POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE K LUKÁM!

P O S L E D N Í   V O L N Á   M Í S T A

V   M A T E Ř S K É   Š K O L E

K  L U K Á M

J E Š T Ě  D O   2 8.   Z Á Ř Í !

 

MŠ K LUKÁM 664/1A, PRAHA 4 – LIBUŠ

www.msklukam.cz

ředitelka Marta Hrubá – tel. 739 022 365

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš – tel. 731 610 451, 731 247 996