Informace - podávání kandidátních listin

Volby do Zastupitelstva MČ Praha - Libuš, které se uskuteční ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2022

Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákona“ kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, čili nejpozději do dne 19. 7. 2022 – úterý do 16.00 hod.

(Kontakt – pan Jindřich Sochůrek, MČ Praha-Libuš, ÚMČ Praha, se sídlem Libušská 35/200,  142 00 Praha 4 – Libuš , tel. č. 261 711 380).

V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy  např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30. 6. 2022 – čtvrtek).

Dle § 22 odst. 1 písm. i) zákona, musí kandidátní listina obsahovat podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Zmocněnec a jeho náhradník

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát.

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona).

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů (19. 7. 2022 – 25. 7. 2022) přede dnem voleb předložené kandidátní listiny.

Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle ust. § 22 zákona nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle ust. § 21 odst. 4 zákona, popř. petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (27. 7. 2022 – středa), aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (1. 8. 2022 – pondělí). Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany, nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu. Pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb (6. 8. 2022 – sobota) o škrtnutí kandidáta (viz ust. § 23 odst. 2, písm. a) – e). zákona).

Pokud však kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě o její registraci podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 24 zákona se může kandidát písemným prohlášením doručeným příslušnému registračnímu úřadu do 48 hodin (21. 9. 2022 do 14 hod) před zahájením voleb (volby se konají ve dnech 23. 9. 2022 – 24.9. 2022 podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 ze dne 13. 4. 2022) vzdát své kandidatury.

U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může ve stejné lhůtě písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit registračnímu úřadu.

V podrobnostech odkazujeme na zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále odkazujeme např. na stránky MV ČR – Všeobecné volby do zastupitelstev obcí

                                                                                                                                                                                                                                                 Jindřich Sochůrek v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tajemník ÚMČ Praha-Libuš