Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
1 200 000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
31.1.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
13.3.2017
Předmět zakázky: 
Zajišťování údržby ploch veřejné zeleně.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. března 2017 ve 12,00 hodin.

Povinné přílohy nabídky:

Příloha č. 1 - Formulář předložený zadavatelem: Jednotkové ceny včetně výkazu výměr - předložit ve dvou vyhotoveních.

Příloha č. 2 - Návrh příkazní smlouvy předložený zadavatelem.

Příloha č. 3 - Formulář předložený zadavatelem: Vzor čestného prohlášení.

Příloha č. 4 - Výpis z obchodního, živnostenského rejstříku.

Příloha č. 5 - Kopie pojistné smlouvy.

Příloha č. 6 - Minimálně tři reference na obdobnou zakázku.

Příloha č. 7 - Originál záruční listiny na poskytnutí jistoty.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. března 2017 ve 13,30 hodin v zasedací místnosti Klubu Senior, K Lukám 664 (budova ÚMČ Praha-Libuš, levý boční vchod budovy, přízemí), 142 00 Praha 4 - Libuš (místo bude označeno názvem veřejné zakázky).