Rekonstrukce elketroinstalace v ZS Meteorologická Praha 4_Libuš

Předpokládaná hodnota: 
4,7 mil Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
17.3.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.4.2017
Předmět zakázky: 
Jedná se především o instalaci nových přívodních silnoproudých rozvodů, výměnu stávajících rozvodnic, instalaci jednotlivých okruhů včetně osazení nových osvětlovacích těles. Dále budou osazeny nové kabelové žlaby ve spojovacích chodbách a instalovány stropní podhledy
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 23. 3. 2017 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 5.4.2017 12,00

Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb.
Příloha č.6 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.7 Min 3 reference na obdobnou zakázku 
Příloha č.8 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.9 Seznam poddodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla
Příloha č.11 Originál záruční listiny na poskytnutí jistoty