Strategické dokumenty

Školství na městské části Praha-Libuš

 

Městská část Praha-Libuš je pevně přesvědčena, že základní hodnotou lidské společnosti je vzdělání. I proto se na přelomu let 2015/2016 přihlásila k realizaci Místního akčního plánu ve vzdělávání na svém území a společně se správním obvodem Prahy 12 se aktivně chopila příležitosti poskytnuté MŠMT pro území celé České republiky.

Prostřednictvím všech dostupných nástrojů účinné podpory změn ve vzdělávání se městská část Praha-Libuš podílí svou aktivní rolí v rámci platné legislativy na budování zdravých principů ve všech zřizovaných školách a školkách nastavením správných směrů vzdělávání. Tyto směry vedou ke všestrannému rozvoji dětí již od raného věku v celém procesu jejich celoživotního vzdělávání.

Svět se velmi rychle mění a s ním i kompetence učitelů, před nimiž stojí zcela nové výzvy. Kvalitu celostního vzdělávání dnes vnímáme prakticky všichni jako skutečnou prioritu a zřizovatel zde jako jeden z řady navazujících článků usiluje o úspěšnou, rychlou, funkční a otevřenou transformaci současné role škol na svém území. Cílenou podporu školám městská část Praha-Libuš aktuálně zaměřuje na zlepšení klimatu po nástupu dětí k prezenční výuce po koronavirové krizi zpět do škol, na finanční přilepšování svým školám tak, aby tyto byly schopny zajistit dětem podpůrné profese asistentů pedagogů nebo velmi žádoucí budoucí kariérové poradce.  K celé šíři podpory školám se na městské části řadí i odlehčení školám od byrokratických postupů zajišťováním externích služeb, společným vytipováváním priorit každé ze škol pro budoucí projekty v průběžně aktualizovaném přehledu projektových investičních i neinvestičních záměrů škol příslušného oddílu Místního akčního plánu. Vedení městské části nezapomíná ani na vyhledávání nabídek dotací pro další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, zejména v oblasti digitálních technologií a IT kompetencí, na pomoc se zajištěním funkčního středního článku řízení škol. Za velmi důležité považuje městská část Praha-Libuš podporu vzniku školních klubů, podporu rozvoje dalších aktivit spolků rodičů, podporu ještě většího přesahu komunitního života místních škol a školek ve smyslu welbeingu všech zúčastněných.

Vedení městské části si naplno uvědomuje, že v naší společnosti dorostla nová generace rodičů, pro které se téma vzdělávání stalo důležitým, zásadní tématem - generace rodičů, která velmi citlivě vnímá proměnu světa a z ní vyplývající naléhavé potřeby změn ve vzdělávání.

Ing. Lenka Koudelková, místostarostka MČ Praha-Libuš

 

Plánování rozvoje vzdělávání v rámci projektu MAP Praha 12

MČ a jí zřizované mateřské a základní školy jsou zapojeny do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 12 (zkráceně MAP Praha 12). Projekt má vlastní webovou stránku: MAP Praha 12 – Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12

Schválené strategické dokumenty naleznete v přílohách.

Pozvánky na akce pro odbornou i širokou veřejnost realizované tímto projektem naleznete na webových stránkách městské části v sekci aktuality.   

Strategické dokumenty projektu MAP:

Zpracování strategických dokumentů je páteří celého procesu MAPování. V průběhu realizace projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ vznikají postupně strategické dokumenty, které definují v obecnější i praktické rovině vizi, priority, cíle, plánované aktivity i konkrétní projektové záměry. Všechny materiály byly zpracovány za intenzivní spolupráce se zájemci o vzdělávání na MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice

 

Aktualizace demografická studie zaměřené na oblast školství a sociální oblast

Pro území městské části Praha-Libuš byla provedena v roce 2020 aktualizace demografické studie zaměřené na potřebu plánování kapacit mateřského a základního školství na území MČ Praha-Libuš a dále budoucích potřebných kapacit sociálních služeb pro toto území. Přiložená studie (níže v dokumentech ke stažení) poskytuje výhled na horizont prognózy do roku 2043.  Dokument vzala na vědomí Rada MČ Praha-Libuš svým usnesením č.  248/2020 ze dne 16. 11. 2020.

 

Hodnotící a rozvojový plán mateřských a základních škol zřízených MČ Praha-Libuš

Od 15. 9. 2021 platí pro městskou částí Praha-Libuš zřizované mateřské a základní školy Hodnotící a rozvojový plán mateřských a základních škol.  

Dokumenty: