Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21

Ing. Pavel Macháček

Ing. Pavel Macháček

předseda komise pro životní prostředí, místostarosta, člen zastupitelstva
Kompetence: ekonomická oblast, doprava a územní plánování

Bc. Petr Borský

tajemník komise

Mgr. Martin Stehlík

člen komise

Simona Argogast

členka komise

Miroslav Hofman

člen komise

Kamil Bolek

člen komise

Jaroslav Melichar

člen komise
Miroslav Štancl

Miroslav Štancl

člen zastupitelstva, člen výboru

Jitka Kopičková

členka komise

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr