Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2023

Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2023

II. Harmonogram dotačního řízení
1. Důležité termíny

Dotační období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Vyhlášení programu a současně výzvy pro podání žádosti o dotace počínaje dnem zveřejnění, nejdéle:
do 19. 12. 2022,
a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.
Lhůta pro podání žádosti o dotace: 27. 2. 2023 – 15. 3. 2023 do 14:00 hodin.
Rozhodující pro posouzení dodržení vyhlášeného termínu ukončení předkládání žádostí je datum doručení
žádosti do podatelny ÚMČ Praha-Libuš.
Rozhodnutí o poskytnutých dotací a zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce a internetových
stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději: do 2. 5. 2023, a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data
zveřejnění.
Uzavírání veřejnoprávních smluv: do 31. 5. 2023
Vyúčtování dotace: do 31. 1. 2024
Nevyčerpaná část dotace v rámci projektů se vrací na účet poskytovatele: do 15 dnů od odevzdání vyúčtování
projektů.
Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Podrobnější informace naleznete ve výzvě a jejích přílohách.