Změny v systému svozu odpadů v Praze

Vážení občané,

od 1.1.2020 dochází ke změnám v systému svozu odpadu v Praze:

 

Změny v systému svozu odpadu v Praze

Souhrnné informace k navýšení poplatku za odpad s účinností od 1.1.2020 jsou uvedeny zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/poplatek_za_komunalni_odpad.html

Na webových stránkách http://bioodpad.praha.eu jsou základní informace k nádobovému sběru bioodpadu, které budou rovněž průběžně doplňovány.

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO)

Co je nového v nakládání s komunálním odpadem v roce 2020?

•Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu.

•Rozšiřuje se počet domovních i venkovních stanovišť tříděného odpadu.

•Zvyšuje se poplatek za směsný komunální odpad (černé popelnice) o 30 %.

Proč se černé popelnice zdražují?

Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože náklady na svoz a likvidaci narostly − spolu s průměrnou pražskou mzdou − víc než o třetinu. Zvýšení poplatku pouze dorovnává rozdíl skutečnými náklady obce na svoz a odstranění SKO a tím, co se vybere na poplatku. I přes deklarovaná zdražení poplatku za odvoz směsného odpadu bude část nákladů na zajištění svozu a odstranění SKO i nadále hradit město. Navíc veškeré další služby spojené se zajištění svozu barevných kontejnerů, provozem sběrných dvorů, provozem kompostárny atd. jsou také plně hrazeny z rozpočtu města a občan může tyto obecní benefity využívat zcela zdarma.

Můžu přesto ušetřit?

Ano! Veškeré barevné popelnice na tříděný odpad jsou zdarma. Počet třídicích hnízd se zvyšuje ve spolupráci s městskými částmi. Pokud si pořídíte navíc hnědou nádobu na bioodpad za výhodných podmínek, pečlivým tříděním pak lze množství směsného odpadu snížit na úplné minimum. Nebude tedy potřeba mít černých popelnic tolik, tak velké a svážet je tak často.

Kolik bude stát nádoba na směsný komunální odpad?

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč

četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

3x týdně

4x týdně

5x týdně

6x týdně

7x týdně

70 litrů

112

199

373

-

-

-

-

-

80 litrů

112

199

368

-

-

896

-

-

110 litrů

134

242

454

667

878

-

1 307

-

120 litrů

133

242

436

655

883

1 043

1 242

1 440

240 litrů

212

394

762

1 078

1 431

1 671

2 071

2 471

360 litrů

304

555

1 030

1 503

1 997

2 480

-

-

660 litrů

553

998

1 890

2 782

3 673

-

-

-

1 100 litrů

770

1 388

2 601

3 838

5 060

5 915

7 458

9 001

 

BIOODPAD

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Město od 1. 1. 2020 přebírá do svého obecního systému již existující službu svozu bioodpadu rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti, zejména Pražské služby, a. s. Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Pražské služby pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování minimální finanční spoluúčasti je jistou podobou záruky, že služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu.

Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako doposud?

Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původcem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí systému pod město 50% slevu. Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich činnosti, a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při jejich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společnosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.

Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h.

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny Prohlášení plátce poplatku a nádoba bude dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností svozové společnosti.

Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a. s., platným v roce 2019. Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž jedno umytí sběrné nádoby za rok.

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů domácností.

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou některého kontaktního centra svozové společnosti, která sváží odpad na území MČ Praha-Libuš.

Svozová společnost

Kontaktní adresa

Telefon

e-mail

Pražské služby, a. s.

Praha 1, Jungmannova 35/29

284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48

info@psas.cz

prohlaseni2@psas.cz

Pražské služby, a. s.

Praha 6, Proboštská 1 

284 09 14 26, 284 09 14 28 

info@psas.cz

prohlaseni3@psas.cz

Pražské služby, a. s. (pouze pondělí a středa 10−18 hod.)

Praha 4, Antala Staška 80b 

284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48 

info@psas.cz

Pražské služby, a. s.

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48

info@psas.cz

Pražské služby, a. s. (ZEVO Malešice)

Praha 10, Průmyslová 615/32

284 09 14 57, 284 09 14 58

info@psas.cz

prohlaseni4@psas.cz

 

Provozní hodiny kontaktních míst:

Pondělí

8:00–18:00

Úterý

8:00–17:00

Středa

8:00–18:00

Čtvrtek

8:00–17:00

Pátek

8:00–15:00

Co do popelnice na bioodpad patří?

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky