„Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
200000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
23.2.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
15.3.2017
Předmět zakázky: 
vypracování projektové dokumentace
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 2.3.2017 v 10,00 hod se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15. 3. 2017 11,30 hod
Povinné přílohy nabídky: 
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky 
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 osvědčení o autorizaci projektanta
Příloha č.6 Min 3 reference na obdobnou zakázku

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 15.3.2017 13,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.