Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. května 2022 volby do zastupitelstev obcí. 1)

Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Způsob volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Občan České republiky má právo volit ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy za předpokladu, že:

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

- je v den voleb v této městské části přihlášen k trvalému pobytu.

Právo volit má občan jiného členského státu EU, který ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je držitelem povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva, nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. U občana jiného státu státním občanstvím státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit (např. průkaz o povolení k trvalému pobytu). Neplatné občanské průkazy a cestovní pasy ČR se mohou vyměnit např. na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha 4 -  Modřany.

Každý volič si může v úředních hodinách na odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1 ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu nebo jeho dodatku.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

O hlasování do přenosné volební schránky při volbách do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy, může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Zažádat si může nejlépe telefonicky na číslech:

244 021 421-3

734 756 890

Odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš.

1) Podrobné informace o volbách 2022 na www.mvcr.cz.