Územní plán sídelního útvaru Hl. m. Prahy

Odkaz:  https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/

Územní plán je k dispozici k nahlédnutí v návštěvní dny na OSMI ÚMČ Praha-Libuš, detašované pracoviště K Lukám 664, Praha 4 (budova mateřské školky). Zde je možné rovněž získat základní informace, zejména o funkčním využití jednotlivých ploch na území MČ Praha-Libuš nebo slovní komentář územního plánu.

Závazné stanovisko (např. územně plánovací informaci) však vydává pouze odbor výstavby pro ÚMČ Praha 12.