Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2020 vyhlášen

Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací

II. Harmonogram dotačního řízení

Důležité termíny:

Dotační období:                                                                      1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Vyhlášení programu a současně výzvy pro podání žádosti o dotace dnem zveřejnění, nejdéle:

do 20. 2. 2020,

a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.

Lhůta pro podání žádosti o dotace:                               23. 3. 2020 – 7. 4. 2020 do 14:00 hodin.

Rozhodující pro posouzení dodržení vyhlášeného termínu ukončení předkládání žádostí je datum doručení žádosti do podatelny ÚMČ Praha-Libuš.

Rozhodnutí o poskytnutých dotací a zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce a internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději:                             

do 14. 5. 2020, a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.

Uzavírání veřejnoprávních smluv:                                       do 30. 6. 2020

Vyúčtování dotace:                                                               do 31. 1. 2021

Nevyčerpaná část dotace v rámci projektů se vrací na účet poskytovatele: do 15 dnů od odevzdání vyúčtování projektů.

Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Podrobnější informace naleznete ve výzvě a jejích přílohách.