Mateřské školy

Informace o letním provozu mateřských škol a školních družin při základních školách zřizovaných městskou částí Praha-Libuš      

je zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

LETNÍ PROVOZ ŠKOL a školských zařízení o hlavních prázdninách 2019

Mateřské školy

MŠ K Lukám

K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 –Libuš (www.msklukam.cz)

26. - 30. 8. 2019

MŠ Ke Kašně

Ke kašně 334/14, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.mskekasne.cz)

1. - 4. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019

MŠ Lojovická

Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.mslojovicka.cz)

8. - 12. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019

MŠ Mezi Domy

Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.msmezidomy.cz)

26. - 30. 8. 2019

Školní družiny při základních školách

ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.zsmeteo.cz)

26. - 30. 8. 2019*)

ZŠ s RVJ v Písnici

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info)

1. - 4. 7. 2019*)

*) provoz otevřen pro všechny děti/žáky navštěvující mateřské/základní školy zřizované městskou částí Praha-Libuš

K letnímu provozu je třeba své dítě zapsat a uhradit příslušné poplatky předem. Bližší informace a termíny těchto zápisů budou uvedeny na webovách stránkách škol.

O dalších letních aktivitách pro děti jako jsou např. příměstské tábory, se dozvíte v dalším, červnovém, čísle časopisu U Nás.

 


Informace o přípravě letního provozu mateřských škol a školních družin základních škol v roce 2019

je   zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

"Vážení rodiče,

                        tak, jako v předchozích letech bychom chtěli vyjít vstříc pracujícím rodičům v době letních prázdnin zajištěním letního provozu škol alespoň po část prázdnin. Stejně jako v předchozích letech bude zajištěn letní provoz mateřských škol a to v režimu první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu 2019. Poprvé bychom rádi nabídli letní provoz školních družin základních škol.

                        Někteří z Vás plánujete letní dovolenou a obracíte se na ředitelky a ředitele škol, pedagožky, pedagogy a vychovatelky školních družin s dotazy, zda již ví, kdy budou mateřské školy otevřené nebo jestli bude školní družina o prázdninách otevřená.

                        Přesný harmonogram, kdy jak bude otevřená která mateřská škola a školní družina základních škol je každý rok dlouhodobě projednáván a je zveřejňován až jeho finální podoba. Ovlivňován je dvěma faktory. Jednak je to čerpání dovolených, na které mají pedagožky a pedagogové nárok a musí si ji vyčerpat zejména v letních měsících, aby nekomplikovali provoz škol v průběhu školního roku. Dále je nutné vzít v potaz realizaci investičních akcí v budovách škol – jedná se o zásadní opravy, úpravy a budování prostor, které znemožňují provoz školy, proto se, pokud je to možné, realizují v době letních prázdnin.      

                        Investiční akce jsou oprávněnou překážkou, proč není možné stanovit letní provoz mateřských škol a školních družin základních škol v potřebném předstihu, i když bychom Vám velmi rádi vyšli vstříc. Realizace plánovaných investičních akcí je závislá na výši přidělených finančních prostředků od hl. m. Prahy a přidělených evropských dotací, která bývá známa až na jaře každého roku.

                        Předpokládáme tedy, že vyjádření zřizovatele o tom, které konkrétní mateřské školy a školní družiny základních škol budou v daných týdnech letních prázdnin zajišťovat letní provoz, budeme moci zveřejnit v průběhu dubna tohoto roku na webových stránkách městské části Praha-Libuš a na webových stránkách a úředních deskách mateřských a základních škol.  

                        Děkujeme za pochopení."       

 


Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš (tzv.spádovost částí území)

viz - http://skoly.praha.eu/87735_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol

a rovněž výňatek z OZV HMP č.3/2019 platé od 1. 4. 2019 ke školským obvodům základních škol týkající škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš v Přílohách.

  • Ke změně školských obvodů dochází u 1. stupně základních škol. Část obvodu dříve náležící do Základní školy s RVJ v Písnici se přesouvá do Základní školy Meteorologická. Pro 2. stupeň základní školy je celé území městské části Praha-Libuš školským obvodem Základní školy Meteorologická.
  • Školským obvodem pro mateřské školy i je nadále celé území městské části.   

Informace o termínech zápisů, dnech otevřených dveří a o plánované změně školských obvodů pro základní školy v části katastrálního území Písnice v časopisu U NÁS z února 2019, str. 6

viz - https://www.praha-libus.cz/zpravodaj/9065-u-nas-022019  

a rovněž dokument ke stažení v Přílohách.

Přípravná třída ZŠ Meteorologická v novém, 1. 4. 2019

Již druhým rokem bude otevírána přípravná třída v Základní škole Meteorologická. Její cíl je nabídnout vhodné stimulují prostředí pro děti předškolního věku s odkladem školní docházky, kterým pedagogicko-psychologická poradna ve vyjádření k odkladu povinné školní docházky doporučila navštěvovat rok přípravnou třídu základní školy.  

Již před několika lety nové legislativní pojetí přípravných tříd umožnilo koncipovat přípravnou třídu jinak, nově, tak, aby lépe vyhovovala potřebám současné doby, kdy velký počet dětí předškolního věku dostává doporučený odklad povinné školní docházky.

V přípravné třídě základní školy děti dostávají zapsané děti možnost dalšího pokračování plnění povinného předškolního vzdělávání na 1 rok, než skutečně nastoupí do 1. třídy základní školy.

Pedagogové v přípravné třídě pracují s dětmi metodami předškolního vzdělávání v prostředí základní školy.

Mnoha dětem s odkladem povinné školní docházky může přípravná třída ulehčit přechod mezi mateřskou školou a základní školou právě pozvolným přechodem mezi prostředím obou škol.

S jistou mírou zjednodušení by snad šlo říci, že „přípravná třída je mateřskou školou v základní škole“.   

  • K dětem se zde přistupuje individuálně, což umožňuje nižší počet dětí ve třídě, než bývá ve třídě mateřské nebo základní školy.

Výhody přípravných tříd:

  • Dítě může navštěvovat přípravnou třídu v Základní škole Meteorologická, i pokud mu odklad školní docházky udělila Základní škola s RVJ v Písnici.
  • Docházka do přípravné třídy ZŠ Meteorologická nemá žádný vztah k budoucímu zápisu dítěte do základní školy.
  • Následující školní rok musí dítě znovu k zápisu do 1. třídy.   

Další výhody:

  • Výuka probíhá 5 dní v týdnu.
  • Děti mají k dispozici školní obědy i odpolední družinu v plném rozsahu.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy viz - http://www.zsmeteo.cz/cz/zapis-do-pripravne-tridy-1404041637.html 

Dokumenty k zápisu rovněž viz níže v Přílohách ke stažení.


Mateřská škola K Lukám (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.msklukam.cz/
ředitelka školy: Marta Hrubá
kontakt: K Lukám 664/1a , Praha 4 –Libuš 142 00, msklukam@email.cz, 261 910 135, 739 022 365

 Mateřská škola Ke Kašně (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.mskekasne.cz/
ředitelka školy: Mgr. Ivana Koutná
kontakt: Ke Kašně 334, Praha 4 – Písnice, 142 00, mskekasne@volny.cz, 261 911 449, 601 555 007


Mateřská škola Lojovická (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web:  http://www.mslojovicka.cz/
ředitelka školy: Ivana Sýkorová
kontakt: Lojovická 557, Praha 4 – Libuš, 142 00, sykorova.mslojovicka@seznam.cz,  241 471 378, 728 790 665


Mateřská škola Mezi Domy (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://msmezidomy.cz/ms-mezi-domy.html
ředitelka školy: Mgr. Ivana Gerlašínská
kontakt: Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice, 142 00, reditelka@msmezidomy.cz, 261 910 122, 603 294 941


Mateřská škola Písnický domeček (soukromá škola)

web: http://www.ms-pisnice.cz/
kontakt: Andrea Duspinová,  andreaduspinova@ms-pisnice.cz, 736 68 77 18
Libušská 48/43, Praha 4 – Písnice 142 00,


Minísek (soukromá škola)

web: http://www.jesleaskolka.cz/
kontakt: K hájovně 739/13, Praha 4  - Libuš, 142 00, minisek@jesleaskolka.cz, 721 876 223


DS Kalamajka (soukromá škola)

web: http://www.dskalamajka.cz/
kontakt: Kateřina Nedvědová, info@dskalamajka.cz, 774 512 402, U Vodojemu 17/924, Praha 4 – Libuš, 142 00

 

Školka Laděnka (soukromá škola, EU projekt)

web: http://www. skolkaladenka.cz
kontakt: Mgr. Yvetta Nobilisová, info@skolkaladenka.cz, 737 768 699, Libušská 27/210, 142 00 Praha-Libuš (dobrá dostupnost a možnost parkování, nově zrekonstruované prostory)