„Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4-Libuš“

Předpokládaná hodnota: 
520 tis Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
5.4.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.4.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné jsou stavební úpravy stávající budovy, resp. úprava nerekonstruovaných stávajících prostor a jejich využití pro zázemí při pořádání akcí MČ.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí 20.4.2017 v 11,00 hod

Povinné přílohy nabídky
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
Příloha č.6 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.7 Min 3 reference na obdobnou zakázku 
Příloha č.8 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.9 Seznam poddodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla