MČ Praha-Libuš - Záměr prodeje pozemků parc.č. 675/1, 675/14 v k.ú. Libuš