Žádosti o informace

9.1 Podání žádosti o informace, dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Na ústní žádost poskytne úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Pro podání písemné žádosti je určen formulář zde (odkaz), v ostatních případech formulujte žádost volně s uvedením následujících údajů:

 • Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla)
 • Telefon, příp. adresa e-mailu
 • Charakteristika požadované informace
 • Způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Písemná žádost (včetně žádosti podané elektronickou poštou ) bude vyřízena následovně:

 • Požadovaná informace se poskytne písemně nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii či na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit ze závažných důvodů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více útvary nebo s jiným povinným subjektem), nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutím informace.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, vyzván aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučiní, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli.
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha-Kunratice, žádost bude odložena a tato skutečnost bude sdělena do 7 dnů žadateli.
 • V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dle § 15 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli.

9.2. Podání žádosti o informace, dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky, nebo písemně. Podání/Žádost lze formulovat volně dle instrukcí k podání žádosti o informace viz. 9.1, formulář pro podání dle zákona č. 123/1998 Sb., je ke stažení zde (odkaz)

9.3. Podání stížnosti na zápach z výroby a jiných podnikatelských činností

Každý občan může nově nahlásit rušivý nebo škodlivý zápach tvořen různými typy výrobních aktivit na portálu hlavního města Prahy zde (odkaz)

Při podání stížnosti je zapotřebí vyplnit tento formulář (odkaz) a zaslat jej na emailovou adresu posta@praha.eu

10. Příjem podání a podnětů - žádosti, stížnosti, návrhy, podněty.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • Osobně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš v úředních hodinách
 • Elektronicky: podatelna@praha-libus.cz
 • Datová schránka ID: u8xaktr
 • Písemně: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky, nebo písemně. Podání/Žádost lze formulovat volně dle instrukcí k podání žádosti o informace viz.9.1

-------------------------------------------------------------------------------

Formuláře, sazebníky a další dokumenty naleznete zde

Přehled již poskytnutých informací naleznete zde