Žádosti o informace

Žádost o informace :
Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět jemožné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35,142 00 Praha 4-Libuš. Další možností je elektronická pošta:mc.libus@praha-libus.cz

Příjem žádostí a dalších podání :
Žádosti, stížnosti, oznámení a další podání je možné podat v podatelně Úřadu MČ Praha-Libuš , Libušská 35, 142 00 Praha 4

Opravné prostředky :
Opravný prostředek lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha-Libuš. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze odat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí, kdo rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.