Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu - Hoštická v k.ú. Písnice

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
21.11.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.12.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. Písnice v délce 170 m včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Předmětem zakázky je také: - Zajištění všech potřebných průzkumných a přípravných prací a podkladů (např. zajištění geodetického zaměření, zjištění průběhu IS, vyjádření správců sítí, vyhotovení majetkoprávního elaborátu s oslovením vlastníků soukromých pozemků) - Projekční činnost (vypracování PD včetně veřejného osvětlení a vyřešení odvodnění) - Inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, další zákonné požadavky dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. PD bude zadavateli předána v počtu 6 vyhotovení + 1x v digitální podobě na CD.
Doplňující informace: 

Termín podávání nabídek končí dne 5.12.2017 v 9:00