Staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice Písnice, Praha 4-Písnice

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
997 tis Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
4.7.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
17.7.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace staveništní komunikace ke stavbě nové hasičské zbrojnice v MČ Praha-Libuš Parc.č. 922/45, a 922/47 v k.ú. Písnice mezi komunikacemi Libušská a Hoštická o délce 330 m a šířky 3 m. Pozemky jsou pokryty převážně ornou půdou . V části jsou pod povrchem uloženy trasy vodovodu, které musí být ochráněny. Komunikace bude v místě nájezdu a sjezdu na komunikaci Hoštickou a Libušskou zpevněna panely, ostatní povrch bude štěrk a recyklát.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí 17. 7. 2017 v 9,00 hod

Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence
Příloha č.5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele na stavební práce nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

Příloha č.6 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.7 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.8 Min 3 reference na obdobnou zakázku 
Příloha č.9 Seznam poddodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla

Příloha: