TDS – Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb
Předpokládaná hodnota: 
100.000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
8.2.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
23.2.2012
Předmět zakázky: 
Komplexní výkon technického dozoru stavebníka s výjimkou dozoru nad zelení
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 8.2.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.2.2012 v 9:00 hodin.

Více informací v přiložené výzvě.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách opatřených na uzavření razítkem, eventuálně podpisy uchazeče a označených nápisem:„Neotvírat - veřejná zakázka - TDS-Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie".

Nabídka uvnitř obálky musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo jím zmocněnou osobou (oprávněnou osobou) a opatřena razítkem uchazeče. Poškozená nebo jinak označená obálka nebude hodnocena.

TECHNICKÉ INFORMACE, NAHLÉDNUTÍ DOKUMENTACE, MOŽNOST PROHLÍDKY: 

Po telefonickém dohodě s:

- Ing. arch. Zdeňkem Křížem, referentem OSMI ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 736 138 558, e-mail: kriz@praha-libus.cz, případně

- Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

 

  • Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.35/2012 ze dne 28.2.2012 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka fyzické osoby -  Tomáš Lubovský, Ke Hřišti 60, 252 19 Drahelčice.