Redakce časopisu

Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš - periodický tisk územního samosprávného celku
 
Vydává MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš,
Tel  261 711 380, 244 471 876
E-mail mc.libus@praha-libus.cz.
Registrováno na MK ČR reg. č. MK ČR E 12406.

Redakční rada:  

Hana Kolářová - šéfredaktorka (hana.kolarova@post.cz​, tel. 731 179 913) 
Kateřina Tomešová (katerina.tomesova@centrum.cz
Kateřina Straková (katerina.chobotova@gmail.com )
Matěj Kadlec (kadlec.m@seznam.cz)
Jana Leichterová (leichterova.jana@seznam.cz)
Kryštof Štafl (krystof.stafl@gmail.com)
Martin Zikeš (MartinZikes@seznam.cz)
 
Korektury: Kateřina Straková, Jana Leichterová
Grafická úprava: Petr Kutáček  
Tisk: dot.DesignStudio, spol. s r.o.
Distribuce: Česká pošta  
Náklad: 4 250 kusů

Redakční uzávěrka je vždy 10. v měsíci. Číslo vychází na začátku měsíce následujícího. Prosíme, příspěvky, včetně digitálních fotografií a inzerce, posílejte nejlépe e-mailem na adresu hana.kolarova@post.cz​ nebo předejte na sekretariát Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakce 731 179 913. Nepodepsané příspěvky se neotiskují. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo zkrátit nebo nezařadit příspěvky v případě nedostatku tiskového prostoru; zejména příspěvky delší než 3500 znaků dodané bez předchozí domluvy. Ceník a podmínky inzerce na www.praha-libus.cz/.

Distribuce do schránek zdarma. Prosíme občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) na sekretariát ÚMČ Praha-Libuš, tel. 261 711 380, nebo e-mail mc.libus@praha-libus.cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality distribuce.