Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: – zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), – energetického auditu (část B) a – žádosti o dotaci OPŽP (část C), výzva č. 20130405-1 - UKONČENA ZRUŠENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu vyhlášená po částech formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
4.4.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
22.4.2013
Předmět zakázky: 
Dodávky služeb: přípravné práce na celkové zateplení objektu včetně souvisejících úprav s podáním žádostí o dotace z OP ŽP na tento projekt
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.4.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.4.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

POZOR NA SPECIFIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADANÉ PO ČÁSTECH   !

Do každá z částí veřejné zakázky (A,B,C) je nutné podat samostatnou, nezávislou nabídku, v samostatné obálce.

Každá z částí veřejné zakázky (A,B,C) bude hodnocena samostaně a nezávisle.

Každá část veřejné zakázky bude ukončena samostatně a nezávisle, buď Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo Rozhodnutím o zrušení části veřejné zakázky.  

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

Příklad: Uchazeč může podat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky (0-3).

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 9. 4. 2013 v 10:00 se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš).

V případě zájmu uchazečů zadavatel připouští, že uspořádá zadavatel ještě jeden pozdější termín prohlídky místa plnění, který zveřejní v průběhu lhůty pro podání nabídek jako Doplňující informaci k této výzvě, kterou zveřejní stejným způsobem jako tuto výzvu.

Bližší informace a termíny jsou uvedeném v přiloženém dokumentu. 

Druhý termín obhlídky místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 12. 4. 2013, v pátek, v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00, Praha 4 - Libuš).

Blíže viz. níže a přiložený dokument Doplňující informace č. 1.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ TECHNICKÝCH PODKLADŮ

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 4. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 - druhý termín obhlídky místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 12. 4. 2013, v pátek, v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště  - se srazem účastníků na místě budoucího staveniště MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00, Praha 4 - Libuš).

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Zadavatel zveřejňuje technické podklady, soubor TD.zip, pro zpracování nabídek uchazečů a ke dni 11.4.2013.

Bližší informace a termíny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. 

 

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Veřejná zakázka byla ukončena zveřejněním Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, viz. níže.

Zadavatel počítá s vypsáním nové veřejné zakázky na základě upravené Písemné výzvy k podání nabídek.