Provozní řád sportovní hřiště Klokotská

Provozní řád sportovní hřiště Klokotská

Majitel hřiště: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4

Kontakt: sprava.majetku@praha-libus.cz, tel.: 244 021 426 (v pracovní dny)

Správce hřiště: paní MELICHOVÁ, tel.: 724 734 181

Provozní doba:

Od 1. dubna do 30. dubna: od 8.00 hodin do 2000 hodin
Od 1. května do 30. června: od 8.00 hodin do 2100 hodin
Od 1. července do 31. srpna: od 8.00 hodin do 2200 hodin
Od 1. září do 30. září: od 8.00 hodin do 2100 hodin
Od 1. října do 31. října: od 8.00 hodin do 2000 hodin

Vstup pouze na základě potvrzené rezervace. Zarezervovat minimálně 24 hod předem v pracovních dnech na: www.praha-libus.cz – „Rezervace hřiště sportoviště Klokotská“, případně dle prokazatelné dohody s Odborem správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš.

Jiný vstup na hřiště bude považován jako neoprávněné vniknutí!

Od 1. listopadu do 31. března  zavřeno, využití dle klimatických podmínek po dohodě s ÚMČ Praha-Libuš, odborem správy majetku (kontakt viz výše)

Na hřišti je zakázáno:

 • Využívat hřiště bez přítomnosti správce či jeho zástupce
 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 • Vstupovat se zvířaty, jezdit na kole, na koloběžce nebo jiném jednostopém vozidle
 • Kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky
 • Manipulovat s otevřeným ohněm
 • Užívat zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • Pokud by byly sportovní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu MČ Praha-Libuš

Návštěvník je povinen:

 • Dodržovat provozní řád hřiště
 • Po příchodu na hřiště informovat správce o své přítomnosti a respektovat jeho pokyny
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • Minimalizovat hlučnost s ohledem na okolní bytovou zástavbu
 • Dodržovat čistotu a pořádek
 • Vstupovat na hřiště a hrací plochy pouze ve sportovní obuvi s plochou podrážkou
 • Ukládat vyprodukovaný odpad do přistavených nádob
 • Nahlásit bezodkladně správci hřiště jakoukoliv závadu či poškození sportoviště nebo jeho vybavení

Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu paragrafu 46 odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu.

Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba starší 18 let.

WC je k dispozici pouze pro sportující návštěvníky hřiště!

Na hřišti je povoleno vstupovat na trávníky.

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, nebo neoprávněným vniknutím, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii linka 156


Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 150; Záchranná služba: 155; Policie ČR: 158; Městská policie: 156; Tísňové volání: 112