Slovo starostky - listopad 2023

Milí sousedé, 
září a říjen přinesly řadu zajímavých akcí, návštěv a setkání. Tradiční Jablkobraní, Drakiáda, modelářská soutěž, Káva na radnici, několik veřejných projednání developerských projektů, parku… Bylo nám rovněž velkým potěšením přivítat na naší městské části primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. Ve středu 20. září si na nás vyhradil asi hodinu a půl svého času a za tu dobu jsme se mu snažili představit alespoň některá témata, podstatná pro rozvoj Libuše a Písnice.

Přijali jsme jej v zastupitelském sále v budově Libušská čp. 1, kde jsme mu na připravených mapách ukázali strukturu městské části, hlavní rozvojová území, páteřní komunikace a dopravní problémy, jimž čelíme. Mohl si prohlédnout i záměr chystaného parku Na Jezerách, tedy v mezích zákresu pro územní studii, konkrétní podoba parku bude teprve rozpracována, samozřejmě se zapojením veřejnosti, a informovali jsme ho o práci čtyř architektonických studií na vnitřním prostoru dvora za čp. 1. V diskusi jsme se věnovali i oblasti školství, jehož kvalita i dostatečné kapacity jsou pro nás velmi podstatné a bude vyžadovat – i s ohledem na předpokládaný růst naší MČ – výrazné investice.

Plány na papíře jsou sice zajímavé, ale realita je mnohem barvitější. Proto jsme některými místy, podle časových možností, prošli nebo projeli  dvůr i stodolu, kterou plánujeme otevřít veřejnosti a přeměnit v prostor pro setkávání. Ukázali jsme pole, kde pracujeme na vzniku nového parku, a působivý pro pana primátora byl i příjezd do této lokality, protože jsme ho navedli přes ulici V Koutě – lidé, kteří zde žijí, si léta stěžují na zcela nevyhovující podmínky pro parkování na této nezpevněné komunikaci. Další rychlou zastávkou byl i recyklační dvůr, kde na magistrátních pozemcích vyrostly hory nadrceného stavebního odpadu, který obtěžuje široké okolí. Poslední, co jsme stihli, byl prostor na křižovatce Libušská / V Lužích. Cílem bylo upozornit na slabou koordinaci velkých dopravních staveb, které se chystají na našem území (výstavba metra, obchvatu atd.). Tyto stavby zatíží obyvatele naší městské části samy o sobě (jakkoli samozřejmě s vidinou benefitů, které přinesou), bez výrazné koordinace bude tato zátěž ještě mnohem vyšší. Až v prostoru této křižovatky bude vznikat stanice metra, omezí dopravu na Libušské. Pokud by byl v tu dobu již vytvořen obchvat Písnice a Libuše, bylo by to pro všechny snazší.

Toto téma tlačíme do hledáčku vedení Prahy dlouhodobě, ostatně zmiňovala jsem to i na setkání starostů s panem prezidentem, kterého rovněž zajímalo, co městské části tíží. Výstupem korespondence a mnoha jednání, která k tomuto tématu vedeme, je vznik pracovní skupiny, iniciovaný panem primátorem, pro koordinaci rozvoje a oprav dopravní infrastruktury v lokalitě MČ Praha-Libuš, MČ Praha-Kunratice a okolí ovlivněné výstavbou metra D. Zde se budou scházet všichni důležití hráči, kteří v budoucnu budou na našem území realizovat některou významnou stavbu. V rámci aktivit této pracovní skupiny je plánována i studie, která bude modelovat vliv na obyvatele naší městské části i těch sousedních.

Od velkých akcí po menší. Prozatím nebyly zrealizovány projekty, které získaly podporu z participativního rozpočtu. Bylo to dáno personálním oslabením na úřadě. Namísto 2,5 úvazku na odboru životního prostředí a dopravy, zde přes léto bylo pouze 1,8 úvazku. Současně probíhala výběrová řízení na klíčové pozice – vedoucí ekonomického odboru, tajemník. Přesto věříme, že harmonogram participativního rozpočtu, který počítá s realizací do konce roku 2023, naplníme a již brzy si budete moci například zahrát na dalším pingpongovém stole.

Akce, které městská část pořádá, by měly být místem setkávání a příjemných zážitků. Stojí to práci a úsilí nejen organizátorů, ale i dobrovolníků a samozřejmě finanční prostředky. Vše pro vás chceme připravit co nejlépe, a proto nás zajímá zpětná vazba. V tomto čísle najdete odkaz na dotazník k Jablkobraní, plánujeme takto průběžně sledovat i další akce, které pořádáme.

Byli jste zvyklí, že součástí prosincového čísla byl tištěný kalendář s nejpovedenějšími obrázky dětí našich škol a školek a plánem akcí na následující rok. Dostalo se k nám nemálo hlasů, které poukazovaly na to, že papírový stolní kalendář je už přežitek v čase digitálních diářů. Sama jsem spíše klasického založení, a přestože pracuji se sdíleným pracovním diářem v mobilním telefonu, ráda se dívám na ten libušský, který mám v kuchyni na poličce. I tisk kalendáře je záležitost poměrně nákladná. Pokud to splní účel a udělá příjemcům kalendáře radost a budou jej používat, pak je to v pořádku, pokud nepoužitý skončí – v lepším případě – v kontejneru na papír, míjí se to účinkem. Rozhodli jsme se proto pro kompromisní řešení – kalendář připravujeme a tiskneme v menším nákladu a bude k dispozici na obou budovách ÚMČ, v knihobudce před radnicí a dalších místech. Tato místa i termín, kdy bude k dispozici, ještě upřesníme.

Příjemné listopadové dny, milí sousedé!

Lucie Jungwiertová, starostk