Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ mezi Domy, Praha 4-Písnice

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
1 440 tis Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
27.4.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
12.5.2017
Předmět zakázky: 
kompletní rekonstrukce školní kuchyně včetně elektroinstalace ZTi VZI, demontáž a likvidace starého zařízení a dodávka a montáž nového technologického zařízení
Doplňující informace: 

Prohlídka místa plnění je 9. 5. 2017 ve 14,00 hod

Lhůta pro podání nabídek končí 12. 5. 2017 v 9,00 hod

Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence
Příloha č.5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele na stavební práce nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 
Příloha č. 6 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele elektroinstalačních prací nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb.
Příloha č.6 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.7 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.8 Min 3 reference na obdobnou zakázku 
Příloha č.9 Seznam poddodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla

Příloha: