Stavební úravy bytové jednotky v budově ZŠ s RVJ v Písnici za účelem změny užívání na počítačovou učebnu

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
600 tis. Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
2.11.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 
30.11.2016
Předmět zakázky: 
stavební úprava bytové jednotky za účelem změny učívání na PC učebnu
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 10. 11. 2016 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 30.11.2016 12,00 hod 
Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 
Příloha č.6 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.7 Min 3 reference na obdobnou zakázku
Příloha č.8 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.9 Seznam subdodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. 12. 2016 12,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.