MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 1120/4 v k. ú. Libuš