Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky

 

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022, s datem rozeslání dne 27. června 2022.

 

Volba se koná ve dvou dnech a to v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

 

  • Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.
  • Nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.
  • Hlasuje na voličský průkaz.

 

K volbám je potřeba platný občanský průkaz, nebo platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz. Neplatné OP a CD se mohou vyměnit např. na Odboru občansko-správních agend Úřadu městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00  Praha 4 - Modřany.

 

Voličský průkaz:

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně, anebo písemně s úředně ověřeným podpisem na odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 6. 1. 2023 – písemná žádost, do 11. 1. 2023 – do 16:00 hodin - osobně.

Po tomto datu žádost nebude vyřízena.

 

 

Úřad MČ Praha-Libuš bude vydávat voličský průkaz od 29. 12. 2022 v úředních hodinách

- buď osobně na odboru správním a školství Úřadu městské části, Praha-Libuš, K Lukám 664/1,

- prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o

  vydání voličského průkazu,

- nebo zašle písemně, na uvedenou adresu žadatele. 

Bližší informace na odboru správním a školství tel: 734 756 890

 

 

Zájemci, kteří mají zájem o práci v okrskové volební komisi se mohou hlásit osobně na odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš nebo telefonicky na tel. čísle 734 756 890.