Slovo starosty - leden 2020

Vážení občané, vítám vás v novém roce 2020 na stránkách našeho časopisu a dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví a štěstí, za sebe pak ještě vstřícný úřad městské části. Čeká nás další rok bohatý na investice; některé bych vám rád ve stručnosti přiblížil.

Dokončujeme stavbu dvou tříd mateřské školy K Lukám. Stavba jde podle harmonogramu a těším se, až začátkem září v nových prostorách přivítám první děti. Na jaře plánujeme zahájení výstavby nové služebny městské policie a také stavbu garáží pro libušské hasiče. Na konci loňského roku jsme ve veřejné soutěži obdrželi nabídky uchazečů na tyto investiční akce, v lednu je Rada městské části posoudí a vybere vítěze. Následně s nimi dojedná termín zahájení stavebních prací, o němž budeme bezprostřední sousedy včas informovat. Rada hlavního města Prahy v prosinci potvrdila vítěze výběrového řízení na rekonstrukci ulice K Vrtilce. Na termínu zahájení se budeme domlouvat po podepsání příslušných smluv mezi Hlavním městem Prahou a firmou Strabag. V brzké době očekávám zahájení soutěže na rekonstrukce dalších ulic v Písnici. V létě nás opět neminou důležité investice do našich školských zařízení. Je toho před námi letos opět opravdu hodně.

Zastupitelstvo městské části na svém prosincovém jednání po několikahodinové debatě odsouhlasilo návrh soutěžních podmínek, návrh stavebního programu pro rozšíření Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Písnici a několik dalších dokumentů pro Architektonickou soutěž na dostavbu písnické základní školy. Naším cílem je v budoucnu postavit nejen tělocvičnu, ale rozšířit kapacitu školy tak, aby ji mohli navštěvovat všichni žáci ve staré Písnici minimálně v prvním stupni. Od některých zastupitelů zazníval opakovaný požadavek na rozšíření kapacity i pro druhý stupeň. Stavební program byl po dlouhé diskusi upraven tak, abychom této možnosti jako možné budoucí alternativě vyšli vstříc. Ovšem zachovat rodinný ráz školy, postavit tělocvičnu a zároveň školu rozšířit o třídy v prvním stupni a současně nově vybudovat druhý stupeň je z mého pohledu kulatý čtverec. Požadavky na masivní dostavbu by změnily dosavadní osobitý ráz školy. Osobně jsem přesvědčen, že naším prvořadým cílem má být prvostupňová škola s menším počtem žáků ve třídách, tedy i nadále rodinná škola pouze pro první stupeň, kdy v každém ročníku budou dvě třídy, a tudíž i malý počet žáků ve třídách. Druhý stupeň totiž neznamená jen rozšíření o kmenové třídy, ale také o učebny pro odborné předměty, jako je fyzika a chemie, a k nim příslušné kabinety. Myslím, že pro takový nárůst nejsou v okolí školy příznivé podmínky: pozemky městské části jsou co do velikosti a funkčního využití velmi omezené. Majitelé dalších volných pozemků v okolí se opakovaně vyjádřili, že nemají zájem Praze či městské části tyto své pozemky prodat. Vše nahustit do současné školy a na přilehlé pozemky považuji za nereálné. Pro možný budoucí druhý stupeň se tak bude muset najít jiné umístění. Samotná architektonická soutěž bude probíhat do konce dubna. Začátkem května porota vyhodnotí došlé návrhy, které bychom potom rádi představili širší veřejnosti ještě před zahájením prázdnin. Přejme si, aby přišly co nejzajímavější návrhy, které naplní očekávání rodičů, žáků, pedagogů i místních obyvatel. Cesta k realizaci bude ještě dlouhá. Jsme na jejím začátku. Věřím, že architektonická soutěž je tím nejlepším krokem na cestě ke zdárnému konci.

Přeji Vám všem dobrý rok!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice