investiční akce MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 426, 736 420 948
e-mail: pichova@praha-libus.cz


Josef Budílek - referent

správa budov MČ

tel: 273 132 513, 733 576 049
e-mail: budilek@praha-libus.cz


Olga Stárková – referent

rezervace hřiště
informace k žádosti o byt

tel: 244 021 433, 734 753 577
e-mail: starkova@praha-libus.cz


Ing. Milan Mašek

vyjádření ke stavebním záměrům v rámci územního a stavebního řízení
investiční akce MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 428, 734 852 221
e-mail: masek@praha-libus.cz


Ing. Martina Pašková

pronájmy služebních bytů, nebytových prostor a pozemků
žádosti o uzavření smluv na věcná břemena  nebo služebnost  k pozemkům
žádost o prodej nebo koupi pozemků ve vlastnictví MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 436, 604 240 613
e-mail: paskova@praha-libus.cz


Odbor správní a školství

Ing. Šárka Fruncová Vlčková - vedoucí odboru

fondy EU
strategický plán
místní akční plán rozvoje školství (MAP)

tel: 244 021 422, 731 610 451
e-mail: fruncova@praha-libus.cz


 - referent

školství
vzdělávání
prevence rizikového chování na školách
projekty škol

tel: 244 021 420, 734 613 114
e-mail: luongova@praha-libus.cz


Bc. Iveta Ouředníčková​ – referent

organizace voleb
evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu)
další služby občanům
sociální oblast

tel: 244 021 423, 734 756 890
e-mail: ourednickova@praha-libus.cz


Miloš Hájek – externí sociální pracovník

(úterý a středa 9:00-12:00, pracovní doba omezená v době prázdnin a jiných předem zveřejněných termínech)
sociální oblast
koordinátor sociální pomoci

tel: 604 740 696
e-mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz


Renata Sobíšková – referent

(Po+St 8:00-12:00 a 13:00-17:30, Út 8:00-12:00 a 13:00-16:00, čt 8:00-11:30 hod, pracovní doba omezená v době prázdnin)
Czech point
evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)
administrace dalších agend (např. pro přestupkovou komisi)
dotazy občanů na odbor správní a školství
další služby občanům (potvrzování účasti na vítání občánků, termíny gratulace jubilantům)

tel: 244 021 421, 734 756 890
e-mail: sobiskova@praha-libus.cz


Mgr. Lenka Felix – externí právník a předseda přestupkové komise
přestupky
přestupková komise

tel: 244 021 421 (pouze omluvy z pozvánek na jednání)
e-mail: felix@praha-libus.cz


Eva Zaoralová – externí knihovník (úterý 14:00-18:00)

knihovna městské části


Zdena Prchlíková – za výbor Klubu senior (úterý 14:00-15:00)

Klub senior

tel: 244 021 424 (pouze v úterý 14:00-15:00)


Odbor životního prostředí a dopravy

Bc. Petr Borský  - vedoucí odboru

místní agenda 21

dětská hřiště

povodňový plán

černé skládky

odpadové hospodářství

tel: 244 021 425, 732 643 920
e-mail: borsky@praha-libus.cz


Ing. Andrea Kovářová, DiS.

kacení dřevin
údržba zeleně
 

tel: 244 021 432, 734 753 578
e-mail: kovarova@praha-libus.cz


Ing. Zuzana Kuryviálová – referent

doprava
stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací (provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, uzavírky komunikací), které jsou ve správě MČ Praha-Libuš.
stanoviska k připojení nemovitostí na komunikace ve správě MČ Praha-Libuš (vjezd/výjezd)
správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

tel: 244 021 427, 603 410 027
e-mail: kuryvialova@praha-libus.cz


Odbor ekonomický

Bc. Eliška Čančíková - vedoucí odboru

 • oblast rozpočtu, správa peněžních fondů a účelových dotací  
 • kontrolní činnost, rozborová činnost, výkaznictví
 • oblast hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí
 • oblast hospodaření organizačních složek zřízených městskou částí
 • inventarizace účtů, závěrečný účet a finanční vypořádání
 • vedení personální agendy
 • vedení mzdové agendy
 • výkaznictví

tel: 244 090 101

e-mail:cancikova@praha-libus.cz


Věra Křenková – hlavní účetní

 • vedení a zpracování účetnictví, bezhotovostní operace
 • zpracování daní, místních poplatků, správních poplatků a pokut
 • kontrolní činnost, výkaznictví, závěrkové operace
 • evidence pohledávek a závazků
 • inventarizace účtů, uzávěrkové operace

tel: 244 090 102, 732 491 850,
e-mail: krenkova@praha-libus.cz


Eva Bartošíková – referent OE

 • pokladní operace
 • evidence závazků
 • zpracování a vedení zaměstnaneckých  benefitů
 • agenda místních a správních poplatků

Tel: 234 760 867

e-mail: bartosikova@praha-libus.cz