Slovo místostarostky Kateřiny Turnové - červen2024

Vážení spoluobčané,

přiblížil se čas dovolených a dětem čas vysněných prázdnin. Je to období, kdy rodiče tráví mnohem více času se svými dětmi. Rovněž i mnozí dědečkové a babičky budou trávit čas se svými vnoučaty. Ráda bych se ohlédla za školním rokem 2023/2024, ale také za novými aktivitami, které na naší MČ začaly fungovat.

Naše základní škola Meteorologická má ukončený téměř jeden školní rok pod novým vedením. V tomto období škola doznala mnoha viditelných změn na svém vzhledu. I přes léto jsou naplánovány další novinky. Mezi ty nejvýznamnější patří nové sportovní hřiště. Pevně věřím, že se podaří opravit i venkovní schodiště před vstupem do hlavní budovy. Venkovní učebna byla zkolaudována, ale čekáme na opravu drobných nedodělků. Přes léto bude vybavena tak, aby ji žáci v příštím roce mohli plně využívat. Nápady na její využití vznikly od pana učitele, který nově nastoupil v tomto roce do školy.  

Na začátku školního roku, ale i v jeho průběhu chybělo několik vyučujících. Jako veliký úspěch pana ředitele hodnotím doplnění učitelského sboru v průběhu roku do plného stavu. Do školy nastoupilo 5 kvalifikovaných pedagogů a 1 pedagožka, která si studium doplňuje. Zároveň byla na začátku roku přijata nová psycholožka a 2 vychovatelky do školní družiny. Byly doplněny i počty asistentů. Zcela nové pojetí nalezneme od začátku školního roku v práci školního klubu. I sem byla přijata nová pedagožka – vedoucí školního klubu,  která připravuje pro účastníky atraktivní program (různé soutěže vaření, sportovní hry, tvořivé dílny apod.).

V průběhu roku odešel jeden pedagog do důchodu, a stejně tak na konci roku odejdou do důchodu další tři pedagogové. Odejdou také dvě pedagožky, které se ale po zahraniční stáži plánují vrátit. Výsledkem je tedy kvalitní stabilizace učitelského sboru.

Co dalšího se ve škole povedlo? Základní škola Meteorologická během školního roku 2023/2024 významně rozšířila možnosti zapojení IT pro výuku. Došlo k posílení Wi-Fi sítě v části školy, kde bylo plánováno nasazení mobilních učeben a následně byly zprovozněny 2 mobilní učebny tabletů Samsung, což umožnilo pedagogům využívat digitální materiály a aplikace posilují interaktivitu v kmenových třídách. Dalším velkým krokem kupředu bylo sjednocení výuky nové informatiky a žáci se kromě digitálních kompetencí (práce s kancelářským balíčkem) učí základy programování, tvorbu her, ovládání robotů a rozvíjí se tak jejich informatické myšlení. Škola se také úspěšně zapojila do soutěže Bobřík informatiky a její reprezentant obsadil první místo v obvodním kole soutěže v programování kategorie 1. stupeň. V neposlední řadě došlo k nasazení interaktivních projektorů v některých učebnách prvního stupně, což vede k lepší prezentaci digitálních materiálů ve výuce. V budoucnu se plánuje dále posilovat IT prostředky, formou nasazení novějších počítačů v učebnách a další rozšiřování Wi-Fi sítě tak, aby byly co nejvíce podporovány nové pedagogické přístupy a možnosti pro žáky. 

Škola se také zúčastnila projektu Ekoabeceda v praxi ‒ šetrná spotřeba vody, kterou pořádalo Recyklohraní o. p. s. ve spolupráci se společností Veolia Holding Česká Republika, a. s. a magistrátem Hlavního města Prahy. Projekt spočíval ve zjištění, kde může naše škola ušetřit na spotřebě vody. I v této soutěži škola obstála a za vítězný projekt získala dotaci 5 000 Kč, kterou využije k zakoupení sběrné nádoby na vodu.

Také nemohu opominout poděkování všem žákům a pedagogům, kteří začali vydávat školní časopis ZŠ Meteorologická za pomoci šéfredaktora časopisu U nás pana Kadlece. Redakční rada složená z učitelů a žáků školy nejprve připravila nulté číslo časopisu jako zkušební, pak již první řádné číslo. Konečně obě čísla jsou publikována na webových stránkách úřadu a škola, jakmile doladí technické možnosti, chystá publikovat časopis i na školním webu.

Ke škole dojíždí Streetbus – Uličník, mobilní klub pro děti a dospívající. Streetbus svou mobilitou přináší do lokality výhody terénní práce, jako je kontakt s dospívajícími přímo v jejich přirozeném prostředí. Jeho služby mohou využívat děti a mládež ve věku od 10 do 21 let. Pro zájemce o službu má připravené zázemí pro bezpečné a kvalitní trávení volného času, rozhovory ve skupině i soukromí, je zde také místo pro odpočinek i práci či pomoc se školními povinnostmi.

Letošní školní rok zahájila pod novým vedením i MŠ Lojovická. Ředitelkou školky se stala Bc. Kateřina Černá. MŠ Lojovická vždy byla velice oblíbenou školkou mezi rodiči i dětmi. Nová paní ředitelka spolu s kolegyněmi se snaží naplňovat  myšlenku: „Rodiče jsou součástí mateřské školky.“ Snaží se co nejvíce zapojovat rodiče do života ve školce. Uskutečnily se dvě nové akce: Noc s Andersenem a Herní odpoledne spojené s turnajem v pexesu. Konají se zde i další aktivity, kterých se účastní rodiče dětí. Také děti se aktivně zapojují do různých činností. Ke Dni Země vysazovaly keře a květiny na zahradě školky. Začala se také aktivně rozvíjet spolupráce s TJ Tempo baseball. I zde platí, že se podařilo vybrat skvělou paní ředitelku, která drží spolu s ostatními ředitelkami a panem ředitelem vysokou kvalitu našich školských zařízení.

A od dětí bych ráda přešla k naší starší generaci. Od tohoto roku na naší MČ funguje Taxík Maxík.  Jaké jsou pro nás po čtyřech měsících závěry? Maxík najezdil za 4 měsíce celkem 3 117,8 km. Celkem proběhlo 413 jízd. Ve vozidle je zabudována GPS, která naprosto přesně zaznamenává všechny jízdy. Šťastnou ruku jsme měli i ve výběru pana řidiče. Moc bych chtěla poděkovat všem klientům, kteří posílají zpětnou vazbu na tuto službu. Společným znakem všech těchto mailů je chvála a poděkování panu řidiči. Ráda bych se tedy připojila ke všem, kteří jsou spokojeni s touto službou a poděkovala mu za jeho vstřícnost a ochotu vůči všem, kteří jsou jeho pravidelnými nebo jednorázovými klienty. Dne 6. května proběhlo společné setkání Taxíků Maxíků v Praze. Celkem jich po republice jezdí již 27. Všichni provozovatelé se shodli, že řidič je srdcem této služby. A je tomu tak i u nás. Je tedy naprosto jisté, že o tuto pomoc naši občané stojí a i nadále bude provozována ve stejném režimu jako nyní. Budeme se snažit pro tuto službu hledat další možnosti využití.

Nadále se budu snažit přicházet spolu se svými kolegy s návrhy nových služeb pro naše občany.

V tuto chvíli hledáme vedoucího nově založeného Centra volnočasových aktivit, které by mělo rozšířit nabídku pro vyplnění volného času dětí, mládeže a všech dalších občanů naší MČ. Zjišťujeme možnost zřízení dětské skupiny či komunitního centra pro maminky (tatínky) s dětmi.

Co na závěr? Chtěla bych popřát všem našim deváťákům klidný konec školního roku na naší ZŠ Meteorologická. Od září zahájí všichni novou etapu života. Pevně věřím, že se všem podařilo získat umístění do škol či učebních oborů, které si vysnili. Možná jim k tomu malinkou měrou pomohly i přijímací zkoušky nanečisto, které jsme s kolegy učiteli uspořádali. Něco podobného chceme zajistit i pro příští deváťáky.

Všem deváťákům tedy přeji hodně úspěchů v dalším studiu, všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům, ředitelům školských zařízení i všem občanům celé MČ krásné prožití nadcházejících letních dnů.