Základní školy

Základní škola s RVJ v Písnici: Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznamuji, že  dne 9.5. až 10.5. 2019  jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení jsou drobné opravy v budově školy, příprava majetku k vyřazení a čištění odpadů. Proběhne školení  zaměstnanců a práce na úpravě školního vzdělávacího programu. 

Datum: 3.5. 2019                            Mgr. Blanka Chýlová   v.r., ředitelka školy


Vyhlášení zápisů k letnímu provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš      

Jsou vyhlášeny zápisy k letnímu provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš. Dokumentem nutným k přihlášení je zápisový lístek do školní družiny dané školy. Veškeré dokumenty jsou ke stažení níže.

Vyhlášení zápisu k letnímu provozu školní družiny ZŠ s RVJ v Písnici

Od pondělí 1. 7. do čtvrtka 4. 7. 2019 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude probíhat na ZŠ s RVJ v Písnici letní provoz školní družiny pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici a  ZŠ Meteorologická.

Cena za školní družinu činí 300,-Kč.

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 14. 6. 2019!

Školní jídelna ZŠ s RVJ v Písnici nebude v provozu. Vlastní oběd bude možné žákům ohřát v mikrovlnné troubě.

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna vyplněním a odevzdáním zápisního lístku - přihlášky k letnímu provozu a úhradou školného na dané období.

Platba za školní družinu bude provedena na účet ZŠ s RVJ v Písnici, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení zápisního lístku - přihlášky. V případě neuhrazené platby do 21. 6. 2019  bude přihláška neplatná.

Zápisní lístky - přihlášky pro zájemce jsou vyzvednutí na recepci ZŠ Meteorologická a ve vestibulu, na nástěnce ZŠ s RVJ nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách ( www.zsmeteo.cz ) nebo na webu ZŠ s RVJ v Písnici v rubrice školní družina-aktuality školní družiny (www.zspisnice.info)

Přihlášky škola přijímá:

  • osobně ve škole v době od 6,30 do 17,30 hodin v  ZŠ s RVJ v Písnici
  • je možné vhodit i do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy s označením

 " Letní provoz ŠD"

V Praze 30. 4. 2019

ředitelka školy, Mgr. Blanka Chýlová v.r.

Vyhlášení zápisu k letnímu provozu školní družiny ZŠ Meteorologická

Od pondělí 26. 8. do pátku 30. 8. 2019 v době od 8:00 – 17:00 hod. probíhá na ZŠ Meteorologická letní provoz školní družiny pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Meteorologická a ZŠ s RVJ v Písnici. (L.Coňka 40, 142 00, Praha 4 - Písnice).

Cena za školní družinu činí 300,-Kč.

Cena oběda pro přihlášené žáky: 6 – 10 let = 24,- Kč, 11 let = 26,- Kč

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do družiny je nutné odevzdat do pátku 14. 6. 2019!

Školní jídelna ZŠ Meteorologická bude v provozu po dobu trvání letního provozu školní družiny (26. – 30. 8. 2019).

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna samostatnou přihláškou k letnímu provozu a úhradou nákladů s letním provozem spojených.

Platba za školní družinu i školní jídelnu bude provedena na účet ZŠ Meteorologická, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení přihlášky. V případě neuhrazené platby do 30. 6. 2019 je přihláška neplatná.

Přihlášky pro zájemce budou k vyzvednutí na recepcích škol nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách (www.zsmeteo.cz).

Přihlášky škola přijímá:

V Praze 30. 4. 2019

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


Informace o letním provozu mateřských škol a školních družin při základních školách zřizovaných městskou částí Praha-Libuš      

je zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

LETNÍ PROVOZ ŠKOL a školských zařízení o hlavních prázdninách 2019

Mateřské školy
MŠ K Lukám
K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 –Libuš (www.msklukam.cz)
26. - 30. 8. 2019
MŠ Ke Kašně
Ke kašně 334/14, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.mskekasne.cz)
1. - 4. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019
MŠ Lojovická
Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.mslojovicka.cz)
8. - 12. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019
MŠ Mezi Domy
Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.msmezidomy.cz)
26. - 30. 8. 2019
Školní družiny při základních školách
ZŠ Meteorologická
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.zsmeteo.cz)
26. - 30. 8. 2019*)
ZŠ s RVJ v Písnici
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info)
1. - 4. 7. 2019*)
*) provoz otevřen pro všechny děti/žáky navštěvující mateřské/základní školy zřizované městskou částí Praha-Libuš

K letnímu provozu je třeba své dítě zapsat a uhradit příslušné poplatky předem. Bližší informace a termíny těchto zápisů budou uvedeny na webovách stránkách škol.

O dalších letních aktivitách pro děti jako jsou např. příměstské tábory, se dozvíte v dalším, červnovém, čísle časopisu U Nás.


Základní škola s RVJ v Písnici: Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a kontrola zabezpečovacíhosytému, úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni.

Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019; Mgr. Blanka Chýlová v.r.; ředitelka školy             


Informace o přípravě letního provozu mateřských škol a školních družin základních škol v roce 2019

je   zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

"Vážení rodiče,

tak, jako v předchozích letech bychom chtěli vyjít vstříc pracujícím rodičům v době letních prázdnin zajištěním letního provozu škol alespoň po část prázdnin. Stejně jako v předchozích letech bude zajištěn letní provoz mateřských škol a to v režimu první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu 2019. Poprvé bychom rádi nabídli letní provoz školních družin základních škol.

Někteří z Vás plánujete letní dovolenou a obracíte se na ředitelky a ředitele škol, pedagožky, pedagogy a vychovatelky školních družin s dotazy, zda již ví, kdy budou mateřské školy otevřené nebo jestli bude školní družina o prázdninách otevřená.

Přesný harmonogram, kdy jak bude otevřená která mateřská škola a školní družina základních škol je každý rok dlouhodobě projednáván a je zveřejňován až jeho finální podoba. Ovlivňován je dvěma faktory. Jednak je to čerpání dovolených, na které mají pedagožky a pedagogové nárok a musí si ji vyčerpat zejména v letních měsících, aby nekomplikovali provoz škol v průběhu školního roku. Dále je nutné vzít v potaz realizaci investičních akcí v budovách škol – jedná se o zásadní opravy, úpravy a budování prostor, které znemožňují provoz školy, proto se, pokud je to možné, realizují v době letních prázdnin.      

Investiční akce jsou oprávněnou překážkou, proč není možné stanovit letní provoz mateřských škol a školních družin základních škol v potřebném předstihu, i když bychom Vám velmi rádi vyšli vstříc. Realizace plánovaných investičních akcí je závislá na výši přidělených finančních prostředků od hl. m. Prahy a přidělených evropských dotací, která bývá známa až na jaře každého roku.

Předpokládáme tedy, že vyjádření zřizovatele o tom, které konkrétní mateřské školy a školní družiny základních škol budou v daných týdnech letních prázdnin zajišťovat letní provoz, budeme moci zveřejnit v průběhu dubna tohoto roku na webových stránkách městské části Praha-Libuš a na webových stránkách a úředních deskách mateřských a základních škol.  

Děkujeme za pochopení."       


Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš (tzv.spádovost částí území) platné od 1. 4. 2019

viz - http://skoly.praha.eu/87735_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol

a rovněž výňatek z OZV HMP č.3/2019 platé od 1. 4. 2019 ke školským obvodům základních škol týkající škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš v Přílohách.

  • Ke změně školských obvodů dochází u 1. stupně základních škol. Část obvodu dříve náležící do Základní školy s RVJ v Písnici se přesouvá do Základní školy Meteorologická. Pro 2. stupeň základní školy je celé území městské části Praha-Libuš školským obvodem Základní školy Meteorologická.
  • Školským obvodem pro mateřské školy i je nadále celé území městské části.   

Informace o termínech zápisů, dnech otevřených dveří a o plánované změně školských obvodů pro základní školy v části katastrálního území Písnice v časopisu U NÁS z února 2019, str. 6

viz - https://www.praha-libus.cz/zpravodaj/9065-u-nas-022019  

a rovněž dokument ke stažení v Přílohách

Dokumenty a kritéria k zápisům do základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš platné od 1. 4. 2019

viz níže v u jednotlivých škol aktivní odkazy na webové stránky škol a níže v Přílohách dokumenty přehledně ke stažení.

Přípravná třída ZŠ Meteorologická v novém, 1. 4. 2019

Již druhým rokem bude otevírána přípravná třída v Základní škole Meteorologická. Její cíl je nabídnout vhodné stimulují prostředí pro děti předškolního věku s odkladem školní docházky, kterým pedagogicko-psychologická poradna ve vyjádření k odkladu povinné školní docházky doporučila navštěvovat rok přípravnou třídu základní školy.  

Již před několika lety nové legislativní pojetí přípravných tříd umožnilo koncipovat přípravnou třídu jinak, nově, tak, aby lépe vyhovovala potřebám současné doby, kdy velký počet dětí předškolního věku dostává doporučený odklad povinné školní docházky.

V přípravné třídě základní školy děti dostávají zapsané děti možnost dalšího pokračování plnění povinného předškolního vzdělávání na 1 rok, než skutečně nastoupí do 1. třídy základní školy.

Pedagogové v přípravné třídě pracují s dětmi metodami předškolního vzdělávání v prostředí základní školy.

Mnoha dětem s odkladem povinné školní docházky může přípravná třída ulehčit přechod mezi mateřskou školou a základní školou právě pozvolným přechodem mezi prostředím obou škol.

S jistou mírou zjednodušení by snad šlo říci, že „přípravná třída je mateřskou školou v základní škole“.   

  • K dětem se zde přistupuje individuálně, což umožňuje nižší počet dětí ve třídě, než bývá ve třídě mateřské nebo základní školy.

Výhody přípravných tříd:

  • Dítě může navštěvovat přípravnou třídu v Základní škole Meteorologická, i pokud mu odklad školní docházky udělila Základní škola s RVJ v Písnici.
  • Docházka do přípravné třídy ZŠ Meteorologická nemá žádný vztah k budoucímu zápisu dítěte do základní školy.
  • Následující školní rok musí dítě znovu k zápisu do 1. třídy.   

Další výhody:

  • Výuka probíhá 5 dní v týdnu.
  • Děti mají k dispozici školní obědy i odpolední družinu v plném rozsahu.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy viz - http://www.zsmeteo.cz/cz/zapis-do-pripravne-tridy-1404041637.html 

Dokumenty k zápisu rovněž viz níže v Přílohách ke stažení.

Volební řád školských rad při základních školách zřizovaných městskou částí Praha-Libuš platný od 1. 4. 2019

viz níže v Přílohách.


Základní škola Meteorologická (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.zsmeteo.cz/
ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kulik
kontakt: Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, 142 00, jaroslav.kulik@zsmeteo.cz, 242 446 611

Zápis do 1. tříd a kritéria pro přijetí viz - http://www.zsmeteo.cz/cz/zapis-do-1-tridy-1404041635.html

Zápis a kritéria pro přijetí do přípravné třídy viz - http://www.zsmeteo.cz/cz/zapis-do-pripravne-tridy-1404041637.html 

Dokumenty k zápisu rovněž viz níže v Přílohách.


Základní škola s rozšířenou výukou jazyků (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.zspisnice.info/
ředitelka školy: Mgr. Blanka Chýlová
kontakt: L. Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice, 142 00, zs.pisnice@seznam.cz, 261 911 451

Zápis do 1. tříd a kritéria pro přijetí viz - http://www.zspisnice.info/?cat=28

Dokumenty k zápisu rovněž viz níže v Přílohách.


Základní škola Wonderland Academy (soukromá škola)

web: https://www.wonderlandacademy.cz
ředitelka: Šárka Pavelková
kontakt: Mílová 697/, Praha 4 – Libuš, 142 00,  pavelkova@wonderlandacademy.cz, 608 400 516


English International School Prague (soukromá škola)

web: http://www.nordangliaeducation.com
kontakt: Brunelova 960/12, Praha 4 – Libuš, 142 00,  admissions@eisp.cz, 272 181 911

PřílohaVelikost
PDF icon Volební řád do školských rad základních škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš platný od 1. 4. 2019826.24 KB
PDF icon Volební řád do školských rad základních škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš platný od 1. 4. 2019 - Usnesení Rady MČ49.67 KB
PDF icon U NÁS 02 - Informace o zápisech a dnech otevřených dveří a plánované změně školských obvodů426.94 KB
PDF icon Výňatek z OZV č. 3-2019 HPM pro ZŠ na území MČ Praha-Libuš platné od 1. 4. 2019236.66 KB
PDF icon OZV č. 3-2019 HMP o školských obvodech základních škol platná od 1. 4. 2019781.1 KB
PDF icon OZV č. 4-2019 HMP o školských obvodech mateřských škol platná od 1. 4. 2019313.82 KB
PDF icon Přípravná třída ZŠ Meteorologická v novém490.88 KB
PDF icon Kritéria pro přijetí dítěte s odkladem povinné školní docházky do přípravné třídy ZŠ Meteorologická427.33 KB
PDF icon Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ Meteorologická462.43 KB
PDF icon Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ s RVJ v Písnici388.3 KB
PDF icon Plakát k zápisu do 1. třídy ZŠ s RVJ v Písnici405.09 KB
PDF icon Z1 Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 v PDF730.43 KB
Microsoft Office document icon Z1 Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 ve Wordu73.5 KB
PDF icon Z1 Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 v PDF726.04 KB
Microsoft Office document icon Z1 Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 ve Wordu70.5 KB
PDF icon Z2 Žádost o přijetí do ... třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 v PDF717.93 KB
Microsoft Office document icon Z2 Žádost o přijetí do ... třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 ve Wordu63.5 KB
PDF icon Z2 Žádost o přijetí do ... třídy ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 v PDF718.3 KB
Microsoft Office document icon Z2 Žádost o přijetí do ... třídy ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 ve Wordu63.5 KB
PDF icon Z3 Žádost o přijetí do přípravné třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 v PDF725.55 KB
Microsoft Office document icon Z3 Žádost o přijetí do přípravné třídy ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 ve Wordu71.5 KB
PDF icon Z4 Žádost o přijetí před dovršením 6. roku věku dítěte do ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 v PDF730.07 KB
Microsoft Office document icon Z4 Žádost o přijetí před dovršením 6. roku věku dítěte do ZŠ Meteorologická platná od 1. 4. 2019 ve Wordu71 KB
PDF icon Z4 Žádost o přijetí před dovršením 6. roku věku dítěte do ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 v PDF730.21 KB
Microsoft Office document icon Z4 Žádost o přijetí před dovršením 6. roku věku dítěte do ZŠ s RVJ v Písnici platná od 1. 4. 2019 ve Wordu70.5 KB
PDF icon Z5 Žádost o odklad povinné školní docházky do ZŠ Meteorologická platná do 1. 4. 2019 v PDF723.42 KB
Microsoft Office document icon Z5 Žádost o odklad povinné školní docházky do ZŠ Meteorologická platná do 1. 4. 2019 ve Wordu69 KB
PDF icon Z5 Žádost o odklad povinné školní docházky do ZŠ s RVJ v Písnici platná do 1. 4. 2019 v PDF723.71 KB
Microsoft Office document icon Z5 Žádost o odklad povinné školní docházky do ZŠ s RVJ v Písnici platná do 1. 4. 2019 ve Wordu68.5 KB
PDF icon Informace o přípravě letního provozu MŠ a školních družin ZŠ v roce 2019420.18 KB
PDF icon Letní provoz MŠ a školních družin ZŠ 2019219.58 KB
PDF icon Vyhlášení zápisu k letnímu provozu školní družiny ZŠ s RVJ v Písnici355.01 KB
Microsoft Office document icon Přihlášení k k letnímu provozu školní družiny ZŠ s RVJ v Písnici - zápisový lístek36 KB
PDF icon Vyhlášení zápisu k letnímu provozu školní družiny ZŠ Meteorologická226.7 KB
Microsoft Office document icon Přihlášení k letnímu provozu školní družiny ZŠ Meteorologická - zápisový lístek113 KB