Organizační struktura

Schéma organizační struktury [PDF, 1721 kB]
Organizační struktury dodatek [PDF, 32 kB]


Odbory

Odbor kancelář starosty

 • plní funkci sekretariátu starosty a tajemníka Úřadu MČ Praha-Libuš;
 • zajišťuje podatelnu
 • administrativně zabezpečuje jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš;
 • archivuje podklady k jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš;
 • zpracovává a archivuje zápisy a usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš;
 • archivuje evidenci zasedání výborů, archivuje zápisy výborů a zveřejňuje zápisy komisí a výborů;
 • zajišťuje informovanost členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš;
 • zajišťuje včasné doručování písemností členům Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš;
 • vede evidenci členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Rady MČ Praha-Libuš a evidenci členů výborů a komisí;
 • vede evidenci žádostí a poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jejich následné zveřejnění;
 • zveřejňuje poskytnuté informace a další dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup;
 • zajišťuje chod úřední desky MČ Praha-Libuš;
 • zajišťuje nákup a distribuci kancelářských potřeb;
 • zajišťuje evidenci smluv a jejich zveřejnění
 • zajišťuje zveřejnění smluv v Registru smluv
 • zajišťuje archivaci časopisu MČ Praha-Libuš U nás

Pracoviště: Libušská 35/200, 142 00  Praha 4 – Libuš

Úřední hodiny:

Pondělí – 8.00 hodin – 12.00 hodin, 13.00 hodin – 17.30 hodin
Středa - 8.00 hodin – 12.00 hodin, 13.00 hodin – 17.30 hodin

úřední hodiny mohou být omezené v době nouzového stavu, aktuální informace naleznete v důležitých informacích na titulní stránce webových stránek,
V ostatních dnech je možné schůzku sjednat telefonicky.

Zaměstnanci

Michaela Kratochvílová  - vedoucí odboru
tel: 261 711 380, 244 471 884
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Helena Kolouchová - referent
tel: 261 711 380, 244 471 884
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Odbor správní a školství

 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti občanskosprávní: pouze evidenci obyvatel
 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupkové: řeší přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
 • zajišťuje organizaci voleb
 • zajišťuje výkon samosprávy v oblasti sociální a kulturní, vítání nových občánků, sázení stromů za nové občánky, gratulace jubilantům a případně další služby občanům  

Po+St 8:00-12:00 a 13:00-17:30, úřední hodiny mohou být omezené v době nouzového stavu a o prázdninách, aktuální informace naleznete v důležitých informacích na titulní stránce webových stránek, 

OSŠ koordinuje zapojení MČ Praha-Libuš do projektů tvorby místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP) vytvářených společně ve správním obvodu Praha 12, tj. MČ Praha 12  a MČ Praha-Libuš.

Formuláře

Nadpis Příloha
Žádost o poskytnutí informace stáhnout
Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. stáhnout
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu stáhnout
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu stáhnout
Hlášení adresy pro doručování stáhnout

Zaměstnanci

Bc. Iveta Ouředníčková - vedoucí odboru

organizace voleb
evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu)
dotazy občanů na odbor správní a školství
sociální oblast

tel: 244 021 423, 731 247 996
e-mail: ourednickova@praha-libus.cz

Bc. Lucie Chmelířová - referent

místní akční plán rozvoje školství (MAP)
prevence rizikového chování na školách
projekty škol
školství

tel: 244 021 422, 731 610 451
e-mail: chmelirova@praha-libus.cz

Milan Lašťovka – referent
Czech point
evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)
administrace dalších agend (např. pro přestupkovou komisi)
dotazy občanů na odbor správní a školství
další služby občanům (potvrzování účasti na vítání občánků, termíny gratulace jubilantům)

tel: 244 021 421, 734 756 890
e-mail: lastovka@praha-libus.cz 

Mgr. Karin Záhorcová – referent
organizace voleb
evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)
administrace dalších agend 
dotazy občanů na odbor správní a školství
další služby občanům 

tel: 244 021 420, 734 756 890
e-mail: zahorcova@praha-libus.cz

 

 

externí spolupracovníci:

Miloš Hájek – externí sociální pracovník (pondělí 14:00-17:00, provoz může být omezen v době prázdnin a jiných předem zveřejněných termínech), pracovní doba může být omezená v době nouzového stavu a o prázdninách, aktuální informace naleznete v důležitých informacích na titulní stránce webových stránek, 

sociální oblast
koordinátor sociální pomoci

tel: 604 740 696
e-mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz

Mgr. Kateřina Havlíková – externí právník a předseda přestupkové komise (osobně přítomna pouze v době jednání komise a po předchozí domluvě)
přestupky
přestupková komise

tel: 244 021 434 (pouze omluvy z pozvánek na jednání)
e-mail: havlikova@praha-libus.cz

Eva Zavoralová – externí knihovník (úterý 14:00-18:00), provoz volnočasových aktivit může být omezen v době nouzového stavu a o prázdninách, aktuální informace naleznete v důležitých informacích na titulní stránce webových stránek, 
knihovna městské části

Zdena Prchlíková – za výbor Klubu senior (úterý 14:00-15:00),  provoz volnočasových aktivit může být omezen v době nouzového stavu a o prázdninách, aktuální informace naleznete v důležitých informacích na titulní stránce webových stránek, 
Klub senior

tel: 244 021 424 (pouze v úterý 14:00-15:00)

Odbor životního prostředí a dopravy

 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání.
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, údržbu místních komunikací, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části.
 • přijímá a prověřuje podněty od občanů a jiných subjektů, spolupracuje s jinými orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi
 • vydává stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací (provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, uzavírky komunikací), které jsou ve správě MČ Praha-Libuš.
 • vydává stanoviska k připojení nemovitostí na komunikace ve správě MČ Praha-Libuš (vjezd/výjezd)
 • zajišťuje správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • spolupracuje na pořizování, změnách a úpravách územně plánovací dokumentace MČ.

Formuláře

Nadpis Příloha
Žádost o stanovisko ke kácení dřevin stáhnout
Žádost o stanovisko k provedení výkopových prací stáhnout
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci stáhnout
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. stáhnout
Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stáhnout
Oznamovací list Uživatele organických rozpouštědel, těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem stáhnout


Zaměstnanci

  - vedoucí odboru

místní agenda 21
dětská hřiště
povodňový plán

odpadové hospodářství
územní plánování

černé skládky

participativní rozpočet

tel: 244 021 425, 602 607 994
e-mail: vilgus@praha-libus.cz

Bc. Karolína Šťastná - referentka

údržba zeleně

kácení dřevin

tel.: 244 021 432, 734 753 578

e-mail: stastna@praha-libus.cz

Ing. Zuzana Kuryviálová – referent
doprava
stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací (provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, uzavírky komunikací), které jsou ve správě MČ Praha-Libuš.
stanoviska k připojení nemovitostí na komunikace ve správě MČ Praha-Libuš (vjezd/výjezd)
správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

tel: 244 021 427, 603 410 027
e-mail: kuryvialova@praha-libus.cz

Odbor správy majetku a investic

 • Spravuje movitý a nemovitý majetek svěřený MČ a eviduje jej. Zabezpečuje všechny úkony spojené s jeho pořízením, údržbou, funkcí, vyřazením a likvidací.
 • Spolupracuje a připravuje materiály pro uskutečnění výběrových řízení tak, aby byl naplněny vnitřní předpisy a  zákon č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
 •  Zajišťuje a zpracovává žádosti o koupi, nájmu a podnájmu pozemků a nebytových prostor
 •  Zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu investičních a neinvestičních  staveb MČ Praha-Libuš a připravuje podklady k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení
 • Posuzuje projektové dokumentace ke stavebním záměrům na území MČ Praha-Libuš v katastru Libuš a Písnice, je dotčeným orgánem státní správy v rámci řízení vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vede správní řízení podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Na základě plné moci starosty MČ se účastní a vyjadřuje k územnímu a stavebnímu řízení staveb na území MČ.
 • Zajišťuje veškerou agendu spojenou s připraveností MČ na mimořádné a krizové situace.
 • Plní a koordinuje úkoly spojené s materiální přípravou voleb do zákonodárného sboru a zastupitelstev v obci.
 • Přijímá a prověřuje podněty od občanů a jiných subjektů, spolupracuje s jinými orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi

Formuláře

Nadpis Příloha
Žádost o pronájem zasedací místnosti Libušská č.p. 1 stáhnout
Žádost prodej pozemků nebo o pronájem, bytových a nebytových prostor stáhnout
Smlouva na služebnost nebo VB stáhnout

Zaměstnanci

Šárka Pichová  - vedoucí odboru

informace o územním plánu na katastru Libuš a Písnice
vyjádření ke stavebním záměrům v rámci územního a stavebního řízení  na katastru MČ Praha-Libuš

investiční akce MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 426, 736 420 948
e-mail: pichova@praha-libus.cz

Ing. Milan Chroust - referent odboru

investiční akce MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 428

e-mail: chroust@praha-libus.cz

Josef Budílek - referent odboru
správa budov MČ

tel: 273 132 513, 733 576 049
e-mail: budilek@praha-libus.cz

Olga Stárková – referent odboru

zajišťuje materiální přípravu voleb do zákonodárného sboru a zastupitelstev v obci

vede evidenci a hospodaření s drobným hmotným a nehmotným majetkem
zajišťuje rezervaci hřiště Klokotská
 

tel: 244 021 433, 734 753 577
e-mail: starkova@praha-libus.cz

Renáta Sobíšková - referent
pronájmy služebních bytů, nebytových prostor a pozemků, poskytuje informace k žádosti o byt
žádosti o uzavření smluv na věcná břemena  nebo služebnost  k pozemkům
žádost o prodej nebo koupi pozemků ve vlastnictví MČ Praha-Libuš

tel: 244 021 436, 604 240 613
e-mail: paskova@praha-libus.cz

Odbor ekonomický

 • zajišťuje oblast rozpočtu, oblast účetnictví a platebního styku
 • zajišťuje oblast mzdové agendy, oblast personální agendy a oblast pokladní činnosti
 • vykonává kontrolní činnost, vypracovává rozbory, zpracovává výkaznictví
 • vykonává správu místních a správních poplatků
 • v oblasti přenesené působnosti výkonu státní správy vydává rybářské lístky

Formuláře

Nadpis Příloha
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout
Odhlášení – ukončení místního poplatku z pobytu stáhnout
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout

Zaměstnanci

 

 • oblast rozpočtu, správa peněžních fondů a účelových dotací  
 • kontrolní činnost, rozborová činnost, výkaznictví
 • oblast hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí
 • oblast hospodaření organizačních složek zřízených městskou částí
 • inventarizace účtů, závěrečný účet a finanční vypořádání

 

Věra Křenková – hlavní účetní

 • vedení a zpracování účetnictví, bezhotovostní operace
 • zpracování daní, místních poplatků, správních poplatků a pokut
 • kontrolní činnost, výkaznictví, závěrkové operace
 • evidence pohledávek a závazků
 • inventarizace účtů, uzávěrkové operace

tel: 244 090 102, 732 491 850,
e-mail: krenkova@praha-libus.cz

 

Eva Bartošíková – referent OE

 • pokladní operace
 • evidence závazků
 • zpracování a vedení zaměstnaneckých  benefitů
 • agenda místních a správních poplatků

Tel: 234 760 867

e-mail: bartosikova@praha-libus.cz