Informace o přístavbě MŠ K Lukám

Městská část si Vás dovoluje informovat o zahájení prací na přístavbě MŠ K Lukám. Jedná se o rozšíření z 2 tříd na 4 třídy. Nový objekt bude situován na východní straně k ulici Na Domovině – viz přiložená situace.  

Předpokládaný termín zahájení prací je zhruba polovina měsíce července 2019. Stavba by měla být zrealizována do 6 měsíců od zahájení. Staveniště bude od zahrady školky odděleno dočasným staveništním oplocením v souladu se stavebním povolením a požadavky Hygienické stanice hl. m. Prahy, tak aby byla zajištěna bezpečnost dětí na zahradě. Práce na základové desce a dalších částech, které sebou nesou hlučnost a prašnost, a na připojení inženýrských sítí z budovy stávající mateřské školy budou z největší části provedeny v době prázdnin. MČ Praha‑Libuš i zhotovitel budou usilovat o vytvoření co nejpřijatelnějších podmínek pro zajištění běžného provozu mateřské školy v průběhu nadcházejícího školního roku. Nezávisle na tomto projektu jsme získali od hlavního města Prahy také dotaci na rekonstrukci školní zahrady. I její součástí bude umístění nových herních prvků. O termínu realizace Vás budeme včas informovat. 

Předem Vám děkujeme za trpělivost v průběhu realizace stavby. V případě Vašich dotazů ke stavbě se lze obrátit na zplnomocněné technické zástupce MČ a to Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka úřadu email tajemnik@praha-libus.cz nebo paní Šárku Pichovou vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš (OSMI),

e-mail: sprava.majetku@ praha-libus.cz, tel: 244 021 426, 736 420 948. Základní informace o projektu naleznete na webových stránkách městské části www.praha-libus.cz.  

 

Za MČ Praha-Libuš 

Tomáš Loukota DiS

místostarosta MČ Praha-Libuš

v. r.

 

PřílohaVelikost
PDF icon Leták235.3 KB