„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
5,3 mil.Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
30.5.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 
14.6.2016
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je I a II etapa z celkové rekonstrukce elektroinstalace areálu Základní školy Meteorologická, Meteorolocická 181, Praha 4. Jedná se především o instalaci nových přívodních silnoproudých rozvodů, výměnu stávajících rozvodnic, instalaci jednotlivých okruhů včetně osazení nových osvětlovacích těles. Dále budou osazeny nové kabelové žlaby ve spojovacích chodbách a instalovány stropní podhledy.
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 3. 6. 2016 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 14.6.2016 9,00 hod 
Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb.
Příloha č.6 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.7 Min 3 reference na obdobnou zakázku
Příloha č.8 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.9 Seznam subdodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 14. 6. 2016 9,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.